Naar de inhoud van de pagina
seventy years logo
Thomann viert zijn jubileum! Bedankt voor uw loyaliteit! Ontdek nu onze jubileumaanbiedingen. Naar de deals

Aanwijzing voor gegevensbescherming

Deze aanwijzing voor de gegevensbescherming beschrijft hoe Thomann GmbH (hier “Musikhaus Thomann” genoemd) de gegevens, die u ons bij het gebruik van de websites ter beschikking stelt, verwerkt en zorgt voor de bescherming ervan volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de relevante Duitse wetten op de gegevensbescherming, in het bijzonder de Duitse wet op de gegevensbescherming, de BDSG.

De bescherming van persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail nemen wij als onderneming uiterst serieus. Om die reden voeren wij onze webactiviteiten uit in overeenstemming met de geldende wetten omtrent de bescherming en veiligheid van gegevens. Hieronder leest u welke informatie wij verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke, contactpersoon bij vragen of het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, contact

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming voor alle via de websites van Musikhaus Thomann verlopende processen voor gegevensverwerking is;

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Duitsland

U kunt zich bij vragen, opmerkingen, bezwaren en voor het uitoefenen van uw aanvullende rechten als betrokkene die verband houden met deze aanwijzingen voor de gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites van Musikhaus Thomann direct wenden aan de functionaris voor gegevensbescherming van Musikhaus Thomann via e-mail (privacy@thomann.de). Deze persoon zal uw verzoeken met betrekking tot de gegevensbescherming graag behandelen.

Persoonsgegevens / Gebruik

Principieel geldt voor Musikhaus Thomann dat de bescherming van persoonsgegevens voor ons van het hoogste belang is. U bepaalt of u, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of klantenonderzoek of anderszins, deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Uw gegevens zijn voor uw aanvraag van belang, maar worden door u op vrijwillige basis ter beschikking gesteld. Er geldt een uitzondering voor de gevallen waarin het vooraf verkrijgen van toestemming op praktische gronden niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.


Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens toestemming nodig hebben van de betreffende persoon, dient Art. 6 lid 1 punt a van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 lid 1 punt b van de AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst noodzakelijk zijn.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting die op Musikhaus Thomann van toepassing is te voldoen, dient Art. 6 lid 1 punt c van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon, dient Art. 6 lid 1 punt d van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij, en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het hiervoor genoemde belang, dan dient Art. 6 lid 1 punt f van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking.

Voor zover wij toegang krijgen tot uw apparaat en de daarop opgeslagen informatie of zelf door onze verwerkingen informatie op uw apparaat opslaan bijv. doordat wij gebruikmaken van cookies), is de primaire wettelijke grondslag § 25 lid 1 zin 1 van de Duitse TTDSG wanneer wij voor deze toegang uw toestemming moeten verkrijgen, of § 25 lid 2 nr. 2 van de Duitse TTDSG, wanneer de toegang technisch absoluut vereiste verwerkingen betreft.


Verwijderen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betroffen persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen verdwijnt. Opslag kan daarnaast pas plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgevende instanties in verordeningen, wetten of overige voorschriften naar Europees recht, die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn, is voorzien. Blokkade of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens vereist is voor het afsluiten van een overeenkomst of het uitoefenen van een overeenkomst.

Gegevensuitwisseling / Contractuele relaties met partners/derden

Bovenop de hiervoor beschreven wijzen van gebruik verstrekt het Musikhaus Thomann uw gegevens aan derden, die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling of bij opdrachten. Wij verstrekken, bijv. wanneer u een bestelling via onze website heeft verzonden, uw bestelinformatie aan partnerondernemingen en opdrachtnemers van Musikhaus Thomann, die uw opdracht verwerken en aan u leveren. Gegevens worden alleen verstrekt voor zover deze van belang zijn om uw opdracht uit te voeren, te leveren of om een aanvraag af te handelen. De wettelijke grondslag hiervoor is de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst (bijv. bij bestellingen of de voorbereiding van een overeenkomst, Art. 6 lid 1 punt b van de AVG).

Bovendien geven wij bij het verzenden van dergelijke artikelen waarvan de waarde het verzekerde aansprakelijkheidskader van het transportbedrijf dat door ons een opdracht heeft ontvangen, de soort en waarde van de artikelen evenals de naam en aanhef van de ontvanger van de artikelen door aan de verzekeringsmaatschappij van onze uitgebreide transportverzekering. Dit gebeurt vanwege ons gerechtvaardigd belang om onze artikelen te beschermen tegen met name toevallig verlies of beschadiging tijdens het transport. Zonder een dergelijke uitgebreide transportverzekering zouden wij u de verzending van met name duurdere artikelen niet kunnen aanbieden. De verzekeringsmaatschappijen hebben wij contractueel verplicht tot doelbinding en vertrouwelijkheid dat de overgedragen gegevens uitsluitend mogen worden verwerkt met als doel het bewerken van een verzekeringszaak. De wettelijke grondslag is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Persoonsgegevens worden ook aan derden verstrekt, als wij daar juridisch toe verplicht zijn. De wettelijke grondslag is in dit geval Art. 6 lid 1 punt c van de AVG.


