Compliance

Digitaalinen ilmiantojärjestelmä

Tämän ilmiantojärjestelmän avulla työntekijät ja kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa epäilyttävistä tapauksista Thomann GmbH:n, sen tytäryhtiöiden ja siihen Saksan osakeyhtiölain 15 §:n nojalla sidoksissa olevien yritysten (jäljempänä ”Thomann”) sisällä.

Se mahdollistaa nimettömän ilmoittamisen sääntörikkomuksista ja niihin liittyvistä epäilyttävistä tapauksista vaatimustenvastaisuuksien estämiseksi, selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Vastuun ottaminen on meillä perheyrityksenä ankkuroitu kiinteästi yrityksen filosofiaan.

Sääntöjen ja lakien mukaisen käyttäytymisen osalta asetamme itsellemme erittäin suuret vaatimukset, jotka yleensä määräytyvät lain vaatiman tason mukaan.

Lakisääteisten määräysten ja/tai yrityksen sisäisten sääntöjen rikkomisesta johtuvien vahinkojen (aineellisten ja aineettomien) estäminen on meille siksi hyvin tärkeää.

Kannustamme kaikkia sidosryhmiä (toimittajia, palveluntarjoajia, ostajia, työntekijöitä, paikanhakijoita ym.) ilmoittamaan meille vaatimustenvastaisuuksista, koska vain siten rikkomukset voidaan ajoissa havaita ja oikaista.

Tämä digitaalinen ilmiantojärjestelmä on kaikkien ilmiantajien käytettävissä. Se on turvallinen ilmoituskanava, jota voi käyttää nimettömänä, ja takaa siten lain vaatiman suojan ilmiantajille ja heidän arkaluontoisille tiedoilleen.

Erityisen koulutuksen saaneet vaatimustenmukaisuudesta vastaavan johdon työntekijät tarkistavat, arvioivat ja käsittelevät kaikki tehdyt ilmoitukset.

Järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa sekä toimitusketjun huolellisuusvelvoitetta koskevaan lakiin (LkSG) liittyvistä että muista epäilyttävistä tapauksista.

Linkki ilmiantojärjestelmään: https://hintbox.thomann.de/

Ihmisoikeusperiaatteita koskeva lausunto


Periaatejulistus

Thomann-konserni

V 1.0

Versio: 14.06.2023


Johdanto

Thomann tunnustautuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti johdetuksi yritykseksi. Kestävän kehityksen toiminta-ajatukseemme sisältyvät eettisten liiketoimintakäytäntöjen noudattaminen, ympäristöystävällisiin prosesseihin siirtyminen sekä yhteiskuntavastuun edistäminen.

A) Asenne

Thomann tiedostaa vastuunsa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja kaikenlaisten ihmisoikeusrikkomusten ehkäisystä sekä yrityksessämme että toimitusketjuissamme. Huolehdimme asianmukaisten standardien noudattamisesta työolosuhteissa sekä kunnioittavasta keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Kaikkien osallistujien hyvinvointi on meille huomattavan tärkeää.

Ihmisoikeusstandardit tarkoittavat tällöin oikeuksia, jotka on määritetty Yhdistyneiden kantakuntien (YK) ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa sekä ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen tarkoitetuissa hyväksytyissä alueellisissa ja kansallisissa järjestelmissä.

Tämän periaatejulistuksen tarkoituksena on vahvistaa jatkuva sitoutumisemme ihmisoikeuksien noudattamiseen kaikessa omien liiketoimintayksiköidemme liiketoiminnassa mutta myös yhteyksissä välillisiin ja välittömiin alihankkijoihimme. Lisäksi sen on tarkoitus auttaa niiden mekanismien esittämisessä, joita olemme valinneet yritykselle keskeisten ihmisoikeusriskien ehkäisyyn tai minimointiin valitsemamme strategian toteuttamiseksi ja siten ihmisoikeuksien suojelemiseksi laajassa mittakaavassa.

