Polityka prywatności

Niniejsze wytyczne w sprawie ochrony danych osobowych opisują, w jaki sposób spółka Thomann GmbH (zwana tutaj „Musikhaus Thomann”) przetwarza dane, które podają Państwo podczas korzystania z naszych stron internetowych, a także chroni je zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz odnośnymi niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG).

Bezpieczeństwo danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu czy e-mail to dla nas poważna i istotna sprawa. Dlatego prowadzimy naszą aktywność internetową zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W dalszej części można się dowiedzieć, jakie informacje są przez nas przetwarzane.

Osoba odpowiedzialna, osoba kontaktowa w przypadku pytań lub skorzystania z praw, kontakt

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych Musikhaus Thomann jest:

Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Niemcy

W razie pytań, komentarzy, skarg oraz w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, osób zainteresowanych w związku z niniejszymi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez strony internetowe Musikhaus Thomann można zwracać się bezpośrednio do pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych w Musikhaus Thomann przez e-mail (privacy@thomann.de). Pełnomocnik chętnie pomoże Państwu w wyjaśnieniu kwestii związanych z ochroną danych.

Dane osobowe/ sposoby wykorzystania

Zasadniczą kwestią dla Musikhaus Thomann jest fakt, że ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas największe znaczenie. To Państwo decydują o tym, czy chcą Państwo przekazać nam te dane, na przykład w ramach rejestracji, ankiety itp. Podanie przez Państwa tych danych jest istotne, przy składaniu zapytania, jednak są one podawane dobrowolnie. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wcześniejsze uzyskanie zgody nie jest możliwe z rzeczywistych powodów, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli uzyskamy zgodę danej osoby na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest dana osoba, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to także operacji przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega Musikhaus Thomann, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji żywotnych interesów osoby, której to dotyczy lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest wymagane do zachowania uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe swobody osoby zainteresowanej nie przeważają interesów wspomnianych na początku, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku gdy uzyskujemy dostęp do Państwa urządzenia końcowego i zapisanych tam danych lub sami zapisujemy dane na Państwa urządzeniu za pomocą naszych własnych operacji przetwarzania (np. używając plików cookie), główną podstawę prawną stanowi art. 25 ust. 1 zd. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), jeśli na potrzeby takiego dostępu musimy uzyskać Państwa zgodę, lub art. 25 ust. 2 pkt 2 TTDSG, jeśli dostęp ma związek z operacjami przetwarzania, które są niezbędne ze względów technicznych.


Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby zainteresowanej są usuwane lub blokowane, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie osiągnięty. Przechowywanie wykraczające poza ten zakres jest możliwe, jeśli jest to przewidziane przez ustawodawstwo europejskie lub krajowe w unijnych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane są blokowane lub usuwane również wtedy, gdy upłynie termin przechowywania określony przez wymienione wcześniej normy, chyba że konieczność dalszego przechowywania danych związana jest z zawarciem lub wypełnieniem umowy.

Wymiana danych/ stosunki umowne z partnerami/ stronami trzecimi

Dodatkowo oprócz opisanych powyżej sposobów wykorzystania, Musikhaus Thomann przekazuje Państwa dane osobowe stronom trzecim, które uczestniczą w realizacji Państwa zamówienia lub zleceń. Na przykład, jeśli wysyłamy do Państwa towar zamówiony przez naszą stronę internetową, przekazujemy informacje o Państwa zamówieniu przedsiębiorstwom partnerskim i zleceniobiorcom Musikhaus Thomann, które opracowują Państwa zlecenie i realizują dostawę. Dane zostaną przekazane wyłącznie wtedy, gdy będzie to konieczne w związku z przygotowaniem i dostarczeniem zamówienia lub opracowaniem zapytania. Podstawę prawną stanowi realizacja zawartej z Państwem umowy (np. w przypadku zamówień) lub realizacja działań przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto w przypadku wysyłki artykułów, których wartość przewyższa kwotę, do jakiej odpowiedzialność za przesyłkę ponosi wybrana przez nas firma wysyłkowa, przekazujemy towarzystwu ubezpieczeniowemu, u którego wykupiliśmy dodatkowe ubezpieczenie transportowe, informacje o rodzaju i wartości towaru, jak również nazwisko i adres odbiorcy przesyłki. Wynika to z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, polegających na ochronie – zwłaszcza przed przypadkowym zgubieniem lub uszkodzeniem podczas transportu – sprzedawanych przez nas artykułów. Bez wykupienia dodatkowego ubezpieczenia transportowego nie moglibyśmy oferować Państwu wysyłki artykułów należących do wyższej grupy cenowej. Towarzystwo ubezpieczeniowe zostało przez nas zobowiązane umową do ograniczenia celu przetwarzania i zachowania poufności, poprzez przetwarzanie otrzymanych danych wyłącznie na potrzeby rozpatrzenia szkody zgłoszonej z tytułu ubezpieczenia. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe zostaną także przekazane osobom trzecim, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Podstawę prawną stanowi w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


Dane, które są automatycznie pobierane na naszej stronie internetowej/ dane dotyczące korzystania

Zachęcamy każdego do bezpłatnego odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej oraz przeglądania oferowanych tam produktów. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, protokołujemy następujące ogólne dane dotyczące korzystania, aby ocenić, które części naszej strony internetowej Państwo odwiedzają i jak długo tam pozostają:

 1. Informacje dotyczące typu przeglądarki oraz wykorzystywanej wersji
 2. System operacyjny użytkownika
 3. Adres IP użytkownika
 4. Data i godzina dostępu
 5. Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę internetową
 6. Usługi i funkcje wykorzystywane na naszych stronach internetowych

Te dane są zestawiane z danymi dotyczącymi korzystania od wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetową w celu dokonania pomiarów liczby odwiedzających, średniego czasu pozostawania na naszej stronie internetowej, otwieranych stron itp. Te gromadzone przez nas dane są zestawiane i wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych.

