seventy years logo
Thomann firar jubileum! Tack för din lojalitet! Upptäck våra jubileumserbjudanden nu. Till erbjudanden

Dataskyddspolicy

Dessa dataskyddsregler beskriver hur Thomann GmbH (här även kallat ”Musikvaruhuset Thomann”) behandlar de uppgifter som du lämnar när du använder vår webbplats och hur de skyddas enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och tillämpliga tyska dataskyddsföreskrifter, särskilt BDSG (den federala dataskyddslagen).

Säkerheten för personuppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-post är ett allvarligt och viktigt affärsintresse för oss. Därför bedrivs våra webbaktiviteter i enlighet med gällande lagstiftning för dataskydd och datasäkerhet. I det följande beskrivs vilken information vi hanterar.

Personuppgiftsansvarig, kontaktperson vid frågor eller utövande av dina rättigheter, kontakt

Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningens föreskrifter för all persondatabehandling via Musikvaruhuset Thomanns webbsidor är:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Strasse 1, D-96138 Burgebrach, Tyskland

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål, eller om du behöver tillvarata dina rättigheter i samband med dessa dataskyddsmeddelanden och behandlingen av dina personuppgifter på Musikvaruhuset Thomanns webbsidor, kan du vända dig direkt till dataskyddsombudet hos Musikvaruhuset Thomann via e-post (privacy@thomann.de). Vårt dataskyddsombud tar sig gärna an alla ärenden som gäller dataskyddsfrågor.

Personliga uppgifter / typer av användning

För Musikvaruhuset Thomann har skyddet av dina personliga uppgifter högsta prioritet. Det är du som bestämmer om du, till exempel i samband med en registrering, en enkät eller liknande, vill ge Thomann tillgång till dessa uppgifter eller inte. Dessa uppgifter om dig är relevanta för ditt ärende, men det är frivilligt för dig att lämna dem. Ett undantag gäller i sådana fall där föregående samtycke av praktiska skäl inte varit möjligt att inhämta och där behandlingen av uppgifterna är föreskriven enligt lag.


Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

När vi inhämtar medgivande av den berörda personen för behandling av personuppgifter utgör GDPR artikel 6.1 a den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter, som är nödvändiga för uppfyllande av ett avtal i vilket personen i fråga är part, utgör GDPR artikel 6.1 b den rättsliga grunden. Detta gäller även för sådan databehandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal.

I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar Musikvaruhuset Thomann utgör GDPR artikel 6.1 c den rättsliga grunden för detta.

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person utgör GDPR artikel 6.1 d den rättsliga grunden för detta.

Är behandlingen av personuppgifter nödvändig för ändamål som rör vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen och väger inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter tyngre än det förstnämnda intresset utgör GDPR artikel 6.1 f den rättsliga grunden för behandlingen.

Om vi kommer åt din enhet och information som har sparats där eller om vi själva sparar information på din enhet på grund av vår behandling (t.ex. genom att använda cookies) är den rättsliga grunden GDPR artikel 25.1 s 1 om ditt samtycke måste erhållas för denna åtkomst eller artikel GDPR 25.2 nr 2 om åtkomsten avser behandling som är absolut nödvändig av tekniska skäl.


Radering och lagring av personuppgifter

Personuppgifter om personen i fråga raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör. Därutöver kan lagring av personuppgifter ske om detta av europeiska eller nationella lagstiftare föreskrivits i unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra föreskrifter som den registrerade omfattas av. Personuppgifterna blockeras eller raderas även då en genom de nämnda reglerna föreskriven lagringsfrist utlöper, om inte uppgifterna måste lagras ytterligare därför att de krävs för ett avtalsavslut eller för uppfyllande av ett avtal.

Utbyte av uppgifter / Avtalsförhållanden med partner/tredje part

Utöver de ovan beskrivna typerna av dataanvändning lämnar Musikvaruhuset Thomann dina uppgifter vidare till sådana tredje parter som medverkar i genomförandet av din beställning. När du t.ex. har genomfört en beställning på vår webbplats, kan din beställningsinformation överlämnas till Thomanns partnerföretag och uppdragstagare, som bearbetar och levererar din beställning. Uppgifterna lämnas bara vidare i den mån de behövs för att din beställning ska behandlas och levereras eller för att för att besvara en fråga. Den rättsliga grunden för detta är vår skyldighet att uppfylla ett avtal med dig (t.ex. vid beställningar) eller förberedelse för att ingå ett avtal, GDPR artikel 6.1 b.

Dessutom, vidarebefordrar vi, när vi skickar sådana varor vars värde överstiger det försäkrade ansvaret för det fraktbolag som beställts av oss, varornas typ och värde samt namn och adress på mottagaren av varorna till försäkringsbolaget i vårt tillägg i transportförsäkringen. Detta ligger i vårt berättigade intresse av att skydda våra varor, i synnerhet från oavsiktlig förlust eller skada under transport. Utan en sådan kompletterande transportförsäkring skulle vi inte kunna erbjuda dig frakt av framför allt dyrare varor. Vi har avtalsmässigt ålagt försäkringsbolaget att öronmärka och behandla de överförda uppgifterna med sekretess uteslutande i syfte för att behandla ett försäkringsfall. Den rättsliga grunden är GDPR artikel 6.1 f.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part i den mån vi enligt lag är skyldiga att göra det. Den rättsliga grunden är i detta fall GDPR artikel 6.1 c.


