Compliance

Digitální oznamovací systém

Tento oznamovací systém slouží zaměstnancům i třetím osobám k oznamování podezření na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání v rámci firmy Thomann GmbH, jejích dceřiných společností jakož i podle §15 AktG (Německý zákon o akciových společnostech) souvisejících podniků (dále „Thomann“).

Systém umožňuje anonymní nahlášení porušování předpisů a pravidel či podezření na jejich porušování; slouží k prevenci, objasnění a vyřešení neshod.

Přebírání odpovědnosti je pevně zakotveno ve firemní filozofii naší rodinné firmy.

V oblasti pravidlům odpovídajícího a zákonného jednání na sebe klademe velice vysoké nároky, které zpravidla přesahují zákonem požadovaný rámec.

Předcházení škodám (ať materiálním či jiným), vznikajícím v důsledku porušování zákonných opatření a/nebo interních firemních pravidel, je tedy pro nás předmětem nejvyššího zájmu.

Vybízíme proto všechny zájmové skupiny (dodavatele, doručovatele, poskytovatele služeb, zákazníky, spolupracovníky, uchazeče a další), aby nám hlásili případná porušování výše jmenovaných pravidel.

Tento digitální oznamovací systém je k dispozici všem případným oznamovatelům. Představuje bezpečný způsob anonymního hlášení; garantuje tak zákonem vyžadovanou ochranu oznamovatelů a jejich údajů.

Všechna odeslaná hlášení budou ověřena, vyhodnocena a zpracována speciálně vyškolenými zaměstnanci compliance managementu.

Prostřednictvím tohoto systému mohou být odesílána hlášení související s porušováním LkSG (německý zákon o dodavatelských řetězcích), ale i jiná podezření.

Odkaz na digitální oznamovací systém: https://hintbox.thomann.de/

Deklarace zásad v oblasti lidských práv


Deklarace zásad v oblasti lidských práv

Skupina podniků Thomann

V 1.0

Stav: 14.06.2023


Preambule

Firma Thomann vyznává ekologické a sociálně odpovědné vedení firmy. Náš ideál udržitelnosti zahrnuje dodržování etických obchodních praktik, zavádění a užívání procesů šetrných k životnímu prostředí, jakož i podporu sociální odpovědnosti.

A) Základní stanoviska

Firma Thomann si je vědoma své odpovědnosti za dodržování lidských práv i za prevenci jejich jakéhokoliv porušování. A to jak přímo v naší firmě, tak i v celém dodavatelském řetězci. Dbáme na relevantní standardy pracovních podmínek a respekt ve vzájemných vztazích. Blaho všech zúčastněných osob má pro nás zásadní význam.

Standardy lidských práv se zakládají na právech uvedených ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, v Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a právech na pracovišti, v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod (EÚLP) a v uznávaných regionálních a národních systémech na podporu a ochranu lidských práv.

Smyslem této Deklarace zásad je potvrzení našeho trvalého nasazení na poli respektování lidských práv při provádění veškeré naší obchodní činnosti, a to jak v oblasti našeho vlastního podnikání, tak i ve vztahu k našim přímým i nepřímým dodavatelům. Kromě toho slouží rovněž k popsání mechanismů, které používáme při implementaci naší strategie pro předcházení a omezování rizika porušování lidských práv, relevantních pro naši společnost; minimalizací či odstraněním rizika zajišťujeme vysoký stupeň ochrany lidských práv.

Deklarace zdůrazňuje naši snahu identifikovat jakékoliv chování, které by ve smyslu zákona o dodavatelských řetězcích mohlo zvýšit riziko nepříznivých dopadů naší činnosti na lidská práva a životní prostředí. Dále seznamuje s mechanismy pro monitorování, náležitou péčí, školeními a rovněž s komunikačními kanály a oznamovacími systémy na podporu a ochranu lidských práv, které zavádíme do všech relevantních oblastí naší společnosti a s ní spojených podniků.

B) Rozsah působnosti a odpovědnost

Tato Deklarace zásad v oblasti lidských práv platí od 01. ledna 2024, a to pro firmu Thomann, všechny její dceřiné společnosti a společnosti, ve kterých Thomann přímo či nepřímo vlastní podíly > 50% nebo má jiným způsobem rozhodující vliv.