Tämä periaatejulistus selkeyttää pyrkimystämme tunnistaa kaikenlaiset käyttäytymistavat, joista voi seurata Saksan toimitusketjun turvallisuutta koskevassa laissa tarkoitettu ihmisoikeudellinen tai ympäristöön liittyvä riski, ja mahdollistaa valvontaan, huolellisuusvelvoitteeseen ja koulutukseen liittyvät mekanismit sekä viestintä- ja reklamointimekanismit ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi, jotka kattavat kaikki yrityksen ja siihen liittyvien yritysten olennaiset alueet.

B) Soveltamisalue ja vastuu

Tämä periaatejulistus tulee voimaan 1. tammikuuta 2024 lähtien, ja se koskee Thomannia ja kaikkia sen tytäryhtiöitä ja osakkuuksia, joissa Thomannin omistuksessa on suoraan tai välillisesti yli 50 % osuuksista tai joissa Thomannilla muulla tavalla on suuri vaikutusvalta.

Tällä periaatejulistuksella yritysjohtomme osoittaa selkeästi kantansa seuraavien ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien velvollisuuksien täyttämisen erityiseen huomioimiseen ja tukemiseen:

Työntekijämme ja yhteiskunta

 • Kielto lapsi- ja pakkotyölle, orjuudelle ja ihmiskaupalle:
  Emme hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä, ja vastustamme ehdottomasti modernia orjuutta tai ihmiskauppaa.
 • Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu ja syrjinnän ehdoton vastustaminen:
  Pidämme huolta tasavertaisista mahdollisuuksista emmekä siedä syrjintää esimerkiksi rodun, sukupuolen, uskonnon, kansallisen alkuperän, poliittisen mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, yhteiskunnallisen alkuperän, iän tai fyysisten tai psyykkisten ominaisuuksien perusteella.
 • Yhdistymisvapaus ja työehtosopimukset:
  Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta liittyä ammattiliittoon. Lisäksi tuemme ja alustamme intensiivisiä keskusteluja työntekijöiden edustajien kanssa.
 • Terveys ja turvallisuus:
  Työterveyshuolto ja työturvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Noudatamme maailmanlaajuisesti voimassa olevia työsuojelulakeija, ja sovellamme lisäksi omia työturvallisuus- ja terveysstandardeja kaikissa toimipisteissämme.
 • Oikeudenmukaiset työolosuhteet ja palkat:
  Varmistamme oikeudenmukaiset työolosuhteet, oikeudenmukaisen palkkauksen ja työajan yhteisöissämme sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten lakien ja direktiivien mukaisesti.
 • Vastentahtoisten häätöjen kielto
 • Turvallisuusjoukkojen harjoittaman väkivallan kielto

Planeettamme ja sen luonnonvarat

Sitoudumme pienentämään liiketoiminnastamme ympäristölle aiheutuvia haittoja, suojelemaan luonnonvarojamme ja etsimään ratkaisuja, jotka johtavat ympäristömme suojeluun. Asetamme myös alihankkijoillemme nämä odotukset, jotka sisältyvät myös alihankkijoiden käytännesääntöihimme. Tässä kiinnitämme erityistä huomioita seuraaviin seikkoihin:

 • ympäristön suojeluun ja oikeudenvastaisiin ympäristövaikutuksiin, mukaan lukien Baselin yleissopimuksen (vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittelystä) ja Minamatan yleissopimuksen (elohopeapäästöjen minimoinnista) kontekstit
 • maaperän vahingollisen muutoksen aiheuttamisen, vesien ja ilman saastuttamisen, haitallisten melupäästöjen tai liiallisen vedenkulutuksen sekä ympäristövahingoista johtuvien ihmisoikeusloukkausten kieltämiseen.

Toimitusketjumme

Odotamme myös liikekumppaneiltamme, välilliset ja välittömät alihankkijamme mukaan lukien, että he ovat tietoisia ihmisoikeuksiin liittyvästä, taloudellisesta ja yhteiskuntavastuustaan ja noudattavat toiminnassaan tiettyjä tämän periaatejulistuksen mukaisia eettisiä perusperiaatteita.

