• Schowek
 • pl
  Sklep Select Store
  Wszystkie kraje All Countries
 • 0

the box CL 108/115MKII Basis Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

Dalsze informacje

ABS-Plastic Housing No
Satellite Speaker System Yes
Incl. Mixer No
Incl. Stand Yes
Incl. Cable Yes
Tweeter, 1" and Larger No
Midrange Driver 1x 8"
4 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
5 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 2
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

"Ma?y", ale mi?e!

Hans Rudolph, 23.01.2015
Dla wszystkich nie tylko powiedzie?, ?e obs?uga klienta od Thomann jest wielki. W niedziel?, 3 dni przed Sylwestra, uporz?dkowane, z zaznaczeniem, ?e musz? mie? skonfigurowa? Silvester. DC w poniedzia?ek rano przyszed? mail od klienta i poinformowa? mnie, ?e zestaw zosta? ju? wys?any przez ekspresowej wysy?ki. TOP!

Na opakowaniu:
Dostawa by?o naprawd? zaskakuj?ce. Du?a czarna wie?a, 1 1/2 stóp wysokie na ma?ej palecie, zosta? roz?adowany przez ci??arówki i umieszczone bezpo?rednio ze mn? w gara?u. Krótko umie?ci? podpis, a potem sta?em tam. obna?on? no?e, które przecinaj? blachy czarnej plastikowej I sta?o 4 pakiety na ?wiat?o. Na szczycie lekko zdeformowany niestety kartonie, pod tym normalnym rozmiarze kwadratowym polu bez uszkodze?, jedno pi?tro ni?ej du?ym polu, a po stronie jeszcze innym polu pod?u?nym. Wszyscy razem na ma?ej drewnianej palecie.

Ale szybkie tak czysta, by?o tak zimno na zewn?trz. Po pierwsze, ma?a a pole wyd?u?one. Do?? ?atwo mo?na doj?? i utrwalano w korytarzu. Nast?pnie pakowane normalne du?e pud?o i szybko ponad trzy kroki od domu. Ale potem wielki karton. My?l razem ma Thomann tak, plastikowe uchwyty w tekturowym pude?ku nigdy nie widzia?em. Wi?c posieka?, windy i och ... to trudniejsze ni? sobie wyobrazi?. 10 metrów w pobli?u drzwi wej?ciowych i Nowego Roku, chcia?em równie? nie jest ci?g?y, z powodu bólu pleców, pobyt w fotelu. Tak skrótowo wyrwa? Aufbockhilfe od motocykla (dwa ko?a) i "pakietu", jak to. Na schodach i pokona? 3 etapach, by? ju? ?aden problem.

Dom po czym wróci?, nadszed? czas, aby rozpakowa?. Po pierwsze strach, ?e zawarto?? zosta?a uszkodzona w zdeformowanym tekturze, znikn?? kiedy otworzy?em j? i podszed? do mnie dwie 10-metrowe kable g?o?nikowe d?ugo. W normalnej wielko?ci kartonu by?y, zgodnie z oczekiwaniami, szefowie. W pod?u?nym pude?ku dwa stojaki g?o?nikowe na szczytach iw du?ym polu by?o to, co mog?o by? inaczej równie? Sub.