Podstawę prawną dla tymczasowego zapisywania danych oraz plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wykorzystujemy zgromadzone dane do oceniania naszych produktów i usług, łącznie z nowościami, które udostępniamy przez naszą stronę internetową, oraz do mierzenia korzystania z naszej strony internetowej i poprawiania jej treści.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlenie stron internetowych na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

Zapis w plikach dziennika ma na celu zagwarantowanie prawidłowego działania stron internetowych. Dodatkowo dane te służą nam do optymalizacji stron internetowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Te cele stanowią również nasze uprawnione interesy do przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane są kasowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały pobrane. W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest zapisywanie danych wykraczające poza ten okres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub szyfrowane w taki sposób, by przyporządkowanie ich do klienta nie było już możliwe.

Pobieranie danych jest niezbędnie konieczne do przygotowania strony internetowej, a zapisywanie danych w plikach dziennika – do jej obsługi. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Ogłoszenia reklamowe osób trzecich lub linki do innych stron internetowych, wyświetlane na naszej stronie, również zbierają dane użytkownika w przypadku ich kliknięcia lub podążania za ich instrukcjami w inny sposób. Nie mamy żadnej kontroli nad danymi pobieranymi dobrowolnie lub przymusowo przez ogłoszenia lub strony internetowe stron trzecich. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia wobec pobierania i wykorzystywania Państwa danych, zalecamy zapoznać się z polityką prywatności („Privacy Policies”) reklamowanych stron internetowych.


Pliki cookie

Tak jak wiele innych stron internetowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej, również Musikhaus Thomann wykorzystuje technologię zwaną „cookies” do zbierania danych odnoszących się do tego, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej, w celu zapewnienia, że Państwa wizyta przebiegnie bez zakłóceń.

Pliki cookies to poliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wejścia na stronę internetową.

Pliki cookies nie mogą odczytywać żadnych informacji z Państwa komputera, ani współdziałać z innymi plikami cookies na Państwa dysku twardym. Pliki cookies umożliwiają nam jednak ponowne rozpoznanie Państwa w przypadku późniejszej wizyty na naszej stronie internetowej.
Informacje o danych zapisywanych w plikach cookie podano w ustawieniach plików cookie.
Na naszych stronach internetowych stosowane są tak zwane tymczasowe pliki cookie, stałe pliki cookie, piksele śledzące (Tracking/Web Bugs) oraz pamięć lokalna.

Tymczasowe i stałe pliki cookie

Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich przede wszystkim sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, umożliwiający przypisanie różnych zapytań przeglądarki użytkownika do określonej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika w przypadku ponownej wizyty na naszych stronach internetowych. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Korzystamy z tymczasowych plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak największą użyteczność naszych stron internetowych. Niektóre elementy naszych stron internetowych wymagają, aby wywołująca ją przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

Na naszych stronach internetowych korzystamy także ze stałych plików cookie, które umożliwiają analizowanie aktywności naszych użytkowników w Internecie. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który uzależniony jest od pliku cookie. Umożliwia to np. rejestrowanie adresu IP, wyszukiwanych haseł czy korzystania z określonych funkcji strony internetowej.

Większość plików cookie nie przechowuje danych osobowych użytkownika. Po stronie serwera do ID pliku cookie może być także przypisywany adres e-mail oraz ID klienta należący do użytkownika.


Piksele śledzące

Niektóre z naszych usług korzystają także z tzw. pikseli śledzących. Są to przeważnie krótkie kody o rozmiarze 1x1 piksela, które są w stanie zidentyfikować i rozpoznać rodzaj przeglądarki dzięki ID przeglądarki – czyli indywidualnemu odciskowi palca przeglądarki użytkownika. Dzięki temu operator może zarejestrować, kiedy oraz ilu użytkowników wywołało ten piksel, a także czy i kiedy otwarto wiadomość e-mail lub odwiedzono stronę internetową.

W celu zablokowania aktywności pikseli śledzących na naszych stronach internetowych można użyć takich narzędzi, jak np. webwasher, bugnosys lub AdBlock. Bez wyraźnej zgody użytkownika nie wykorzystujemy pikseli śledzących w celu niewidocznego gromadzenia danych osobowych o użytkowniku czy przekazywania takich danych zewnętrznym operatorom i platformom marketingowym.

Cele i podstawa prawna stosowania plików cookie oraz innych identyfikatorów

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 25 ust. 2 pkt 2 TTDSG regulujący kwestię zapisywania tego typu plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO uzasadniający ewentualne późniejsze, niezbędne przetwarzanie w naszych systemach.

Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszych stron internetowych nie mogą zostać udostępnione bez użycia plików cookie. Te funkcje wymagają, by przeglądarka była ponownie rozpoznawana także po zmianie strony.

W przypadku plików cookie niezbędnych ze względów technicznych prawo do wniesienia sprzeciwu jest wykluczone, gdyż są one nieodzowne, aby móc wyświetlać naszą stronę internetową i jej treści oraz aby udostępniać użytkownikowi funkcje strony internetowej.

