seventy years logo
Thomann viert zijn jubileum! Bedankt voor uw loyaliteit! Ontdek nu onze jubileumaanbiedingen. Naar de deals

Algemene Voorwaarden

§ 1 Algemeen

 1. Voor de zakelijke betrekkingen van welke aard dan ook tussen de firma Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany (hierna „Musikhaus Thomann“ genoemd) en de klant gelden de nu volgende Algemene Voorwaarden in hun dan geldige versie. Klanten kunnen zowel ondernemer als consument zijn. Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling pleegt voor een doel dat noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek)). Een ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of rechtsbekwame personenvennootschap, die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent (§ 14 BGB).
 2. De weergave van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar alleen een niet-bindende online catalogus van het productassortiment. Door op de knop „Kopen“ te klikken, plaatst de klant een juridisch bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. Een bevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na het versturen van de bestelling. De koopovereenkomst komt pas tot stand met onze aparte opdrachtbevestiging. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen en de bestelgegevens en de Algemene Voorwaarden worden de klant per e-mail toegestuurd. De klant kan alle eerdere bestellingen bekijken onder zijn login.
 3. De firma Musikhaus Thomann behoudt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, als na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de producten niet beschikbaar zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie werd afgesloten. In een dergelijk geval krijgt de klant onmiddellijk bericht. Eventueel al gerealiseerde tegenprestaties van de klant worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van de klant jegens de firma Musikhaus Thomann zijn uitgesloten.
 4. De taal van de overeenkomst is Duits.
 5. De klant doorloopt bij een bestelling in de online shop de volgende technische stappen:
  • Klik op de knop „naar de kassa“ in het weergegeven winkelmandje
  • Doorverwijzing naar de algemene overzichtspagina van de bestellingen (thomann.de Kasse), waar vervolgens de verschillende stappen tot aankoop doorlopen worden
  • Stap 1 keuze van het „Factuur- en afleveradres“ (voor het geval dat de klant niet over een klantenrekening beschikt en ingelogd is; in de andere gevallen zijn factuur- en afleveradres vastgelegd);
   • Invoer van het „Factuuradres“;
   • Als factuur- en afleveradres van elkaar verschillen, kunt u door de checkbox aan te klikken een „afwijkend afleveradres invoeren“
  • Stap 2 In de volgende stap worden „Alle artikelen van uw bestelling“ in een overzicht weergegeven; het is mogelijk om de inhoud van het winkelmandje te wijzigen
  • Stap 3 Keuze van de „Betaalwijze“ (door de gewenste betaalwijze aan te klikken)
  • Stap 4 Mogelijkheid „Overige opties“ te kiezen door aan te klikken (afwijkend afleveradres, verzenddatum, Thomann-waardebon inwisselen, commentaar/aanwijzing voor de bestelling)
  • Afronding van de bestelling door op de „Kopen“-knop te klikken

De klant komt steeds bij de voorgaande stap van de bestelling via de gebruikelijke knoppen op zijn internetbrowser.

§ 2 Levering

 1. Indien de klant ondernemer is (§ 14 BGB), geschiedt de levering in principe op risico van de klant. Dit geldt ook voor deelleveringen. Als de klant consument is in de zin van §13 BGB, dan gaat het risico van de toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen ook bij verzendingskoop pas over met het overhandigen van het object aan de klant. De goederen worden als overgedragen beschouwd, ook wanneer de koper verzuimd heeft ze aan te nemen. De levering geschiedt op het door de klant opgegeven afleveradres.
 2. De totale prijs is de betaalprijs inclusief btw en exclusief eventuele verpakkings- en transportkosten.
 3. De levering binnen Duitsland kost per bestelling 3,90 euro. Bij een bestelling vanaf 29 euro versturen wij de bestelling binnen Duitsland gratis. De verzendkosten voor andere landen zijn in te zien onder Verzendkosten. Bij leveringen naar landen buiten de EU-handelszone worden de extra invoerheffingen en kosten betaald door de klant.
 4. De goederen dienen direct na levering door de klant of zijn lasthebber te worden onderzocht op transportschade, indien de klant handelaar is volgens het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits Handelswetboek). Vast te stellen transport- en verpakkingsschades dient de klant, die handelaar is volgens het HGB, bij het aannemen van de goederen schriftelijk te laten bevestigen door de transportonderneming en deze aan te geven. Klanten die consument zijn, verzoeken wij zonder enige juridische verplichting, om ons duidelijk herkenbare transportschade eveneens te melden.

