Směrnice o ochraně osobních údajů

Tato Směrnice o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem firma Thomann GmbH (nazývaná zde rovněž „Musikhaus Thomann“) zpracovává údaje, které zadáváte při užívání našich webových stránek, a dále jakým způsobem tyto údaje chrání v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, v Německu DS-GVO) a příslušnými platnými německými zákony o ochraně osobních údajů, především s BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Bezpečnost osobních údajů jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa pro nás představuje závažnou a důležitou otázku podnikání. Proto provozujeme naše webové aktivity v souladu s příslušnými zákony o ochraně a bezpečnosti osobních údajů. V následujícím textu se dozvíte, jaké informace zpracováváme.

Správce údajů, zodpovědná osoba v případě dotazů nebo uplatňování Vašeho práva jako subjektu údajů, kontaktní údaje

Správcem údajů ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů, zodpovědným za všechny procesy zpracování údajů probíhajících prostřednictvím webové stránky firmy Musikhaus Thomann, je:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Německo

V případě dotazů, komentářů, stížností, jakož i v případě uplatňování Vašeho práva jako subjektu údajů v souvislosti s naším Prohlášením o ochraně údajů nebo se zpracováním Vašich osobních údajů prostřednictvím webové stránky firmy Musikhaus Thomann, se můžete obrátit přímo na zmocněnce této firmy pověřeného ochranou osobních údajů, a sice prostřednictvím e-mailu (privacy@thomann.de). Zmocněnec se rád ujme Vaší záležitosti týkající se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje/způsoby využití

Pro Musikhaus Thomann zásadně platí, že ochrana osobních údajů pro nás má tu nejvyšší prioritu. Vy sami rozhodujete o tom, zda nás v rámci registrace, ankety nebo podobné akce chcete se svými osobními údaji seznámit nebo ne. Tyto údaje jsou podstatné pro Vaši poptávku, zadáváte nám je však na bázi dobrovolnosti. Výjimku tvoří případy, kdy z faktických důvodů není možné si předem opatřit souhlas a zpracování údajů je povolené zákonnými předpisy.


Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro proces zpracování osobních údajů vyžádáme souhlas příslušné osoby, tzv. subjektu údajů, slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení DS-GVO.

Pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení DS-GVO. Toto platí i pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Musikhaus Thomann, slouží jako právní základ čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení DS-GVO.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6, odst. 1, písm. d) nařízení DS-GVO.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší firmy či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ pro toto zpracování čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Pokud si zjednáme přístup k informacím uloženým ve Vašem koncovém zařízení nebo pokud sami na Vašem zařízení informace ukládáme (např. ve formě cookies), slouží jako právní základ v první řadě § 25 odst. 1 S. 1 TTDSG (německý Zákon o elektronických komunikacích), pokud pro přístup musíme nejprve získat Váš souhlas, nebo § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG, pokud se tak děje z důvodu technicky nezbytného zpracovávání.


Výmaz údajů a doba uchovávání

Osobní údaje příslušné osoby budou vymazány či zablokovány bez zbytečného odkladu ihned poté, co odpadne účel jejich uchovávání. Mimoto smí k ukládání dat dojít pouze v případech, kdy toto bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v rámci unijních nařízení, zákonů nebo jiných předpisů, kterým správce údajů podléhá. K zablokování nebo výmazu údajů dojde i v případě, že skončila jmenovanými normami určená lhůta pro jejich ukládání. Výjimku tvoří případy, kdy je další ukládání údajů nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Výměna údajů / Smluvní vztahy s obchodními partnery/třetími stranami

Kromě právě popsaných způsobů využití předává firma Musikhaus Thomann Vaše údaje rovněž těm třetím stranám, které se podílejí na zpracování Vaší objednávky nebo zakázky. Pokud jste například odeslali objednávku prostřednictvím našich webových stránek, předáme informace související s Vaší objednávkou partnerským firmám a dodavatelům firmy Musikhaus Thomann, kteří Vaši zakázku zpracují a dodají. Údaje předáme pouze v případě, že jsou tyto údaje nezbytné pro kompletaci či dodání Vaší zakázky popř. pro zpracování Vašeho dotazu či poptávky. Jako právní základ zde slouží plnění s Vámi uzavřené kupní smlouvy (např. u objednávek) nebo navazování obchodních styků, podle čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení DS-GVO.

U zboží, jehož cena přesahuje rámec pojistného ručení námi pověřené zasilatelské služby, předáváme navíc údaje o druhu a ceně zboží společně se jménem a adresou příjemce tohoto zboží pojišťovací společnosti, u které máme uzavřené doplňkové dopravní pojištění. Děje se tak v našem oprávněném zájmu ochránit své zboží především před náhodnou ztrátou nebo jeho poškozením při dopravě. Bez tohoto doplňkového dopravního pojištění bychom Vám zvlášť u dražšího zboží nemohli nabízet jeho zaslání. Pojišťovací společnost jsme smluvně zavázali k diskrétnosti a omezení účelu; zprostředkované údaje tak mohou být využity výhradně za účelem zpracování případné pojistné události. Jako právní základ zde slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Osobní údaje předáváme třetím stranám rovněž v případech, kdy nás k tomu zavazují právní normy. Jako právní základ slouží v tomto případě čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení DS-GVO.


Údaje, které se na našich webových stránkách shromažďují automaticky / údaje o využití

Všechny zájemce o naše webové stránky zveme k jejich bezplatné návštěvě a užití, jakož i k prohlídce zde nabízených výrobků. Za účelem posouzení, které části našich webových stránek navštěvujete a jak dlouho na nich zůstáváte, zaprotokolujeme při každé návštěvě našich stránek následující všeobecné údaje o využití:

 1. Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 2. Operační systém uživatele
 3. IP adresa uživatele
 4. Datum a čas přístupu
 5. Webové stránky, ze kterých uživatel na naši internetovou stránku přišel
 6. Služby a funkce, které na našich stránkách využil

Tyto údaje se připojí k údajům o využití získaným od ostatních návštěvníků našich webových stránek za účelem vyhodnocení počtu návštěvníků, průměrné doby setrvání na stránkách, počtu a druhu vyvolaných stránek, atd. Takto sesbírané a na jednom místě shromážděné údaje využíváme pouze pro vnitřní účely.