Uppgifter som samlas in automatiskt på vår webbplats / användningsuppgifter

Vi välkomnar alla att använda vår webbplats och titta på de produkter som erbjuds där. När du besöker vår webbplats loggar vi följande allmänna användningsuppgifter för att bedöma vilka delar av vår webbplats du besöker och hur länge du är kvar där:

 1. Information om din typ av webbläsare och den version du använder
 2. Användarens operativsystem
 3. Användarens IP-adress
 4. Datum och tid för åtkomsten
 5. Webbplatser som länkar användaren till vår webbplats
 6. Tjänster och funktioner som användaren utnyttjar på vår webbplats

Dessa uppgifter sammanförs med användningsuppgifter för alla besökare på vår webbplats för att mäta antalet besökare, den genomsnittliga tiden som spenderas på vår webbplats, vilka sidor som besökts etc. Dessa uppgifter som vi insamlar sammanförs och används enbart för interna ändamål.

Den rättsliga grunden för denna tillfälliga lagring av data och loggfiler finns i GDPR artikel 6.1 f.

Vi använder dessa aggregerade data för att bedöma våra produkter och tjänster, inklusive de nyheter som görs tillgängliga på vår webbplats, och för att mäta användningen av vår webbplats och förbättra dess innehåll.

Den tillfälliga lagringen av IP-adresser i systemet är nödvändig för att möjliggöra överföringen av webbsidan till användarens dator. För detta måste användarens IP-adress sparas under hela sessionen.

Loggfilerna sparas för att säkerställa webbsidans funktionsduglighet. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbsidan och säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system. Dessa syften tillgodoser våra berättigade intressen med databehandlingen enligt GDPR artikel 6.1 f.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in. I fråga om användardata som sparas i loggfiler gäller detta senast efter sju dagar. En längre gående lagring är möjlig. I detta fall blir användarnas IP-adresser raderade eller anonymiserade, så att användarens identitet inte längre kan avslöjas.

Registreringen av dessa uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagringen i loggfiler är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Användaren har följaktligen ingen möjlighet att motsätta sig detta.

Tredjepartsannonser eller länkar till andra webbplatser som visas på vår hemsida kan hämta användardata om du klickar på dem eller på annat sätt följer deras instruktioner. Vi har ingen kontroll över de uppgifter som frivilligt eller ofrivilligt samlas in via annonser eller webbplatser från tredje part. Vi rekommenderar dig att kontrollera dataskyddsreglerna (”Privacy Policies”) för de webbplatser du besöker om du har problem med insamlingen och användningen av dina personuppgifter.


Cookies

Som många andra kommersiella webbplatser använder Musikhaus Thomann ibland en vanlig teknik, s.k. ”cookies”, för att samla in information om hur du använder webbplatsen och för att säkerställa att ditt besök förlöper smidigt.

Sådana cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren och därmed i användarens dator. När användaren besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren entydigt kan identifieras när webbplatsen besöks igen.

Cookies kan inte läsa information från din dator eller interagera med andra cookies på hårddisken. Men cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig när du nästa gång besöker vår webbplats.
Vilka uppgifter som sparas i cookies kan du se i cookie-inställningarna i din webbläsare.
På våra webbplatser används så kallade transienta och persistenta cookies, spårningspixlar samt lokalt lagringsutrymme.

Transienta och persistenta cookies

Transienta cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dit hör i synnerhet sessions-cookies. De sparar ett så kallat sessions-ID, som markerar att de olika förfrågningarna från din webbläsare tillhör samma besök. Det gör att din dator känns igen när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessions-cookies raderas när du stänger webbläsaren.

Vi använder transienta cookies för att göra våra webbsidor mer användarvänliga. Vissa element på vår webbplats kräver att den anslutande webbläsaren kan identifieras även vid ett nytt besök.

Därför använder våra webbsidor även persistenta cookies, som möjliggör an analys av våra användares surfvanor. Persistenta cookies raderas automatiskt efter en bestämd tid, vilken kan skilja sig mellan olika cookies. På detta kan sätt t.ex. IP-adresser, inmatade sökbegrepp eller användning av vissa webbsidefunktioner sparas.

De flesta cookies sparar inga personliga uppgifter om användaren. På servern kan dock en cookie-ID kompletteras med användarens e-postadress och kund-ID.


Spårningspixlar

Vissa av våra tjänster använder dessutom s.k. spårningspixlar eller web beacons. Det här är små kodavsnitt, oftast bara 1x1 pixel, som kan identifiera och känna igen din webbläsartyp via webbläsarens ID – din webbläsares individuella fingeravtryck. Därmed kan vår server se hur många användare som har aktiverat en spårningspixel och när det har skett, t.ex. om och när ett mejl har öppnats eller en webbsida besökts.

För att förhindra spårningspixlar på våra webbsidor kan du använda verktyg som t.ex. WebWasher, Bugnosys eller AdBlock. Utan uttryckligt medgivande från dig använder vi aldrig spårningspixlar för att obemärkt samla in uppgifter om dig eller överföra sådana uppgifter till tredje part eller marknadsföringsplattformar.

Syfte och rättslig grund för användning av cookies och andra identifierare

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter med användning av tekniskt nödvändiga cookies finns i GDPR artikel 25.2 nr 2 för att placera sådana cookies på din slutenhet, samt GDPR artikel 6.1 s mening 1. f exempevis för nödvändig bearbetning av våra system.