§ 3 Wettelijk herroepingsrecht

 1. Herroepingsrecht

  Voor zover de klant consument (§ 13 BGB) is, heeft hij het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem benoemde derde, die niet de transporteur is, het laatste artikel in zijn bezit heeft gekregen.
  Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, dient de klant ons (Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany, Telefoon: +49-9546-9223-476, Fax: +49-9546-9223-8399, E-mail: netherlands@thomann.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, fax of e-mail) over zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren. Hij kan daarvoor het bijgesloten voorbeeld van een herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.
  Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende als de klant de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.
 2. Gevolgen van de herroeping

  Als de klant deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen, inclusief de afleverkosten (uitgezonderd de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over het herroepen van deze overeenkomst bij ons binnenkwam, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat de klant ook voor zijn oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden aan de klant vanwege deze terugbetaling vergoedingen betaald. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben terugontvangen, of tot het moment dat de klant heeft aangetoond dat de goederen teruggestuurd zijn, afhankelijk van de vraag wat het vroegst was.
  De klant dient de goederen onmiddellijk maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat hij ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan ons terug te sturen of af te geven. De termijn is aangehouden indien de klant de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij nemen de kosten voor de retourzending van de goederen voor onze rekening.
  De klant dient alleen een eventueel waardeverlies van de goederen te vergoeden, als dit waardeverlies terug te voeren is op een niet-noodzakelijke controle van de toestand, eigenschappen en manier van functioneren van de goederen.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht

  Het herroepingsrecht is niet van kracht bij
  • levering van goederen die niet zijn voorgefabriceerd en waaraan voor de productie ervan een individuele keuze of bepaling door de consument ten grondslag lag of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument,
  • levering van verzegelde goederen die omwille van de gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retour, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd,
  • levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd,
  • levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde bladen met uitzondering van abonnementen.

§ 4 Thomann Money Back-garantie van 30 dagen (Uitgebreid recht van teruggave)

 1. Naast het wettelijk recht op herroeping van 14 dagen biedt de firma Musikhaus Thomann voor consumenten de aansluitende 16 dagen een Money Back-garantie. De klant kan van ons verkregen goederen zonder opgave van redenen binnen 30 dagen door terugzending van de goederen teruggeven. De termijn gaat in na de volledige ontvangst van de goederen. Voor het inachtnemen van de termijn is het tijdige terugzenden van de producten of het retourverzoek voldoende. Het recht op teruggave kan alleen door retournering van de goederen worden uitgeoefend, tenzij de goederen niet als pakket kunnen worden verzonden. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u door een transportonderneming afgehaald die wij daartoe opdracht geven. Het verdient daarbij aanbeveling contact op te nemen met de klantenservice (zie voor contact §3, punt 1).
 2. De Money Back-garantie van 30 dagen geldt zowel voor overeenkomsten over koop op afstand overeenkomstig §312c BGB, als voor artikelen die in het muziekhuis Thomann zelf zijn gekocht.
 3. De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de firma Musikhaus Thomann Het Musikhaus stelt hiervoor zogenaamde „Free-Way-waardebonnen“ (geen voorwaarde voor het overnemen van de kosten voor de retourzending ingeval van een retour; bij een retourzending zonder Free-Way-waardebon verzoeken wij geen gebruik te maken van express- en ongefrankeerde levering) ter beschikking. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald door een transportonderneming, die wij daartoe opdracht geven. In het kader van het recht op retour (30 dagen Money Back) kan de firma Musikhaus Thomann helaas niet de kosten voor de retourzending van klanten in het buitenland voor zijn rekening nemen.
 4. Het recht op teruggave bestaat bij de bestelling van in folie verpakte of verzegelde gegevensdragers zoals cd’s, geluidscassettes, video’s, dvd’s en voor kranten, tijdschriften en software alleen dan, wanneer de betreffende goederen in de folie verpakt respectievelijk met onbeschadigde verzegeling aan ons worden teruggestuurd.
 5. Het recht op teruggave is volledig uitgesloten voor goederen die specifiek voor een klant zijn vervaardigd, voor metergoed, voor goederen die onderhevig zijn aan slijtage (bijv. snaren, sticks, drumvellen, kabels, plectrums, bladen) of voor goederen die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen (bijv. mondharmonica’s). Dit geldt ook voor artikelen die bijzondere veiligheidseigenschappen hebben en waarbij in het geval van een ingebruikname het voortbestaan van deze veiligheidseigenschappen niet meer kan worden gegarandeerd (bijv. podiummolton voor vlamvertraging).
 6. Maakt de klant gebruik van zijn mogelijkheid tot teruggave, dan heeft de firma Musikhaus Thomann het recht om voor de tijd van het verblijf van de goederen bij de klant een passende gebruiksvergoeding te vragen.
 7. Verder moet de klant die gebruikmaakt van zijn recht op teruggave, aan de firma Musikhaus Thomann de waardevermindering of de waarde van de goederen vergoeden, in zoverre de klant de goederen niet correct kan terugsturen, omdat hij verantwoordelijk is voor de verslechtering, de vernietiging of een andere onmogelijkheid tot retourzending. Dit geldt niet, als de verslechtering van de goederen uitsluitend is veroorzaakt door het testen ervan – zoals dat voor de klant bijvoorbeeld in de winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kan de klant de verplichting tot vergoeding van de waarde vermijden door de producten niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten, wat de waarde ervan nadelig beïnvloedt.
 8. Als losse componenten van een bundel of van sets in het kader van de herroepingstermijn van 14 dagen of de Money Back-garantie van Thomann van 30 dagen worden teruggezonden, dan worden de artikelen die bij de klant blijven, naberekend op basis van de reguliere verkoopprijs.
 9. Let er a.u.b. op dat de voorwaarden die genoemd worden in § 4, niet gelden tijdens de eerste 14 dagen (herroepingsrecht volgens § 3 van de Algemene Voorwaarden) van de 30-dagen-Money-Back-garantie, maar alleen tijdens de daaropvolgende 16 dagen.

