§ 1 Informacje ogólne

 1. We wszelkiego rodzaju stosunkach handlowych pomiędzy Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany (zwany dalej „Musikhaus Thomann“) a klientem obowiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Klientami mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej w celach w znacznej mierze niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną na własny rachunek (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która w chwili dokonywania czynności prawnej działa w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek (§ 14 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB).
 2. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz jest jedynie niezobowiązującym internetowym katalogiem asortymentu towarów. Poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” klient składa wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Niezwłocznie po wysłaniu zamówienia następuje potwierdzenie jego wpłynięcia. Umowa kupna-sprzedaży dochodzi do skutku dopiero wraz z oddzielnym potwierdzeniem przez nas zamówienia. Tekst umowy jest zapisywany, a dane zamówienia i Ogólne Warunki Handlowe są wysyłane klientowi drogą mailową. Po zalogowaniu się na stronie klient ma wgląd do wszystkich wcześniejszych zamówień.
 3. W przypadku, gdyby po zawarciu umowy okazało się, że zamówiony towar jest niedostępny, Musikhaus Thomann zastrzega sobie prawo do odmówienia spełnienia obiecanego świadczenia, mimo iż została zawarta właściwa czynność prawna zobowiązująca. W takiej sytuacji klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Świadczenia wzajemne, które ewentualnie już zostały uregulowane, zostaną niezwłocznie zwrócone. Dalsze roszczenia wobec Musikhaus Thomann są wykluczone.
 4. Umowę sporządza się w języku niemieckim.
 5. Podczas zamawiania w sklepie internetowym klient przechodzi przez następujące etapy techniczne:
  • Kliknięcie przycisku „Do kasy” we włączonym koszyku.
  • Przekierowanie na ogólną stronę z widokiem zamówienia (thomann.de Kasa), na której klient następnie przechodzi przez poszczególne etapy zakupu.
  • Etap 1 Wybór „Adresu do faktury i adresu dostawy” (w przypadku, gdy klient nie posiada konta klienta i nie jest zalogowany; w przeciwnym razie adres do faktury i adres dostawy są zapisane).
   • Podanie „Adresu do faktury”.
   • Jeżeli adres do faktury i adres dostawy są różne, poprzez kliknięcie pola wyboru można podać „Inny adres dostawy”.
  • Etap 2 Następnie wyświetlone zostają w postaci schematycznego zastawienia „Wszystkie zamówione artykuły"; istnieje możliwość zmiany zawartości koszyka.
  • Etap 3 Wybór „Formy płatności" (poprzez zaznaczenie żądanej formy płatności).
  • Etap 4 Możliwość wyboru „Opcji dodatkowych" poprzez zaznaczenie ich kliknięciem (inny adres dostawy, inny termin wysyłki, realizacja bonu Thomann, komentarz/sugestia dotycząca zamówienia).
  • Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.

Do poszczególnych, uprzednio wymienionych etapów zamówienia klient dociera poprzez powszechnie znane funkcje używanej przez niego przeglądarki internetowej.

§ 2 Dostawa

 1. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą [§ 14 Niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)], dostawa jest realizowana zasadniczo na ryzyko klienta. Dotyczy to również dostaw częściowych. Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 Niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia się właściwości sprzedanej rzeczy przechodzi na klienta dopiero w momencie przekazania mu tej rzeczy, również w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Równoważna przekazaniu jest zwłoka kupującego w odbiorze rzeczy. Dostawa jest realizowana na adres dostawy podany przez klienta.
 2. Wszystkie ceny są cenami gotówkowymi i zawierają podatek VAT plus ewentualnie powstające koszty opakowania i wysyłki.
 3. Dostawa na terenie Niemiec kosztuje 3,90 euro za zamówienie. Od wartości zamówienia wynoszącej 29,00 euro wysyłka na terenie Niemiec jest bezpłatna. Koszty wysyłki do innych krajów zostały podane na stronie Koszty wysyłki. W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej na kliencie spoczywa obowiązek pokrycia dodatkowych opłat celnych i innych należności.
 4. Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB), ma on obowiązek, lub inna uprawniona przez niego osoba, niezwłocznie po odbiorze sprawdzić towar pod kątem szkód powstałych podczas transportu. Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego Kodeksu handlowego HGB, możliwe do stwierdzenia szkody powstałe podczas transportu i uszkodzenia opakowania muszą zostać potwierdzone przez firmę przewozową na piśmie i zgłoszone w momencie odbioru towaru. Klientów będących konsumentami prosimy w sposób prawnie niezobowiązujący, aby również zgłaszali widoczne szkody powstałe podczas transportu.