Jako právní základ pro přechodné uložení údajů a logů (protokolových souborů) slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Shromážděné údaje využíváme k hodnocení našich výrobků a služeb včetně novinek, které prostřednictvím našich webových stránek zpřístupňujeme, a dále k měření užívání našich webových stránek a celkovému zlepšování jejich obsahu.

Přechodné uložení IP adresy systémem je nutné, protože umožňuje zpřístupnění webových stránek počítači uživatele. Za tímto účelem musí po dobu návštěvy stránek zůstat IP adresa uživatele uložená.

Uložení v protokolových souborech zase zajišťuje funkčnost webových stránek. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Tyto účely rovněž stojí za naším oprávněným zájmem o zpracování údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. V případě ukládání údajů v protokolových souborech tento případ nastane nejpozději po sedmi dnech. Uložení přesahující tuto lhůtu je možné. V tomto případě se IP adresy uživatelů buď vymažou nebo depersonalizují, takže nebude již dále možné přiřazení zadávajícího klienta.

Shromažďování údajů za účelem zpřístupnění webové stránky a ukládání údajů v protokolových souborech je pro provoz internetové stránky bezpodmínečně nutné. Z tohoto důvodu nemá uživatel žádný nárok na vznesení námitky.

Reklamní inzeráty třetích stran nebo odkazy na další webové stránky, které se zobrazí na naší webové stránce, mohou případně rovněž shromažďovat údaje o svém využití, pokud na ně „kliknete“ nebo jiným způsobem uposlechnete jejich pokynů. Nad údaji, které dobrovolně nebo nedobrovolně poskytnete prostřednictvím reklam nebo webových stránek třetích stran, nemáme žádnou kontrolu. Pokud máte pochyby ohledně sběru a využití svých údajů, doporučujeme Vám podívat se na směrnice o ochraně osobních údajů ("Privacy Policies") příslušných, touto reklamou propagovaných, webových stránek.


Cookies

Stejně jako mnohé jiné komerční webové stránky využívá případně i firma Musikhaus Thomann všeobecnou technologii tzv. „cookies“, sloužící ke shromažďování údajů o způsobu využití webových stránek a zajišťující bezproblémovost návštěvy těchto stránek.

„Cookies“ jsou textové soubory ukládané v internetovém prohlížeči resp. prostřednictvím prohlížeče přímo na počítači uživatele. Cookie se uloží v operačním systému uživatele při otevření webové stránky. Toto cookie obsahuje charakteristickou posloupnost znaků, která při další návštěvě stránky umožní jednoznačnou identifikaci prohlížeče.

Cookies nemohou vyčíst informace z Vašeho počítače ani kooperovat s jinými cookies na Vašem pevném disku. Při další návštěvě našich webových stránek nám ale cookies umožní Vás znovu rozpoznat.
V nastavení cookies najdete informaci, které údaje se prostřednictvím cookies ukládají.
Na našich webových stránkách využíváme přechodné a trvalé cookies, sledovací / pixelové tagy, jakož i místní úložiště.

Přechodné (transiente) a trvalé (persistente) cookies

Přechodné cookies se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. Do této skupiny patří zejména cookies relace, tzv. „session“ cookies. Uchovávají takzvané ID relace, jehož prostřednictvím se různé požadavky Vašeho prohlížeče dají přiřadit společné relaci. Díky tomu je při návratu na naše webové stránky možné rozpoznat Vaše koncové zařízení. Cookies relace se smažou, když zavřete prohlížeč.

Přechodné cookies využíváme za účelem vytvoření uživatelsky přátelských webových stránek. Některé prvky našich stránek vyžadují, aby i po přechodu na další stránku bylo možné identifikovat prohlížeč, který stránku vyvolal.

Kromě toho na našich stránkách využíváme trvalé cookies, které nám umožňují analyzovat chování našich uživatelů při prohlížení internetu. Trvalé cookies se vymažou po předem určené době, jejíž délka se u různých druhů cookies liší. Tímto způsobem je možné zprostředkovávat: IP adresy, zadávané hledané termíny nebo využívání určitých funkcí stránky.

Většina cookies neukládá žádné osobní údaje uživatelů. Ze strany serveru je ale možné k ID cookie uložit e-mailovou adresu a zákaznické ID uživatele.


Sledovací / pixelové tagy

Některé naše služby využívají rovněž sledovací / pixelové tagy nebo sledovací pixely. Jedná se o fragmenty kódu o velikosti 1x1 pixel, které jsou schopny rozpoznat a identifikovat Váš prohlížeč prostřednictvím jeho ID (něco jako otisk prstu Vašeho prohlížeče). Díky nim může provozovatel stránek rozpoznat, kdy a kolik uživatelů stránku s tímto pixelem vyvolalo, popř. jestli a kdy byl otevřen určitý e-mail nebo navštíveny naše webové stránky.

Pokud chcete zablokovat užívání pixelových tagů na našich stránkách, můžete využít k tomu určené nástroje jako např. webwasher, bugnosys nebo AdBlock. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme využívat pixelové tagy k neohlášenému sběru osobních údajů, ani tyto údaje zprostředkovávat třetím stranám, jako jsou ostatní provozovatelé stránek nebo marketingové platformy.

Účely a právní základ pro užívání cookies a dalších identifikátorů

Jako právní základ pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím technicky nutných cookies slouží jednak § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG pro zapsání těchto cookies na Vaše koncové zařízení a také čl. 6, odst. 1, s.1, písm. f) nařízení DS-GVO pro jejich případné následné zpracování na našich systémech.