§ 5 Garanties en aanspraken op schadevergoeding

 1. Gebreken of beschadigingen die terug te voeren zijn op nalatige of ondeskundige behandeling of ondeskundige inbouw of gebruik van ongeschikte toebehoren of veranderingen aan de oorspronkelijke delen door de klant of door derden die niet in opdracht van de firma Musikhaus Thomann handelen, zijn eveneens van de garantie uitgesloten.
 2. Slijtage door gebruik is eveneens uitgesloten van de garantie.
 3. Als de klant de goederen of het voorwerp van de opdracht aanneemt en men weet dat er iets fout is, dan heeft hij alleen recht op garantie in de hierna omschreven mate, indien hij zich deze expliciet en schriftelijk onmiddellijk na de ontvangst van de goederen heeft voorbehouden.
 4. Garantie-aanspraken op grond van bestaande transportschade gelden alleen voor de klant, als hij zijn onderzoeks- en meldingsplicht overeenkomstig § 2 nummer 4 is nagekomen. Dit geldt niet als de klant consument is.
 5. De garantieperiode voor nieuwe goederen bedraagt 24 maanden. De termijn begint met de overgang van het risico op de klant. De garantietermijn voor gebruikte goederen bedraagt daarentegen 12 maanden, voor zover de firma Musikhaus Thomann niet in overeenstemming met § 5 nummer 7 onbeperkt aansprakelijk is, in het bijzonder voor letsel aan lijf, leven en gezondheid. Als de klant ondernemer is, bedraagt de garantietermijn voor nieuwe goederen één jaar en voor gebruikte goederen zes maanden vanaf de overgang van het risico, voor zover de firma Musikhaus Thomann niet in overeenstemming met § 5 nummer 7 onbeperkt aansprakelijk is, in het bijzonder voor letsel aan lijf, leven en gezondheid.
 6. Voor het overige gelden de algemene wettelijke garantiebepalingen.
 7. Voor andere dan door letsel aan leven, lichaam en gezondheid ontstane schades is de firma Musikhaus Thomann alleen aansprakelijk, voor zover deze terug te voeren zijn op opzettelijk of grof nalatig handelen of op verwijtbare schending van een wezenlijke plicht op grond van de overeenkomst door de firma Musikhaus Thomann of door uitvoerders die handelen in opdracht van de firma Musikhaus Thomann (bijvoorbeeld de besteldienst). Verdere schadevergoeding op grond van aansprakelijkheid is uitgesloten. De bepalingen van het Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op de productaansprakelijkheid) blijven onverlet. Als een wezenlijke contractuele plicht nalatig wordt geschonden, dan is de aansprakelijkheid van de firma Musikhaus Thomann beperkt tot de schade die vooraf kon worden verwacht.

§ 6 Drie jaar garantie van de firma Musikhaus Thomann

Naast de wettelijke garantie geeft de firma Musikhaus Thomann drie jaar garantie overeenkomstig de volgende bepalingen:

