Allmänna affärsvillkor

§ 1 Allmänt

 1. För affärsrelationer av alla de slag mellan Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany (i det följande kallat „Musikhaus Thomann“) och kunden gäller följande Allmänna affärsvillkor i respektive giltig version. Kunder kan både vara företagare och konsumenter. Konsument är varje naturlig person, som ingår en rättslig affär med syften som till övervägande del varken kan inräknas i deras affärsmässiga eller i deras självständiga yrkesmässiga arbete (§ 13 BGB). Företagare är en naturlig eller juridisk person eller ett rättshabilt personbolag, som vid ingåendet av en rättslig affär handlar under utövande av sitt affärsmässiga eller självständiga yrkesmässiga arbete (§ 14 BGB).
 2. Beskrivningen av produkterna i onlineshopen utgör inget rättsligt bindande erbjudande, utan är endast en rättsligt icke bindande onlinekatalog ur varusortimentet. Genom att kunden klickar på knappen ”Köpa” gör kunden en bindande beställning av de varor som befinner sig i varukorgen. En bekräftelse av att beställningen har inkommit följer omedelbart efter det att beställningen har skickats iväg. Köpeavtalet gäller först efter vår separata orderbekräftelse. Avtalstexten sparas och beställningsdata samt de Allmänna affärsvillkoren mailas till kunden. Kunden kan se alla tidigare beställnngar på loginområdet.
 3. Musikhaus Thomann förbehåller sig rätten att inte utföra den tjänst som har utlovats, om det efter ingåendet av avtalet visar sig att varan inte står till förfogande, fastän man har ingått ett förpliktigande avtal om detta. I ett sådant fall underrättas kunden omedelbart. Betalningar för varan, som eventuellt redan har gjorts, ersätts omedelbart. Ytterligare krav gentemot Musikhaus Thomann utesluts.
 4. Avtalsspråk är tyska.
 5. I detalj gör kunden vid en beställning i onlineshopen följande steg:
  • Klicka på ”gå till kassan“ vid varukorgen
  • Vidare till den allmänna sidan med översikt över beställningarna (thomann.de Kasse), där går du sedan igenom de olika inköpsstegen
  • Steg 1 Välja “faktura- och leveransadress“ (om kunden inte har något kundkonto och är inloggad; i annat fall är faktura- och leveransadressen sparade;
   • Ange “fakturaadress“
   • Om fakturaadress och leveransadress inte är identiska kan du klicka på checkboxen och ”skriva den avvikande leveransadressen”
  • Steg 2 nästa avsnitt visas som översikt “Alla positioner i din beställning“; det är möjligt att ändra innehållet i varukorgen
  • Steg 3 Välja ”betalningssätt“ (genom att klicka på önskat betalningssätt)
  • Steg 4 Du kan välja “andra val“ genom att klicka på ditt val (avvikande leveransadress, datum då varan skall levereras, datum då varan skall skickas, lösa in ett Thomann presentkort, kommentarer till / informationer om beställningen)
  • Avsluta beställningen genom att klicka på “Köpa“ knappen

Kunden kommer till de ovan nämnda olika stegen för beställningen med hjälp av de olika stegen i hans internetbrowser.