Dane dotyczące użytkownika, zgromadzone za pomocą plików cookie niezbędnych ze względów technicznych, nie są wykorzystywane do tworzenia profilów użytkowników.

Stosowanie analitycznych i marketingowych plików cookie następuje w celu optymalizacji jakości naszych stron internetowych i ich treści. Dzięki analitycznym plikom cookies dowiadujemy się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa i możemy wciąż optymalizować naszą ofertę. Przetwarzanie oparte o pliki cookie lub inne identyfikatory (np. odciski palców przeglądarki, piksele), które nie jest niezbędne ze względów technicznych w celu działania naszych stron internetowych, w szczególności przetwarzanie następujące w urządzeniu użytkownika, realizujemy jedynie za zgodą użytkownika. Zgodę tę może on udzielić w okienku informującym o plikach cookie, które wyświetla się po otwarciu naszych stron internetowych. Podstawę prawną przetwarzania opartego o pliki cookie stanowi art. 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG, uzasadniający zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu końcowym, jak również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO odnoszący się do ewentualnych następczych operacji przetwarzania poza Państwa urządzeniem, realizowanych w naszych systemach lub systemach naszych partnerów technologicznych. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody, tego rodzaju pliki cookie nie są stosowane, jeżeli nie są one niezbędne dla działania naszych stron internetowych.

Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów

Udzieloną przez siebie zgodę na gromadzenie danych za pomocą plików cookie mogą Państwo w każdej chwili odwołać poprzez dezaktywowanie plików cookie tutaj. Pliki cookie mogą również zostać zbiorczo lub pojedynczo dezaktywowane przy użyciu przycisków aktywacji w ustawieniach plików cookie. Pliki cookie, które nie są niezbędne ze względów technicznych, mogą Państwo odrzucić już przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, bezpośrednio w okienku informującym o ich stosowaniu.

Aby zablokować stosowanie plików cookie przez swoją przeglądarkę można także dezaktywować lub ograniczyć pliki cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć lub dezaktywować w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie funkcji cookie może jednak sprawić, że strona internetowa nie będzie funkcjonowała prawidłowo. Możliwe, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich możliwości oraz informacji zawartych na tej stronie internetowej. Należy także pamiętać, iż dezaktywację należy wykonać dla każdej z używanych przeglądarek.

Więcej informacji na temat usuwania plików cookie w ustawieniach przeglądarki lub zarządzania nimi podano na stronach pomocy określonej przeglądarki.

Rejestracja

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się z podaniem danych osobowych. Dane wprowadzane są przez maskę wprowadzania i przekazywane do nas, a następnie zapisywane. Te dane nie są przekazywane stronom trzecim. Następujące dane są pobierane w ramach procesu rejestracji:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres
 3. Adres e-mail
 4. Firma/ instytucja/ zespół (opcjonalnie)

W ramach procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie tych danych.
Podstawę prawną dla przetwarzania danych w przypadku uzyskania zgody od użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Jeśli rejestracja służy do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub do wykonania działań przed zawarciem umowy, dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Rejestracja użytkownika jest niezbędna do przygotowania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.
Rejestracja użytkownika jest niezbędna do realizacji umowy z użytkownikiem lub wykonania działań przed zawarciem umowy.
Dane są kasowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały pobrane.
Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.
W przypadku danych pobranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub wykonania działań przed zawarciem umowy ma to miejsce, gdy dane nie są już wymagane do realizacji umowy. Również po zawarciu umowy może zajść konieczność zapisania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych.
Jako użytkownik mają Państwo jednak prawo do anulowania rejestracji. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmian w zapisanych na swój temat danych poprzez kontakt z działem wsparcia klienta lub centrum klienta.
Jeśli dane są wymagane do realizacji umowy lub wykonania działań przed zawarciem umowy, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy nie stoją temu na przeszkodzie zobowiązania umowne lub ustawowe.

Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość wyrażenia opinii zwrotnej, skorzystania z usługi wsparcia na żywo, a także pozostawienia wskazówki/komentarza na temat zamówienia. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, wprowadzone przez maskę wprowadzania dane zostaną przekazane do nas i zapisane. Te dane są następujące:

1. „Opinia zwrotna”: Państwa wiadomość (jeśli zawiera dobrowolne informacje z danymi osobowymi), adres e-mail (opcjonalnie)
2. Wsparcie na żywo oraz wskazówki/komentarze do zamówienia: tylko takie dane, które są niezbędne do indywidualnego zapytania o wsparcie lub które udostępnią Państwo dobrowolnie w swojej wskazówce/komentarzu

Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu przez adresy e-mail, udostępnione na naszej stronie internetowej. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail.

W związku z powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim. Te dane są wykorzystywane włącznie do przetwarzania konwersacji.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych przekazanych w ramach przesłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli kontakt przez e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązanego kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail, stanowi to również wymagany uprawniony interes do przetwarzania danych.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania mają na celu zapobieganie nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów technologii informacyjnej.

Dane są kasowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały pobrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania w formularzu kontaktowym oraz tych przesłanych przez e-mail ma to miejsce, gdy dana konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersacja jest uważana za zakończoną wtedy, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dany stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony.

Chat Userlike

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi Userlike, świadczonej przez Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln (dalej „Userlike”). Firma Userlike UG, będąca naszympartnerem technologicznym, w ramach zawartej umowy o ochronie danych została przez nas zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa do prywatności podczas przetwarzania danych osobowych dokonywanego na nasze zlecenie.