Touto Deklarací se vedení naší společnosti jasně zavazuje k nadstandardní podpoře a dodržování následujících povinností v oblasti lidských práv a životního prostředí:

Naši zaměstnanci a společnost

 • Zákaz dětské a nucené práce, otroctví a obchodování s lidmi:
  Odmítáme bez výjimky jakoukoli formu nucené či dětské práce a výslovně se hlásíme k zákazu moderních forem otroctví nebo obchodování s lidmi.
 • Rovné zacházení se zaměstnanci a nulová tolerance vůči diskriminaci:
  Zavazujeme se k poskytování rovných příležitostí a nestrpíme jakoukoli formu znevýhodňování např. na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, politického mínění, sexuální orientace, společenského původu, věku či tělesného nebo mentálního postižení.
 • Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání:
  Respektujeme právo našich zaměstnanců na členství v odborových organizacích. Kromě toho podporujeme a iniciujeme intenzivní dialog s příslušnými, zaměstnance zastupujícími, organizacemi.
 • Zdraví a bezpečnost:
  Ochrana zdraví a bezpečnost práce mají pro nás nejvyšší prioritu. Kromě celosvětového dodržování platných předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti zavádíme na tomto poli ve všech našich pobočkách i dodatečné vlastní standardy.
 • Spravedlivé pracovní podmínky a odměňování:
  Zajišťujeme spravedlivé pracovní podmínky, včetně spravedlivé mzdy a úměrné pracovní doby, odpovídající pro naši společnost platným národním a mezinárodním zákonům a předpisům.
 • Zákaz protiprávních nucených vystěhování
 • Zákaz užívání násilí bezpečnostními silami

Naše planeta a její zdroje

Zavazujeme se snižovat nepříznivé dopady naší obchodní činnosti na životní prostředí, šetřit přírodní zdroje a hledat řešení vedoucí ke zlepšení ochrany životního prostředí. Stejná očekávání máme na naše dodavatele, jak je stanoveno i v našem Kodexu chování pro dodavatele. Mimořádný důraz přitom klademe na následující aspekty:

 • Ochrana životního prostředí a vyvarování se protiprávních nepříznivých dopadů na něj, a to i v kontextu Basilejské úmluvy (zacházení s nebezpečnými látkami a odpadem) a Minamatské úmluvy (maximální omezení emisí a úniků rtuti).
 • Zákaz způsobování škodlivých změn půdy, znečišťování vody a vzduchu, hlukových emisí, nadměrného zneužívání vody, jakož i jakéhokoliv porušování lidských práv způsobeného poškozováním životního prostředí.

Náš dodavatelský řetězec

I od svých obchodních partnerů, včetně našich přímých i nepřímých dodavatelů, očekáváme, že si budou vědomi své lidskoprávní, ekologické a sociální odpovědnosti a při své činnosti se budou neustále řídit základními etickými principy v souladu s touto Deklarací zásad.

Náš Kodex chování pro dodavatele formuluje společně s touto Deklarací očekávání, která má skupina podniků Thomann na své dodavatele a celý dodavatelský řetězec. Očekáváme, že veškerá obchodní činnost bude prováděna v souladu s tímto Kodexem.

C) Provádění náležité péče v oblasti lidských práv

Analýza rizik a přijímaná opatření ve vlastní oblasti působení

Pro adekvátní ochranu lidských práv ve vlastní oblasti působení zavedla firma Thomann do podnikových zásad, směrnic a pracovních postupů potřebné procesy, které platí a jsou prováděny zásadně v rámci celé skupiny podniků. Všem zaměstnancům je k dispozici důvěryhodná osoba, příp. nerušený přístup k dalším spolupracovníkům a třetím osobám, u kterých mohou podat anonymní stížnost a zahájit spravedlivé přestupkové řízení. Kromě toho se pravidelně konají školení na téma Jak nakládat s relevantními riziky na poli lidských práv a životního prostředí.

Analýza rizik a přijímaná opatření v oblasti působení obchodních partnerů

Zavedli jsme rozsáhlý program compliance pro řešení stížností. Při jeho vývoji jsme brali v úvahu náš individuální rizikový profil, ve kterém je zohledněno např. naše odvětví, portfolio výrobků a naše obchodní činnost v zemích se zvýšeným rizikem korupce či nedodržování lidských práv.

