Compliance

Digitalt visselblåsarsystem

Detta visselblåsarsystem ska användas av medarbetare och tredje part för att rapportera misstänkta fall inom Thomann GmbH, dess dotterbolag och de företag som är anslutna till § 15 aktiebolag (nedan kallat "Thomann").

Det möjliggör anonym rapportering av regelöverträdelser och relaterade misstänkta fall för att förebygga, utreda och lösa avvikelser.

Som familjeföretag är ansvarstagande fast förankrat i vår företagsfilosofi.

När det gäller regelföljande och laglydiga beteenden ställer vi väldigt höga krav på oss själva, som i regel överträffar den lagstadgade nivån.

Så att förebygga skador (materiella och immateriella) orsakade av att juridiska bestämmelser och/eller interna bolagsregler inte respekteras är därför av största intresse.

Vi uppmuntrar alla intressenter (leverantörer, tjänsteleverantörer, kunder, medarbetare, arbetssökande och andra) att rapportera regelöverträdelser till oss, eftersom detta är det enda sättet att upptäcka och korrigera överträdelser i ett tidigt skede.

Detta digitala visselblåsarsystem är tillgängligt för alla visselblåsare. Det är en säker rapporteringskanal som kan användas anonymt och därmed garanterar visselblåsarens lagstadgade skydd och hans/hennes känsliga uppgifter.

Alla inskickade anmälningar kontrolleras, utvärderas och bearbetas av specialutbildade medarbetare inom Compliance Management.

Systemet kan användas både för anmälan avseende lagen om granskning av extern part i leverantörskedjan (LkSG) samt andra misstänkta fall.

Länk till visselblåsarsystemet: https://hintbox.thomann.de/

Allmän förklaring om mänskliga rättigheter


Policyförklaring

Thomann företagsgrupp

V 1.0

Från den: 14 juni 2023


Preambel

Thomann har åtagit sig att leda företaget ekologiskt och socialt ansvarsfullt. I vårt hållbarhetsuppdrag ingår att följa etiska affärspraxis, implementera miljövänliga processer och främja socialt ansvar.

A) Grundinställning

Thomann är medveten om sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och förhindra alla slags kränkningar av mänskliga rättigheter både i vårt företag och inom våra leverantörskedjor. Vi säkerställer att våra arbetsförhållanden ha relevanta standarder och att vi bemöter varandra respektfullt. Alla delaktiga personers välbefinnande är av stor betydelse för oss.

Nivån på de mänskliga rättigheterna hänvisar till de rättigheter som anges i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen, Europeiska konventionen för skydd av mänskliga rättigheter, Rättigheter och grundläggande friheter (ECHR) och erkända regionala och nationella system för främjande och skydd av mänskliga rättigheter.

Syftet med denna policyförklaring är att bekräfta vårt långvariga engagemang för att respektera mänskliga rättigheter i alla våra affärsverksamheter inom vårt eget affärsområde men även i relationer till våra indirekta och direkta leverantörer. Dessutom beskriver den de funktioner som har satts på plats för att implementera vår strategi att förebygga skyddet av mänskliga rättigheter som är relevanta för företaget för att förhindra eller minimera risker och därmed säkerställa en hög skyddsnivå för mänskliga rättigheter.

Denna policyförklaring förtydligar vår strategi för att identifiera alla typer av beteenden som kan ge upphov till risker inom mänskliga rättigheter eller för miljön i den mening som avses i lagen om due diligence i leverantörskedjan och att upprätta övervaknings-, due diligence- och utbildningsfunktioner, samt kommunikation och klagomålsfunktioner för att främja och skydda mänskliga rättigheter, vilket inkluderar alla relevanta områden inom företaget och dess närstående företag.

B) Användningsområde och ansvar

Denna policyförklaring gäller från och med den 1 januari 2024 för Thomann och alla dess dotterbolag och intressen i vilka Thomann direkt eller indirekt äger >50 % av aktierna eller på annat sätt utövar ett betydande inflytande.