Alihankkijoita koskevat käytännesääntöme muodostavat yhdessä tämän periaatejulistuksen kanssa Thomann-konsernin odotukset alihankkijoitaan ja koko toimitusketjuaan kohtaan. Odotamme, että kaikki liiketoimet hoidetaan alihankkijoita koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.

C) Ihmisoikeuksiin liittyvän huolellisuusvelvoitteemme toteutuminen

Riskianalyysi ja toimet omalla liiketoiminta-alueella

Ihmisoikeuksien suojelemiseksi asianmukaisesti omalla liiketoiminta-alueella Thomann on perustanut tarvittavat yrityksen periaatteisiin, ohjeisiin ja menettelyohjeisiin liittyvät prosessit, jotka koskevat aina koko konsernia ja joita myös noudatetaan koko konsernissa. Kaikilla työntekijöillä on rajoituksetta käytössään luottamushenkilö ja työntekijöillä ja kolmansilla osapuolilla nimetön ja oikeudenmukainen valitusmenettely. Lisäksi järjestetään koulutusta olennaisten ihmisoikeuksiin ja ympäristönäkökohtiin liittyvien riskien käsittelyyn.

Riskianalyysi ja toimet liikekumppanien alueella

Olemme integroineet kattavan säännösten noudattamista koskevan ohjelman, jonka olemme kehittäneet huomioiden erityisesti yksilölliset riskiprofiilimme, joihin vaikuttavat esimerkiksi alamme, tuotevalikoimamme ja liiketoimintamme maissa, joissa on keskimääräistä suurempi lahjonta- tai ihmisoikeusriski.
Riskianalyysin puitteissa olemme toteuttaneet tiukkoja seuranta- ja valvontatoimia, joilla pyrimme varmistamaan, että säännösten noudattamista koskevia standardeja ja vaatimuksia noudatetaan jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Samanaikaisesti suoritamme säännöllisesti riskianalyyseja päivittääksemme jatkuvasti arvioinitimekanismejamme ja kehittääksemme niitä edelleen. Olennainen osa tätä riskiarviointia on esimerkiksi riski-indikaattori, joka kertoo mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista ja perustuu kansainvälisesti käytettäviin indekseihin.

Tapauksissa, joissa todetaan riskejä, ryhdytään vastaaviin toimiin, jolloin tarvitaan etenkin vakavien riskien yhteydessä harkittu päätös liiketoimintamahdollisuudesta. Thomann on valmis luopumaan liiketoimintamahdollisuudesta, vaikka se olisi juridisesti sallittu mutta muodostaisi perusteltavissa olevan riskin Thomannin arvojen kannalta.

Riskianalyysi ja toimet toimitusketjun varrella

Thomann on määrittänyt keskeiset suorat alihankkijansa ja kehottanut heitä toimittamaan kattavat tiedot itse. Ensimmäisessä vaiheessa huomioitiin alihankkijat, joiden liikevaihto ja merkitys olivat suuria. Lisäksi suoritetaan säännöllinen mediatarkastus, jonka tavoitteena on sisällyttää tähän jatkuvaan valvontaprosessiin kaikki olennaiset vakiotavarantoimittajat.

Alihankkijoiden valinta- ja esiarviointiprosessia mukautettiin ihmisoikeuksiin perustuvan seulonnan varmistamiseksi heti uusien liikesuhteiden alussa.
Alihankkijoiden arviointi perustuu yksityiskohtaiseen kyselyyn erilaisten aihekohtaisten kyselylomakkeiden avulla. Ydinteemoja ovat ympäristönsuojelu, ihmis- ja työoikeudet, työturvallisuus, korruption ja lahjonnan ehkäisy sekä vastuu toimitusketjussa. Lisäksi alihankkijoiden tulee esittää olennaiset todistukset ja päivittää ne tarvittaessa. Niiden sisältämät tiedot muodostavat pohjan tarvittaville valvonta- ja arviointitoimille sekä vastaavalle riskianalyysille.