§ 3 Ustawowe prawo zamawiającego do rezygnacji z zakupu

 1. Prawo zamawiającego do rezygnacji z zakupu

  O ile klient jest konsumentem [§ 13 Niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)], przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin do rezygnacji z zakupu wynosi 14 dni od dnia, w którym klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, objęła w posiadanie ostatni towar.
  W celu skorzystania z prawa do rezygnacji z zakupu klient musi poinformować nas (Thomann GmbH, Hans-Thomann-Straße 1, 96138 Burgebrach, Germany, telefon: +49-9546-9223-476, faks: +49-9546-9223-8399, e-mail: sc.cc@thomann.de) za pośrednictwem jednoznacznej deklaracji (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu może on skorzystać z załączonego wzoru formularza rezygnacji z zakupu, który jednakże nie jest narzucony.
  Aby zachować termin rezygnacji z zakupu wystarczy, że klient wyśle przed upływem tego terminu wiadomość o skorzystaniu z prawa do rezygnacji z zakupu.
 2. Konsekwencje rezygnacji z zakupu

  Jeżeli klient odstąpi od umowy, mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wpłynęła do nas wiadomość o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności, które od niego otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z tego, że klient wybrał inną formę dostawy niż zalecana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa). Do realizacji spłaty stosujemy ten sam środek płatniczy, który klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie ustalono inaczej; w związku ze spłatą klient w żadnym razie nie ponosi kosztów. Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania przez nas towaru z powrotem lub dopóki klient nie udokumentuje, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi w pierwszej kolejności.
  Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli klient wyśle towary przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty przesyłki zwrotnej towarów.
  Klient jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej utraty wartości towarów tylko wtedy, jeżeli przyczyną tej utraty są zbędne manipulacje towarami w celu sprawdzenia ich stanu, właściwości i działania.
 3. Wyłączenie prawa zamawiającego do rezygnacji z zakupu

  Prawo zamawiającego do rezygnacji z zakupu nie istnieje w przypadku:
  • Dostawy towarów, które nie są wersjami standardowymi i przy produkcji których miarodajny jest osobisty wybór lub postanowienie konsumenta lub które są jednoznacznie dopasowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
  • Dostawy zabezpieczonych towarów, które ze względu na przepisy dot. ochrony zdrowia lub higieny nie podlegają zwrotowi, jeżeli po dostawie usunięto ich zabezpieczenie.
  • Dostawy nagrań dźwięku lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zabezpieczonym opakowaniu, jeżeli po dostawie usunięto zabezpieczenie.
  • Dostawy gazet, czasopism lub ilustracji z wyjątkiem umów o prenumeratę.

§ 4 30-dniowa gwarancja firmy Thoman dot. zwrotu pieniędzy (rozszerzone prawo do zwrotu)