Gegevens die automatisch op onze website worden vastgelegd / Gebruiksgegevens

Wij nodigen iedereen uit om onze website gratis te bezoeken en te gebruiken en de aangeboden producten aldaar te bekijken. Als u onze website bezoekt, leggen wij de volgende algemene gebruiksgegevens vast om te kunnen beoordelen welke onderdelen van de website u bezoekt en hoe lang u daar bent:

 1. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. Het IP-adres van de gebruiker
 4. Datum en tijdstip van de toegang
 5. Websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze internetpagina is gekomen
 6. De op onze websites gebruikte services en functies

Deze gegevens worden toegevoegd aan de gebruiksgegevens van alle bezoekers van onze website om het aantal bezoekers, de gemiddelde doorgebrachte tijd op onze website, de opgeroepen pagina's etc. te meten. Deze gegevens worden door ons verzameld en alleen voor interne doeleinden gebruikt.

De wettelijke grondslag voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Wij gebruiken deze verzamelde gegevens om onze producten en diensten te beoordelen inclusief de nieuwe zaken die wij via onze website aanbieden, om het gebruik van onze website te meten en om de inhoud ervan te verbeteren.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de websites aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de goede werking van de websites te garanderen. Daarnaast dienen de gegevens voor ons voor het optimaliseren van de websites en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking volgens Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. In het geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dat na uiterlijk zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of vervreemd, zodat identificatie van de opvragende client niet meer mogelijk is.

De opslag van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de internetpagina absoluut noodzakelijk. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Reclame-uitingen van derden of links naar andere websites, die op onze website worden aangeboden, verzamelen eventueel gebruikersgegevens als u ze “aanklikt” of anderszins hun aanwijzingen volgt. Wij hebben geen controle over de gegevens die via reclames of websites van derden vrijwillig of onvrijwillig worden verzameld. Wij adviseren om de richtlijnen voor de privacy ("Privacy Policies") van de betreffende websites te raadplegen, als u bedenkingen heeft bij de verzameling en het gebruik van uw gegevens.


Cookies

Evenals veel andere commerciële websites maakt Musikhaus Thomann eventueel gebruik van de algemene, als “cookies” bekend staande technologie, om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de website en om er zeker van te kunnen zijn dat uw bezoek zonder problemen plaatsvindt.

Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website opvraagt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks waarmee een unieke identificatie van de browser mogelijk is wanneer de website weer wordt opgevraagd.

Cookies kunnen geen informatie van uw computer lezen of samenwerken met andere cookies op uw harde schijf. Cookies stellen ons in de gelegenheid om u bij een volgend bezoek aan de website te herkennen.
De gegevens die worden opgeslagen in cookies kunt u opmaken uit de cookie-instellingen.

Op onze websites wordt gebruikgemaakt van zogenoemde tijdelijke cookies, permanente cookies, tracking-/web-bugs en local storages.

Tijdelijke en permanente cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe worden met name de sessiecookies gerekend. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegekend. Hierdoor kan uw pc opnieuw worden herkend wanneer u weer op onze websites komt. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

Wij maken gebruik van tijdelijke cookies om onze websites gebruikersvriendelijker vorm te geven. Voor een aantal elementen van onze websites is het nodig dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

Wij maken op onze websites bovendien gebruik van permanente cookies waarmee een analyse van het surfgedrag van onze gebruikers mogelijk is. Permanente cookies worden automatisch na een vaste termijn verwijderd die per cookie kan verschillen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld IP-adressen, ingevoerde zoekbegrippen of het gebruik van bepaalde websitefuncties worden overgedragen.

De meeste cookies slaan geen persoonlijke gegevens van een gebruiker op. Voor de cookie-ID kunnen op de server echter het e-mailadres en de klant-ID van de gebruiker staan.


Tracking-/web-bugs

Een aantal van onze diensten maakt bovendien gebruik van zogenaamde tracking- of web-bugs, ook wel trackingpixels genoemd. Het gaat hierbij om code-snippets van meestal slechts 1 x1 pixel, die in staat zijn uw browsertype via de browser-ID – de individuele vingerafdruk van uw browser – te identificeren en te herkennen. Hiermee kan de dienstverlener zien wanneer en hoeveel gebruikers de pixel hebben opgeroepen, of dat een e-mail werd geopend of een website werd bezocht en wanneer.

Om web-bugs op onze websites te blokkeren kunt u tools zoals bijvoorbeeld webwasher, bugnosys of AdBlock gebruiken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij web-bugs niet gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen of dergelijke gegevens aan derden en marketingplatforms over te dragen.

De doelen en wettelijke grondslagen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is § 25 lid 2 nr. 2 van de Duitse TTDSG voor het plaatsen van dergelijke cookies op uw apparaat, en Art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG, bijv. voor eventueel aansluitend vereiste verwerkingen op onze systemen.

Het doel van het gebruik van technisch absoluut noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze websites kunnen zonder gebruikmaking van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina's weer wordt herkend.

Voor technisch absoluut noodzakelijke cookies is het recht van bezwaar uitgesloten aangezien deze dwingend noodzakelijk zijn om u onze website en de content ervan te kunnen laten zien en om u de functionaliteiten van de website ter beschikking te stellen.

