Thomann SL 5 Trombone B-Stock

B-Stock with full warranty

​Slight traces of use​

Thomann SL 5 Slide Trumpet

 • Bb- Soprano trombone
 • ML-bore Ø: 11.5 mm
 • Brass bell Ø: 120.5 mm
 • Brass slides
 • Coated with clear lacquer
 • Includes case, trumpet mouthpiece and accessories

Dalsze informacje

Bell (Material) Brass
Material of the outer slide Brass
Bore Size 11,50 mm
Finish Clear Lacquered
Incl. Case or Gigbag Yes
27 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.4 / 5.0
 • dynamika
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 26 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
dynamika
dźwięk
wykończenie
właściwości

Bujny instrument!

deus ex machina, 29.01.2011
Kupi?em Thomann SL 5 ZUGTROMPETE oko?o miesi?ca temu i jestem z niego bardzo zadowolony!

Zanim przejd? do krótkiej opinii na temat innych cz??ciowo w?tpliwych opinii:
W tych recenzjach nale?y zauwa?y?, ?e cz?sto nie odnotowano instrumentu Thomann SL 5 ZUGTROMPETE, ale ogólnie o puzonach tr?bkowych / sopranowych, co powoduje, ?e niektóre recenzje s? gorsze, poniewa? wielu muzyków nie radzi sobie z tym instrumentem, poniewa? graj?cy tr?bacza i trombonista musz? si? najpierw nauczy?. Negatywne aspekty, które wynikaj? z braku umiej?tno?ci muzyków, tak naprawd? nie maj? nic wspólnego z Thomann SL 5, a recenzje tego instrumentu naprawd? nic nie zgubi?y!

Jako tr?bacz i flugelodysta mog? powiedzie? o Thomannie SL 5 ZUGTROMPETE:

Zakres dostawy:
Po otrzymaniu tr?bki poci?gu mo?esz zacz?? od razu, co oznacza, ?e ??masz wszystko, co potrzebujesz. Powiedz: walizka (czysta fajna, nawet bardzo zgry?liwa walizka daje dok?adnie to samo przypadkowe wra?enie, jakie ma si? z instrumentu), potem ustnik (nienaganna), tkanina, a nawet oryginalne bia?e r?kawiczki!
Powinien to by? tylko poci?g jeszcze rozpocz?ty (patrz przetwarzanie).

Mowa, d?wi?k lub d?wi?k:
W przypadku mowy i d?wi?ku, kiedykolwiek da?em 4 gwiazdki. Te dwie cechy s? idealne w tym przedziale cenowym, ale nie jest to profesjonalny / wysokiej klasy instrument, wi?c jest jasne.

Unikalna charakterystyka brzmienia SL 5 wynika prawdopodobnie ze specjalnej skali: nie odpowiada ona ani tr?bce, ani ?d?b?u, ale najprawdopodobniej puzonowi. Jest to w?a?ciwie po??czenie wszystkich.
Wi?c otwór ma ?rednic? 11,5 mm, co by?oby porównywalne do kornetu. Nast?pnie, podobnie jak puzon, rura biegnie cylindrycznie (przy czym poci?g nie jest mo?liwy w inny sposób), a nast?pnie wpada do do?? sto?kowego i wzgl?dnie ma?ego wystaj?cego rogu, podobnego do ?agla rogatego.
Upadek ma wtedy do?? ma?? ?rednic?.
Z tych czynników mo?na w przybli?eniu wydedukowa? d?wi?k, który ma ró?ne charakterystyki d?wi?kowe, ale tylko w ograniczonym zakresie.
Cylindryczny kszta?t i ma?y spadek powoduj? ostro?? i blask tr?bki, ale otwór, a przede wszystkim bardziej sto?kowy i mniej niepor?czny dzwonek, zapewnia bardziej mi?kki i pe?niejszy d?wi?k.
Oczywi?cie, konstrukcja ma równie? pozytywny wp?yw na d?wi?k, poniewa? nie ma zaworów, które pozwalaj? zmniejszy? d?wi?k przez dodatkowe uzwojenia. Tak wi?c kolumna powietrza przechodzi tylko przez 2 szerokie krzywe.
Podsumowuj?c, czynniki te nadaj? SL 5 naprawd? okr?g?y d?wi?k puzonu kolejowego o d?ugo?ci 1,45 metra. Ale z powodu rzadko?ci tego instrumentu d?wi?k puzonu sopranowego jest nieznany naszym uszom, wi?c oczywi?cie mamy tendencj? do uto?samiania go z tr?b?.