§ 2 Leverans

 1. Om kunden är företagare (§ 14 BGB:Bürgerliches Gesetzbuch : den tyska civilrättsliga lagboken) ansvarar denne för faran för leveransen. Detta gäller även vid delleveranser. Om kunden är konsument enligt § 13 BGB övergår faran för en oväntad undergång och faran för en oväntad försämring av det sålda föremålet även vid ett köp med leverans först till kunden, när föremålet har överlämnats till denne. Det motsvarar ett överlämnande om kunden tar emot varan med dröjsmål. Leveransen genomförs till den leveransadress som har angetts av kunden.
 2. Samtliga priser är priser för kontant betalning inklusive mervärdesslatt (Mehrwertsteuer) plus betalning för eventuella kostnader för förpackning och transport.
 3. En leverans inom Tyskland kostar per beställning 3,90 euro. Från och med ett beställningsvärde på 29,00 euro levererar vi varor inom Tyskland utan postorderkostnader. Postorderkostnader för leverans till andra länder anges under: leveranskostnader. Vid leveranser till tredje länder uppstår det dessutom för kunden tullavgifter och andra avgifter.
 4. Kunden eller dennes ombud skall omedelbart efter mottagandet undersöka om varan uppvisar transportskador. Om kunden är köpman enligt HGB (Handelsgesetzbuch : den tyska handelslagen), måste denne, när han tar emot varan, låta transportföretaget bekräfta skadan i skriftlig form samt anmäla skadan. Kunder som är konsumenter ber vi rättsligt icke bindande, att likaså till oss meddela tydligt synliga transportskador.

§ 3 Lagenlig hävningsrätt

 1. Hävningsrätt

  Om kunden är konsument (§ 13 BGB), är denne berättigad att inom 14 dagar utan uppgift om skäl återkalla det här avtalet. Hävningsrätten gäller under fjorton dagar från och med den dag, då kunden eller en tredje man som är utsedd av denne och som inte är transportören, har tagit den sista varan i sin ägo.
  För att kunna utöva hävningsrätten måste kunden (Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany, Telefon: +49-9546-9223-476, Fax: +49-9546-9223-8399, Epost: sc.cc@thomann.de) med en entydig förklaring (t.ex. med ett postat brev, med fax eller epost) informera oss om sitt beslut att återkalla det här avtalet. I detta syfte kan han använda det bifogade formuläret för ett hävande, men detta är inte föreskrivet.
  För att iaktta tidsfristen för hävandet är det tillräckligt, att kunden skickar iväg meddelandet om att han utövar sin hävningsrätt innan hävningsfristen har avlöpt.

 2. Följder av hävandet

  Om kunden återkallar det här avtalet måste vi omedelbart och senast inom fjorton dagar göra en återbetalning av alla gjorda inbetalningar, som vi har erhållit av kunden inlkusive leveranskostnaderna (med undantag för de ytterligare kostnader, som resulterar av att kunden har valt en annan leveransform än den mest förmånliga standardleveransform, som vi har valt, räknat från och med den dag, då meddelandet om hävndet av det här avtalet inkom till oss. För den här återbetalningen använder vi samma betalningsmedel som även kunden har använt sig av vid den ursprungliga transaktionen, med undantag för om man uttryckligen har kommit överens om något annat; i inget fall fakturerar vi kunden några avgifter på grund av den här återbetalningen- Vi kan vägra att göra en återbetalning fram till dess att vi har fått tillbaka varorna eller fram till dess att kunden har bevisat, att varorna har skickats tillbaka till oss, beroende av vilket som utgör den tidigare tidpunkten.
  Kunden måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i varje fall senast inom fjorton dagar, räknat från den dag, då han informerar oss om att han häver avtalet. Tidsfristen har iakttagits om kunden skickar iväg varorna innan fristen på fjorton dagar har avlöpt. Vi betalar kostnaderna för återförsändelsen av varorna.
  Kunden måste endast betala för en eventuell värdeförlust för varorna, om den här värdeförlusten beror på en hantering av varorna som inte är nödvändig för en kontroll av här varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

 3. Uteslutande av hävningsrätten

  Det föreligger inte någon hävningsrätt vid
  • En leverans av varor, som inte är förproducerade och för vars tillverkning ett individuellt urval eller en bestämmelse som har förelagts av konsumenten är avgörande eller som entydgt är utformade i överensstämmelse med konsumentens personliga behov.
  • En leverans av förseglade varor, som inte är lämpade att lämnas tillbaka på grund av hälsoskyddsregler eller hygienföreskrifter, om de här varornas försegling har brutits efter leveransen.
  • En leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datasoftware i en förseglad förpackning, om förseglingen har brutits efter leveransen.
  • En leverans av tidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag för abonnemangsavtal.