Userlike, za pośrednictwem umieszczonego na naszej stronie widżetu, umożliwia rozpoczęcie czatu na żywo i tym samym skontaktowanie się z nami. W ramach tej funkcji przetwarzamy następujące dane:

 • treść wiadomości przesłanych przez czat
 • datę i godzinę czatu
 • nazwisko naszego pracownika, z którym prowadzono czat
 • język czatu
 • czas trwania
 • URL strony, na której rozpoczęto czat
 • URL strony, na której zakończono czat
 • adres IP

Powyższe dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby komunikacji w formie czatu.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych w przypadku uzyskania zgody od użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić lub cofnąć za pośrednictwem umieszczonego na naszej stronie okienka informującego o plikach cookie. Jeśli uprzednio wyrażona zgoda zostanie przez Państwa cofnięta w trakcie trwania czatu, nie będzie mógł on być przez nas kontynuowany i zostanie zakończony.

Przetwarzane przez nas podczas czatu na żywo dane techniczne dotyczące użytkownika mają na celu zapobieganie nadużyciom z wykorzystaniem czatu oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów IT. Występuje tu nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji podano w polityce prywatności firmy Userlike: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.

Dane są kasowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały pobrane. Dane przetwarzane przez nas podczas korzystania z funkcji czatu na żywo są kasowane najpóźniej po upływie jednego miesiąca.

Kontakt z biurem obsługi klienta za pośrednictwem WhatsApp

W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem aplikacji WhatsApp – np. w przypadku pytań dotyczących realizacji zamówienia lub naszych produktów bądź w innych sprawach związanych z obsługą klienta. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe poprzez funkcję WhatsApp Kliknij i czatuj zintegrowanej z czatem na naszej stronie lub użycie naszego numeru WhatsApp, podanego w otrzymanych od nas wiadomościach lub na naszej stronie. Kontakt z naszej strony za pośrednictwem WhatsApp zawsze następuje jedynie na Państwa wyraźną prośbę, tzn. jeśli to Państwo pierwsi nawiązali z nami kontakt poprzez WhatsApp i rozpoczęli komunikację w ramach tej aplikacji.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem WhatsApp i wysyłając nam tą drogą wiadomość ze swoim zapytaniem, akceptują Państwo niniejszą politykę prywatności i – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (nazwiska i imienia, numeru telefonu, ID komunikatora, ew. zdjęcia profilowego oraz treści rozmów) w ramach korzystania z aplikacji WhatsApp, aby umożliwić przesyłanie Państwu wiadomości. Wiadomości przesyłane przez WhatsApp podlegają szyfrowaniu typu end-to-end. Polega to na tym, że treść przesłanych wiadomości jest widoczna jedynie dla nadawcy i odbiorcy. WhatsApp nie ma dostępu do przesyłanych wiadomości. Korzystanie z WhatsApp wymaga posiadania aktywnego konta WhatsApp.

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem komunikatora WhatsApp należącego do firmy WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Nie ma ona wglądu do przesyłanych wiadomości, jednak w dowolnym momencie może ustalić, czy i kiedy Państwa komunikacja z nami miała miejsce, jak również uzyskać informacje techniczne o używanym przez Państwa urządzeniu. Więcej o tym, w jaki sposób WhatsApp obchodzi się z danymi użytkowników oraz jakie wymogi bezpieczeństwa spełnia w odniesieniu do ochrony komunikacji, mogą dowiedzieć się Państwo ze szczegółowych informacji umieszczonych na naszym koncie WhatsApp oraz pod adresem https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages.

Nasze konto WhatsApp for Business jest nam udostępniane przez firmę 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlin, a poprzez interfejs techniczny zintegrowane z naszym środowiskiem czatu oraz dashboardem używanym przez nasz zespół obsługi klienta na potrzeby komunikacji. Firma 360dialog GmbH, będąca naszym partnerem technologicznym, w ramach zawartej umowy o ochronie danych została przez nas zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa do prywatności podczas przetwarzania danych osobowych dokonywanego na nasze zlecenie. Choć kwestia przetwarzania danych osobowych na nasze zlecenie nie stanowi przedmiotu umowy, nie można wykluczyć, że 360dialog GmbH, dostarczając nam konto WhatsApp for Business, ma techniczną możliwość dostępu do dodanych osobowych.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych; w tym celu wystarczy przesłać nam stosowne powiadomienie, np. pocztą elektroniczną na adres privacy@thomann.de. Zasadniczo kasujemy dane otrzymane od Państwa przez WhatsApp, gdy tylko odpowiemy na pytania zadane tą drogą i nie zakładamy otrzymania żadnych pytań dodatkowych ani innych wiadomości. Przechowywanie danych przez dłuższy okres ma miejsce wtedy, gdy treść przesłanych wiadomości rodzi obowiązek zapisania danych ze względu na wynikające z przepisów prawnych okresy przechowywania. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności firm WhatsApp i Userlike.

Polityka prywatności platformy WhatsApp wspomina również o przetwarzaniu danych użytkowników poza terytorium UE. Nie dotyczy to jednak treści przesyłanych wiadomości, lecz jedynie metadanych technicznych generowanych w trakcie komunikacji. Dane te obejmują m.in Państwa numer telefonu, dane o posiadanym urządzeniu, charakter i porę korzystania, lokalizację oraz adres IP. Zwracamy uwagę, że zgodę na przetwarzanie tych danych wyrazili Państwo już z chwilą zaakceptowania polityki prywatności platformy WhatsApp przy zakładaniu swojego konta WhatsApp i pierwszym skorzystaniu z komunikatora WhatsApp.