Syftet med vår användning av tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatsen för användarna. Utan användning av cookies kan vissa funktioner på vår webbplats inte fungera. För dessa krävs att webbläsaren kan kännas igen även efter ett sidbyte.

För tekniskt oundgängligen nödvändiga cookies gäller inte rätten att göra invändningar, eftersom dessa krävs för att du ska få tillgång till vår webbplats och dess funktioner.

De användaruppgifter som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Användning av analys- och marknadsföringscookies sker för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom sådana analyscookies får vi information om hur webbplatsen används och kan därmed kontinuerligt förbättra vårt utbud. Särskilt sådan databearbetning på din enhet, som bygger på cookies eller andra identifierare (t.ex. webbläsarens digitala fingeravtryck, eller pixlar) och som inte är tekniskt nödvändig för våra webbsidors funktion, utför vi endast med ditt medgivande, vilket du kan ge på den cookiesida som visas när du öppnar vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna cookie-baserade bearbetning är GDPR artikel 25.1 s 1 för inställning av cookies på din enhet och GDPR artikel 6.1 f för den efterföljande behandlingen utanför din enhet i våra system eller i våra teknikpartners system. Innan du har gett ditt medgivande sparas inga cookies på din enhet som inte krävs för webbplatsens funktion.

Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare

Ditt medgivande till datainsamling via cookies kan du när som helst återkalla genom att du avaktiverar cookies här. Du kan också använda skjutreglaget i cookieinställningarna för att avaktivera cookies helt eller enskilt. Du kan avvisa tekniskt onödiga cookies direkt via vår cookiesida första gången du besöker vår webbplats.

Om du inte vill att din webbläsare ska ta emot cookies, kan du avaktivera denna möjlighet helt eller delvis i inställningarna för webbläsaren. Redan sparade cookies kan raderas när som helst i din webbläsare. Om cookie-funktionen stängs av kan det medföra att webbplatsen inte fungerar korrekt. Då blir följden att du inte längre har tillgång till alla möjligheter och informationer på vår webbplats. Tänk också på att du måste avaktivera cookies i varje webbläsare du använder.

Mer information om hur du kan hantera eller ta bort cookies kan du hitta i webbläsarens inställningar.

Registrering

På vår webbplats ger vi användarna möjlighet att registrera sig med angivande av sina personuppgifter. Uppgifterna läggs in en indatamask och överförs till oss och sparas. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part. Följande data samlas in under registreringsprocessen:

 1. För- och efternamn
 2. Adress
 3. E-postadress
 4. Företag/institution/band (frivilligt)

Under registreringsprocessen inhämtas användarens medgivande till att dessa uppgifter kommer att behandlas.
Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter finns i GDPR artikel 6.1 a.
Om registreringen avser uppfyllande av ett avtal som användaren är part i, eller genomförande av åtgärder som föregår ett sådant avtal, utgör GDPR artikel 6.1 b en ytterligare rättslig grund för behandling av uppgifterna.
Registrering krävs för att användaren ska få tillgång till vissa delar av innehållet och tjänsterna på vår webbplats.
En registrering av användaren är nödvändig för att uppfylla ett avtal med användaren eller att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal.
Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in.
För de uppgifter som samlats in under registreringsprocessen gäller detta när registreringen på vår hemsida upphävs eller ändras.
I fråga om uppgifter som under registreringen insamlats för uppfyllande av ett avtal som användaren är part i, eller för genomförande av åtgärder som föregår ett sådant avtal, gäller detta när uppgifterna inte längre krävs för genomförande av avtalet. Även efter att avtalet ingåtts kan det finnas behov att lagra avtalspartnerns personuppgifter för att fullgöra avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter.
Som användare har du alltid möjlighet att upphäva registreringen. De personuppgifter om dig som sparats kan du när som helst ändra hos vår kundtjänst eller kundcenter.
Om uppgifterna är nödvändiga för att ett avtal ska kunna fullföljas, eller för genomförande av åtgärder som föregår ett sådant avtal, är en förtida radering av uppgifterna endast möjlig om detta inte förhindras av avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

Kontaktformulär och e-postkontakt

På vår webbplats finns möjlighet att ge återkoppling, få personlig support online samt lämna påpekanden eller kommentarer till din beställning. När en användare utnyttjar denna möjlighet sparas de i indatamasken angivna uppgifterna hos oss. Det gäller följande uppgifter:

1. ”Lämna feedback”: Ditt meddelande (om det innehåller de frivilliga personuppgifterna), e-postadress (frivilligt)
2. Personlig support och påpekanden/kommentarer: endast sådana uppgifter som är nödvändiga för ditt individuella supportärende resp. de uppgifter som du frivilligt lämnar i påpekandet/kommentaren.

Alternativt kan du kontakta supporten via den e-postadress som anges på vår webbplats. I detta fall sparas de personuppgifter som anges i e-postmeddelandet.

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part i detta sammanhang. Uppgifterna används uteslutande för behandling av e-postkonversationen.

Den rättsliga grunden för behandling av de uppgifter som överförs i samband med en e-postförfrågan finns i GDPR artikel 6.1 f. Om e-postkontakten avser uppfyllande av ett avtal, så utgör GDPR artikel 6.1 b en ytterligare rättslig grund för behandling av uppgifterna.