przetwarzanie:
Jako?? wykonania jest rozs?dna, ale oczywiste jest, ?e producent instrumentów nie d??y do doskona?o?ci. Porównuj?c dwa Thomann SL 5, stwierdzi?em, ?e: Górny koniec rurki ustnej, w której popychany jest ustnik, nie daje dok?adnego ko?a, tak ?e ustnik nie jest w 100% zamkni?ty przez rurk? ustn? i jest w stanie lekko (nieznacznie) ni? potrz?sn??. Jednak ten niewielki deficyt nie powoduje zauwa?alnych upo?ledze? podczas grania. Ka?dy, kto jest wprawnie wyszkolony, mo?e z ?atwo?ci? udoskonali? kszta?t rury przez przetwarzanie ko?cowe.
Poci?g porusza si? w gór? iw dó? z odrobin? smaru i wody (uwaga: je?li zdejmiesz r?k? z poci?gu, zawsze zapomnij o zamku ;-), klapa wodna dzia?a równie? idealnie.
Odleg?o?? mi?dzy doln? szcz?k? a Schalltrichterbogenem podczas grania jest wed?ug mnie graniczna (w porz?dku). Dlatego zdecydowanie powiniene? u?ywa? d?ugiego ustnika, który znika jak najg??biej w jamie ustnej. Takie jest równie? uwzgl?dnione! Dodatkowo, je?li ustawisz tr?bk? napr??aj?c? tak, aby mi?dzy poci?giem a dzwonem znajdowa? si? k?t oko?o 135 stopni, odleg?o?? mi?dzy ?uchw? a dzwonnic? jest wystarczaj?ca, a ty nie dotykasz ?uku. Z pewno?ci? jest inaczej dla ka?dego muzyka, dobrzy tr?bacze s? z wargami tak lu?no na ustniku, ?e nie dotykaj? ?uku.
Dla instrumentu w tym przedziale cenowym, wi?c przetwarzanie jest ca?kowicie w porz?dku!

Nawiasem mówi?c, tr?bka poci?gowa jest dostrajana przez pchni?cie poci?gu dalej lub mniej daleko do dzioba w kszta?cie dzwonu, w razie potrzeby. Poci?gni?cie poci?gu wy?ej lub ni?ej w celu zmiany nastroju nie jest powa?nym rozwi?zaniem (teoretycznie ze wzgl?du na pozycje poci?gów 1 i 7, a tak?e praktycznie niewykonalne). Niemniej jednak ciesz? si?, ?e atmosfera pasuje bez wyd?u?ania rury ju? niesamowicie dok?adna.

cechy:
Tr?bka poci?gu Thomanna ma naprawd? styl i jest optycznie oparta na optyce; schemat kolorów zosta? zaprojektowany w taki sposób, aby poszczególne komponenty i komponenty by?y wyra?nie widoczne i mo?liwe do odró?nienia.

Wra?enie ogólne / Wniosek:
Thomann Zugtrompete jest moim zdaniem nie zabawk?, ale bardzo dobrym instrumentem do obejrzenia. Jest to ca?kiem przydatne do celów, które wykraczaj? poza wykorzystanie jako artyku? ?art i gag karnawa?! Za pomoc? tego instrumentu mo?na nauczy? si? tego samego i dzia?a? z nim.
Oczywi?cie nie jest to profesjonalny instrument, ale stosunek ceny do wydajno?ci jest bardzo dobry (pami?taj, ?e 2 wysokiej klasy producenci takich instrumentów w Bremie (Niemcy) ??daj? przera?aj?cych cen swoich produktów). W?ród producentów, którzy produkuj? tr?bki w seriach, Thomann oferuje THOMANN SL 5 ZUGROMPETE, niedrog? tr?bk? bez ?adnych ogranicze? jako?ciowych.