Zastosowanie usług do celów marketingowych i analitycznych

Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analizy serwisów oferowanego przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W sytuacji aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie, jako operatora strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu i przekazywaniu danych uzyskanych na stronie www.thomann.de przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) do Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Ponadto chcemy zwrócić uwagę, że na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics z rozszerzeniem anonymizeIP, dlatego adresy IP są przetwarzane dalej wyłącznie po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich to konkretnych osób.

Więcej informacji dotyczących sposobu funkcjonowania Google Analytics oraz odnoszące się do tej usługi warunki korzystania i postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Firma Google Ireland Ltd. jest spółką zależną firmy Google LLC z siedzibą w USA. Możliwe jest, że dane użytkownika zgromadzone przez Google są także przekazywane do USA.

Menedżer Tagów Google

Do zarządzania tak zwanymi tagami strony internetowej wykorzystujemy narzędzie Menedżer Tagów Google. Tagi to małe elementy kodu na naszej stronie internetowej, które są aktywowane przy określonym rodzaju interakcji ze stroną internetową i wysyłają zgromadzone dane do programów podmiotów trzecich (np. Google Analytics). Sam Menedżer Tagów nie stosuje plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Menedżer Tagów aktywuje inne tagi, które mogą gromadzić dane i stosować pliki cookie (np. programy podmiotów trzecich). Menedżer Tagów nie ma dostępu do tych danych.

Facebook Remarketing

Na naszych stronach internetowych stosujemy „Vanilla Custom Audiences Pixel”, usługę firmy Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Facebook”). Za pomocą tej usługi możemy kontaktować się z naszymi klientami bezpośrednio przez serwis Facebook, uruchamiając tzw. Facebook Ads (reklamy) dla osób odwiedzających nasze strony internetowe, gdy odwiedzają Państwo serwis społecznościowy Facebook.

W tym celu zainstalowaliśmy na naszych stronach internetowych tzw. piksele remarketingu Facebooka. Są to krótkie kody, które są w stanie zidentyfikować rodzaj przeglądarki dzięki ID przeglądarki – czyli indywidualnemu odciskowi palca przeglądarki użytkownika – i rozpoznać, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe i co dokładnie u nas oglądał. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych piksele te tworzą bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Facebook jest w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie ID przeglądarki, ponieważ jest ono powiązane z innymi danymi zapisanymi na Państwa koncie na portalu Facebooku. Dzięki temu na Facebooku wyświetlane są – w aktualnościach lub w innym miejscu profilu – zindywidualizowane, dopasowane do Państwa potrzeb reklamy naszych produktów.

Sami nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa za pomocą funkcji Facebook Pixel, ponieważ z użyciem funkcji pikseli remarketingowych portalu Facebook nie są u nas zapisywane żadne dane osobowe za wyjątkiem numeru identyfikacyjnego Państwa przeglądarki.
Więcej informacji na temat funkcji Custom Audiences Facebooka, szczegóły dotyczące przetwarzania danych z użyciem tej usługi i zasady ochrony prywatności na portalu Facebook można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Meta Platforms Ireland Ltd. jest spółką zależną firmy Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA. Możliwe jest, że dane użytkownika zgromadzone przez serwis Facebook są także przekazywane do USA.

Google Ads Conversion Tracking

Na naszych stronach korzystamy z funkcji Google Ads Conversion Tracking, usługi firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Gdy użytkownik kliknie na umieszczoną przez Google reklamę, na jego komputerze zapisywany jest tzw. plik cookie służący do śledzenia konwersji. Plik ten jest ważny przez 30 dni i nie zawiera danych osobowych, w związku z czym identyfikacja osoby użytkownika jest niemożliwa.

Za pomocą funkcji śledzenia konwersji zarówno my, jak i firma Google możemy rozpoznać, które reklamy zostały kliknięte przez użytkownika oraz czy trafił on na nasze strony internetowe poprzez te reklamy, jeżeli odwiedził on nasze strony internetowe, a pliki cookie nie straciły jeszcze ważności. Od firmy Google otrzymujemy nasz własny plik cookie, który różni się od plików cookie innych klientów tej usługi Google, dzięki czemu możemy przeprowadzać pomiar zasięgu tylko w odniesieniu do naszego pliku cookie, a nie wszystkich stron internetowych klientów usługi Google Ads. Plik cookie służy do tworzenia własnej statystyki konwersji dotyczącej klientów, którzy odwiedzili nasze strony internetowe dzięki reklamom.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Firma Google Ireland Ltd. jest spółką zależną firmy Google LLC z siedzibą w USA. Możliwe jest, że dane użytkownika zgromadzone przez Google są także przekazywane do USA.

DoubleClick i remarketing Google Ads lub „podobne grupy docelowe”

Na naszych stronach korzystamy z piksela remarketingu DoubleClick oraz remarketingu Google Ads lub „podobnych grup docelowych”, usług firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Dzięki tym usługom na stronach innych operatorów, którzy także korzystają z tych usług Google („partnerzy” w sieci reklamowej Google Display Network) możemy wyświetlać komunikaty reklamowe związane z naszym sklepem internetowym, np. ciekawe oferty produktów. Ponadto za pomocą remarketingu Google Ads możemy przypominać w formie komunikatu na stronach internetowych innych operatorów w sieci Google Display Network o zakończeniu procesu zamówienia, jeżeli użytkownik przerwał realizację zamówienia w naszym sklepie internetowym. Następuje to z zastosowaniem technologii plików cookie.