Účelem užívání technicky nutných funkčních cookies je zjednodušit uživatelům využívání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek by bez cookies vůbec nebylo možné nabízet. Pro tyto funkce je nezbytné, aby bylo možné rozpoznat prohlížeč i po přechodu uživatele na další stránku.

V případě technicky nutných cookies je vyloučeno právo vznést námitku proti jejich využívání, jelikož jsou naprosto nezbytné pro zobrazování našich stránek a jejich obsahů, jakož i pro zpřístupnění funkčnosti těchto stránek.

Údaje o uživateli shromážděné technicky nutnými cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Účelem užívání analytických a marketingových cookies je zlepšování kvality našich webových stránek a jejich obsahů. Analytická cookies nás informují, jakým způsobem je naše webová stránka využívána; díky tomu můžeme neustále optimalizovat naši nabídku. Zpracovávání údajů především na Vašem koncovém zařízení, které se děje na základě cookies nebo jiných identifikátorů (např. otisků prohlížeče, pixelů) a není technicky nutné pro zajištění funkčnosti našich webových stránek, provádíme pouze s Vaším souhlasem. Tento souhlas nám můžete udělit prostřednictvím lišty cookie, která se zobrazí při vyvolání našich stránek. Jako právní základ pro zpracovávání údajů získaných prostřednictvím cookies slouží jednak § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG pro zapsání cookies na Vaše koncové zařízení; pro případné následné zpracování mimo Vaše koncové zařízení na našich systémech nebo systémech našich technologických partnerů pak čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení DS-GVO. Cookies, které nejsou nezbytné pro funkčnost našich stránek, nebudou před udělením souhlasu užívány.

Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů

Svůj souhlas se shromažďováním údajů prostřednictvím cookies můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že cookies zde deaktivujete. V nastavení cookies můžete prostřednictvím posuvného přepínače cookies buď celkově nebo jednotlivě deaktivovat. Cookies, které nejsou technicky nutné, můžete hned při první návštěvě naší stránky odmítnout prostřednictvím cookie lišty.

Pokud nechcete, aby Váš prohlížeč ukládal cookies, máte navíc možnost příslušné cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookie je prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče možné kdykoliv vymazat nebo deaktivovat. Vyloučení funkce cookies může případně zabránit řádnému fungování webových stránek. Za určitých okolností nebudete moci na těchto stránkách využívat veškeré funkce či získávat z nich všechny informace. Uvědomte si prosím rovněž, že musíte provést deaktivaci extra pro každý prohlížeč, jehož služby využíváte.

Pro další informace, jak můžete v nastavení Vašeho prohlížeče mazat či spravovat cookies, navštivte prosím stránky s podporou příslušného prohlížeče.

Registrace

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrace; v jejím rámci je nutné zadat osobní údaje. Tyto údaje jsou zadávány do vstupní masky a poté předány nám a uloženy. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. V rámci procesu registrace se shromažďují následující údaje:

 1. Křestní jméno a příjmení
 2. Adresa
 3. E-mailová adresa
 4. Firma/Instituce/Skupina (nepovinné)

V rámci procesu registrace si vyžádáme souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.
Pokud je k dispozici souhlas uživatele, slouží jako právní základ pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení DS-GVO.
Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, případně pro provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, představuje dodatečný právní základ pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení DS-GVO.
Registrace uživatele je nezbytná pro připravení určitých obsahů a funkcí na naší webové stránce.
Registrace uživatele je nezbytná pro plnění smlouvy s uživatelem, případně pro provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny.
To je v případě údajů shromážděných během procesu registrace v okamžiku, kdy se zruší nebo změní registrace na naší internetové stránce.
To je v případě údajů shromážděných během procesu registrace za účelem plnění smlouvy nebo provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy v okamžiku, kdy údaje nejsou již dále nezbytné pro splnění smlouvy. I po ukončení smlouvy může nadále přetrvávat nezbytnost uchovávat osobní údaje smluvního partnera za účelem dostání smluvním a zákonným povinnostem.
Jako uživatel máte neustále možnost svoji registraci zrušit. Údaje, které jsou o Vás uloženy, můžete kdykoliv nechat změnit prostřednictvím zákaznické podpory či zákaznického centra.
Pokud jsou tyto údaje nezbytné pro splnění smlouvy nebo provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je předčasný výmaz údajů možný pouze v případě, že nestojí v rozporu se smluvními či zákonnými povinnostmi.

Kontaktní formuláře a kontakt prostřednictvím e-mailu

Na naší internetové stránce máte možnost dát nám zpětnou vazbu, využít podporu v reálném čase jakož i zadat pokyny či komentáře k objednávce. Pokud některou z těchto možností využijete, budou údaje zadané do vstupní masky předány nám a uloženy. Jedná se o následující údaje:

1. "Zpětná vazba": Vaše zpráva (obsahuje-li Vámi dobrovolně zadané osobní údaje), e-mailová adresa (nepovinné)
2. Podpora v reálném čase a pokyny či komentáře k objednávce: pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro Vaši individuální poptávku podpory popř. ty, které dobrovolně udáte ve svých pokynech/komentářích

Rovněž zde máte jako alternativu možnost navázat s námi kontakt prostřednictvím e-mailových adres uvedených na této stránce. V tomto případě se ukládají Vaše osobní údaje, které jste nám zprostředkovali v rámci zaslaného e-mailu.

V této souvislosti nejsou poskytovány žádné údaje třetím stranám. Údaje se využívají výlučně pro zpracování příslušné konverzace.

Jako právní základ pro zpracování údajů, které byly sděleny v rámci zaslaného e-mailu, slouží § 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO. Pokud dotyčný kontakt přes e-mail směřuje ke splnění smlouvy, představuje dodatečný právní základ pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení DS-GVO.