 1. Dodatkowo do ustawowego 14-dniowego prawa zamawiającego do rezygnacji z zakupu Musikhaus Thomann oferuje konsumentom gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu następnych 16 dni. Klient może dokonać zwrotu otrzymanego od nas towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni, odsyłając go z powrotem. Okres upływu terminu rozpoczyna się po otrzymaniu kompletnego towaru. Termin zwrotu uznaje się za zachowany w przypadku terminowego odesłania towaru lub żądania przyjęcia zwrotu. W celu skorzystania z prawa do zwrotu należy odesłać towar, chyba że nie może on zostać wysłany w formie paczki. Towary takie zostaną odebrane przez wyznaczoną przez nas firmę przewozową. Dlatego przed odesłaniem towaru zalecany jest wcześniejszy kontakt z działem obsługi klienta (dane kontaktowe patrz § 3 punkt 1).
 2. 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy obejmuje zarówno umowy zawierane na odległość zgodnie z § 312c Niemieckiego kodeksu cywilnego BGB jak i artykuły, które zostały zakupione na miejscu w sklepie Musikhaus Thomann.
 3. Musikhaus Thomann ponosi koszty przesyłki zwrotnej. W tym celu firma udostępnia tak zwane „bony free way” (nie są wymagane do przejęcia kosztów przesyłki w razie zwrotu; W przypadku przesyłki zwrotnej bez „bonu free way” prosimy zrezygnować z odsyłania towaru przesyłką ekspresową lub nieopłaconą). Towary nienadające się do odesłania w formie paczki zostaną odebrane przez wyznaczoną przez nas firmę przewozową. W ramach prawa do zwrotu (30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy) Musikhaus Thomann niestety nie może pokryć kosztów przesyłki zwrotnej klienta spoza Niemiec.
 4. Prawo do zwrotu towaru przysługuje w przypadku zamówienia zafoliowanych lub zabezpieczonych nośników danych, takich jak płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty DVD, a także w przypadku gazet, czasopism i oprogramowania wyłącznie wtedy, jeżeli dany towar zostanie zwrócony w nienaruszonym opakowaniu foliowym lub z nieuszkodzonym zabezpieczeniem.
 5. Prawo do zwrotu jest w całości wykluczone w przypadku, gdy towary zostały wyprodukowane według specyfikacji klienta oraz w przypadku towarów sprzedawanych na metry, artykułów zużywających się (np. struny, pałeczki, skóry do bębnów, kable, plektrony, stroiki) lub artykułów, które nie mogą zostać przyjęte z powrotem ze względów higienicznych (np. harmonijki ustne). Dotyczy to także artykułów posiadających specjalne cechy bezpieczeństwa, w przypadku których na skutek rozpoczęcia użytkowania zapewnienie tych cech bezpieczeństwa nie jest możliwe (np. molton sceniczny z ochroną przeciwpożarową).
 6. Jeżeli klient skorzysta z możliwości zwrotu, Musikhaus Thomann ma prawo domagać się zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z towaru w okresie, w którym towar pozostaje w posiadaniu klienta.
 7. Ponadto klient korzystający z prawa do zwrotu ma wobec Musikhaus Thomann obowiązek rekompensaty zmniejszenia wartości lub całej wartości towaru w przypadku, gdy klient nie może go należycie odesłać, ponieważ ponosi on odpowiedzialność za jego uszkodzenie, utratę lub inną niemożliwość. Nie obowiązuje to, jeżeli przyczyną uszkodzenia towaru jest wyłącznie jego przetestowanie w taki sposób, w jaki byłoby to możliwe przykładowo w sklepie. Ponadto klient może uniknąć obowiązku rekompensaty równowartości towaru, jeśli nie będzie używać go jak swojej własności i zaniecha wszelkich działań, które mogłyby zmniejszyć jego wartość.
 8. W przypadku zwrotu pojedynczych komponentów stanowiących część większej wiązki lub zestawu w ramach 14-dniowego terminu do rezygnacji z zakupu lub 30-dniowej gwarancji Thomann zwrotu pieniędzy, należność za artykuły pozostające u klienta zostanie naliczona po normalnej cenie sprzedaży.
 9. Proszę uwzględnić, że zawarte w § 4 warunki nie obowiązują w ciągu pierwszych 14 dni 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy (ustawowe prawo do rezygnacji z zakupu zgodnie z § 3 OWH), lecz wyłącznie w okresie kolejnych 16 dni.