De door technisch absoluut noodzakelijke cookies verkregen gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

De analyse- en marketingcookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze websites en de content ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod doorlopend optimaliseren. Verwerkingen in het bijzonder op uw apparaat die zijn gebaseerd op cookies of andere identificatoren (bijv. browser-fingerprints, pixels) en die technisch niet vereist zijn voor het functioneren van onze websites, voeren wij alleen uit met uw toestemming die u kunt verlenen via de cookie-layer die bij het oproepen van onze websites wordt weergegeven. De wettelijke grondslag voor het plaatsen van deze op cookies gebaseerde verwerkingen is § 25 lid 1 nr.1 van de Duitse TTDSG voor het plaatsen van cookies op uw apparaat en art. 6 lid 1 punt a van de AVG voor eventuele vervolgverwerkingen buiten uw apparaat op onze systemen of systemen van onze technologiepartners. Zolang u geen toestemming hebt verleend worden dergelijke cookies die voor het functioneren van onze websites niet vereist zijn, niet geplaatst.


Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags

De door u verleende toestemming voor de gegevensverzameling door cookies verleende toestemming kunt u op ieder moment herroepen als u cookies hier deactiveert. U kunt cookies ook deactiveren via de schuifschakelaar in de cookie-instellingen in zijn geheel of afzonderlijk deactiveren. Technisch niet vereiste cookies kunt u via onze cookielayer reeds bij de eerste keer dat u onze website oproept direct afwijzen.

Als u niet wilt dat uw browser cookies opslaat, hebt u bovendien die mogelijkheid om cookies te deactiveren of te beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder moment via uw internetbrowser worden verwijderd of gedeactiveerd. Het uitschakelen van de cookie-functie kan ervoor zorgen dat deze website niet optimaal functioneert. U bent eventueel niet in staat om alle mogelijkheden en informatie van deze website te gebruiken. Houd er verder rekening mee dat u het deactiveren in elk van de door u gebruikte browsers moet uitvoeren.

Ga voor meer informatie over hoe u via de instelling van uw browser cookies kunt verwijderen of beheren naar de helppagina's van de desbetreffende browser.


Registratie

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich door het invoeren van persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden hierbij in een invoermasker ingevoerd en aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adres
 3. E-mailadres
 4. Firma/Instituut/Band (optioneel)

In het kader van het registratie wordt de toestemming van de gebruiker voor het verwerken van deze gegevens gevraagd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is als er toestemming door de gebruiker is gegeven Art. 6 lid 1 punt a van de AVG.
Als de registratie dient voor het uitoefenen van een overeenkomst waar de gebruiker partij is of het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

Registratie van de gebruiker is noodzakelijk om bepaalde content en prestaties op onze website beschikbaar te maken.

Registratie van de gebruiker voor het uitoefenen van een overeenkomst met de gebruiker of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst is noodzakelijk.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn.

Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure verzamelde gegevens wanneer de registratie op onze internetsite wordt beëindigd of herzien.

Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure voor het uitoefenen van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ook na het afsluiten van de overeenkomst kan de noodzaak bestaan om persoonsgegevens van de betrokken partij op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

Als gebruiker heeft u op ieder moment de mogelijkheid om de registratie te beëindigen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder moment via de Klantenservice of het Klantencentrum laten herzien.

Als de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens uitsluitend mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die dit belemmeren.

Contactformulier en e-mailcontact

Op onze internetpagina bestaat de mogelijkheid om feedback te geven, contact te leggen met een live-support en aanwijzingen/opmerkingen over de bestelling te geven. Als een gebruiker gebruikmaakt van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 1. „Feedback geven“: uw bericht (voor zover dit vrijwillige informatie van u met persoonsgegevens bevat), e-mailadres (optioneel)
 2. Live-support en aanwijzingen/opmerkingen over de bestelling: alleen de gegevens die voor uw individuele supportaanvraag noodzakelijk zijn of die u in uw aanwijzing/opmerking vrijwillig meedeelt

Eventueel is het mogelijk om contact op te nemen via de op onze website vermelde e-mailadressen. In dat geval worden de met de e-mail overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In verband hiermee worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van de gegevens, die in het kader van het verzenden van een e-mail worden overgedragen is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. Als het e-mailcontact wordt afgerond met het afsluiten van een overeenkomst, dan is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 lid 1 punt b van de AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient voor ons alleen ter verwerking van het contactverzoek. Bij het opnemen van contact per e-mail is de grondslag hiervan ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens hebben als doel misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de persoonsgegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende zaak definitief is afgehandeld.

Userlike chat

Op onze websites maken wij gebruik van Userlike, een dienst van Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen (hierna „Userlike“). Wij hebben Userlike UG alsonze technologiepartner contractueel verplicht via een overeenkomstig privacybeleid om zich te houden aan privacyvoorschriften bij de verwerking van persoonlijke gegevens die in onze opdracht plaatsvindt.

Met behulp van Userlike kunt u via de op onze website ingebedde widget een live-chat starten en contact met ons opnemen. In dit geval verwerken wij de volgende gegevens:

 • Communicatie-inhoud van de chat
 • Datum en tijdstip van de chat
 • Naam van onze medewerker met wie de chat wordt gehouden
 • Chat-taal
 • Duur
 • Start-URL waarop de chat is begonnen
 • Doel-URL waarop de chat is beëindigd
 • IP-adres

De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel van de chat-communicatie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is als er toestemming door de gebruiker is gegeven Art. 6 lid 1 punt a van de AVG. De toestemming kunt u via onze cookielayer meedelen en ook herroepen. Als u uw toestemming tijdens een lopende chat-communicatie herroept, kan deze niet door ons worden voortgezet en wordt de chat beëindigd.