Zpracování osobních údajů zadaných do vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování Vámi navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem lze rovněž vycházet z nezbytného oprávněného zájmu o zpracování těchto údajů.

Účelem ostatních osobních údajů zpracovávaných v průběhu odesílání e-mailu je zabraňovat zneužití kontaktního formuláře a zajistit bezpečnost našich informačně-technických systémů.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. U osobních údajů zadaných do vstupní masky kontaktního formuláře či odeslaných prostřednictvím e-mailu se tak stane v okamžiku, kdy je ukončena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, když se z okolností dá usoudit, že se příslušný stav věci závěrečně objasnil.

Userlike chat

Na našich webových stránkách využíváme Userlike, službu společnosti Userlike UG (omezené ručení), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln (dále jen „Userlike“). Společnost Userlike jsme jakonašeho technologického partnera prostřednictvím odpovídající smlouvy o ochraně údajů smluvně zavázali k dodržování předpisů na ochranu údajů při zpracování osobních údajů v rámci naší objednávky.

Pomocí Userlike nás můžete prostřednictvím widgetu zabudovaného na našich stránkách kontaktovat a chatovat s námi v reálném čase (live chat). V tomto případě zpracováváme následující údaje:

 • Obsah komunikace chatu
 • Datum a čas chatu
 • Jméno našeho zaměstnance, se kterým jste chatovali
 • Jazyk chatu
 • Doba trvání
 • URL adresa, kde byl chat zahájen
 • URL adresa, kde byl chat ukončen
 • IP adresa

Údaje se zpracovávají výlučně za účelem chatové komunikace.

Pokud je k dispozici souhlas uživatele, slouží jako právní základ pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení DS-GVO. Svolení můžete udělit a také odvolat prostřednictvím naší lišty cookie. Pokud svolení odvoláte přímo v průběhu chatové komunikace, nemůžeme v této komunikaci pokračovat a chat bude neprodleně ukončen.

Účelem technických uživatelských údajů zpracovávaných v průběhu live chatu je zabránit zneužití chatu a zajistit bezpečnost našich IT systémů. Zde leží náš oprávněný zájem podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Další informace najdete v Ochraně osobních údajů společnosti Uselike: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. Údaje námi zpracované během užívání live chatu budou vymazány nejpozději po uplynutí lhůty jednoho měsíce.

Navázání kontaktu a zákaznická podpora prostřednictvím WhatsAppu

Prostřednictvím aplikace WhatsApp nás můžete kdykoliv kontaktovat, např. pokud máte dotazy ke zpracování objednávky, k našim výrobkům nebo jiné dotazy v rámci zákaznické podpory. Spojení můžete navázat buď díky odkazu WhatsApp „Click-to-Chat“ (kliknutím zahájit chat) v prostředí chatu naší webové stránky nebo uvedením našeho kontaktního čísla WhatsApp na odpovídajícím místě zákaznické komunikace nebo našich stránek. Prostřednictvím WhatsAppu Vás vždy budeme kontaktovat pouze na Vaše výslovné přání, tzn. pouze v případě, že s námi sami navážete kontakt a zahájíte komunikaci přes WhatsApp.

Zahájením komunikace prostřednictvím WhatsAppu a odesláním zprávy s Vaším dotazem na naše kontaktní WhatsApp číslo vyjadřujete souhlas s tímto nařízením o ochraně údajů. Zároveň dáváte podle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení DS-GVO souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, telefonní číslo, messenger ID, příp. profilová fotografie a historie zpráv) v rámci komunikace WhatsApp a za účelem umožnění přenosu zpráv. Zprávy odesílané přes WhatsApp jsou v rámci koncového šifrování chráněny šifrovacím protokolem. Tím je zaručeno, že obsah zasílaných zpráv mohou číst pouze odesílatel a příjemce. Aplikace WhatsApp nemá k zasílaným zprávám žádný přístup. Pro využívání apikace WhatsApp je potřeba mít zde aktivní účet.

Komunikace probíhá prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv společnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Tato společnost nemá přístup k obsahům odeslaných zpráv, může ale kdykoliv zjistit, že jste s námi komunikovali a kdy tomu tak bylo. Navíc si může vyvolat i technické údaje o přístroji, který jste v rámci komunikace použili. Další informace ohledně toho, jakým způsobem WhatsApp nakládá s Vašimi údaji a jaká bezpečnostní opatření používá na ochranu Vaší komunikace, najdete v detailních informacích u našeho kontaktu na WhatsApp a na adrese https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages.

Účet WhatsApp for Business nám poskytuje společnost 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlín. Tento účet je technickým rozhraním propojen s naším chatem a interním komunikačním dashboardem naší zákaznické podpory. Společnost 360dialog GmbH jsme jako našeho technologického partnera prostřednictvím odpovídající smlouvy o ochraně údajů smluvně zavázali k dodržování předpisů na ochranu údajů při zpracování osobních údajů v rámci naší objednávky. Přestože zpracování osobních údajů v rámci naší objednávky není předmětem smlouvy, technicky není vyloučen přístup společnosti 360dialog GmbH k osobním údajům získaným při zpřístupnění našeho účtu WhatsApp for Business.

Vaše svolení se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat; stačí nám za tím účelem poslat odpovídající zprávu, např. e-mail na adresu privacy@thomann.de. Údaje, které jsme od Vás získali prostřednictvím WhatsAppu, mažeme zásadně ihned poté, co jsme Vám zodpověděli Vaše dotazy a již neočekáváme žádné další doplňující dotazy ani zprávy od Vás. V případě, že kvůli zprostředkovanému obsahu zpráv vznikne z právního hlediska vzhledem k zákonným povinnostem uchovávání záznamů povinnost příslušné údaje uložit, můžeme tyto údaje uchovávat i po delší dobu. Další informace najdete v příslušných směrnicích o ochraně osobních údajů společností WhatsApp a Userlike.