§ 5 Rękojmia i odszkodowanie

 1. Rękojmia nie obejmuje wad ani uszkodzeń powstałych w wyniku zawinionego lub niefachowego obchodzenia się z towarem lub jego niefachowego montażu oraz użycia niewłaściwych akcesoriów lub dokonania modyfikacji oryginalnych części przez klienta lub przez osobę trzecią nieupoważnioną przez Musikhaus Thomann.
 2. Rękojmia nie obejmuje również naturalnego zużycia towaru spowodowanego jego eksploatacją.
 3. Jeżeli klient przyjmuje towar lub przedmiot zamówienia mimo znajomości jego wady, prawo do roszczeń z tytułu rękojmi przysługuje mu w niżej opisanym zakresie wyłącznie wtedy, gdy zastrzeże je sobie stanowczo i na piśmie niezwłocznie po odbiorze towaru.
 4. Roszczenia z tytułu rękojmi z powodu szkód powstałych podczas transportu przysługują klientowi wyłącznie wtedy, gdy spełnił on swój obowiązek kontroli i zgłoszenia wad zgodnie z § 2 punkt 4. Nie dotyczy to sytuacji, w których klient jest konsumentem.
 5. Okres rękojmi dla rzeczy nowych wynosi 24 miesiące. Okres upływu terminu rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka. Natomiast okres rękojmi dla rzeczy używanych wynosi 12 miesięcy, o ile nie występuje nieograniczona odpowiedzialność Musikhaus Thomann zgodnie z § 5 punkt 7, w szczególności z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i pogorszenie stanu zdrowia. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, wówczas okres rękojmi dla rzeczy nowych wynosi rok, a dla rzeczy używanych 6 miesięcy od momentu przejścia ryzyka, o ile nie występuje nieograniczona odpowiedzialność Musikhaus Thomann zgodnie z § 5 punkt 7, w szczególności z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i pogorszenie stanu zdrowia.
 6. W pozostałych przypadkach dotyczących rękojmi znajdują zastosowanie przepisy ustawowe.
 7. Za szkody inne niż te powstałe na skutek narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i pogorszenia stanu zdrowia Musikhaus Thomann odpowiada jedynie wtedy, gdy zostały one spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem albo polegają na zawinionym naruszeniu obowiązku umownego przez Musikhaus Thomann lub podmiot wykonujący zobowiązanie (np. firma kurierska). Postanowienia niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają nienaruszone. Jeżeli istotny obowiązek umowny zostanie naruszony wskutek zaniedbania, odpowiedzialność Musikhaus Thomann ogranicza się do szkód przewidywalnych.

§ 6 Trzyletnia gwarancja Thomann

Oprócz ustawowej rękojmi Musikhaus Thomann udziela również 3-letniej gwarancji stosownie do następujących postanowień:

 1. Musikhaus Thomann udziela gwarancji obejmującej wszystkie wady pojawiające się w okresie trzech lat od momentu przejścia ryzyka i których przyczyną, są, możliwe do udowodnienia, wady materiałowe lub fabryczne. Roszczenie z tytułu gwarancji przysługuje tylko klientowi, który jest konsumentem i prawa tego nie można scedować.
 2. Gwarancji nie podlega/-ją:
  • Sprzęt używany.
  • Artykuły komputerowe i akcesoria, o ile z opisu danego artykułu nie wynika inaczej.
  • Produkty podlegające zużyciu w wyniku eksploatacji lub w inny naturalny sposób.
  • Wady produktu spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących obsługi, eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem, eksploatacją w nieprawidłowych warunkach otoczenia, eksploatacją w warunkach nieodpowiednich dla danego produktu, przeciążeniem lub niedostateczną konserwacją lub pielęgnacją produktu.
  • Wady produktu powstałe wskutek zastosowania innych niż oryginalne akcesoriów, części dodatkowych lub zamiennych.
  • Produkty, które zostały zmodyfikowane lub uzupełnione.
  • Niewielkie odstępstwa od zamierzonego stanu produktu pozostające bez znaczenia dla jego wartości i użyteczności.
 3. Usunięcie wady uznanej przez Musikhaus Thomann za podlegającą gwarancji następuje według naszego uznania poprzez nieodpłatną naprawę wadliwego produktu lub wymianę na produkt w nienagannym stanie (ew. nowszy model). Wymienione produkty i części przechodzą na własność Musikhaus Thomann.
 4. Roszczenia z tytułu gwarancji należy dochodzić w okresie obowiązywania gwarancji. W tym celu produkt, którego dotyczy roszczenie, należy odesłać do Musikhaus Thomann wraz z kopią faktury, żądając tzw. „bonu free way”.
 5. Niniejsza gwarancja nie uzasadnia innych roszczeń poza wymienionym w jej warunkach prawem do usunięcia wad produktu.
 6. Wykonanie usług w ramach gwarancji udzielonej na produkt nie skutkuje przedłużeniem ani wznowieniem okresu jej obowiązywania.
 7. Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta z tytułu rękojmi zgodnie z § 5 i według przepisów ustawowych.