De tijdens een live-chat door ons verwerkte technische gebruiksgegevens hebben als doel misbruik van de chat te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te verzekeren. Dit vormt ons gerechtvaardigde belang volgens Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Userlike: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. De tijdens het gebruik van de live-chat door ons verwerkte gegevens worden ten laatste na een periode van één maand gewist.

Contact opnemen en klantensupport via WhatsApp

U kunt op ieder moment via WhatsApp contact met ons opnemen, bijv. bij vragen over de afwikkeling van een bestelling of over onze producten of andere klantensupportvragen. Dit vindt plaats via de inbedding van een click-to-chat-link naar WhatsApp in de chatomgeving van onze website en door het noemen van ons WhatsApp-contactnummer op een overeenkomstige plaats in de klantencommunicatie of onze websites. Wij zullen altijd uitsluitend op uw uitdrukkelijke wens contact met u opnemen via WhatsApp, d.w.z. alleen wanneer u zelf contact met ons opneemt via WhatsApp en de communicatie via WhatsApp met ons start.

Als u het communicatietraject WhatsApp opent en ons een WhatsApp-bericht stuurt met uw aanvraag aan ons WhatsApp-contactnummer, verklaart u zich akkoord met dit privacybeleid en stemt u er tegelijkertijd mee in conform art. 6 lid 1 punt a van de AVG dat uw persoonlijke gegevens (naam en voornaam, telefoonnummer, messenger-ID, evt. profielfoto en berichtenverloop) in het kader van het gebruik van WhatsApp worden verwerkt om berichten aan u over te dragen. De via WhatsApp verzonden berichten zijn end-to-end versleuteld. Hieruit volgt dat de inhoud van het verzonden bericht alleen kan worden ingezien door de verzender en de ontvanger. WhatsApp heeft geen toegang tot de verzonden berichten. Voor het gebruik van WhatsApp is een actieve WhatsApp-account vereist.

De communicatie vindt plaats via de messengerdienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Deze kan de inhoud van de verzonden berichten niet inzien, maar kan echter op ieder moment vaststellen dat en wanneer u met ons hebt gecommuniceerd en technische informatie over het door u gebruikte apparaat opvragen. Verdere informatie over hoe WhatsApp omgaat met uw gegevens en welke veiligheidsmaatregelen WhatsApp heeft geïmplementeerd ter bescherming van de communicatie, vindt u in de detailinformatie van ons WhatsApp-contact en inzien op https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages.

Onze WhatsApp for Business Account wordt geleverd door 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlijn en via een technische interface gekoppeld aan onze chatomgeving en aan het door onze klantensupport intern gebruikte communicatiedashboard. Wij hebben 360dialog GmbH als onze technologiepartner contractueel verplicht via een overeenkomstig privacybeleid om zich te houden aan privacyvoorschriften bij de verwerking van persoonlijke gegevens die in onze opdracht plaatsvindt. Ook wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens in onze opdracht geen voorwerp van de overeenkomst is, is technisch een toegangsmogelijkheid tot persoonlijke gegevens door de 360dialog GmbH bij levering van onze WhatsApp for Business Accounts niet uitgesloten.

Uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens is altijd vrij herroepbaar; hiervoor is een overeenkomstige melding aan ons voldoende, bijv. een e-mail aan privacy@thomann.de. In principe wissen wij de van u via WhatsApp verkregen gegevens zodra wij de via WhatsApp gestelde vragen hebben beantwoord en er geen vragen of verdere berichten van u meer zijn te verwachten. Er kunnen langere bewaartijden zijn wanneer door de overgedragen inhoud van de berichten op basis van wettelijke bewaarplichten er een verplichting geldt voor de opslag van de gegevens. Verdere informatie vindt u in de desbetreffende richtlijnen voor gegevensbescherming van WhatsApp en Userlike.

Uit de richtlijn voor de gegevensbescherming van WhatsApp kunt u ook vernemen dat WhatsApp uw gegevens ook buiten de EU kan verwerken. Dit betreft echter niet de communicatie-inhoud, maar technische metagegevens die ontstaan bij de communicatie. Tot deze gegevens behoren onder andere uw telefoonnummer, uw apparaat, soort en tijdstip van het gebruik, locatie en IP-adres. Wees u er van bewust dat u reeds hebt ingestemd met deze verwerking door het accepteren van de richtlijn voor de gegevensbescherming van WhatsApp bij het instellen van uw WhatsApp-account en het eerste gebruik van WhatsApp.

Gebruik van diensten voor marketing- en analysedoeleinden

Google Analytics

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die een cookie verzamelt over uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In geval van de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar verkort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over deze website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten, die samenhangen met het gebruik van de website en internet, aan ons als aanbieder van de website ter beschikking te stellen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is verstrekt, zal Google niet samenvoegen met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling in de software van uw browser: wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de opslag bij en overdracht aan Google van de op www.thomann.de door een cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de beschikbare browser-plug-in via de volgende link downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=nl.

Herroepingsrecht

Onder het punt Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags leest u hoe u de door u via onze cookie-layer verleende toestemming kunt herroepen.

Wij willen u er bovendien op wijzen dat op onze internetpagina's Google Analytics met Uitbreiding anonymizeIP wordt gebruikt en dat IP-adressen daarom alleen verkort verder worden verwerkt, om de identificatie van personen uit te sluiten.

Verdere informatie over de manier waarop Google Analytics functioneert en de voor deze dienst relevante gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ireland Ltd. is een dochteronderneming van Google LLC gevestigd in de VS. Het is niet uitgesloten dat uw door Google verkregen gegevens ook naar de VS worden overgedragen.