Personuppgifter från indatamasken används enbart för hantering av kundens kontaktförsök. I fråga om e-postkontakter finns även ett berättigat intresse av att uppgifterna används.

Övriga personuppgifter som behandlas under e-posthanteringen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och säkerställa säkerheten för våra IT-system.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in. För personuppgifter från kontaktformulärets indatamask och för sådana som översänts per e-post gäller detta när den aktuella konversationen med användaren avslutats. Konversationen betraktas som avslutad när det av omständigheterna framgår att det aktuella sakförhållandet slutgiltigt klarats upp.

Userlike Chat

På våra webbplatser använder vi Userlike, en tjänst från Userlike UG (begränsat ansvar), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln (hädanefter "Userlike"). Som vårteknikpartner har vi kontraktuellt förpliktigat Userlike UG att följa dataskyddsbestämmelserna vid behandling av personuppgifter för vår räkning via ett motsvarande dataskyddsavtal.

Med hjälp av Userlike kan du starta en livechatt och kontakta oss via widgeten som är integrerad på våra webbplatser. I det här fallet behandlar vi följande information:

 • Chattens kommunikationsinnehåll
 • Chattens datum och tid
 • Namn på vår medarbetare som du chattar med
 • Chatt-språk
 • Tidslängd
 • Start-URL där chatten startade
 • Slut-URL där chatten slutade
 • IP-adress

Uppgifterna behandlas uteslutande för chattkommunikationens syften.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter finns i GDPR artikel 6.1 a. Du kan ge och återkalla ditt samtycke via vårt cookielager. Om du återkallar ditt samtycke under en pågående chattkommunikation kan vi inte låta det gälla utan det kommer att avslutas.

De tekniska användningsdata som behandlas av oss under en livechatt tjänar till att förhindra missbruk av chatten och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. Detta ligger i vårt berättigade intresse enligt GDPR artikel 6.1 f.

För mer information, se Userlikes sekretesspolicy: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in. De uppgifter som behandlas av oss under användningen av livechatten kommer att raderas senast efter en månad.

Kontakt och kundsupport via WhatsApp

Du kan när som helst kontakta oss via WhatsApp, exempelvis om du har frågor om beställningen eller om våra produkter eller andra kundsupportfrågor. Detta görs genom att inkludera en Klicka för att chatta-länk till WhatsApp i chattmiljön på vår webbplats och liksom ävn genoma att omnämna vårt WhatsApp-kontaktnummer på lämplig plats i kundkommunikationen eller på våra webbplatser. Vi kommer alltid och endast kontakta dig via WhatsApp vid din uttryckliga begäran, det vill säga endast om du kontaktar oss via WhatsApp och börjar kommunicera med oss via WhatsApp.

Genom att öppna WhatsApps kommunikationskanal och skicka oss ett WhatsApp-meddelande med din begäran till vårt WhatsApp-kontaktnummer, samtycker du till dessa dataskyddsbestämmelser och samtycker samtidigt till att behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med GDPR artikel 6.1 a (för- och efternamn, telefonnummer, Messenger ID, profilbild om tillämpligt, och meddelandehistoriken) behandlas som en del av användningen av WhatsApp för att skicka meddelanden till dig. Meddelanden som skickas via WhatsApp är krypterade från början till slut. Med detta följer att innehållet i det skickade meddelandet endast kan ses av avsändaren och mottagaren. WhatsApp har ingen tillgång till de skickade meddelandena. För att använda WhatsApp krävs ett aktivt WhatsApp-konto.

Kommunikation sker via WhatsApp Ireland Limiteds meddelandetjänst WhatsApp, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. De kan inte se innehållet i de skickade meddelandena, men kan när som helst fastställa att och när du kommunicerade med oss, och ta fram teknisk information om enheten du använder. Ytterligare information om hur WhatsApp hanterar dina data och vilka säkerhetskrav WhatsApp har implementerat för att skydda kommunikationen finns att läsa i den detaljerade informationen för vår WhatsApp-kontakt och på https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages.

Vårt WhatsApp for Business-konto tillhandahålls av 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlin, och är kopplat till vår chattmiljö och kommunikations-panel som används internt av vår kundsupport via ett tekniskt gränssnitt. Som vår teknikpartner har vi kontraktuellt förpliktigat 360dialog GmbH att följa dataskyddsbestämmelserna vid behandling av personuppgifter för vår räkning via ett motsvarande dataskyddsavtal. Även om behandlingen av personuppgifter för vår räkning inte är föremål för avtalet, är åtkomst till personuppgifter från 360dialog GmbH när vi tillhandahåller vårt WhatsApp for Business-konto tekniskt sett inte uteslutet.

Ditt samtycke till behandling av personuppgifter går alltid att fritt återkalla; ett motsvarande meddelande till oss, exempevis räcker ett e-postmeddelande till privacy@thomann.de. I princip raderar vi uppgifterna som vi fått från dig via WhatsApp så snart vi har svarat på frågorna som ställts via WhatsApp och inga ytterligare frågor eller ytterligare meddelanden kan förväntas från dig. Längre lagringsperioder kan bli följden om det överförda innehållet i meddelandena leder till en skyldighet att spara uppgifterna på grund av lagstadgade lagringskrav. Ytterligare information finns i respektive dataskyddspolicier för WhatsApp och Userlike.