V rámci analýzy rizik jsme zavedli přísné monitorovací a kontrolní činnosti, které mají za úkol zabezpečit dodržování našich compliance standardů a požadavků v každodenní obchodní činnosti. Současně provádíme pravidelné analýzy rizik za účelem neustálé aktualizace a dalšího rozvoje našich mechanismů hodnocení. Nedílnou součástí tohoto hodnocení rizik je například indikátor rizika potenciálního porušování lidských práv, zakládající se na mezinárodně užívaných indiciích.

V případech, kdy dojde ke zjištění rizika, budou zahájena odpovídající opatření. Především v případě závažných rizik, ale nejen u nich, je pak zapotřebí učinit fundované rozhodnutí o další možnosti obchodní spolupráce. Firma Thomann je připravena odmítnout obchodní činnost, která by sice byla ze zákona dovolena, ale představovala by nepřípustné ohrožení našich hodnot.

Analýza rizik a přijímaná opatření v rámci celého dodavatelského řetězce

Firma Thomann vyzvala své zavedené přímé dodavatele k předložení obsáhlé zprávy o vlastních opatřeních. V rámci prvního kroku byli zohledněni dodavatelé s vysokým obratem a důležitostí. Kromě toho budou pravidelně kontrolována média, s cílem zahrnout zavedené dodavatele do našeho trvalého monitorovacího procesu.

Proces výběru a kvalifikace dodavatelů byl přispůsoben tak, aby byl ihned při zahájení obchodních vztahů zajištěn screening ohledně dodržování lidských práv.

Hodnocení dodavatelů se zakládá na detailním průzkumu prováděném prostřednictvím různých tematizovaných dotazníků. Klíčovými tématy jsou životní prostředí, lidská a pracovní práva, bezpečnost práce, boj proti korupci a podplácení, jakož i odpovědnost za dodavatelský řetězec. Kromě toho musí dodavatelé předkládat a v případě potřeby aktualizovat relevantní certifikáty. Tyto údaje představují základ potřebných monitorovacích a hodnotících činností, jakož i odpovídající analýzy rizik.

Z již provedených anylýz rizik vyplynulo, že v dodavatelském řetězci by se mohla vyskytovat potenciální rizika na poli pracovních podmínek, životního prostředí a bezpečnosti práce. U některých dodavatelů navíc existují zvýšená rizika vyplývající z jejich umístění v tzv. vysoce rizikových („very high risk“) zemích.

Za účelem minimalizace rizik a jejich oslabení byla stanovena odpovídající preventivní a nápravná opatření. Tato opatření pak byla integrována do víceoborového procesu, který se zabývá i možností eskalace. Kromě toho učiní firma Thomann přiměřená opatření v případě, že získá doložené vědomí o porušení lidskoprávních nebo ekologických povinností přímého či nepřímého dodavatele.

D) Základní preventivní a nápravná opatření a komunikace

Mechanismus podávání stížností

Mechanismus podávání stížností u firmy Thomann se zakládá na internetovém oznamovacím systému, který poskytuje možnost důvěrného kontaktu. Tento dodatečný komunikační kanál je k dispozici všem spolupracovnicím a spolupracovníkům firmy Thomann, jakož i externím osobám. Díky němu mohou být obavy nebo upozornění na eventuální porušení náležité péče v oblasti lidských práv a životního prostředí předloženy anonymně.

Všechna oznámení prošetřujeme na podkladě závazných interních ujednání. Každé prošetření probíhá nezávisle a objektivně, s využitím funkce compliance. O všech oznámeních a příslušných šetřeních je standardizovaným postupem pravidelně informováno vedení společnosti. Firma Thoman nestrpí žádnou diskriminaci osob, které se na nás prostřednictvím tohoto mechanismu nebo jiného komunikačního kanálu obrátily se svojí stížností.

Odkaz: https://hintbox.thomann.de

Školení a zvyšování povědomí

Pro naše zaměstnance pořádáme školení, která se věnují tématům jako jsou lidská práva, udržitelnost, zdraví a bezpečnost, životní prostředí, rovnost šancí a mnohá další. Náš školicí program zahrnuje i povinné školení o našem Kodexu chování, jakož i různá další školení na téma compliance.

Kromě toho neustále pracujeme na rozšiřování naší nabídky školení. K tomu patří například nabídka školení týkajících se náležité péče v oblasti lidských práv a životního prostředí pro vybrané cílové skupiny.