Google Tag Manager

Wij maken voor het beheren van de zogenaamde website-tags gebruik van Google Tag Manager. Tags zijn kleine code-elementen op onze websites die bij bepaalde interacties met de website worden uitgevoerd en gemeten gegevens zenden aan het gebruikte 3rd-party-programma (bijv. Google Analytics). De Tag Manager zelf gebruikt geen cookies en legt geen persoonlijke gegevens vast. De Tag Manager zorgt voor de inwerkingstelling van andere tags, die van hun kant in omstandigheden gegevensverzameling en cookies zetten (bijv. de gebruikte 3rd-party-programma's). De Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Facebook remarketing

Op onze website maken wij gebruik van de „Vanilla Custom Audiences Pixel“, een dienst van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland („Facebook“). Met behulp van deze dienst kunnen wij onze klanten via het Facebook-netwerk direct benaderen, doordat zogeheten Facebook-ads (advertenties) voor bezoekers van onze websites worden ingeschakeld, als u het sociale netwerk Facebook bezoekt.

Hiervoor hebben wij op onze websites zog. remarketingpixels van Facebook geïmplementeerd. Het gaat hierbij om code-snippets die in staat zijn uw browsertype via de browser-ID – de individuele vingerafdruk van uw browser – te identificeren en te herkennen dat u onze websites hebt bezocht en wat u precies bij ons hebt bekeken. Bij het bezoek van onze websites wordt door middel van de pixel een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook gemaakt. Facebook is in staat om u aan de hand van de browser-ID te identificeren, omdat deze met andere bij Facebook wordt gekoppeld aan de door u in uw gebruikersaccount opgeslagen gegevens. Facebook levert vervolgens geïndividualiseerde, op uw behoeften afgestemde reclameboodschappen van ons in uw Facebook-tijdlijn of op een andere plek van Facebook.

Wij zijn zelf niet in staat om u via de Facebook-pixel persoonlijk te identificeren, aangezien er behalve uw browser-ID geen verdere persoonsgegevens via de remarketing-pixels van Facebook bij ons worden opgeslagen.
Verdere informatie over de Custom Audiences van Facebook, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het privacybeleid van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Herroepingsrecht

Onder het punt Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags leest u hoe u de door u via onze cookie-layer verleende toestemming kunt herroepen.

Meta Platforms Ireland Ltd. is een dochteronderneming van Meta Platforms, Inc. gevestigd in de VS. Het is niet uitgesloten dat uw door Facebook verkregen gegevens ook naar de VS worden overgedragen.

Google Ads Conversies bijhouden

Op onze websites maken wij gebruik van de functie Google AdWords Conversies bijhouden, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Wanneer u op een door Google gekoppelde Ads-advertentie klikt, wordt er een zogenaamde conversietracking-cookie op uw computer opgeslagen. Dit cookie is 30 dagen geldig en bevat geen persoonlijke gegevens, zodat wij u niet persoonlijk kunnen identificeren.

Met behulp van Conversies bijhouden kunnen wij en ook Google achterhalen welke Ads-advertenties u hebt aangeklikt en of u via deze advertenties op onze websites bent doorgeleid, als u onze websites bezoekt en de geldigheid van het cookie nog niet is afgelopen. Wij krijgen van Google een eigen cookie, dat zich onderscheidt van cookies van andere klanten van deze Google-dienst, zodat wij alleen een reikwijdtemeting kunnen uitvoeren met betrekking tot onze cookies en niet over alle websites van klanten van de Google-dienst Ads. Het cookie heeft als doel een eigen conversie-statistiek over klanten te genereren, die via Ads-advertenties onze websites bezoeken.

Herroepingsrecht

Onder het punt Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags leest u hoe u de door u via onze cookie-layer verleende toestemming kunt herroepen.

Google Ireland Ltd. is een dochteronderneming van Google LLC gevestigd in de VS. Het is niet uitgesloten dat uw door Google verkregen gegevens ook naar de VS worden overgedragen.

DoubleClick en Google Ads remarketing of “vergelijkbare doelgroepen”

Op onze websites maken wij gebruik van DoubleClick remarketingpixels en Google Ads remarketing of “vergelijkbare doelgroepen”, beide diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Met behulp van deze diensten kunnen wij u reclameboodschappen in samenhang met onze onlineshop laten zien, bijv. interessante productaanbiedingen op de websites van andere aanbieders die ook gebruikmaken van deze diensten van Google (“partners” in het Google Display Netwerk). Bovendien kunnen wij u met behulp van Google Ads remarketing per boodschap op de websites van andere aanbieders in het Google Display Netwerk eraan herinneren uw bestelling af te ronden als u recent in onze onlineshop een bestelling hebt afgebroken. Hiervoor wordt cookietechnologie gebruikt.

Google slaat hiervoor een klein bestandje met een cijferreeks (de zogenaamde cookie-ID) op in uw browser om u te markeren als bezoeker van onze websites en verdere anonieme gegevens over het gebruik van onze websites te verzamelen. De cookie-ID wordt door ons opgeslagen en dient uitsluitend voor de eenduidige identificatie van uw browser en niet voor de identificatie van uw persoon. Er worden geen persoonlijke gegevens van u via deze dienst verzameld of opgeslagen.