Du kan också se utifrån WhatsApps integritetspolicy att WhatsApp även kan behandla dina uppgifter utanför EU. Detta gäller dock inte kommunikationsinnehållet, utan snarare tekniska metadata som uppstår under kommunikationen. Dessa uppgifter inkluderar ditt telefonnummer, din enhet, typ och tid för användning, plats och IP-adress. Var medveten om att du redan har samtyckt till denna bearbetning genom att acceptera WhatsApps integritetspolicy när du sätter upp ditt WhatsApp-konto och använder WhatsApp för första gången.

Användning av tjänster för marknadsföring och analys

Google Analytics

På våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder vår webbplats. Den information om din användning av vår webbplats som härvid skapas överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras för denna webbplats, kommer dock din IP-adress att i förväg förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller staterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google och förkortas där. På vårt uppdrag använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och för att utveckla med webbplats- och internetanvändningen sammanhängande tjänster åt oss som webbplatsägare. Din IP-adress, som registrerats av Google Analytics, sammanförs inte av Google med andra data hos Google. Du kan förhindra att cookies lagras i inställningarna till ditt webbläsarprogram. Observera dock att om du gör det, kan du kanske inte använda alla funktioner på vår webbplats i full omfattning. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien på www.thomann.de och som relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) registreras och överförs till Google liksom att dessa data behandlas, genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som är tillgängligt från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Vi vill dessutom påpeka att Google Analytics på våra webbsidor används med tillägget anonymizeIP, vilket medför att användarnas IP-adresser endast kommer att bearbetas i förkortad form, så att personlig identifiering omöjliggörs.

Du kan hitta mer detaljerad information om hur Google Analytics fungerar och användarvillkoren och dataskyddsbestämmelser som är relevanta för denna tjänst på http://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på http://www.google.se/intl/se/policies/privacy/.

Google Ireland Ltd är ett dotterföretag till Google LLC i USA. Det är inte uteslutet att dina personuppgifter som samlats in av Google också överförs till USA.

Google Tag Manager (taggstyrning)

För hantering av så kallade webbplatstaggar använder vi Google taggstyrning. Taggar är små kodelement på våra webbsidor, som utförs vid bestämda interaktioner med webbsidan och sänder mätdata till de tredjepartsprogram som används (t.ex. Google Analytics). Taggstyrningen i sig själv använder inga cookies och registrerar inga personliga uppgifter. Taggstyrningen utlöser andra taggar, som å sin sida kan aktivera dataregistrering och cookies (t.ex. de tredjepartsprogram som används). Taggstyrningen har inte åtkomst till dessa data.

Facebook Remarketing

Vi använder "Vanilla Custom Audiences Pixel" på våra webbplatser, en tjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook"). Med hjälp av denna tjänst kan vi vända oss direkt till våra kunder via Facebook genom att visa så kallade Facebook-Ads (annonser) för besökare på våra webbplatser när de besöker Facebook.

För detta ändamål har vi lagt in en s.k. remarketingpixel från Facebook på våra webbplatser. Därvid är det fråga om kodavsnitt som kan identifiera din webbläsartyp via webbläsarens ID – din webbläsares individuella fingeravtryck – så att servern känner igen att du har besökt våra webbsidor och vad du har tittat på hos oss. Med hjälp av denna pixel etableras en direkt anslutning till Facebook när du besöker våra webbsidor. Facebook kommer att kunna identifiera dig genom webbläsarens ID, eftersom den kan att kopplas till andra data som sparats med ditt användarkonto på Facebook. Facebook kan då leverera individuella annonser från oss, anpassade till dina behov, i ditt Facebook-flöde eller på andra ställen hos Facebook.

Vi själva kan inte identifiera dig personligen via Facebook-pixeln, eftersom inga ytterligare personuppgifter förutom din webbläsar-ID sparas via Facebooks remarketingpixel.
För mer information om Facebooks tjänst Custom Audiences, detaljerad information om databehandling via denna tjänst och Facebooks sekretesspolicy, hittar du på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Meta Platforms Ireland Ltd. är ett dotterbolag till Meta Platforms, Inc. med säte i USA. Det är inte uteslutet att dina personuppgifter som samlats in av Facebook också överförs till USA.

Konverteringsspårning i Google Ads

På våra webbsidor använder vi funktionen Konverteringsspårning i Google Ads (Google Ads Conversion Tracking), en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). När du klickar på en Google Ads-annons sparas en s.k. konverteringsspårnings-cookie på din dator. Denna cookie är giltig i 30 dagar och innehåller inga personrelaterade uppgifter, så vi kan inte identifiera dig personligen.

Med hjälp av konverteringsspårningen kan vi (och Google) se vilka Ads-annonser du har klickat på och om du från dem har letts vidare till vår webbplats, om du brukar besöka vår webbplats och om cookiens giltighet inte har löpt ut. Från Google får vi en egen cookie som skiljer sig från andra Googlekunders cookies som använder den här Googletjänsten, så att vi kan genomföra en räckviddsmätning enbart för våra cookies men inte på alla webbplatser hos kunderna till Googletjänsten Ads. Cookien gör det möjligt att skapa en egen konversionsstatistik över kunder som besöker våra webbsidor via Ads-annonser.

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Google Ireland Ltd är ett dotterföretag till Google LLC i USA. Det är inte uteslutet att dina personuppgifter som samlats in av Google också överförs till USA.