§ 4 Thomann 30 dagars Money Back garanti (utvidgad återlämningsrätt)

 1. Förutom den lagstadgade hävningsrätten på 14 dagar erbjuder Musikhaus Thomann för konsumenter för de därpå följande 16 dagarna en Money Back garanti. Kunden kan lämna tillbaka varor som denne har erhållit från oss utan uppgift om skäl inom 30 dagar genom att skicka tillbaka varorna. Tidsfristen börjar när vi har erhållit varorna fullständigt. För att iaktta tidsfristen är det tillräckligt att skicka varan inom rätt tid eller att till oss skicka kravet på ett återtagande. Hävningsrätten kan endast utövas genom att man skickar tillbaka varan, med undantag för om varan inte kan skickas som ett paket. Varor som inte kan skickas som paket hämtas hos dig av transportföretag som får detta i uppdrag av oss. Därför rekommenderar vi att du i så fall i förväg tar kontakt med vår Customer Service (kontakt se § 3, punkt 1).
 2. 30 dagars Money Back garantin gäller både för postorderavtal enligt § 312c BGB och för artiklar, som har köpts på plats i Musikhaus Thomann.
 3. Musikhaus Thomann betalar kostnaderna för återförsändelsen. För detta ställer firman så kallade “Free-Way presentkort“ till förfogande (detta är inte någon förutsättning för att vi betalar returkostnaderna vid ett återlämnande; om du skickar tillbaka varor utan ett free-way presentkort så ber vi dig att inte använda dig av expressleverans eller icke frankerad leverans. Vara som inte kan skickas som paket hämtas av ett transportföretag som får detta i uppdrag av oss. Inom ramen för hävningsrätten (30 dagar Money Back) kan Musikhaus Thomann tyvärr inte överta några återsändningskostnader från kunder utomlands.
 4. En återlämningarätt föreligger vid en beställning av insvetsade eller förseglade datamedier som CDs, audiokassetter, videos, DVDs, men även tidningar och tidskrifter samt software endast om tillhörande vara skickas tillbaka i insvetsningsfolien respektive med ett oskadat sigill till oss.
 5. Återlämningsrätten är helt utesluten för såvitt varor har tillverkats enligt en specifikation från kunden, det rör sig om metervara, förslitningsartiklar (t.ex. strängar, sticks, trumskinn, kablar, plektra, blad) eller artiklar, som av hygieniska skäl inte tas tillbaka (t.ex. munspel). Motsvarande gäller för artiklar med speciella säkerhetsegenskaper, för vilka ibruktagning innebär att dessa säkerhetsegenskaper inte längre kan garanteras (t.ex. flamskydd för scenmolton).
 6. Om kunden använder sig av sin möjlighet till en återlämnng så är Musikhaus Thomann berättigat att för den tid då varan har befunnit sig hos kunden kräva en lämplig ersättning för nyttjandet.
 7. Vidare måste den kund som använder sig av sin återlämningsrätt till Musikhaus Thomann ersätta värdeminskningen eller värdet för varan, om kunden inte kan skicka tillbaka varan på ett korrekt sätt, eftersom denne har att ansvara för försämringen, undergången eller någon annan omöjlighet. Detta gäller dock inte, om varans försämring uteslutande beror på en kontroll av den här varan, så som en sådan kontroll skulle ha varit möjlig hör kunden exempelvis i en butik. För övrigt kan kunden undvika plikten att ersätta värdet genom att denne inte tar varan i bruk som sin egendom samt underlåter allt, som minskar varans värde.
 8. Om enskilda komponenter i en bundle eller i ett set lämnas tillbaka inom ramen för hävningsrätten under fjorton dagar eller Thomann 30 dagars Money Back garanti beräknas i efterhand de artiklar som har stannat kvar hos kunden till det reguljära försäljningspriset.
 9. Beakta vänligen att de villkor som är nämnda i § 4 inte gäller under de första fjorton dagarna (lagenlig hävningsrätt § 3 i de Allmänna affärsvillkoren) under 30 dagars Money Back garantin, utan endast under de därpå följande 16 dagarna.