Na pierwsze wra?enie wizualne:
G?owice s? bardzo przetworzone, nie widz? ?adnych problemów z jako?ci?, tak?e w farbie. Na górnej kraw?dzi tylnej jest w ka?dym przypadku dzia?aj?c stabilny uchwyt metali. Na grzbiecie Speakon i nie ma nad nim w dó?, aby podnie?? prze??cznik suwakowy do wysoko?ci do +3 dB. Na dole s? cztery gumowe nó?ki, aby zapewni? w ewentualnej operacji pa?stwa, ?e ??pole nie ?lizga. Ca?y g?o?nik jest czarny, tylko "The Box" logo z przodu ma jasny kolor.
Sub jest równie? przetwarzane Super. posiada on po obu stronach wielk? uchwyt, który mo?e by? "zaatakowane" z czterech stron. Z ty?u wzmacniacza 3-drogowego jest umieszczony. Jako wej?cie to ma dla prawej i lewej strony ka?dego z nich XLR / jack 6,3 mm jack combo oraz gniazdo RCA. Jako wyj?cie dostarcza dwa Speakon g?owic oraz dwa gniazda XLR do ewentualnej przelotowego sygna?u. Ponadto, pozostaje g?ównym i podrz?dny pokr?t?o zainstalowany, gniazdo sieciowe IEC oraz prze??cznik w??czania i wy??czania.
Ponadto wzmacniacz ma moc i klips LED i kontrolowanej temperaturze! Wentylator, który wy??cza si?, nawet je?eli nie jest u?ywany, jest jeszcze dalej. Przez ca?y Technologii wci?? ma cztery obrotowe wa?ki na plecach i kraw?dzi metalowej na dole, tak aby przewróci? malowanego drewna nie jest uszkodzony. Poni?ej znajduj? si? cztery Topsy Gümmistandfüße a na górze znajduje si? otwór na pr?t odleg?o?? pit.
Stojaki s? dostarczane w wygodnym futerale, spe?niaj? swoje zadanie i maj? t? cech?, ?e obni?ona powoli, tak szybko wyci?gaj?c zawleczk? i rozwi?zuje ?rubowych.
Kable s? szare i maj? dwa ko?ce) do opisanego na z??czach dok?adnie obs?u?y?.

D?wi?k:
Na jego pierwszym obs?ugi, system musia? wykaza? równe czego jest zdolny. Dlaczego? Poniewa? poza u?yto. Na pocz?tku my?la?em, ?e 15-calowy mo?e niektóre s? zbyt ma?e, tylko wype?ni? kompletny ogród ... Ale pami?tam moje wyblak?e jak mia?em wtedy likwidacji razy tak! Nawet 30 stóp od niego by? bas jeszcze zupe?nie odr?bne i wywa?ony. Kolejnym problemem by?o to, ?e nie by?o w ogóle spodziewa?. I zacz?? g?owice na wysokim poziomie do zera. Tak, troch? ciszej i EQ lekko uniós? bas z konsoli. Dla powiem ci g?ówny sterownik by? w 40%, a sub suwak na 100%.

Wnioski:
System przekona? mnie od pocz?tku do ko?ca. To wszystko tak naprawd? nie jest do powiedzenia poza tym, ?e te pieni?dze naprawd? warto!

baw si? z nim :)
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Za t? cen? wi?cej ni? dobry!

Sandbass, 06.09.2015
Kupiony bezpo?rednio w Treppendorf zestaw w lutym 2015 roku.
Plan by? rzeczywi?cie kupi? dwa 15 „Mufu-zasilanych g?o?ników.
Potem przyszed? na rozpraw? próbn? w ofercie najistotniejsze.
Uprzednio wybrany (Samson) by?y absolutnie niezadowalaj?ca, marka magazyn Thomann posz?o dobrze, ale nie by?o taaakie przekonuj?ce.
Nast?pnie mili pracownicy, bardziej dla zabawy, czasami w??czone do pakietu CL112. Has
Nieco zaskoczony, je?li dobry d?wi?k, poprosi?em, czas w??czy? go do zestawu 115er.

D?wi?k jest w pomieszczeniu testowym s?uchania wykonany zdecydowanie najlepsze wra?enie w po??danym (bardzo niskiej) cenie.

Po patrz?c na metce (wtedy 548EUR) by?o jasne, ?e zosta? zakupiony.

Teraz zestaw w ci?gu ostatnich sze?ciu / dziewi?ciu miesi?cy by? kilka razy na ró?nych okazjach w dzia?aniu i nadal jestem bardzo zadowolony.