DoubleClick och Google Ads Remarketing eller ”Liknande målgrupper”

På våra webbsidor använder vi funktionen DoubleClick Remarketing-pixlar och Google Ads Remarketing eller ”Liknande målgrupper”, som båda är tjänster från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Med hjälp av dessa tjänster kan vi visa dig reklammeddelanden från vår onlineshop, t.ex. intressanta produkterbjudanden på webbplatser hos andra leverantörer, som också använder dessa Googletjänster (”partner” i Google Display-nätverket). Dessutom kan vi med hjälp av Google Ads Remarketing genom meddelanden på webbsidor hos andra leverantörer i Google Display-nätverket påminna dig om att avsluta din beställning, om du nyligen har avbrutit en beställning i vår onlineshop. Detta sker med användning av cookie-tekniken.

För detta sparar Google en liten fil med en sifferföljd (s.k. cookie-ID) i din webbläsare, vilket markerar dig som besökare på vår webbplats och gör det möjligt att registrera ytterligare anonyma data om användningen av vår webbplats. Denna cookie-ID sparas av oss men används uteslutande för identifiering av din webbläsare men inte för identifiering av dina persondata. Några personliga uppgifter om dig registreras eller sparas inte med denna tjänst.

Google Remarketing använder vi även enhetsoberoende. Det innebär att om din du t.ex. påbörjar ett köp i vår onlineshop på smartphone och avslutar det på din dator, kan vi nå dig med de nyss nämnda personaliserade reklammeddelandena även på dina andra enheter. Detta sker dock enbart om du hos Google har samtyckt till att din app- och webbbläsarhistorik kopplas till ditt Googlekonto och att information från ditt Googlekonto används för personalisering av annonser. I detta fall använder Google den anmälde användarens data tillsammans med data från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för enhetsoberoende remarketing. Som stöd för denna funktion registrerar Google Analytics användarens Google-autentiserade IDs. Dessa data från Google kopplas tillfälligt samman med våra Google Analytics-data för att skapa våra målgrupper.

Du kan kontrollera de privata inställningarna i ditt Googlekonto för att förhindra att Google kopplar din app- och webbbläsarhistorik till ditt Googlekonto.

För att skicka dig en påminnelse om en avbruten beställning hos oss överförs inga personliga uppgifter till Google, utan endast det faktum att du under din registrerade cookie-ID påbörjade en beställning i vår onlineshop som inte har slutförts, samt det totala priset för den avsedda beställningen (”varukorgsöverföring”).

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Google Ireland Ltd är ett dotterföretag till Google LLC i USA. Det är inte uteslutet att dina personuppgifter som samlats in av Google också överförs till USA.

Mer information om Facebook-funktionen Custom Audiences, de närmare detaljerna om den databehandling som sker i denna tjänst samt motsvarande dataskyddsbestämmelser hos Google, hittar du i länken http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

”Bing Ads” (Microsoft Advertising)

På våra webbplatser använder vi remarketingtekniken "Bing Ads" från Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland ("Microsoft"). Det innebär att Microsoft placerar en cookie (”konverterings-cookie”) på din dator när du hamnar på vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. På så sätt kan Microsoft och ”Bing Ads”-kunder se att någon har klickat på en annons och letts vidare till vår webbplats. På detta sätt kan du få målinriktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam från Microsoft och andra ”Bing Ads”-kunder.
Den information som överförts med konverteringscookien används dessutom för att skapa konverteringsstatistik. Vi får information om det totala antalet användare som har klickat på en Microsoft Bing-annons och därmed letts vidare till vår webbplats. Dessutom insamlas ytterligare anonyma data (t.ex. antalet sidvisningar och uppehållstiden på webbsidorna). Vi får ingen information som kan används för att personligen identifiera en användare.

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Microsoft Ireland Operations Limited är ett dotterbolag till Microsoft Corporation med säte i USA. Det är inte uteslutet att dina personuppgifter som samlats in av Microsoft också överförs till USA.

Mer information om Microsofts Ad-Servicetjänster, de närmare detaljerna om den databehandling som sker i denna tjänst samt motsvarande dataskyddsbestämmelser hos Microsoft, hittar du i länken https://privacy.microsoft.com/sv-se/.

TikTok Pixel

På våra webbplatser använder vi remarketingtekniken från leverantören TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland ("TikTok"). För detta ändamål har vi implementerat så kallade remarketingpixlar från TikTok ("TikTok Pixel") på våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser upprättas en direkt anslutning till TikTok-servrarna via TikTok-pixeln. TikTok kommer att kunna identifiera dig genom webbläsarens ID, eftersom den kan att kopplas till andra data som sparats med ditt användarkonto på TikTok. TikTok levererar sedan skräddarsydda annonser från oss skräddarsydda efter dina behov på din TikTok-sida eller någon annanstans på TikTok.

Vi själva kan inte identifiera dig personligen via TikTok-pixeln, eftersom vi inte lagrar några ytterligare personuppgifter via TikTok-pixeln förutom ditt webbläsar-ID. Informationen som erhålls via TikTok-pixeln gör det möjligt för oss att skapa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på en TikTok-annons och därför omdirigerades till våra webbplatser. Dessutom insamlas ytterligare anonyma data (t.ex. antalet sidvisningar och uppehållstiden på webbsidorna). Vi får ingen information som kan används för att personligen identifiera en användare.