W tym celu Google zapisuje niewielki plik z ciągiem cyfr (tzw. ID pliku cookie) w przeglądarce użytkownika, aby zapamiętać go jako osobę odwiedzającą nasze strony internetowe oraz rejestrować anonimowe dane dotyczące korzystania z naszych stron internetowych. ID pliku cookie jest przez nas zapisywany i służy jedynie do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki użytkownika, a nie do identyfikacji jego osoby. Usługi te nie rejestrują ani nie zapisują danych osobowych użytkownika.

Remarketing Google stosujemy także na różnych urządzeniach. Oznacza to, iż np. gdy użytkownik rozpocznie proces zakupu w naszym sklepie internetowym na swoim smartfonie, a zakończy go na laptopie, możemy przedstawić mu spersonalizowane komunikaty reklamowe także na drugim używanym przez niego urządzeniu. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi zgodę wobec Google na powiązanie procesów w przeglądarce internetowej i w aplikacji z kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google w celu personalizacji reklamy wyświetlanej w Internecie. W takim przypadku Google wykorzystuje dane zalogowanych użytkowników w połączeniu z danymi Google Analytics, aby tworzyć i definiować grupy docelowe na potrzeby remarketingu na różnych urządzeniach. W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelniane przez Google ID tych użytkowników. Te dane Google są czasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics, aby utworzyć nasze grupy docelowe.

Aby zablokować łączenie przez Google procesów w przeglądarce internetowej i w aplikacji z kontem Google, należy sprawdzić ustawienia prywatności na swoim koncie Google.

Abyśmy mogli za pomocą odpowiedniego komunikatu przypomnieć użytkownikowi o przerwanej realizacji zamówienia w naszym sklepie internetowym, Google nie zapisuje danych osobowych, lecz jedynie fakt, iż dla zarejestrowanego ID pliku cookie rozpoczęto proces realizacji zamówienia w sklepie internetowym, który został przerwany oraz łączną cenę planowanego zamówienia („przekazanie koszyka”).

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Firma Google Ireland Ltd. jest spółką zależną firmy Google LLC z siedzibą w USA. Możliwe jest, że dane użytkownika zgromadzone przez Google są także przekazywane do USA.

Więcej informacji na temat usług remarketingu firmy Google, szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te usługi oraz odpowiednie informacje na temat ochrony danych przez Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Bing Ads

Na naszych stronach internetowych stosujemy technologię remarketingu „Bing Ads” firmy Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland („Microsoft”). Microsoft umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie („plik cookie konwersji”), jeżeli użytkownik trafił na nasze strony internetowe poprzez ogłoszenie Microsoft Bing. W ten sposób klienci firmy Microsoft i „Bing Ads” mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i nastąpiło wówczas przekierowanie na nasze strony internetowe. Dzięki temu możliwy jest kontakt z użytkownikiem poprzez ukierunkowane propozycje produktów oraz reklamę opartą na zainteresowaniach na stronach firmy Microsoft oraz innych klientów „Bing Ads”.
Ponadto informacje uzyskane za pomocą plików cookie służą do tworzenia statystyk konwersji. Uzyskujemy informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Microsoft Bing i w ten sposób zostali przekierowani na nasze strony internetowe. Dodatkowo gromadzone są inne anonimowe dane (np. liczba wywołań strony i czas przebywania na stronach internetowych). Nie otrzymujemy żadnych danych, które umożliwiałyby identyfikację osoby użytkownika.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Microsoft Ireland Operations Limited jest spółką zależną firmy Microsoft Corporation z siedzibą w USA. Możliwe jest, że dane użytkownika zgromadzone przez Microsoft są także przekazywane do USA.

Więcej informacji na temat usług reklamowych firmy Microsoft, szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te usługi oraz odpowiednie informacje na temat ochrony danych przez Microsoft można znaleźć na stronie https://privacy.microsoft.com/de-de/.

Piksel TikToka

Na naszych stronach internetowych stosujemy technologię remarketingu oferowaną przez TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland („TikTok”). W tym celu zainstalowaliśmy na naszych stronach internetowych tzw. piksel remarketingu TikToka („piksel TikToka”). Podczas wizyty na naszych stronach internetowych piksel TikToka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami TikToka. TikTok jest w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie ID przeglądarki, ponieważ zostanie ono powiązane z innymi danymi zapisanymi na Państwa koncie w aplikacji TikTok. Dzięki temu TikTok wyświetla – na Państwa profilu TikTok lub w innym miejscu platformy – zindywidualizowane, dopasowane do Państwa potrzeb reklamy naszych produktów.

Sami nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa za pośrednictwem piksela TikToka, ponieważ ta funkcja nie pozwala na zapisywanie przez nas danych osobowych użytkowników za wyjątkiem numeru ID Państwa przeglądarki. Informacje pozyskane za pośrednictwem piksela TikToka umożliwiają nam tworzenie statystyk konwersji. Wiemy, jaka liczba użytkowników kliknęła naszą reklamę na TikToku, przez co zostali przekierowani na nasze strony. Dodatkowo gromadzone są inne anonimowe dane (np. liczba wywołań strony i czas przebywania na stronach internetowych). Nie otrzymujemy żadnych danych, które umożliwiałyby identyfikację osoby użytkownika.