§ 5 Garanti och skadestånd

 1. Fel och skador som beror på en felaktig behandling av egen förskyllan eller en icke korrekt behandling eller en icke korrekt montering samt en användning av olämpligt tillbehör eller förändringar av originalkomponenterna genom kunden eller av tredje man som inte har fått detta i uppdrag av Musikhaus Thomann är uteslutna från garantin.
 2. En förslitning som beror på användningen är likaså utesluten från garantin.
 3. Om kunden accepterar varan eller orderföremålet trots kännedom om ett fel, är han endast berättigad till garantikrav i den beskrivna omfattningen, om denne uttryckligen samt i skriftlig form vid mottagandet av varan förbehåller sig detta.
 4. Garantikrav på grund av föreliggande transportskador är kunden endast berättigad att ställa, om denne har uppfyllt sin undersöknings- och anmälningsplikt enligt § 2 siffra 4. Detta gäller inte om kunden är konsument.
 5. Garantikrav på grund av föreliggande transportskador är kunden endast berättigad att ställa, om denne har uppfyllt sin undersöknings- och anmälningsplikt enligt § 2 siffra 4. Detta gäller inte om kunden är konsument.
 6. För övrigt rättar sig garantin efter föreliggande lagbestämmelser.
 7. För andra skador än de som uppstår genom en skada av liv, kropp eller hälsa ansvarar Musikhaus Thomann endast för såvitt dessa beror på ett uppsåtligt handlande eller grovt vårdslöst handlande eller på ett brott av egen förskyllan från Musikhaus Thomann:s sida eller från en fullgörelsemedhjälpare (t.ex. av en leveransfirma) till Musikhaus Thomann Varje plikt till ansvar och skadestånd, som sträcker sig utöver detta, är utesluten. Bestämmelserna i den tyska produktansvarslagen berörs inte av detta. Om man vårdslöst bryter mot en väsentlig avtalsplikt begränsas ansvaret från Musikhaus Thomann:s sida till den skada, som kunde ha förutsetts.

§ 6 Tre år Thomann garanti

Som tillägg till den lagstadgade garantin lämnar Musikhaus Thomann 3 års garanti i överensstämmelse med följande regleringar:

 1. Musikhaus Thomann lämnar garanti för alla fel som uppträder under en tidsperiod på tre år från och med farans övergång, som bevisligen beror på ett material- eller produktionsfel. Endast den kund som är konsument är berättigad till det här kravet och det kan inte överlåtas till någon annan.
 2. Garantin gäller inte för:
  • Begagnade apparater
  • Datorartiklar och tillbehör, för såvitt inte något annat anges i respektive artikelbeskrivning
  • Produkter som är underkastade en förslitning genom användning eller på annat sätt
  • Fel på en produkt, vilka beror på att bruksanvisningen inte har beaktats, att produkten inte har använts enligt föreskrift, icke normala miljövillkor, icke korrekta driftvillkor, överbelastning eller ett bristfälligt underhåll och bristfällig skötsel.
  • Fel på produkten som har förorsakats av en användning av tillbehörs-, kompletterings- eller reservdelar, som inte utgör originaldelar
  • Produkter med vilka man har genomfört förändringar eller kompletteringar
  • Ringa avvikelser från börbeskaffenheten, som är utan betydelse för produktens värde och användningsduglighet
 3. Åtgärdandet av ett fel som av Musikhaus Thomann har erkänts som ett fel som omfattas av garantin genomförs på så sätt, att den felaktiga produkten enligt vårt val repareras gratis eller ersätts av en korrekt produkt (vid behov även av en efterföljande modell). Utbytta produkter eller komponenter övergår till Musikhaus Thomann:s ägo.
 4. Garantikravet måste anmälas inom garantitiden. Därvid skall den berörda produkten tillsammans med en kopia av fakturan med begäran om ett så kallat "Free Way presentkort" skickas tillbaka till Musikhaus Thomann
 5. Andra krav än den rätt till åtgärdande av produktfel, som är nämnd i de hä garantivillkoren, förekommer inte i den här garantin.
 6. Genom att garantiprestationer fullgörs varken förlängs garantitiden för den berörda produkten eller sätts den åter igång.
 7. Kundes garantirättigheter enligt § 5 samt enligt de lagstadgade bestämmelserna begränsas inte av de här garantivillkoren.