Ze směrnic o ochraně osobních údajů společnosti WhatsApp můžete vyčíst, že WhatsApp může Vaše údaje zpracovávat i mimo EU. To se ale netýká obsahu komunikace, ale technických metadat, která při komunikaci vznikají. K těmto údajům patří kromě jiného Vaše telefonní číslo, Vaše zařízení, způsob a čas využití, poloha a IP adresa. Uvědomte si prosím, že jste s tímto zpracováním vyjádřili souhlas už tím, že jste akceptovali směrnici o ochraně osobních údajů společnosti WhatsApp při zřizování svého WhatApp účtu a při prvním využití služeb WhatsAppu.

Využití služeb pro marketingové a analytické účely

Google Analytics

Na našich webových stránkách využíváme Google Analytics - nástroj pro analýzu webu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na Vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho využívání příslušných webových stránek. Informace o provozu na těchto stránkách, které cookie vytvoří, se zpravidla přenášejí a ukládají na některém ze serverů společnosti Google v USA. V členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které podepsaly dohodu o Evropském hospodářském prostoru, zkrátí ale Google v případě, že byla na této webové stránce aktivována funkce anonymizace IP, napřed Vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech se na některý ze serverů Googlu v USA přenese celá IP adresa a zkrátí se teprve tam. V souladu s naší objednávkou využívá Google tyto informace, aby vyhodnotil užívání našich webových stránek, sestavil zprávy o Vašich webových aktivitách a pro nás jakožto provozovatele těchto stránek obstaral další služby, které souvisí s užíváním webových stránek a internetu. IP adresu, kterou Googlu zprostředkuje Váš prohlížeč v rámci služby Google Analytics, Google nepřipojí ke svým ostatním údajům. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce příslušných webových stránek. Kromě toho můžete Googlu zabránit ve shromažďování a předávání údajů, které cookie vytvoří na stránkách www.thomann.de a které se vztahují na Vaše využívání příslušných stránek (včetně Vaší IP adresy), jakož i ve zpracování těchto údajů stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Kromě toho Vás ještě chceme upozornit, že na našich internetových stránkách používáme Google Analytics v rozšíření anonymizeIP; tzn., že se IP adresy dále zpracovávají pouze ve zkrácené formě, která vylučuje možnost přesného určení osoby.

Bližší informace o fungování Google Analytics a o příslušných podmínkách používání této služby či jejích směrnicích o ochraně osobních údajů najdete zde: http://www.google.com/analytics/terms/de.html popř. zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/..

Google Ireland Ltd. je dceřinou společností Google LLC se sídlem v USA. Není vyloučeno, že Vaše Googlem shromážděné údaje budou zprostředkovány do USA.

Správce značek Google

Ke správě měřicích kódů používáme správce značek Google. Značky (tagy) jsou krátké segmenty kódů na našich webových stránkách, které se spustí při určitých interakcích s webovou stránkou. Naměřené údaje pak zašlou na používané programy třetích stran (např. Google Analytics). Sám správce značek nevyužívá cookies ani neshromažďuje osobní údaje. Správce značek se stará o spouštění ostatních značek, které za určitých okolností data shromažďují a cookies využívají (např. používané programy třetích stran). Správce značek ale nemá k těmto údajům přístup.

Facebook - remarketing

Na našich webových stránkách používáme „Vanilla Custom Audiences Pixel“, službu společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko („Facebook“). Pomocí této služby můžeme své zákazníky cíleně oslovit reklamou přímo přes facebookovou síť: v okamžiku, kdy navštívíte sociální síť Facebook, zapne se tzv. facebooková inzerce (anonce) pro okruh uživatelů našich webových stránek.

Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali tzv. Facebook pixel pro remarketing. Jedná se o tzv. fragmenty kódu (code-snippets), které jsou schopny identifikovat Váš prohlížeč prostřednictvím jeho ID (něco jako otisk prstu Vašeho prohlížeče), rozpoznat, že jste navštívili naše webové stránky, a určit, co přesně jste si u nás prohlíželi. Při návštěvě našich webových stránek pixel vytvoří přímé spojení se servery Facebooku. Facebook je schopen Vás identifikovat na základě ID Vašeho prohlížeče, které je propojeno s ostatními údaji uloženými u Vašeho uživatelského účtu. Facebook pak dodává do Vaší Facebookové kroniky i na další místa Facebooku individualizovanou a Vašim potřebám přizpůsobenou reklamu.

Naše firma ale není schopná Vás prostřednictvím Facebookového pixelu identifikovat, protože u nás jeho prostřednictvím neukládáme žádné jiné osobní údaje než právě ID Vašeho prohlížeče.
Další informace o Custom Audiences od Facebooku, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím této služby a o Ochraně osobních údajů u Facebooku najdete na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Meta Platforms Ireland Ltd. je dceřinou společností Meta Platforms, Inc. se sídlem v USA. Není vyloučeno, že Vaše Facebookem shromážděné údaje budou zprostředkovány do USA.

Měření konverzí Google Ads

Na našich webových stránkách využíváme funkci měření konverzí Google Ads; jedná se o službu firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Pokud kliknete na reklamu zapojenou Googlem, uloží se na Vašem počítači cookie pro měření konverzí. Toto cookie je platné po dobu 30 dnů. Neobsahuje žádné osobní údaje, takže Vás jeho prostřednictvím nemůžeme nijak identifikovat.

Pomocí měření konverzí můžeme my i Google rozpoznat, na které reklamy jste klikli a zda jste jejich prostřednictvím byli přesměrováni na naše webové stránky - pokud jste ovšem naše stránky navštívili po dobu platnosti uloženého cookie. Od Googlu dostáváme vlastní cookie, které se liší od cookies ostatních zákazníků této služby; můžeme tedy měřit pouze dosahy našich reklam zprostředkované tímto cookie a ne kompletně všech webových stránek, které službu Google Ads využívají. Toto cookie slouží k vytvoření statistiky konverzí zákazníků, kteří naše stránky navštívili přes reklamní inzeráty.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Google Ireland Ltd. je dceřinou společností Google LLC se sídlem v USA. Není vyloučeno, že Vaše Googlem shromážděné údaje budou zprostředkovány do USA.