Więcej informacji na temat piksela TikToka, szczegóły dotyczące przetwarzania danych z użyciem tej usługi i zasady ochrony prywatności na platformie TikTok można znaleźć na stronie https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de oraz https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

TikTok przetwarza Państwa dane również na terytorium USA. Ponadto zwracamy uwagę, że nie można wykluczyć przekazywania Państwa danych do chińskiej spółki dominującej dla TikToka, z siedzibą w Chinach, oraz innych partnerów platformy TikTok, których siedziba także mieści się poza UE.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Piksel Pinteresta (tag Pinteresta)

Na naszych stronach internetowych na potrzeby remarketingu stosujemy piksel Pinteresta, określany także jako tag Pinteresta, czyli usługę firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland („Pinterest”). Za pomocą tej usługi możemy wyświetlać Państwu ukierunkowane reklamy, uruchamiając tzw. Pinterest Ads dla osób odwiedzających nasze strony internetowe, gdy odwiedzają Państwo serwis Pinterest.

W tym celu zainstalowaliśmy na naszych stronach internetowych tzw. tagi Pinteresta/piksel Pinteresta. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych tworzy on bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Pinterest. Pinterest jest w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie ID przeglądarki, ponieważ zostanie ono powiązane z innymi danymi zapisanymi na Państwa koncie na portalu Pinterest. Dzięki temu na Pintereście wyświetlane są – na Państwa profilu lub w innym miejscu portalu – zindywidualizowane, dopasowane do Państwa potrzeb reklamy naszych produktów.

Sami nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa za pośrednictwem piksela Pinteresta, ponieważ ta funkcja nie pozwala na zapisywanie przez nas danych osobowych użytkowników z wyjątkiem numeru ID Państwa przeglądarki.

Remarketing przy użyciu piksela Pinteresta stosujemy także na różnych urządzeniach. Oznacza to, iż np. gdy użytkownik rozpocznie proces zakupu w naszym sklepie internetowym na swoim smartfonie, a zakończy go na laptopie, możemy przedstawić mu spersonalizowane komunikaty reklamowe także na drugim używanym przez niego urządzeniu.

Więcej informacji na temat piksela Pinteresta, szczegóły dotyczące przetwarzania danych z użyciem tej usługi i zasady ochrony prywatności w serwisie Pinterest można znaleźć na stronie https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Piksel Snapa

Na naszych stronach internetowych stosujemy technologię remarketingu oferowaną przez Snap Inc., 772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA („Snap”). W tym celu zainstalowaliśmy na naszych stronach internetowych tzw. piksel remarketingu serwisu Snap („piksel Snapa”). Podczas wizyty na naszych stronach internetowych piksel Snapa tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Snap. Snap jest w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie ID przeglądarki, ponieważ zostanie ono powiązane z innymi danymi zapisanymi na Państwa koncie w aplikacji Snap. Dzięki temu Snap wyświetla – w serwisie społecznościowym Snap – zindywidualizowane, dopasowane do Państwa potrzeb reklamy naszych produktów.

Sami nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa za pośrednictwem piksela Snapa, ponieważ ta funkcja nie pozwala na zapisywanie przez nas danych osobowych użytkowników za wyjątkiem numeru ID Państwa przeglądarki. Informacje pozyskane za pośrednictwem piksela Snapa umożliwiają nam tworzenie statystyk konwersji. Wiemy, jaka liczba użytkowników kliknęła naszą reklamę na platformie Snap, przez co zostali przekierowani na nasze strony. Dodatkowo gromadzone są inne anonimowe dane (np. liczba wywołań strony i czas przebywania na stronach internetowych). Nie otrzymujemy żadnych danych, które umożliwiałyby identyfikację osoby użytkownika.

Więcej informacji na temat piksela Snapa, szczegóły dotyczące przetwarzania danych z użyciem tej usługi i zasady ochrony prywatności na platformie Snap można znaleźć na stronie https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-center oraz https://businesshelp.snapchat.com/s/article/snap-pixel-faq?language=en_US.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Adform

Na naszych stronach stosujemy usługi firmy Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Kopenhaga, Dania („Adform”) w celu retargetingu i śledzenia konwersji. Za pomocą usługi Ad Serving możemy prezentować użytkownikom na stronach internetowych innych operatorów, którzy także korzystają z usług firmy Adform, komunikaty reklamowe związane z naszym sklepem internetowym, np. ciekawe oferty produktów. Ponadto, dzięki Ad Serving i zintegrowanej funkcji śledzenia konwersji, zarówno my, jak i firma Adform możemy rozpoznać, na jakie ogłoszenia użytkownik kliknął i czy poprzez to ogłoszenie został on przekierowany na nasze strony internetowe, o ile odwiedził on nasze strony internetowe.

W tym celu zainstalowaliśmy na naszych stronach internetowych piksele Adform jako identyfikatory. Są to krótkie kody, które są w stanie zidentyfikować rodzaj przeglądarki dzięki ID przeglądarki – czyli indywidualnemu odciskowi palca przeglądarki użytkownika – i rozpoznać, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe i co dokładnie u nas oglądał. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych piksele te tworzą bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Adform. Adform przetwarza dane zebrane przez piksele, aby realizować dla nas wspomniane wcześniej usługi.

Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika za pomocą pikseli firmy Adform, ponieważ poprzez piksele Adform nie gromadzimy danych osobowych, jedynie ID przeglądarki użytkownika.