Osobi?cie jestem bardzo zadowolony z produktu.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
dynamika
dźwięk
wykończenie
właściwości

Wi?cej ni? cz??? spa

Michael S. 523, 03.07.2012

Im Großen und Ganzen kann ich mich aber den Worten von "deus ex machina" nur anschließen, die von ihm beschriebenen Fertigungstoleranzen kann ich nicht bestätigen, bei mir passt das Mundstück sauber ins Mundrohr hinein, ohne dass es zu unerwünschter Nebenluft kommt. Der Zug gleitet sauber ohne Widerstände und erzeugt keine störenden Geräusche.

Der Klang ist einwandfrei, mehr nach Trompete als nach Flügelhorn, (ich muss mich nur noch an die kurzen Zug-Wege gewöhnen, da hat man schnell mal den Zug zu weit rausgezogen).

Einen Stimmbogen hatte ich zunächst vermisst, aber bei der kurzen Gesamtlänge reicht der Spielraum der Verbindung von Zug- und Schalltrichterbogen vollkommen aus, um das Instrument stimmen zu können, so dass auch Platz 0 sauber intoniert werden kann. Die Verbindung von Zug- und Schalltrichterbogen ist mit seinem winzigen Flügelschräubchen allerdings ein bisschen fummelig, geht wohl nicht anders.

Nicht ganz sauber angepasst ist die Wasserklappe, da musste ich eine neue Dichtung einsetzen, die besser passt und wirklich luftdicht abschließt.

Der Ansatz ist einwandfrei, selbst für jemanden, der ein 7C-Posaunenmundstück gewohnt ist.

Alles in allem ein Instrument, mit dem man ernsthaft musizieren kann. Den Ausschlag, es zu kaufen, gab bei mir, dass unser Posaunenchor in den Unterstimmen überproportional stark, in den Oberstimmen nur einfach besetzt ist. Fällt dort jemand aus, sind wir nicht spielfähig. Jetzt kann ich in Notfällen eine Oberstimme übernehmen." data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Od dwóch tygodni mam puzon sopranowy SL 5, przez 30 lat gram tenorowy puzon i do tej pory mam puzon Monke Baroque i Conn. W naszym chórze z puzonem ma?y puzon wywo?a? spore poruszenie, co?, czego nikt nigdy nie widzia?. <br><br> "Zugtrompete" nie jest, tak zwane bezg?owe tr?bki, w której mi?dzy ustnikiem a rur? znajduje si? inny ruchomy kawa?ek rury, dzi?ki czemu mo?na zmieni? wysoko??, przesuwaj?c ca?y instrument. <br><br> Ogólnie rzecz bior?c, mog? tylko zgodzi? si? ze s?owami "deus ex machina", nie mog? potwierdzi? opisanych przez niego tolerancji produkcyjnych, ze mn? ustnik zmie?ci si? czysto w rurce ustnej, bez powodowania niechcianego powietrza wtórnego. Poci?g ?lizga si? czysto bez oporu i nie wydaje ?adnych zak?ócaj?cych odg?osów. <br><br> D?wi?k jest idealny, bardziej na tr?bk? ni? na flugelhorn, (musz? si? tylko przyzwyczai? do krótkich poci?gów, bo szybko poci?giem za daleko). <br><br> Na pocz?tku brakowa?o mi ?uku g?osu, ale z krótk? ogóln? d?ugo?ci? zakresu kombinacji Zug- i Schalltrichterbogen ca?kowicie wystarczaj?c?, aby móc dostroi? instrument, tak ?e równie? miejsce 0 mo?na intonowa? czysto. Po??czenie poci?gu i d?wi?kowego ?uku jest jednak nieco skrzypi?ce z jego ma?ym Flügelschräubchen, prawdopodobnie nie inaczej. <br><br> Niezupe?nie czysty dostosowa? klap? wody, poniewa? musia?em u?y? nowej uszczelki, która pasuje lepiej i naprawd? hermetycznie. <br><br> Podej?cie to jest nieskazitelne, nawet dla kogo?, kto jest przyzwyczajony do puzonu 7C. <br><br> W sumie instrument, z którym mo?na tworzy? powa?n? muzyk?. Wysypka, ?eby j? kupi?, da?a mi, ?e nasz chór puzonowy ma nieproporcjonalnie mocne g?osy dolne, w wy?szych g?osach jest po prostu zaj?ty. Je?li kto? tam spadnie, nie b?dziemy mogli gra?. Teraz mog? przej?? najwy?szy g?os w nag?ych wypadkach." > Od dwóch tygodni mam puzon sopranowy SL 5, przez 30 lat gram tenorowy puzon i do tej pory mam puzon Monke Baroque i Conn. W naszym chórze z puzonem ma?y puzon wywo?a? spore poruszenie, co?, czego nikt nigdy nie widzia?.