§ 7 Betalningsförfall och betalningsvillkor

 1. Fakturor från Musikhaus Thomann skall betalas omedelbart och utan avdrag , om inte annat har överenskommits. Vid leverans per postförskott sker betalning vid leveransen. Förskottsbetalda beställningar levereras först när betalning har inkommit. Vid betalning med kreditkort sker den egentliga debiteringen när fakturan upprättas och varan skickas. Beloppet reserveras på kundens kreditkort direkt när onlinebeställningen skickas.
 2. Avräkningen av checkar och andra icke kontanta betalningsmedel förbehåller sig Musikhaus Thomann Mottagandet sker endast som betalning. Betalningar i främmande valuta tillgodoskrivs enligt bankens avräkning. Bankavgifter betalas av kunden.
 3. Om kunden kommer i dröjsmål med betalningen av köpesumman, så beräknas ränta på köpesumman under tiden för dröjsmålet med fem procentpunkter över respektive basräntesats. Om det bevisligen för Musikhaus Thomann har uppstått en högre skada på grund av dröjsmålet, är Musikhaus Thomann berättigat att göra den här skadan gällande.

§ 8 Äganderättsförbehåll

 1. Fram till dess att samtliga krav som föreligger gentemot kunden, inklusive alla föreliggande bikrav, har betalats fullständigt, förblir den levererade varan Musikhaus Thomann:s egendom, för såvitt kunden är köpman enligt HGB. Vid avtal med konsumenter förbehåller sig Musikhaus Thomann äganderätten fram till dess att köpesumman har betalats fullständigt.
 2. Kunden är inte berättigad att sälja varan till tredje man innan köpesumman har betalats fullständigt eller att vidta andra åtgärder, som utsätter Musikhaus Thomann:s äganderätt till varan för fara. Kunden avträder redan nu sina framtida krav gentemot köparen på ett belopp av den köpesumma som har överenskommits mellan Musikhaus Thomann och kunden plus ränta och bikrav till Musikhaus Thomann Musikhaus Thomann accepterar den här avträdelsen.

§ 9 Effektueringsort och laga domstol

 1. Uteslutande tysk lag gäller med uteslutande av UN-köprätt (CISG). Om köparen är konsument gäller detta endast i den mån det garanterade skyddet inte återkallas av tvingande lagbestämmelser i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.
 2. Effektueringsort för alla tjänster på grund av de affärsrelationer som föreligger med firma Musikhaus Thomann, är Burgebrach, för såvitt kunden är köpman, juridisk person enligt offentlig rätt eller är en offentligt-rättslig specialförmögenhet.
 3. För såvitt kunden är köpman, juridisk person enligt offentlig rätt eller är en offentligt-rättslig specialförmögenhet är Bamberg uteslutande laga domstol för alla rättstvister som resulterar av det här avtalsförhållandet med kunden eller genom de här Allmänna affärsvillkoren omedelbart eller medelbart.

§ 10 Alternativ tvistlösning

Säljaren är inte skyldig och principiellt inte beredd att medverka i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumenttvistnämnd.

§ 11 Avslutande bestämmelse

Om enskilda punkter i de här bestämmelserna – oberoende av vilket skäl – inte skulle komma till användning, så berörs därigenom inte de övriga bestämmelsernas verkan.

Hur man kontaktar oss