Wij maken ook apparaatoverstijgend gebruik van Google remarketing. Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld uw aankoop in onze onlineshop begint op uw smartphone en voltooit op uw laptop, wij u met de hiervoor genoemde gepersonaliseerde reclameboodschappen ook kunnen bereiken op het andere apparaat dat u gebruikt. Dit vindt echter alleen plaats wanneer u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsegeschiedenis door Google te laten koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties die u op het web ziet. Google maakt in dit geval de gegevens van de aangemelde gebruiker samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverstijgende remarketing te realiseren en te definiëren. Ter ondersteuning van deze functie worden door Google Analytics Google-geauthenticeerde ID's van deze gebruiker vastgelegd. Deze gegevens van Google worden tijdelijk met onze Google Analytics-gegevens gekoppeld om onze doelgroepen te vormen.

Controleer de privacy-instellingen van uw Google-account om te voorkomen dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account.

Om u per boodschap te kunnen herinneren aan een afgebroken bestelling bij ons in de onlineshop worden aan Google geen persoonlijke gegevens overgedragen, maar uitsluitend het feit dat u onder de vastgelegde cookie-ID een bestelling bij ons in de onlineshop wilde doen en deze hebt afgebroken, evenals de totaalprijs van de afgebroken bestelling (“winkelmandjeoverdracht”).

Herroepingsrecht

Onder het punt Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags leest u hoe u de door u via onze cookie-layer verleende toestemming kunt herroepen.

Google Ireland Ltd. is een dochteronderneming van Google LLC gevestigd in de VS. Het is niet uitgesloten dat uw door Google verkregen gegevens ook naar de VS worden overgedragen.

Verdere informatie over de remarketingdiensten van Google, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het bijbehorende privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Bing Ads

Op onze websites maken wij gebruik van de remarketingtechnologie “Bing Ads” van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland (“Microsoft”). Daarbij wordt door Microsoft een cookie opgeslagen op uw computer (“conversiecookie”) wanneer u via een Microsoft Bing-advertentie op onze websites bent gekomen. Microsoft en “Bing Ads”-klanten kunnen zo achterhalen dat er op de advertentie werd geklikt en zo een doorleiding naar onze websites heeft plaatsgevonden. Op deze manier kunt u door gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame op de pagina's van Microsoft en andere “Bing-Ads”-klanten opnieuw worden aangesproken.
De met behulp van de conversiecookies verkregen informatie is verder bedoeld om conversiestatistieken te creëren. Wij ontvangen het totaalaantal gebruikers die op een Microsoft Bing-advertentie hebben geklikt en zo werden doorgeleid naar onze websites. Daarnaast worden verdere anonieme gegevens (bijv. het aantal pagina-oproepen en de verblijfsduur op de websites) verzameld. Wij verzamelen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Herroepingsrecht

Onder het punt Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags leest u hoe u de door u via onze cookie-layer verleende toestemming kunt herroepen.

Microsoft Ireland Operations Limited is een dochteronderneming van Microsoft Corporation gevestigd in de VS. Het is niet uitgesloten dat uw door Microsoft verkregen gegevens ook naar de VS worden overgedragen.

Verdere informatie over de Ad-services van Microsoft, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het privacybeleid van Microsoft vindt u op https://privacy.microsoft.com/de-de/.

TikTok-pixel

Op onze websites maken wij gebruik van de remarketingtechnologie van aanbieder TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland („TikTok”). Hiervoor hebben wij op onze websites zgn. remarketingpixels van TikTok („TikTok-pixel“) geïmplementeerd. Bij het bezoek van onze websites wordt door middel van de TikTok-pixel een rechtstreekse verbinding met de servers van TikTok gemaakt. TikTok is in staat om u aan de hand van de browser-ID te identificeren, omdat deze met andere bij TikTok wordt gekoppeld aan de door u in uw gebruikersaccount opgeslagen gegevens. TikTok levert vervolgens geïndividualiseerde, op uw behoeften afgestemde reclameboodschappen van ons in uw TikTok-pagina of op een andere plek van TikTok.

Wij zijn zelf niet in staat om u via de TikTok-pixel persoonlijk te identificeren, aangezien er behalve uw browser-ID geen verdere persoonsgegevens via de TikTok-pixel bij ons worden opgeslagen. Met behulp van de via TikTok-pixel verkregen informatie zijn wij in staat om conversiestatistieken te genereren. Wij ontvangen het totaalaantal gebruikers die op een TikTok-advertentie hebben geklikt en zo werden doorgeleid naar onze websites. Daarnaast worden verdere anonieme gegevens (bijv. het aantal pagina-oproepen en de verblijfsduur op de websites) verzameld. Wij verzamelen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Verdere informatie over de TikTok-pixel, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het privacybeleid van TikTok vindt u op https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de en https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

TikTok verwerkt uw gegevens ook in de VS. Houd er bovendien ook rekening mee dat ook een overdracht van uw gegevens naar de Chinese TikTok-moedermaatschappij met hoofdvestiging in China en andere partners van TikTok, die hun hoofdvestiging ook niet in de EU hebben, niet is uitgesloten.

Herroepingsrecht

Onder het punt Herroepen van verleende toestemmingen voor het gebruik van cookies en andere identificatoren/tags leest u hoe u de door u via onze cookie-layer verleende toestemming kunt herroepen.

Pinterest-pixel (Pinterest-tag)

Op onze websites maken wij voor het doel van remarketing gebruik van de Pinterest-pixel of Pinterest-tag, een dienst van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland („Pinterest“). Met behulp van deze dienst kunnen wij u met advertenties doelgericht benaderen, doordat zogeheten Pinterest-ads voor bezoekers van onze websites worden ingeschakeld, als u het sociale netwerk Pinterest bezoekt.