Kromě našich zaměstnanců odkazujeme na tato školení i naše dodavatele.

Komunikace, dokumentace a podávání zpráv

V naší výroční zprávě každoročně referujeme o našich aktivitách, pokroku a dalších ambicích ve všech oblastech lidských práv. Transparentně v nich informujeme o podstatných rizicích, našich opatřeních, jakož i dosažených pokrocích při ochraně lidských práv a životního prostředí. Za tímto účelem jsme zavedli koncept co nejkompletnější dokumentace umožňující srozumitelné dohledávání.  

Nápravná opatření

Pokud jsou zjištěna porušování lidských práv či právních předpisů v oblasti životního prostředí, které firma Thomann způsobila nebo k nim přispěla, zavazujeme se příslušné procesy podle jejich závažnosti a následků nejprve priorizovat a poté zpracovat. K tomu patří i naše snaha poskytnout přímým postiženým přiměřenou náhradu a nápravu.

Zlepšování a další vývoj

Jsme pevně přesvědčeni, že zdolávání lidskoprávních a ekologických výzev v našich globálních dodavatelských řetězcích představuje nepřetržitý úkol, který kromě našich individuálních podnikových iniciativ vyžaduje i změny v systému. Zásadní význam zde má spolupráce s našimi dodavateli a obchodními partnery.

Firma Thomann proto bude pravidelně kriticky přezkoumávat a neustále dále rozvíjet svoji roli při provádění náležité péče v oblasti lidských práv. To platí i pro naše různé interní směrnice a procesy týkající se lidských práv.

E) Odpověnost

Za náležitou péči v oblasti lidských práv a životního prostředí je odpovědný jednatel firmy Thomann. Tato péče zahrnuje přinejmenším kontrolu, monitorování a dohled nad opatřeními vztahujícími se k LkSG (německý zákon o dodavatelských řetězcích). Za účelem dodržování této Deklarace zásad je jednatel povinen se pravidelně, a to minimálně jednou ročně, informovat o práci příslušné kompetentní osoby či osob.

Každá společnost koncernu je povina dodržovat zde předloženou Deklaraci zásad a příslušné zásady zavádět. Za odpovídající provádění náležité péče v oblasti lidských práv je vždy odpovědné vedení příslušného oddělení.

Oddělení „Human Resources“ je odpovědné za koordinaci opatření na ochranu lidských práv a spravedlivých pracovních podmínek. Procesy vedoucí k dodržení povinnosti náležité péče v rámci našeho dodavatelského řetězce jsou vyvíjeny a určovány nákupním oddělením („Einkauf“). Oddělení Compliance podporuje, radí a zúčastňuje se jednak v rámci své odborné kompetence, především s ohledem na případná rizika korupce, ale i funkčně, například v rámci prošetřování přijatých oznámení potenciálních porušení lidských práv či jiných provinění.

Pan Markus Neser (COO) byl jmenován pověřencem pro lidská práva, s podporou vícero oddělení. Náš pověřenec pro lidská práva odpovídá za dohled nad mechanismy popsanými v této Deklaraci; v případě zjištění rizika musí být informován. V případech s vysokým rizikem přebírá náš pověřenec pro lidská práva navíc poradenskou funkci a zúčastní se procesu závěrečného rozhodování.

Firma Thomann bude pravidelně a v důvodném případě i mimořádně přezkoumávat tuto Deklaraci a její provádění; v případě potřeby bude Deklaraci aktualizovat.


Stav: 14.06.2023


Zpráva o udržitelnosti

Zde si můžete stáhnout zprávu o udržitelnosti za poslední účetní rok, hned jak bude k dispozici.

Kodex chování pro dodavatele a poskytovatele služeb

Thomann vyznává ekologické a sociálně odpovědné vedení firmy. Náš ideál udržitelnosti zahrnuje dodržování etických obchodních praktik, zavádění a užívání procesů šetrných k životnímu prostředí, jakož i podporu sociální odpovědnosti.

To stejné očekáváme i od našich dodavatelů a poskytovatelů služeb, jelikož udržitelný rozvoj firmy může mít úspěch pouze v případě, že tyto hodnoty uznávají a dodržují všichni zúčastnění.

Zde si můžete tento kodex (SCoC - Supplier Code of Conduct) stáhnout.

German version

English version

Chinese version

© 2023 Thomann GmbH

Kontaktujte nás