Prawo do odwołania zgody

Informacje o tym, w jaki sposób można odwołać udzieloną zgodę poprzez nasze okienko informujące o plikach cookie podano w dziale Odwołanie udzielonej zgody na stosowanie plików cookie oraz innych identyfikatorów/tagów.

Więcej informacji na temat usług oferowanych przez Adform, szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te usługi oraz odpowiednie informacje na temat ochrony danych przez Adform można znaleźć na stronie https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Umieszczanie filmów z kanału YouTube

Poprzez wizytę na stronie internetowej, na której umieszczone są filmy z kanału YouTube firma Google otrzymuje informację o wywołaniu tej strony przez użytkownika. Ponadto przekazywane są dane o użytkowaniu wymienione w powyższym akapicie. Nastąpi to niezależnie od tego, czy firma Google udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google, dane te są przypisywane bezpośrednio do jego konta. Aby zablokować to przypisywanie danych do swojego profilu w Google, należy wylogować się z konta Google przed otwarciem stron internetowych, na których umieszczone są filmy z kanału YouTube.

Google zapisuje te dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swoich stron internetowych według potrzeb. Taka analiza następuje w szczególności (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb. Więcej informacji podano w polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy.

Podstawę prawną dla wykorzystania filmów z kanału YouTube na naszych stronach internetowych stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO) w dostosowanej do potrzeb i zoptymalizowanej przede wszystkim poprzez filmy prezentacji naszych stron internetowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do firmy Google. W ustawieniach prywatności konta Google można także określić, jak firma Google może wykorzystywać dane użytkownika do celów reklamowych lub innych celów. Obejmuje to także ustawienia wyświetlania ogłoszeń reklamowych (tzw. Ads).

Ogłoszenia drobne

Na naszych stronach internetowych istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń drobnych. W tym celu w ramach formularza rejestracyjnego pobieramy Państwa nazwisko, adres i adres e-mail. Te dane są następnie zapisywane w naszym systemie i wykorzystywane do wygenerowania ogłoszenia drobnego. W ogłoszeniu drobnym publikowane jest Państwa nazwisko lub pseudonim, a także kraj, miejscowość i kod pocztowy oraz adres e-mail. Częścią publikowanego ogłoszenia drobnego są także informacje dotyczące opisu wyposażenia, załadowane przez Państwa zdjęcia oraz Państwa numer telefonu (opcjonalnie).

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Następuje to w celu nawiązania kontaktu przez interesantów jak i zapobiegania oszustwom. Ponadto zestawiamy dane podane przez Państwa w celu zamieszczenia ogłoszenia drobnego z naszą bazą danych klientów. Następuje to w celu skorygowania ewentualnych nieprawidłowych danych klienta oraz przyporządkowania ogłoszeń drobnych do konta klienta, jeśli są już Państwo klientem Musikhaus Thomann. Dzięki temu mają Państwo możliwość wygodnego zarządzania swoimi ogłoszeniami drobnymi przez normalny dostęp do Centrum Klienta.

Dane są kasowane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały pobrane. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

Jako użytkownik mają Państwo jednak prawo do anulowania rejestracji. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmian w zapisanych na Państwa temat danych poprzez dział wsparcia klienta. Aby usunąć konto klienta, należy złożyć u nas wniosek. W tym celu należy skontaktować się z naszym działem wsparcia klienta (np. korzystając z danych kontaktowych indywidualnej osoby kontaktowej, wyświetlanych po lewej stronie na koncie klienta). W pojedynczych przypadkach Państwa dane osobowe są przed usunięciem jedynie blokowane, jeśli na przeszkodzie ich usunięciu stoją ustawowe obowiązki przechowywania lub nakazy administracyjne.


Prawa osób zainteresowanych

Jeśli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobą zainteresowaną w rozumieniu RODO, której przysługują następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej:

1. Prawo do informacji, poprawiania, ograniczenia i usunięcia
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania bezpłatnej informacji w odniesieniu do danych zapisanych na Państwa temat przez Musikhaus Thomann, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu przetwarzania danych przez strony internetowe firmy Thomann. Ponadto mają Państwo prawo do poprawiania, usuwania i ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile istnieją ku temu warunki prawne.

Szczegóły można zaczerpnąć z odnośnych przepisów prawnych, art. 15 do 19 RODO.

2. Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania odnoszących się do Państwa danych osobowych, które udostępnili Państwo firmie Musikhaus Thomann jako osobie odpowiedzialnej, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Firma Musikhaus Thomann może wypełnić to prawo, np. udostępniając eksport Państwa danych klienta w formacie csv.

3. Prawo do informacji
Jeśli skorzystali Państwo z prawa do poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania danych wobec osoby odpowiedzialnej, jest ona zobowiązana do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane te zostały ujawnione, o tym poprawieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem.

Przysługuje Państwu prawo, wobec osoby odpowiedzialnej, do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Osobie odpowiedzialnej nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

5. Możliwość odwołania deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzielone wobec Musikhaus Thomann zgody ze skutkiem na przyszłość, korzystając z podanych danych kontaktowych.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie odnoszących się do Państwa danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.


Aktualizacja polityki prywatności

Firma Musikhaus Thomann może od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej. W razie uwag lub pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub innych regulaminów niniejszej strony internetowej prosimy o kontakt pisemny.

08/2022

Tak skontaktujesz się z nami