§ 7 Wymagalność i warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Musikhaus Thomann są płatne niezwłocznie i bez potrąceń, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Przy dostawie za pobraniem Płatności należy dokonać w gotówce. Zamówienia opłacane z góry wysyłane są dopiero po zaksięgowaniu płatności. W przypadku płatności kartą kredytową obciążenie konta kwotą następuje w momencie wystawienia faktury i wysyłki towaru. W przypadku, gdy klient składa zamówienie przez Internet, ma miejsce jednoczesna rezerwacja łącznej kwoty do zapłaty na karcie kredytowej.
 2. Musikhaus Thomann zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia czeków i innych bezgotówkowych środków płatniczych. Płatności w obcej walucie są uznawane według kursu banku. Obowiązek pokrycia opłat bankowych spoczywa na kliencie.
 3. Jeżeli klient będzie zwlekał z zapłatą ceny zakupu, suma ceny zakupu w trakcie trwania zwłoki podlega oprocentowaniu w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej. W razie, gdyby po stronie Musikhaus Thomann powstała wyższa szkoda wskutek zwłoki, co byłoby możliwe do udowodnienia, Musikhaus Thomann ma prawo dochodzić roszczeń z tego tytułu.

§ 8 Zastrzeżenie własności

 1. Do momentu dokonania przez klienta całkowitej zapłaty wszystkich istniejących roszczeń, łącznie z wszelkimi wierzytelnościami ubocznymi, dostarczony towar pozostaje własnością Musikhaus Thomann, o ile klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego HGB. W przypadku umów z konsumentami Musikhaus Thomann zastrzega sobie prawo własności do momentu dokonania całkowitej zapłaty ceny zakupu.
 2. Do chwili dokonania całkowitej zapłaty ceny zakupu klient nie ma prawa do zbycia towaru na rzecz osób trzecich lub do podejmowania innych kroków, które mogłyby zagrażać własności Musikhaus Thomann Niniejszym klient ceduje na rzecz Musikhaus Thomann swoje przyszłe roszczenia wobec nabywcy w wysokości ceny zakupu uzgodnionej pomiędzy Musikhaus Thomann a klientem wraz z odsetkami i wierzytelnościami ubocznymi.

§ 9 Miejsce wykonania umowy i właściwość miejscowa sądu

 1. Umowa podlega wyłącznie przepisom prawa niemieckiego z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). W przypadku, gdy kupujący jest użytkownikiem, ma to zastosowanie, o ile na skutek przepisów prawnych obowiązujących w państwie, w którym użytkownik ma zwyczajowe miejsce pobytu, nie zostanie odebrana przyznana ochrona.
 2. Miejscem spełnienia wszelkich świadczeń wynikających z istniejących stosunków handlowych z Musikhaus Thomann jest Burgebrach (Niemcy), o ile klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi publicznoprawny majątek odrębny.
 3. Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi publicznoprawny majątek odrębny, sądem wyłącznie właściwym dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego z klientem lub z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest sąd w Bambergu (Niemcy).

§ 10 Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Sprzedawca nie ma obowiązku i co do zasady nie jest skłonny do udziału w procesie rozstrzygania sporów przed komisją rozjemczą ds. konsumenckich.

§ 11 Postanowienie końcowe

W razie, gdyby któreś z niniejszych postanowień — niezależnie, z jakiej przyczyny — nie znalazło zastosowania, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

Tak skontaktujesz się z nami