Genom denna policyförklaring positionerar sig vår företagsledning tydligt för att ägna särskild uppmärksamhet åt och stötta efterlevnaden av följande mänskliga rättigheter och miljöskyldigheter:

Våra medarbetare och företag

 • Förbud mot barn- och tvångsarbete, slaveri och människohandel:
  Vi avvisar alla typer av tvångs- eller barnarbete utan undantag och är uttryckligen engagerade i förbudet mot modernt slaveri eller människohandel.
 • Likabehandling av medarbetare och nolltolerans mot diskriminering:
  Vi säkerställer samma möjligheter och tolererar ingen diskriminering på grund av exempelvis etnicitet, kön, religion, nationellt ursprung, politisk åsikt, sexuell läggning, social bakgrund, ålder och fysiska eller psykiska egenskaper.
 • Föreningsfrihet och kollektivavtal:
  Vi respekterar våra medarbetares rätt att gå med i ett fackförbund. Vi stödjer och inleder även intensiva dialoger med respektive arbetstagarrepresentanter.
 • Hälsa och säkerhet:
  Hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen är vår högsta prioritet. Vi följer tillämpliga arbetsmiljölagar över hela världen och upprättar även våra egna arbetssäkerhets- och hälsostandarder på alla våra orter.
 • Rättvisa arbetsvillkor och ersättningar:
  Vi säkerställer rättvisa arbetsvillkor, rättvis lönesättning och arbetstider för våra företag i enlighet med gällande nationella och internationella lagar och riktlinjer.
 • Förbud mot olaglig vräkning
 • Förbud mot våld från säkerhetsstyrkor

Vår planet och dess resurser

Vi är fast beslutna att minska våra affärsaktiviteters påverkan på miljön, spara på våra naturresurser och söka lösningar som bidrar till att skydda vår miljö. Vi har även samma förväntningar på våra leverantörer, som dessutom anges i vår uppförandekod för leverantörer. Därför lägger vi särskilt fokus på följande aspekter:

 • Miljöskydd och att undvika olaglig miljöpåverkan, bland annat inom ramen för Baselkonventionen (angående hantering av farliga ämnen och avfall) och Minamatakonventionen (minimering av utsläpp av kvicksilver).
 • Förbud mot att orsaka skadliga markförändringar, vattenföroreningar, luftföroreningar, skadliga bullerutsläpp eller överdriven vattenförbrukning, samt eventuella brott mot mänskliga rättigheter genom miljöskador.

Vår leverantörskedja

Vi förväntar oss också att våra affärspartners, inklusive våra direkta och indirekta leverantörer, är medvetna om sitt ansvar för mänskliga rättigheter, sina miljömässiga och sociala skyldigheter och att de alltid följer uttalade etiska principer i sin verksamhet i enlighet med denna policyförklaring.

Vår uppförandekod för leverantörer, tillsammans med denna policyförklaring, formulerar Thomann-gruppens förväntningar på sina leverantörer och hela leverantörskedjan. Vi förväntar oss att all verksamhet utförs i enlighet med uppförandekoden för leverantörer.

C) Genomförande av vår företagsbesiktning för mänskliga rättigheter

Riskanalys och åtgärder inom det egna affärsområdet

För att säkerställa ett adekvat skydd för mänskliga rättigheter inom det egna affärsområdet har Thomann fastställt nödvändiga arbetsprocesser i företagspolicyer, riktlinjer och rutininstruktioner, vilka generellt ska gälla och implementeras i hela företagsgruppen. Alla medarbetare har obegränsad tillgång till en förtroendevald person, såväl som medarbetare och tredje parter till ett anonymt och rättvist klagomålsförfarande. Vidare pågår utbildningar i ämnet hantering av relevanta risker för människor och miljö.

Riskanalys och åtgärder inom område affärspartners

Vi har integrerat ett omfattande efterlevnadsprogram, framtaget med särskild hänsyn till vår individuella riskprofil, där vi exempelvis tar hänsyn till vår bransch, vår produktportfölj och vår affärsverksamhet i länder med förhöjd korruptionsrisk eller risk för att mänskliga rättigheter inte respekteras.