DoubleClick a Google Ads remarketing nebo „Podobné cílové skupiny“

Na našich webových stránkách využíváme DoubleClick pixel pro remarketing a Google Ads remarketing nebo „Podobné cílové skupiny“; jedná se o služby firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Pomocí těchto služeb Vám můžeme na stránkách jiných provozovatelů, kteří tyto služby Googlu rovněž využívají („partneři“ v síti Google Display), zobrazovat reklamu související s naším internetovým obchodem, např. zajímavé aktuální nabídky našich výrobků. Pomocí Google Ads Remarketing Vás navíc můžeme v případě, že jste před nedávnem nedokončili objednávku v našem internetovém obchodě, vyzvat prostřednictvím zprávy na stránkách jiného provozovatele zapojeného do sítě Google Display k jejímu dokončení. Děje se tak s využitím technologie cookies.

Za tímto účelem uloží Google ve vašem prohlížeči malý soubor obsahující číselnou posloupnost (tzv. cookie ID), díky kterému si Vás zapamatuje jako návštěvníka našich stránek a uloží si další anonymizované údaje o využití našich stránek. Uložené cookie ID slouží pouze jednoznačné identifikaci Vašeho prohlížeče a ne identifikaci Vaší osoby. Vaše osobní údaje se prostřednictvím těchto služeb ani neshromažďují, ani neukládají.

Google Remarketing využíváme nezávisle na koncovém zařízení. To znamená, že pokud např. zahájíte svůj nákup v našem internetovém obchodě na svém chytrém telefonu a dokončíte ho na svém laptopu, můžeme Vám naše personalizované reklamy zprostředkovat na obou používaných přístrojích. Stane se tak ale pouze za předpokladu, že jste Googlu odsouhlasili jednak propojení historie svého aplikačního a webového prohlížeče se svým Google účtem a také využití informací ze svého Google účtu k účelům personalizace reklam, které se Vám na webu zobrazí. V tomto případě využívá Google údaje přihlášených uživatelů společně s údaji Google Analytics k sestavení a definování cílových skupin uživatelů pro na koncovém zařízení nezávislý remarketing. Na podporu této funkce Google Analytics eviduje a shromažďuje autentizovaná Google ID těchto uživatelů. Tyto údaje se za účelem vytvoření cílových skupin na přechodnou dobu propojí s našimi údaji Google Analytics.

Zkontrolujte si prosím nastavení privátní sféry u svého Google účtu, pokud chcete zabránit propojení historie svého aplikačního a webového prohlížeče se svým Google účtem.

Abychom Vám mohli zprávou připomenout přerušenou objednávku v našem internetovém obchodě, nepotřebujeme Googlu zprostředkovávat žádné osobní údaje. Zcela stačí předat informaci, že jste pod uvedeným cookie ID zahájili objednávku v našem obchodě, kterou jste nedokončili, jakož i celkovou cenu zamýšlené objednávky („předání nákupního košíku“).

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Google Ireland Ltd. je dceřinou společností Google LLC se sídlem v USA. Není vyloučeno, že Vaše Googlem shromážděné údaje budou zprostředkovány do USA.

Další informace o remarketingových službách Googlu, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím těchto služeb a o Ochraně osobních údajů u Googlu najdete na http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Bing Ads

Na našich webových stránkách využíváme remarketingovou technologii „Bing Ads“ společnosti Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko („Microsoft“). Pokud se tedy na naše stránky dostanete prostřednictvím reklamy u Microsoft Bing, uloží Microsoft v rámci této služby na Vašem počítači konverzní cookie. Microsoft a zákazníci „Bing Ads“ tak mohou rozpoznat, že byla reklama nakliknuta a příslušný uživatel přešel jejím prostřednictvím na naše webové stránky. Díky tomu můžete být na stránkách Microsoftu a ostatních zákazníků „Bing-Ads“ znovu osloveni s cíleným výběrem výrobků a reklamou přizpůsobenou Vašim zájmům.
Informace získané prostřednictvím konverzních cookie slouží i k vytváření statistik konverzí. Dozvíme se celkový počet uživatelů, kteří přešli na naše webové stránky kliknutím na reklamu u Microsoft Bing. Kromě toho se shromažďují další anonymní údaje, např. kolikrát byla určitá stránka vyvolána a jak dlouho se uživatelé na našich stránkách zdrželi. Neobdržíme ale žádné informace, které by mohli sloužit k osobní identifikaci uživatele.

Právo na odstoupení od smlouvy

Wie Sie die von Ihnen über unseren Cookie-Layer erteilte Einwilligung widerrufen, können Sie dem Abschnitt Widerruf erteilter Einwilligungen für den Einsatz von Cookies und anderer Identifikatoren/Tags entnehmen.

Microsoft Ireland Operations Limited je dceřinou společností Microsoft Corporation se sídlem v USA. Není vyloučeno, že Vaše Microsoftem shromážděné údaje budou zprostředkovány do USA.

Další informace o reklamních službách Microsoftu, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím těchto služeb a o Ochraně osobních údajů u Microsoftu najdete na https://privacy.microsoft.com/de-de/.

TikTok pixel

Na našich webových stránkách využíváme remarketingovou technologii poskytovatele TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko („TikTok”). Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali tzv. remarketingový pixel společnosti TikTok („TikTok pixel“). Při návštěvě našich webových stránek tento pixel vytvoří přímé spojení se servery TikToku. TikTok je schopen Vás identifikovat na základě ID Vašeho prohlížeče, které je propojeno s ostatními údaji uloženými u Vašeho uživatelského účtu na TikToku. TikTok pak dodává na Vaší stránku u TikToku i na další místa TikToku individualizovanou a Vašim potřebám přizpůsobenou reklamu.