"Zugtrompete" nie jest, tak zwane bezg?owe tr?bki, w której mi?dzy ustnikiem a rur? znajduje si? inny ruchomy kawa?ek rury, dzi?ki czemu mo?na zmieni? wysoko??, przesuwaj?c ca?y instrument.

Ogólnie rzecz bior?c, mog? tylko zgodzi? si? ze s?owami "deus ex machina", nie mog? potwierdzi? opisanych przez niego tolerancji produkcyjnych, ze mn? ustnik zmie?ci si? czysto w rurce ustnej, bez powodowania niechcianego powietrza wtórnego. Poci?g ?lizga si? czysto bez oporu i nie wydaje ?adnych zak?ócaj?cych odg?osów.

D?wi?k jest idealny, bardziej na tr?bk? ni? na flugelhorn, (musz? si? tylko przyzwyczai? do krótkich poci?gów, bo szybko poci?giem za daleko).

Na pocz?tku brakowa?o mi ?uku g?osu, ale z krótk? ogóln? d?ugo?ci? zakresu kombinacji Zug- i Schalltrichterbogen ca?kowicie wystarczaj?c?, aby móc dostroi? instrument, tak ?e równie? miejsce 0 mo?na intonowa? czysto. Po??czenie poci?gu i d?wi?kowego ?uku jest jednak nieco skrzypi?ce z jego ma?ym Flügelschräubchen, prawdopodobnie nie inaczej.

Niezupe?nie czysty dostosowa? klap? wody, poniewa? musia?em u?y? nowej uszczelki, która pasuje lepiej i naprawd? hermetycznie.

Podej?cie to jest nieskazitelne, nawet dla kogo?, kto jest przyzwyczajony do puzonu 7C.

W sumie instrument, z którym mo?na tworzy? powa?n? muzyk?. Wysypka, ?eby j? kupi?, da?a mi, ?e nasz chór puzonowy ma nieproporcjonalnie mocne g?osy dolne, w wy?szych g?osach jest po prostu zaj?ty. Je?li kto? tam spadnie, nie b?dziemy mogli gra?. Teraz mog? przej?? najwy?szy g?os w nag?ych wypadkach.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
111 € 480,67 zł
Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 20 €
darmowa wysyłka od 199 €

Cena w zł jest podana w celach orientacyjnych

Dostępna mała ilość w magazynie.
Dostępna mała ilość w magazynie.

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-26
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Trombones
Trombones
The trombone is a popular instrument in the brass family, and features in much classical, jazz and popular music.
Poradniki online
Trombones
Trombones
The trombone is a popular instrument in the brass family, and features in much classical, jazz and popular music.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Electro Harmonix Oceans 11 Reverb Gibson Les Paul M2 Citron Green Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0 C.Giant LP-6210C Black Vic Firth SIH2 Steinberg UR-RT2 Presonus Studio One 4 Pro UG Prof/Prod Stairville Wild Wash Pro 648 LED RGB DMX Roland TM-6 Pro Drum Trigger Module Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2 Fender SQ J.Mascis Jazzmaster 2018 Ampeg Opto Comp Compressor
polecane
Electro Harmonix Oceans 11 Reverb

Electro Harmonix Oceans 11 Reverb, effects pedal, 11 different reverb types: HALL, SPRING, PLATE, REVRS, ECHO, TREM, MOD, DYNA, AUTO-INF, SHIM and POLY, Tails switch: Select whether the reverb fades out naturally or stops immediately when the pedal is switched...