Som en del i riskanalysen har vi genomfört strikta övervaknings- och kontrollaktiviteter som ska säkerställa att våra efterlevnadsstandarder och krav uppfylls i den dagliga verksamheten. Samtidigt genomför vi löpande riskanalyser för att kontinuerligt uppdatera och utveckla våra bedömningsfunktioner. En integrerad del av denna riskbedömning är exempelvis en riskindikator för potentiella kränkningar av mänskliga rättigheter, som baseras på internationellt använda index.

I de fall risker identifieras vidtas lämpliga åtgärder, särskilt vid allvarliga risker krävs ett välgrundat beslut om affärsmöjligheten. Thomann är berett att avvisa en affärsmöjlighet även om den är juridiskt tillåten, men där det finns en inte försvarbar risk att den inte följer Thomanns värderingar.

Riskanalys och åtgärder i leverantörskedjan

Thomann har identifierat relevanta direktleverantörer och bett dem att tillhandahålla en omfattande genomlysning av sig själva. I ett första steg togs hänsyn till leverantörer med hög omsättning och betydelse. Dessutom genomförs en regelbunden mediekontroll i syfte att involvera alla relevanta, varaktiga leverantörer i denna kontinuerliga bevakningsprocess.

Urvalsprocess och förkvalificering av leverantörer har anpassats för att säkerställa mänskliga rättigheter i början av nya affärsrelationer.

Leverantörsutvärderingen baseras på en detaljerad undersökning med olika ämnesrelaterade enkäter. Kärnfrågorna är miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, säkerhet på arbetsplatsen, bekämpning av korruption och mutor samt ansvar i leverantörskedjan. Dessutom ska leverantörer tillhandahålla relevanta certifikat och uppdatera dem vid behov. Dessa data ligger till grund för nödvändiga övervaknings- och utvärderingsaktiviteter samt en motsvarande riskanalys.

De riskanalyser som genomförts har visat att det skulle kunna finnas potentiella risker i leverantörskedjan vad gäller arbetsförhållanden, miljö och säkerhet på arbetsplatsen. Likaså finns det ökade risker hos vissa leverantörer på grund av deras geografiska läge i länder som benämns som ”very high risk”.

För att minimera och mildra risker definierades och integrerades lämpliga förebyggande åtgärder och motåtgärder i en multidisciplinär process, som även inkluderar ett eskaleringsförfarande. Thomann vidtar också lämpliga åtgärder om företaget får kännedom om att en indirekt eller direkt leverantör har kränkt mänskliga rättigheter eller inte har tagit sitt miljömässiga ansvar.

D) Grundläggande förebyggande och avhjälpande åtgärder som kommunikation

Klagomålsfunktion

Thomanns klagomålsfunktion består av ett webbaserat visselblåsarsystem och är en konfidentiell kontaktpunkt för alla medarbetare på Thomann såväl för externa personer att använda som en ytterligare kommunikationskanal. Detta innebär att farhågor eller indikationer på möjliga kränkningar av mänskliga rättigheter och skyldigheter om miljömässig due diligence också kan tas upp anonymt.

Vi utreder alla anmälningar utifrån bindande interna regelverk. Varje utredning genomförs oberoende och objektivt under deltagande ur compliancefunktionen. Alla anmälningar och respektive utredningar rapporteras regelbundet till företagsledningen enligt ett standardiserat förfarande. Thomann tolererar ingen diskriminering av personer som kontaktar oss via klagomålsfunktionen eller andra kommunikationskanaler

Länk: https://hintbox.thomann.de

Utbildning och ökad medvetenhet

För våra medarbetare erbjuder vi utbildningar inom mänskliga rättigheter, hållbarhet, hälsa och säkerhet, miljö, jämlikhet och mycket mer. I vårt utbildningsprogram ingår även en obligatorisk utbildning i vår uppförandekod liksom andra utbildningar i efterlevnad.

Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att utöka vårt utbildningsutbud. I detta ingår exempelvis att erbjuda utbildning om mänskliga rättigheter och miljömässig due diligence för utvalda målgrupper.