Ytterligare information om TikTok-pixel, information om databehandling via denna tjänst och TikToks sekretesspolicy finns på https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de och https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

TikTok behandlar också dina uppgifter i USA. Observera också att överföring av dina uppgifter till det kinesiska Tik-Tok-moderbolaget med säte i Kina och andra TikTok-partners som inte heller finns i EU, inte kan uteslutas.

Rätt till återkallelse

Hur du kan återkalla det samtycke du har gett via vår cookiesida står i avsnittet Återkalla samtycke för användning av cookies och andra identifierare/taggar.

Pinterest Pixel (Pinterest: Tag)

För remarketing-ändamål använder vi Pinterest-pixeln eller Pinterest-taggen på våra webbplatser, en tjänst som tillhandahålls av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Med hjälp av denna tjänst kan vi målinriktat adressera vår annonsering till dig genom att placera så kallade Pinterest-annonser för besökare på vår webbplats när du besöker det sociala nätverket Pinterest.

För detta ändamål har vi implementerat så kallade Pinterest-taggar, Pinterest Pixel, på våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser upprättas en direkt anslutning till Pinterest-servrarna via pixeln. Pinterest kan identifiera dig med hjälp av webbläsarens ID, eftersom detta är länkat till annan data om ditt användarkonto som lagras av Pinterest. Pinterest levererar sedan skräddarsydda annonser från oss, anpassade efter dina behov utifrån din Pinterest-profilsida eller någon annanstans på Pinterest.

Vi själva kan inte identifiera dig personligen via Pinterest-pixeln, eftersom vi inte lagrar några ytterligare personuppgifter via Pinterest-pixeln förutom ditt webbläsar-ID.

Vi använder ävn remarketing via Pinterest-pixeln över flera enheter. Det innebär att om din du t.ex. påbörjar ett köp i vår onlineshop på smartphone och avslutar det på din dator, kan vi nå dig med de nyss nämnda personaliserade reklammeddelandena även på dina andra enheter.

Ytterligare information om Pinterest Pixel, information om databehandling via denna tjänst och Pinterests sekretesspolicy finns på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Snap Pixel

På våra webbplatser använder vi remarketingtekniken från leverantören Snap Inc., 772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA ("Snap"). För detta ändamål har vi implementerat så kallade remarketingpixlar från Snap ("Snap Pixel") på våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser upprättas en direkt anslutning till Snap-servrarna via Snap Pixel. Snap kan identifiera dig baserat på webbläsarens ID, eftersom detta är kopplat till annan data som lagras av Snap om ditt användarkonto. Snap levererar sedan individualiserade annonser, skräddarsydda efter dina behov från oss på det sociala nätverket Snap.

Vi själva kan inte identifiera dig personligen via snappixeln, eftersom vi inte lagrar några ytterligare personuppgifter via snappixeln förutom ditt webbläsar-ID. Informationen som erhålls via snappixeln gör det möjligt för oss att skapa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på en Snap-annons och därmed omdirigerades till våra webbplatser. Dessutom insamlas ytterligare anonyma data (t.ex. antalet sidvisningar och uppehållstiden på webbsidorna). Vi får ingen information som kan används för att personligen identifiera en användare.

Ytterligare information om Snap Pixel, information om databehandling via denna tjänst och Snaps dataskyddsbestämmelser finns på https://www.snap.com/sv-SE/privacy/privacy-center och https://businesshelp.snapchat.com/s/article/snap-pixel-faq?language=en_US.

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Adform

På våra webbsidor använder vi tjänster från Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal, DK-1408 Köpenhamn, Danmark (”Adform”), för retargeting och konverteringsspårning. Med hjälp av tjänsten Ad-Serving kan vi visa dig reklammeddelanden i anslutning till vår onlineshop, t.ex. intressanta produkterbjudanden på webbplatser hos andra leverantörer, som också använder Adform. För det andra kan vi (och även Adform) med Ad-Serving och den integrerade funktionen konverteringsspårning se vilka Ads-annonser du har klickat på och om du från dem har letts vidare till vår webbplats, om du brukar besöka vår webbplats.

För detta har vi implementerat pixlar från Adform på våra webbsidor som identifierare. Därvid är det fråga om kodavsnitt som kan identifiera din webbläsartyp via webbläsarens ID – din webbläsares individuella fingeravtryck – så att servern känner igen att du har besökt våra webbsidor och vad du har tittat på hos oss. Med hjälp av dessa pixlar etableras en direkt anslutning till Adforms server när du besöker våra webbsidor. Adform bearbetar de data som samlats in av pixlarna för att leverera de ovan nämnda tjänsterna till oss.

Vi själva kan inte identifiera dig personligen via Adform-pixlarna, eftersom inga ytterligare personuppgifter förutom din webbläsar-ID sparas hos oss via Adforms pixlar.

Rätt till återkallelse

Om du vill återkalla ditt medgivande som du gett på vår cookiesida kan du göra det i avsnittet Återkallelse av medgivanden till användning av cookies och andra identifierare.

Mer information om Adforms tjänster, de närmare detaljerna om den databehandling som sker i denna tjänst samt motsvarande dataskyddsbestämmelser hos Adform, hittar du i länken https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Integration av YouTube-videor

När du besöker en webbsida med YouTube-videor får Google information om att du har besökt denna sida. Dessutom överförs de i föregående avsnitt nämnda användningsuppgifterna. Detta sker oberoende av om du har loggat in med ett Googlekonto eller om du inte har något konto. Om du är inloggad i ditt Googlekonto kopplas dessa uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att dessa uppgifter ska kopplas till din profil på Google, måste du logga ut från Google innan du öppnar den webbsida där YouTube-videon ligger.