Naše firma ale není schopná Vás prostřednictvím TikTok pixelu identifikovat, protože u nás jeho prostřednictvím neukládáme žádné jiné osobní údaje než právě ID Vašeho prohlížeče. Informace získané prostřednictvím TikTok pixelu nám umožňují vytvářet statistiky konverzí. Dozvíme se tak celkový počet uživatelů, kteří přešli na naše webové stránky kliknutím na reklamu u TikToku. Kromě toho se shromažďují další anonymní údaje, např. kolikrát byla určitá stránka vyvolána a jak dlouho se uživatelé na našich stránkách zdrželi. Neobdržíme ale žádné informace, které by mohli sloužit k osobní identifikaci uživatele.

Další informace o TikTok pixelu, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím této služby a o Ochraně osobních údajů u TikToku najdete na https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de a https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

TikTok zpracovává Vaše údaje i v USA. Uvědomte si prosím rovněž, že není vyloučeno ani předávání Vašich údajů čínské mateřské společnosti TikTok se sídlem v Číně ani dalším partnerům TikToku, kteří rovněž nemají sídlo v EU.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Pinterest pixel (Pinterest tag)

Za účelem remarketingu využíváme na našich webových stránkách rovněž Pinterest pixel popř. Pinterest tag, službu společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Pomocí této služby Vás můžeme cíleně oslovit reklamou: v okamžiku, kdy navštívíte sociální síť Pinterest, zapne se tzv. pinterestová inzerce (anonce) pro návštěvníky našich webových stránek.

Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali tzv. tagy Pinterestu, Pinterest pixel. Při návštěvě našich webových stránek pixel vytvoří přímé spojení se servery Pinterestu. Pinterest je schopen Vás identifikovat na základě ID Vašeho prohlížeče, které je propojeno s ostatními údaji uloženými u Vašeho uživatelského účtu na Pinterestu. Pinterest pak dodává na Vaši profilovou stránku u Pinterestu či na další místa na Pinterestu individualizovanou a Vašim potřebám přizpůsobenou reklamu.

Naše firma ale není schopná Vás prostřednictvím Pinterest pixelu identifikovat, protože u nás jeho prostřednictvím neukládáme žádné jiné osobní údaje než právě ID Vašeho prohlížeče.

Remarketing prostřednictvím Pinterest pixelu využíváme nezávisle na koncovém zařízení. To znamená, že pokud např. zahájíte svůj nákup v našem internetovém obchodě na svém chytrém telefonu a dokončíte ho na svém laptopu, můžeme Vám naše personalizované reklamy zprostředkovat na obou používaných přístrojích.

Další informace o Pinterest pixelu, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím této služby a o Ochraně osobních údajů u Pinterestu najdete na https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Snap pixel

Na našich webových stránkách využíváme remarketingovou technologii poskytovatele Snap Inc., 772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA („Snap”). Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali tzv. remarketingový pixel společnosti Snap („Snap pixel“). Při návštěvě našich webových stránek pixel vytvoří přímé spojení se servery Snapu. Snap je schopen Vás identifikovat na základě ID Vašeho prohlížeče, které je propojeno s ostatními údaji uloženými u Vašeho uživatelského účtu na Snapu. Snap pak na sociální síti Snap dodává individualizovanou a Vašim potřebám přizpůsobenou reklamu.

Naše firma ale není schopná Vás prostřednictvím Snap pixelu identifikovat, protože u nás jeho prostřednictvím neukládáme žádné jiné osobní údaje než právě ID Vašeho prohlížeče. Informace získané prostřednictvím Snap pixelu nám umožňují vytvářet statistiky konverzí. Dozvíme se tak celkový počet uživatelů, kteří přešli na naše webové stránky kliknutím na reklamu ve Snapu. Kromě toho se shromažďují další anonymní údaje, např. kolikrát byla určitá stránka vyvolána a jak dlouho se uživatelé na našich stránkách zdrželi. Neobdržíme ale žádné informace, které by mohli sloužit k osobní identifikaci uživatele.

Další informace o Snap pixelu, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím této služby a o Ochraně osobních údajů u Snapu najdete na https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-center a https://businesshelp.snapchat.com/s/article/snap-pixel-faq?language=en_US.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Adform

Na našich webových stránkách využíváme služby Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Kopenhagen, Dánsko („Adform“), a sice za účelem retargetingu a měření konverzí. Pomocí služby Ad Serving Vám například můžeme na stránkách jiných provozovatelů, kteří rovněž využívají službu Adform, zobrazovat reklamu související s naším internetovým obchodem, např. zajímavé aktuální nabídky našich výrobků. Navíc můžeme my i Adform a Ad Serving s integrovanou funkcí měření konverzí rozpoznat, na které reklamy jste klikli a zda jste jejich prostřednictvím byli přesměrováni na naše webové stránky, pokud jste ovšem naše stránky navštívili.

Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali Adform pixely jako identifikátory. Jedná se o fragmenty kódu, které jsou schopny identifikovat Váš prohlížeč prostřednictvím jeho ID (něco jako otisk prstu Vašeho prohlížeče), rozpoznat, že jste navštívili naše webové stránky, a určit, co přesně jste si u nás prohlíželi. Při návštěvě našich webových stránek pixel vytvoří přímé spojení se servery Adformu. Adform zpracuje údaje získané prostřednictvím pixelu za účelem zajištění výše jmenovaných služeb.

Naše firma ale není schopná Vás prostřednictvím Adform pixelu identifikovat, protože u nás jeho prostřednictvím neukládáme žádné jiné osobní údaje než právě ID Vašeho prohlížeče.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jakým způsobem můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím nástroje cookie-layer, se můžete dočíst v kapitole Odvolání uděleného souhlasu s užíváním cookies a dalších identifikátorů/ značek či tagů.