Utöver att informera våra medarbetare, får även våra leverantörer erbjudande om relevanta utbildningar.

Kommunikation, dokumentation och rapportering

I vår årsrapport redovisar vi våra aktiviteter, framsteg och ambitioner inom alla områden för mänskliga rättigheter. Vi rapporterar öppet om huvudsakliga risker, våra åtgärder liksom framsteg som har gjorts inom bevarandet av mänskliga rättigheter och miljöskydd. För detta ändamål har ett koncept för en så komplett dokumentation som möjligt implementerats för bästa spårbarhet.  

Hjälpande åtgärder

Om kränkningar av mänskliga- eller miljömässiga rättigheter identifieras som orsakade av Thomann eller som Thomann bidragit till, åtar vi oss att prioritera och bearbeta dessa processer efter påverkan och svårighetsgrad. I detta ingår också att vi anstränger oss att ge lämplig hjälp till de direkt berörda.

Förbättringar och vidareutveckling

Vi är helt övertygade om att arbetet mot kränkningarna av mänskliga rättigheter och miljölagbrott i våra globala leveranskedjor är en långsiktig uppgift och att här krävs systemförändringar utöver våra företagsspecifika initiativ. Därför är samarbetet med våra leverantörer och affärspartners mycket viktigt.

Thomann kommer därför regelbundet att kritiskt granska och kontinuerligt utveckla sin roll och genomförandet av skyldigheterna om due diligence för mänskliga rättigheter. Detta gäller även våra olika interna policyer och processer som rör mänskliga rättigheter.

E) Ansvar

Det övergripande ansvaret för mänskliga rättigheter och miljövård ligger hos verkställande direktör på Thomann. Det inkluderar åtminstone kontrollen och övervakningen av åtgärderna i leverantörskedjan. För att implementera denna policyförklaring måste verkställande direktören regelbundet, minst en gång per år, se till att informera sig om den ansvariga personens/personernas arbete.

Varje företag i koncernen är skyldig att följa denna policyförklaring och att implementera dessa principer. Ansvaret för respektive genomförande av efterlevnad av mänskliga rättigheter ligger hos respektive ledning för avdelningsområdena.

Område Human Resources är ansvarigt för samordningen av åtgärder som respekterar mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. Processer för att säkerställa due diligence inom vår leverantörskedja utvecklas och definieras av Inköpsavdelningen. Complianceavdelningen stöttar, ger råd och är involverad inom ramen för sitt yrkesansvar, särskilt med avseende på eventuella korruptionsrisker, men också funktionellt, exempelvis i samband med utredningen av anmälningar om potentiella kränkningar av mänskliga rättigheter eller andra relevanta kränkningar.

Markus Neser (COO) har utsetts till Människorättsombud, med stöd av flera avdelningar. Vårt Människorättsombud ansvarar för att övervaka de funktioner som beskrivs i policyförklaringen och informeras alltid i händelse av att en risk identifieras. I högriskfall tar vårt Människorättsombud även en rådgivande roll och deltar i den slutliga beslutsprocessen.

Thomann kommer regelbundet att kritiskt granska denna policyförklaring och dess tillämpning och om tillämpligt, uppdatera den vid behov.


Från den: 14 juni 2023


Hållbarhetsrapport

Här kan du ladda ner hållbarhetsredovisningen för det senaste räkenskapsåret så snart den finns tillgänglig.

Thomann – Uppförandekod för leverantörer och tjänsteleverantörer

Thomann har åtagit sig att leda företaget ekologiskt och socialt ansvarsfullt. I vårt hållbarhetsuppdrag ingår att följa etiska affärspraxis, implementera miljövänliga processer och främja socialt ansvar.

Vi förväntar oss detsamma av leverantörer och tjänsteleverantörer, eftersom hållbar företagsutveckling bara kan lyckas om alla inblandade inte bara står bakom dessa värderingar, utan också implementerar och efterlever dem.

Här kan du ladda ner SCoC (Supplier Code of Conduct).

German version

English version

Chinese version

© 2023 Thomann GmbH

Hur man kontaktar oss