Google sparar dessa data som användarprofiler och kan använda dem för ändamål som reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sina webbsidor. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att ge underlag för behovsanpassad reklam. Mer information hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Den rättsliga grunden för användning av YouTube-videor på våra webbsidor är vårt berättigade intresse (GDPR artikel 6.1 f) av en behovsanpassad och framför allt visuellt optimerad presentation av våra webbsidor genom videor.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot att dessa användarprofiler skapas, men för det måste du vända dig till Google. Du kan själv bestämma hur dina personliga uppgifter används av Google. Du loggar in på ditt Googlekonto och väljer avsnittet Sekretess och anpassning. Där kan du t.ex. välja att webb- och appaktivitet, platshistorik eller YouTube-historik inte ska sparas. Det innebär att dessa uppgifter inte blir tillgängliga för Google Detta gäller även inställningarna för visning av reklaminslag. Det ställer du in under Personliga annonspreferenser.

Småannonser

På våra webbsidor är det möjligt att kostnadsfritt lägga in småannonser. För detta ändamål använder vi ett registreringsformulär där du anger ditt namn, din adress och din e-postadress. Uppgifterna sparas sedan i vårt system och används när vi ska skapa småannonser. I en småannons visas ditt namn eller alternativt en pseudonym samt land, ort, postnummer och din e-postadress. Dessutom innehåller den publicerade annonsen en beskrivning av utrustningen du vill sälja, bilder du har laddat upp samt ditt telefonnummer (frivilligt).

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter finns i GDPR artikel 6.1 f.

Dessa uppgifter behövs för att de som är intresserade ska kunna kontakta dig och för att förebygga bedrägerier. Dessutom jämför vi de uppgifter som du anger för småannonsen med vår kunddatabas. Detta görs för att eventuellt kunna korrigera felaktiga kunduppgifter och koppla småannonserna till rätt kundkonto, om du redan är kund hos Musikvaruhuset Thomann. På så sätt har du möjlighet att bekvämt hantera dina småannonser via din normala kundcenterinloggning.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för de syften för vilka de samlats in. För de uppgifter som samlats in under registreringsprocessen gäller detta när registreringen på vår hemsida upphävs eller ändras.

Som användare har du alltid möjlighet att upphäva registreringen. De personuppgifter om dig som sparats kan du när som helst ändra hos vår kundtjänst. Vill du radera ditt kundkonto måste du begära det hos oss. Ta då kontakt med vår kundsupport (t.ex. med länkarna till dina personliga kontaktpersoner som visas i ditt kundkonto). Dina personuppgifter kan i enstaka fall bli spärrade i stället för raderade, ifall en radering skulle strida mot en lagstadgad skyldighet eller myndighetsföreskrift att bevara uppgifterna.


Rättigheter för registrerade personer

Om dina personuppgifter behandlas av oss är du registrerad i den mening som avses i GDPR och du har då följande rättigheter gentemot vår personuppgiftsansvarige:

1. Information, rättelse, begränsning och radering
Du har alltid rätt till kostnadsfri information om de personuppgifter om dig som finns lagrade hos Musikvaruhuset Thomann, om deras ursprung och mottagare samt om syftet med behandlingen av personuppgifter på Thomanns webbsidor. Därutöver har du i förekommande fall rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personliga uppgifter, i den mån rättsliga förutsättningar föreligger för detta.

Närmare uppgifter om detta hittar du i artiklarna 15 till 19 i GDPR.

2. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter om dig, som du har lämnat till Musikvaruhuset Thomann, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Musikvaruhuset Thomann kan tillgodose denna rättighet genom att sända en csv-export av de kunduppgifter om dig som behandlas av Thomann.

3. Rätt till information
Har du gentemot den personuppgiftsansvarige använt din rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personliga uppgifter, är denne skyldig att meddela denna rättelse eller radering av uppgifterna till alla mottagare som fått del av dina personuppgifter, om det inte visar sig omöjligt eller är förenat med oproportionerliga kostnader.

Gentemot den personuppgiftsansvarige har du rätt att få information om vilka dessa mottagare är.

4. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst, på grund av din specifika situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter om dig som sker enligt GDPR artikel 6.1 e eller f. Detta gäller även för profilering baserad på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvariga får då inte längre behandla dina personuppgifter, om han inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring. Detta gäller även för profilering i den mån som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för sådana ändamål.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster har du – trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG – rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

5. Återkallande av dataskyddsrättsliga medgivanden

Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter hos Musikvaruhuset Thomann med användande av de nedan angivna kontaktuppgifterna.

6. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där den påstådda förseelsen begicks, om du anser att behandlingen av personuppgifter som gäller dig strider mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt GDPR artikel 78.


Uppdatering av dataskyddsreglerna

Musikvaruhuset Thomann kan uppdatera dessa dataskyddsregler från tid till annan. Sådana ändringar visas på webbplatsen. Om du har kommentarer eller frågor angående dessa dataskyddsregler eller andra anvisningar på denna webbplats ber vi dig att kontakta oss skriftligen.

08/2022

Hur man kontaktar oss