 1. De firma Musikhaus Thomann geeft garantie voor alle tijdens de periode van drie jaar na de overgang van het risico optredende gebreken, die aantoonbaar terug te voeren zijn op een fout in het materiaal of de vervaardiging. De aanspraak op garantie geldt alleen voor een klant die consument is, en kan niet worden overgedragen.
 2. Van de garantie uitgesloten zijn:
  • tweedehands apparaten.
  • computerartikelen en toebehoren, voor zover deze voldoen aan de artikelbeschrijving.
  • producten die een gebruiksbeding of andere natuurlijke slijtage hebben.
  • gebreken in het product, die te herleiden zijn op het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, omstandigheden die niet goed zijn voor het product, overbelasting, gebrekkig onderhoud of gebrekkige verzorging.
  • gebreken aan het product, die door het gebruik van toebehoren-, uitbreidings- of vervangende onderdelen zijn veroorzaakt, die geen oorspronkelijke onderdelen zijn.
  • producten waaraan veranderingen of uitbreidingen zijn aangebracht.
  • onbeduidende afwijkingen van de productnorm die voor de waarde en de deugdelijkheid van het gebruik van het product onbelangrijk zijn.
 3. Het verhelpen van een fout, waarvan de firma Musikhaus Thomann erkent dat het onder de garantie valt, geschiedt zodanig, dat het defecte product naar onze keuze kosteloos wordt gerepareerd dan wel door een correct product (eventueel ook door een opvolgermodel) wordt vervangen. Vervangen producten of onderdelen worden eigendom van de firma Musikhaus Thomann
 4. De aanspraak op garantie moet binnen de garantietermijn geldend worden gemaakt. Men moet het relevante product met een kopie van de rekening door gebruik van een zogenaamde "Free-Way-waardebon" aan de firma Musikhaus Thomann terugsturen.
 5. Andere aanspraken dan het in deze garantievoorwaarden genoemde recht op het verhelpen van gebreken aan het product kunnen op basis van deze garantie niet worden gemaakt.
 6. Door gebruik te maken van de garantie wordt de garantietermijn van het product noch verlengd noch vernieuwd.
 7. Garantieaanspraken van de klant volgens § 5 en volgens de wettelijke voorschriften worden door deze garantiebepalingen niet beperkt.

§ 7 Vervaldatum en betalingsvoorwaarden

 1. De facturen van de firma Musikhaus Thomann dienen – voor zover er niet schriftelijk iets anders is overeengekomen – onmiddellijk en zonder aftrek te worden betaald. De betaling geschiedt bij levering onder rembours door contante betaling. Bestellingen met betaling vooraf worden verzonden na ontvangst van de betaling. Bij betaling met kredietkaart geschiedt de eigenlijke afrekening bij het opstellen van de factuur en de verzending van de goederen. Direct bij het versturen van de online bestelling door de klant wordt het totaalbedrag via zijn kredietkaart afgeboekt.
 2. De firma Musikhaus Thomann behoudt zich het recht voor om cheques en andere niet-contante betaalmiddelen te weigeren. Ze worden alleen ter betaling aangenomen. Betalingen in vreemde valuta´s worden volgens de bankafrekening bijgeschreven. De bankkosten worden door de klant betaald.
 3. Als de klant te laat betaalt, dan wordt de totale aankoopprijs gedurende het verzuim verhoogd met vijf procentpunt bovenop de geldende basisrentevoet. Als voor de firma Musikhaus Thomann aantoonbaar een hogere verzuimschade is ontstaan, heeft de firma Musikhaus Thomann het recht om deze door te berekenen.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de firma Musikhaus Thomann totdat het bedrag dat de klant moet betalen, volledig is betaald, met inbegrip van alle nevenvorderingen, voor zover de klant handelaar is volgens het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits Handelswetboek). Bij overeenkomsten met consumenten behoudt de firma Musikhaus Thomann het eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
 2. De klant heeft niet het recht om de goederen vóór de volledige betaling van de aankoopprijs aan derden te geven of andere maatregelen te treffen, die het eigendom van de firma Musikhaus Thomann in gevaar brengen. De klant draagt reeds nu zijn toekomstige aanspraken ten opzichte van de koper ter hoogte van de tussen de firma Musikhaus Thomann en de klant overeengekomen aankoopprijs inclusief rente en nevenvorderingen over aan de firma Musikhaus Thomann De firma Musikhaus Thomann neemt deze overdracht aan.

§ 9 Plaats van betaling en bevoegde rechtbank

 1. Uitsluitend Duits recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). Als de koper een consument is, geldt dit slechts voor zover de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven.
 2. De plaats voor betaling voor alle prestaties op grond van de met de firma Musikhaus Thomann bestaande zakelijke betrekkingen is Burgebrach, voor zover de klant handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen is.
 3. Indien de klant een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is Bamberg het enige wettelijk bevoegde gerechtshof voor alle geschillen die direct of indirect volgen uit de contractuele verhouding met de klant of uit deze Algemene Voorwaarden.

§ 10 Alternatieve geschillenbeslechting

De verkoper is niet verplicht en in beginsel niet bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenbemiddelingsorgaan.

§ 11 Slotbepaling

Mocht één van deze bepalingen – om welke reden dan ook – ongeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet.

Zo kunt u ons contacteren