Další informace o službách nabízených Adformem, podrobnosti o zpracování údajů prostřednictvím těchto služeb a o Ochraně osobních údajů u Adformu najdete na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Začlenění videí YouTube

Při návštěvě stránky se začleněnými videi YouTube získá Google informaci, že jste tuto webovou stránku vyvolali. Kromě toho se předají uživatelské informace jmenované výše. Děje se tak nezávisle na tom, zda Google dá k dispozici uživatelský účet, u kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu u Googlu, přiřadí se tyto údaje přímo Vašemu účtu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem u Googlu, musíte se před připojením ke stránce s videi YouTube ze svého účtu odhlásit.

Google tyto údaje shromažďuje ve formě uživatelských profilů a využívá je k reklamním účelům, výzkumu trhu a/nebo přizpůsobení vlastních stránek potřebám uživatelů. Vyhodnocení slouží především pro zajištění potřebám uživatelů přizpůsobené reklamy (i pro nepřihlášené uživatele). Další informace najdete v Ochraně osobních údajů u Googlu: https://policies.google.com/privacy.

Jako právní základ pro používání videí YouTube na našich webových stránkách slouží náš oprávněný zájem (čl. 6, odst. 1, s.1, písm. f) nařízení DS-GVO) o uživatelským potřebám přizpůsobenou a především prostřednictvím videí optimalizovanou prezentaci našich stránek.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, musíte se ale za tímto účelem obrátit přímo na Google. Sami můžete v nastavení privátní sféry svého uživatelského účtu u Googlu určit, jakým způsobem Google smí využívat Vaše údaje k reklamním nebo jiným účelům. K tomu patří i nastavení pro expedici reklamy (tzv. ads).

Drobná inzerce

Na našich webových stránkách máte možnost bezplatné drobné inzerce. Za tímto účelem shromažďujeme prostřednictvím registračního formuláře následující údaje: Vaše jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu. Tyto údaje se ukládají v našem systému a využívají k vytvoření inzerátu v rámci drobné inzerce. V inzerátu se uvádí Vaše jméno nebo případně pseudonym, dále země, místo bydliště, PSČ a Vaše e-mailová adresa. Kromě toho jsou součástí zveřejněného inzerátu i údaje popisující nabízené vybavení, Vámi nahrané fotografie a Vaše telefonní číslo (nepovinné).

Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení DS-GVO.

Zveřejnění těchto údajů umožňuje zájemcům Vás zkontaktovat a navíc slouží prevenci podvodů. Kromě toho porovnáváme údaje, které jste zadali za účelem podání inzerátu, s údaji v naší databázi zákazníků. Činíme tak za účelem opravy případných chybných zákaznických údajů a přiřazení drobné inzerce odpovídajícímu zákaznickému účtu v případě, že již jste zákazníkem firmy Musikhaus Thomann. Díky tomu máte možnost spravovat svoji inzerci pohodlně prostřednictvím běžného přístupu přes zákaznické centrum.

Údaje budou vymazány ihned poté, co jejich uchování přestane být potřebné pro dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. To je v případě údajů shromážděných během procesu registrace v okamžiku, kdy se zruší nebo změní registrace na naší internetové stránce.

Jako uživatel máte neustále možnost svoji registraci zrušit. Uložené údaje o Vás můžete kdykoliv nechat změnit prostřednictvím zákaznické podpory. O výmaz svého zákaznického účtu musíte požádat přímo u nás. Zkontaktujte za tímto účelem naši zákaznickou podporu (např. prostřednictvím ve Vašem zákaznickém účtu zobrazených odkazů na Vaši osobní kontaktní osobu). V ojedinělých případech, pokud výmaz odporuje zákonným povinnostem uchovávání záznamů či úředním nařízením, budou Vaše osobní údaje před výmazem pouze zablokovány.


Práva subjektu údajů

Pokud se zpracovávají Vaše osobní údaje, jste podle nařízení DS-GVO subjektem údajů a máte oproti správci údajů následující práva:

1. Informace, oprava, omezení a výmaz
Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci týkající se údajů uložených o Vaší osobě u firmy Musikhaus Thomann, jejich původu a příjemci, jakož i o smyslu zpracování údajů prostřednictvím webových stránek firmy Thomann. Kromě toho máte případně i právo na opravu, výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů, pokud pro to existují právní předpoklady.

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v příslušných právních předpisech čl. 15 - 19 nařízení DS-GVO.

2. Právo na přenositelnost údajů
Osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytli firmě Musikhaus Thomann jakožto správci, máte právo si kdykoliv vyžádat a získat je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Firma Musikhaus Thomann Vám může splnit tento nárok zpřístupněním exportu souboru CSV, obsahujícího Vaše zpracované zákaznické údaje.

3. Právo na oznámení (oznamovací povinnost správce)
Pokud jste oproti správci uplatnili své právo na opravu, výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů, je správce povinen všem příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy údajů nebo omezení zpracování oznámit; výjimku tvoří případy, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Dále máte právo být správcem o těchto příjemcích informováni.

4. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f); to se týká i profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce poté Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování neslouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tento marketing; to platí i pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se Vás týkají, pro tyto účely nadále zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti - a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES - můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

5. Možnost odvolání souhlasu se zpracováním dat

Kromě toho můžete kdykoliv Váš souhlas, který jste firmě Musikhaus Thomann udělili, s působností do budoucna odvolat a sice na níže uvedeném kontaktu.

6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení DS-GVO.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku a výsledcích řešení stížnosti, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 nařízení DS-GVO.


Aktualizace směrnice o ochraně osobních údajů

Firma Musikhaus Thomann může tuto Směrnici o ochraně osobních údajů jednou za čas aktualizovat. Veškeré takové změny budou ohlášeny na našich webových stránkách V případě připomínek či dotazů k této nebo jiné směrnici našich webových stránek Vás žádáme, abyste nás kontaktovali písemně.

08/2022

Kontaktujte nás