Suoritetuista riskianalyyseista on käynyt ilmi, että toimitusketjuissa saattaisi esiintyä työolosuhteisiin, ympäristöön ja työsuojeluun liittyviä potentiaalisia riskejä. Lisäksi tiettyihin alihankkijoihin liittyy suurempia riskejä, jotka johtuvat niiden kotipaikasta niin sanotuissa ”erittäin suuren riskin” maissa.

Riskien minimoimiseksi ja lieventämiseksi määritettiin vastaavia ennaltaehkäiseviä ja vastatoimia ja otettiin käyttöön monitieteellinen prosessi, joka sisältää myös eskalaatiomenettelyn. Thomann ryhtyy lisäksi kohtuullisiin toimiin, jos se saa yksityiskohtaista tietoa välillisen tai välittömän alihankkijan tekemästä ihmisoikeuksiin tai ympäristöön liittyvän velvollisuuden rikkomisesta.

D) Perustavanlaatuiset ehkäisy- ja korjaustoimet sekä viestintä

Valitusmekanismi

Thomannin valitusmekanismi, joka koostuu verkkopohjaisesta ilmiantojärjestelmästä, on luottamuksellinen käyntipaikka, joka on kaikkien Thomannin työntekijöiden kuten myös ulkopuolsiten käytettävissä ylimääräisenä viestintäkanavana. Siten epäilyksiä tai vihjauksia ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien huolellisuusvelvoitteiden rikkomuksista voidaan tuoda esiin myös nimettömästi.

Tutkimme kaikki ilmoitukset sitovien sisäisten määräysten mukaisesti. Jokainen tutkimus tehdään riippumattomasti ja objektiivisesti, ja niihin osallistuu myös säännösten noudattamisesta vastaava toiminto. Kaikista ilmoituksista ja tutkimuksista raportoidaan säännöllisesti yritysjohdolle standardoitua menetelmää noudattaen. Thomann ei hyväksy sellaisten ihmisten syrjintää, jotka tekevät meille ilmoituksen valitusmekanismin tai muiden viestintäkanavien kautta.

Linkki: https://hintbox.thomann.de

Koulutus ja herkistäminen

Tarjoamme työntekijöillemme koulutuksia, joiden aihepiirejä omat ihmisoikeudet, kestävyys, terveys ja turvallisuus, ympäristö, tasavertaiset mahdollisuudet ja monet muut. Koulutusohjelmaamme kuuluu käytännesääntöjämme koskeva pakollinen koulutus sekä erilaisia muita säännösten noudattamiseen liittyviä koulutuksia.

Lisäksi teemme jatkuvasti töitä koulutustarjontamme laajentamiseksi. Siihen sisältyy muun muassa ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen liittyvien koulutusten tarjoaminen valikoiduille kohderyhmille.
Työntekijöidemme lisäksi tarjoamme vastaavia koulutuksia myös alihankkijoillemme.

Viestintä, dokumentointi ja raportointi

Kerromme vuosikertomuksessamme toiminnastamme, edistysaskelistamme ja pyrkimyksistämme kaikilla ihmisoikeuksien alueilla. Samalla kerromme läpinäkyvästi olennaisista riskeistä, toimistamme ja saavuttamistamme edistysaskeleista ihmisoikeuksien vaalimiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Siksi olemme toteuttaneet konseptin mahdollisimman kattavaan dokumentointiin käsitettävää seurantaa varten.  

Korjaustoimet

Jos todetaan ihmis- tai ympäristöoikeuksien loukkauksia, jotka Thomann on aiheuttanut tai joihin se on vaikuttanut, meidän velvollisuutemme on priorisoida ja korjata nämä tapahtumat niiden vaikutuksista ja vakavuudesta riippuen. Tähän sisältyy myös se, että näemme vaivaa taataksemme kohtuullisen avun niille, joita asia välittömästi koskee.