Hiervoor hebben wij op onze websites zgn. tags van Pinterest, Pinterest-pixels geïmplementeerd. Bij het bezoek van onze websites wordt door middel van de pixel een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest gemaakt. Pinterest is in staat om u aan de hand van de browser-ID te identificeren, omdat deze met andere bij Pinterest wordt gekoppeld aan de door u in uw gebruikersaccount opgeslagen gegevens. Pinterest levert vervolgens geïndividualiseerde, op uw behoeften afgestemde reclameboodschappen van ons in uw Pinterest-profielpagina of op een andere plek van Pinterest.

Wij zijn zelf niet in staat om u via de Pinterest-pixel persoonlijk te identificeren, aangezien er behalve uw browser-ID geen verdere persoonsgegevens via de Pinterest-pixel bij ons worden opgeslagen.

Wij maken ook apparaatoverstijgend gebruik van remarketing via de Pinterest-pixel. Dit betekent dat wanneer u bijvoorbeeld uw aankoop in onze onlineshop begint op uw smartphone en voltooit op uw laptop, wij u met de hiervoor genoemde gepersonaliseerde reclameboodschappen ook kunnen bereiken op het andere apparaat dat u gebruikt.

Verdere informatie over de Pinterest-pixel, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het privacybeleid van Pinterest vindt u op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Herroepingsrecht

Wie Sie die von Ihnen über unseren Cookie-Layer erteilte Einwilligung widerrufen, können Sie dem Abschnitt Widerruf erteilter Einwilligungen für den Einsatz von Cookies und anderer Identifikatoren/Tags entnehmen.

Snap-pixel

Op onze websites maken wij gebruik van de remarketingtechnologie van aanbieder Snap Inc., 772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, VS („Snap”). Hiervoor hebben wij op onze websites zog. remarketingpixels van Snap („Snap-pixels“) geïmplementeerd. Bij het bezoek van onze websites wordt door middel van de Snap-pixel een rechtstreekse verbinding met de servers van Snap gemaakt. Snap is in staat om u aan de hand van de browser-ID te identificeren, omdat deze met andere bij Snap wordt gekoppeld aan de door u in uw gebruikersaccount opgeslagen gegevens. Snap levert vervolgens geïndividualiseerde, op uw behoeften afgestemde reclameboodschappen van ons in het sociale netwerk Snap.

Wij zijn zelf niet in staat om u via de Snap-pixel persoonlijk te identificeren, aangezien er behalve uw browser-ID geen verdere persoonsgegevens via de Snap-pixel bij ons worden opgeslagen. Met behulp van de via Snap-pixel verkregen informatie zijn wij in staat om conversiestatistieken te genereren. Wij ontvangen het totaalaantal gebruikers die op een Snap-advertentie hebben geklikt en zo werden doorgeleid naar onze websites. Daarnaast worden verdere anonieme gegevens (bijv. het aantal pagina-oproepen en de verblijfsduur op de websites) verzameld. Wij verzamelen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Verdere informatie over de Snap-pixel, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze dienst en het privacybeleid van Snap vindt u op https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-center en https://businesshelp.snapchat.com/s/article/snap-pixel-faq?language=en_US.

Herroepingsrecht

Wie Sie die von Ihnen über unseren Cookie-Layer erteilte Einwilligung widerrufen, können Sie dem Abschnitt Widerruf erteilter Einwilligungen für den Einsatz von Cookies und anderer Identifikatoren/Tags entnehmen.

Adform

Op onze websites maken wij gebruik van services van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Kopenhagen, Denemarken (“Adform”), met als doel retargeting en conversies bijhouden. Met behulp van de service Ad Serving kunnen wij u reclameboodschappen in samenhang met onze onlineshop laten zien, bijv. interessante productaanbiedingen op de websites van andere aanbieders die ook gebruikmaken van Adform. Anderzijds kunnen wij en ook Adform met Ad Serving en de geïntegreerde functie conversies bijhouden achterhalen welke advertenties u hebt aangeklikt en of u via deze advertenties op onze websites bent doorgeleid als u onze websites bezoekt.

Hiervoor hebben wij op onze websites pixels van Adform als identificatoren geïmplementeerd. Het gaat hierbij om code-snippets die in staat zijn uw browsertype via de browser-ID – de individuele vingerafdruk van uw browser – te identificeren en te herkennen dat u onze websites hebt bezocht en wat u precies bij ons hebt bekeken. Bij het bezoek van onze websites wordt door middel van de pixels een rechtstreekse verbinding met de servers van Adform gemaakt. Adform verwerkt de via de pixel verzamelde gegevens om de hiervoor genoemde services aan ons te verlenen.

Wij zijn zelf niet in staat om u via de pixels van Adform persoonlijk te identificeren, aangezien er behalve uw browser-ID geen verdere persoonsgegevens via de pixels van Adform bij ons worden opgeslagen.

Herroepingsrecht

Wie Sie die von Ihnen über unseren Cookie-Layer erteilte Einwilligung widerrufen, können Sie dem Abschnitt Widerruf erteilter Einwilligungen für den Einsatz von Cookies und anderer Identifikatoren/Tags entnehmen.