przejdź do produktu
149 €
polecane
Gibson Les Paul M2 Citron Green

Electric Guitar Poplar body, Maple neck, Rosewood fretboard (Dalbergia latifolia), Slim Taper neck profile - .800"-. 875", 22 Frets, Pickups: 2 Gibson Pro-Bucker humbuckers, Volume and tone controls, 1 Toggle switch, Chrome hardware, Wraparound bridge, Mini Button machine heads,...

przejdź do produktu
399 €
polecane
Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0

Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0; converts analog audio line signals to feed any Dante-connected system; 96 kHz / 24 Bit; fully-functional Dante interface; adjustable signal levels: +24dBu / +4dBu / 0dBu/ 0dBV /-10dBV (through Dante Controller); frequency Response: 20Hz...

przejdź do produktu
166 €
polecane
C.Giant LP-6210C Black

Keyboard 61 Keys with touch dynamics, 162 Sounds, 200 Rhythms, 61 Percussion effects, 50 Demo songs, Fill-in, sync and rhythms variations, Split function, Chord, Recording, Pitch bend wheel, Microphone input, Line out sockets, Headphone output, Sustain pedal connection, USB...

przejdź do produktu
68 €
(2)
polecane
Vic Firth SIH2

Vic Firth SIH2 isolation headphones, (reduces overall noise levels by 25 dB). successor of the legendary Vic Firth SIH-1 headphones, features redesigned larger driver in the ear cups that deliver a more powerful low end, cleaner mids and clear highs...

przejdź do produktu
77 €
(1)
polecane
Steinberg UR-RT2

4x 2 USB 2.0 Audio Interface Up to 24-bit/192 kHz, 2 Class-A D-PRE microphone preamps with + 48 V phantom power, Rupert Neve Designs transformer switchable on each front input channel, 2 Analog XLR/jack combo inputs plus 2 line...

przejdź do produktu
325 €
polecane
Presonus Studio One 4 Pro UG Prof/Prod

Audio MIDI Sequencer (DAW) (download) Upgrade from Presonus Studio One Professional 1-3 / Producer 2 to Studio One 4 Professional Sleek single-window philosophy, Consistent drag-and-drop functionality throughout, Project page allows integrated mastering with DDP export, Redbook...

przejdź do produktu
143 €
polecane
Stairville Wild Wash Pro 648 LED RGB DMX

Multi-Functional LED Spotlight with 4 Effects in One DeviceWith its SMD LED equipment, the Wild Wash series is a magic box for events and shows of all kinds. Whether on small to large stages, in clubs of all sizes, exhibitions,...

przejdź do produktu
249 €
(1)
polecane
Roland TM-6 Pro Drum Trigger Module

Trigger Module For acoustic drummers who want to extend the sound possibilities of their drums with electronic sounds, 500 one-shot sounds, 268 V-Drum sounds, 80 Drum kits, SDHC card slot for importing your own samples, 6x 6.3 mm stereo...

przejdź do produktu
799 €
polecane
Dante AVIO AES3 IO Adapter 2x2

Y Adapter Transmits two channels each from AES3 to a Dante network and vice versa, RJ45 Metal plug with built-in LEDs, 1 XLR male output, 1 XLR female input, 96 kHz / 24 bit, Robust housing for day-to-day tasks...

przejdź do produktu
166 €
polecane
Fender SQ J.Mascis Jazzmaster 2018

Electric Guitar J.Mascis (Dinosaur Jr.) Artist Model, Body: Basswood, Neck: Maple, Fretboard: Indian Laurel, Neck profile: C, 21 Jumbo frets, Nut width: 42.5 mm, Scale: 648 mm, Pickups: 2 Jazzmaster single coils, Adjusto-Matic bridge with vintage style floating tremolo,...

przejdź do produktu
489 €
polecane
Ampeg Opto Comp Compressor

Effects pedal Analog bass compressor, Controllers for compression, release and output levels, True bypass, Power supply with 9 V battery or 9 V power supply (both not included, suitable battery available under Art. 132579 , suitable power supply under...

przejdź do produktu
102 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.