Tilanteen korjaaminen ja jatkokehittäminen

Olemme vakuuttuneita siitä, että ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvien vaatimusten hallinta maailmanlaajuisissa arvonluontiketjuissamme on jatkuva tehtävä, joka vaatii yrityksemme yksittäisten hankkeiden lisäksi myös systeemisiä muutoksia. Siksi olennaisen tärkeää on yhteistyö alihankkijoidemme ja liikekumppaniemme kanssa.

Siksi Thomann tarkastelee säännöllisin väliajoin kriittisesti rooliaan ja ihmisoikeuksiin liittyvien huolellisuusvelvoitteiden noudattamista ja kehittää niitä jatkuvasti edelleen. Tämä koskee myös erilaisia sisäisiä ohjeitamme ja prosessejamme, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin.

E) Vastuut

Kokonaisvastuu ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvästä huolellisuudesta on Thomannin toimitusjohtajalla. Siihen sisältyvät vähintään toimitusketjun huolellisuusvelvoitetta koskevan lain mukaisten toimien seuranta ja valvonta. Toimitusjohtajan on tämän periaatejulistuksen täytäntöönpanon yhteydessä tiedotettava säännöllisesti, vähintään kolme kertaa vuodessa, vastuuhenkilön/-henkilöiden työstä.

Jokainen konsernin yhtiö on velvollinen noudattamaan tätä periaatejulistusta ja toteuttamaan sen mukaisia periaatteita. Vastuu ihmisoikeuksiin liittyvän huolellisuuden noudattamisesta on osastojen johdolla.

Henkilöstöosasto vastaa ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisten työehtojen noudattamiseen tähtäävien toimien koordinoinnista. Huolellisuusvelvoitteen valvontaprosessit toimitusketjussamme suunnittelee ja määrittää osto-osasto. Säännösten noudattamista valvova osasto tukee ja neuvoo, minkä lisäksi se osallistuu ammatillisten vastuualueidensa puitteissa, etenkin mahdollisten korruptioriskien osalta mutta myös toiminnallisesti, esimerkiksi mahdollisia ihmisoikeus- tai muita olennaisia rikkomuksia koskevien ilmoitusten tutkintaan.

Operatiivinen johtaja Markus Neser nimitettiin ihmisoikeusvastaavaksi, jonka työtä tukevat useat osastot. Ihmisoikeusvastaavamme on vastuussa periaatejulistuksessa kuvattujen mekanismien valvonnasta, ja hänelle ilmoitetaan aina mahdollisesti havaituista riskeistä. Suuren riskin tilanteissa ihmisoikeusvastaava hoitaa myös neuvontatehtävää ja osallistuu lopulliseen päätösprosessiin.

Thomann tarkastaa tämän periaatejulistuksen ja sen täytäntöönpanon säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa tilanteen vaativalla kriittisyydellä ja päivittää sen tarpeen mukaan.


Versio: 14.06.2023


Kestävyysraportti

Tästä voit ladata viimeisimmän toimintavuoden kestävyysraportin heti, kun se on saatavilla.

Thomannin käytännesäännöt tavarantoimittajille ja palveluntarjoajille

Thomann tunnustautuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti johdetuksi yritykseksi. Kestävän kehityksen toiminta-ajatukseemme sisältyvät eettisten liiketoimintakäytäntöjen noudattaminen, ympäristöystävällisiin prosesseihin siirtyminen sekä yhteiskuntavastuun edistäminen.

Odotamme samaa myös tavarantoimittajilta ja palveluntarjoajilta, koska kestävä yrityskehitys voi onnistua vain, jos kaikki asianosaiset näiden arvojen tunnustamisen lisäksi myös soveltavat niitä ja elävät niiden mukaan.

Täältä voit ladata tavarantoimittajien käytännesäännöt (SCoC, Supplier Code of Conduct).

German version

English version

Chinese version

© 2023 Thomann GmbH

Yhteydenottokeinot