Verdere informatie over de door Adform aangeboden diensten, de bijzonderheden van de gegevensverwerking via deze diensten en het privacybeleid van Adform vindt u op https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Integratie van YouTube-video's

Door het bezoek op de website waarop YouTube-video's zijn geïntegreerd, verkrijgt Google de informatie dat u deze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de in het bovenstaande punt Gebruiksgegevens genoemde gegevens overgedragen. Dit vindt onafhankelijk plaats van het feit of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd op uw Google-account worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegekend. Wanneer u geen toekenning aan uw profiel bij Google wenst, moet u uitloggen voordat u de website oproept waarop YouTube-video's zijn geïntegreerd.

Google slaat deze gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of de op behoeften afgestemde vormgeving van zijn websites. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van op behoeften afgestemde reclame. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van YouTube-video's op onze websites is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG) in een op behoeften afgestemde en visueel met name door video's geoptimaliseerde presentatie van onze websites.

Recht van bezwaar

U hebt een recht van bezwaar tegen het vormen van deze gebruikersprofielen waarbij u zich voor het uitoefenen van dat recht moet wenden tot Google. U kunt zelf in de privacy-instellingen van uw Google-account vastleggen hoe Google uw gegevens mag gebruiken voor reclame- of andere doeleinden. Dit betreft ook instellingen voor de levering van advertenties (zogenaamde Ads).

Kleine advertenties

Op onze websites is het mogelijk om gratis kleine advertenties te plaatsen. Hiervoor vragen wij via een registratieformulier naar uw naam, uw adres en uw e-mailadres. Deze gegevens worden dan opgeslagen in ons systeem en gebruikt voor het maken van de advertentie. In de advertentie worden uw naam of naar keuze een pseudoniem, evenals land, plaats en postcode en uw e-mailadres gepubliceerd. Daarnaast zijn gegevens voor het beschrijven van de apparatuur, door u geüploade afbeeldingen en uw telefoonnummer (optioneel) onderdeel van de gepubliceerde kleine advertentie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Dit gebeurt om contact door geïnteresseerden mogelijk te maken en bedrog te vermijden. Bovendien vergelijken wij de gegevens, die door u voor de advertentie zijn verstrekt, met de gegevens in onze klanten-databank. Dit gebeurt om eventueel foutieve klantgegevens te corrigeren en de advertenties te kunnen koppelen aan het klanten-account, indien u al klant bent bij Musikhaus Thomann. Daardoor heeft u de mogelijkheid om uw advertentie gemakkelijk te beheren via de normale toegang tot het klantencentrum.

De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van hun opslag niet langer vereist zijn. Dit geldt voor de tijdens de registratieprocedure verzamelde gegevens wanneer de registratie op onze internetsite wordt beëindigd of herzien.

Als gebruiker heeft u op ieder moment de mogelijkheid om de registratie te beëindigen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder moment via de Klantenservice laten herzien. Het verwijderen van uw klanten-account moet u bij ons aanvragen. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice (bijv. via de aan de linkerkant in uw klanten-account opgenomen contactgegevens van uw persoonlijke contactpersoon). Uw persoonsgegevens worden in individuele gevallen voor een verwijdering alleen geblokkeerd indien wettelijke bewaarplichten of bestuurlijke besluiten de verwijdering ervan belemmeren.


Rechten van de betrokkene

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Toegang, rectificatie, beperking en gegevenswissing
U heeft altijd het recht op gratis toegang tot de bij Musikhaus Thomann opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking via de websites van Thomann. Daarboven heeft u het recht op rectificatie, gegevenswissing en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, mits aan de wettelijke grondslagen hiervoor is voldaan.

U vindt de details in de relevante wettelijke voorschriften Art. 15 tot 19 van de AVG.

2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan Musikhaus Thomann als vewerkingsverantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Musikhaus Thomann kan aan dit recht voldoen door de beschikbaarstelling van een csv-export van de over u verwerkte klantgegevens.

3. Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt laten gelden, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, deze rectificatie of gegevenswissing of de beperking van de verwerking van de gegevens mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost.

U hebt ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke het recht om te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

4. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van Art. 6 lid 1 punt e of punt f van de AVG van u betreffende persoonsgegevens; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer, tenzij deze dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en of vrijheden, of de verwerking dient de verwezenlijking, uitoefening of verdediging van rechten.

Als de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, dan heeft u het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens ten behoeve van deze direct marketing; dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met een dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing heeft, dan worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

U hebt de mogelijkheid, om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar via een geautomatiseerde procedure uit te oefenen, waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

5. Herroepbaarheid van toestemmingsverklaringen voor gegevensbescherming

Bovendien kunt u op ieder moment uw gegeven toestemmingen aan Musikhaus Thomann voor de toekomst herroepen via de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd een anderszins administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfsoord, uw werkplek of de locatie van de vermeende schending, wanneer u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens een schending is van de AVG.

De toezichthoudende autoriteit, bij wie het bezwaar is ingediend, houdt de bezwaarmaker op de hoogte van de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep volgens Art. 78 van de AVG.


Actualisering van de aanwijzing voor gegevensbescherming

Musikhaus Thomann kan deze aanwijzing voor gegevensbescherming van tijd tot tijd actualiseren. Deze wijzigingen worden aangegeven op de website. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze aanwijzing voor gegevensbescherming of andere richtlijnen van deze website, verzoeken wij u om schriftelijk contact met ons op te nemen.

08/2022

Zo kunt u ons contacteren