Zestaw zosta? prawdopodobnie przeznaczony g?ównie do u?ytku na imprezach z konserw Mucke. W tej aplikacji, spodziewa?em si? ?adnych problemów - i nigdy nie mia?em ?adnych. towarzyskie dla 50 osób mo?e by? wi?cej ni? d?wi?k czysty.

Nie tak pewny by?em pierwszy w korzystaniu z muzyk? na ?ywo, równie? w kontek?cie 20-100 osób. 8 „szczyty przedziale cenowym nie my?la?em na pocz?tku, gdy? tak nadaje si? do Piosenki + (E-) gitar? przy wi?kszych ilo?ciach. Nawet subwoofera nie ufa?am jej a? 220W nie s? obecnie si?a, zw?aszcza bezpiecznego jednym 15er nie jest to pierwszy wybór dla zespo?u z b?bnami i spadkiem basu.

Wbrew obawom, ale w zestawie radzi sobie tak?e ze wszystkim bez ?adnych problemów. Wierzcho?ki przynie?? bardzo u?yteczny d?wi?k, g?os i gitara brzmi ?wietnie!
Równie? sub jest schludny do prac, które Usuni?to akcja b?ben jest bardzo mocne i czyste sko?czona. Równie? E-Bass brzmi bardzo dobrze na inwestycje, nie dudni?cym i jeszcze pot??ny.
Nawet bardzo ci??ki bass synth klawiatura w du?ych obj?to?ciach (zag?uszone przez g?o?ne b?bny w -immerhin gedämpften- gara?y - ka?dy mia? drinne ochron? s?uchu i Zoom H2, wbudowany mikrofon kapelusze nadpisane, mimo wzmocnienia regulacji niskich i niskiego poziomu) nie by?y problemem - zdumiewaj?co.
W tym dzia?aniu, system dzia?a dobrze ponad limit, ?e da?em jej kredyt, a jednak nie ca?kiem u?yteczny d?wi?k. Spodziewa?em si? du?o krzycz? topy i przeci??one sub - ale oba nie by?y w tym przypadku!

Musz? powiedzie?, ?e tak daleko 01V u?yto w wydarzeniach ?y? wiecznie, tak aby mo?na by?o z?apa? w nag?ym wypadku ra??cych dynamiczne szczyty ju? prowadz?cego. to do tej pory raczej nie by?o konieczne, ale to nie boli.

Do nawet wiarygodno?? moich wypowiedzi wi?c nieco sklasyfikowa?:
Mam w posiadaniu ogólnie nie tyle z domu pieni?dzy marki zestawy i z pewno?ci? równie? wspó?pracowa? z „oficjalnej” rzeczy, wi?c Seeburg, RCF, HK Premium s? równie? tak znajomo.

Z klas ni?szych cen mia?em cz?sto starsz? Behringer Set (2x 12 „Topy, 2x 18” Subs) pod palcami, co uwa?am za absolutnie straszne i znale??.

Zestaw CL115 jest tak du?o lepiej. Z pewno?ci? nie s? bezpo?rednio porównywalne RCF (rzeczy ma w porównywalnej wielko?ci wi?cej rezerw i mniej ha?a?liwe), ale ró?nica jest znacznie mniejsza ni? oczekiwano.

Kilka krytyczne s? ju?:
-schon skierowana, ha?as mo?e by? ciszej, ale wci?? jest pod

-a ogranicznik jest, w przeciwie?stwie do wi?kszo?ci wypowiedzi, które nie s? dost?pne - tylko jeden Protect (ochronny) obwodu, ale tylko w rzutach, gdy system jest naprawd? do?? w?drówka ponad limit (mam osobi?cie nie do?wiadczy?em). Z ogranicznikiem osobi?cie czu?bym si? o wiele bardziej wygodne, zw?aszcza gdy daj? czas systemowy w Kole (dla laików).

-The przetwarzanie nie jest tak wielka. Farba jest odporna na zarysowanie i subwoofer wi?kszy kawa?ek farby ju? p?atkowane off bez tego by?by wi?kszy ci??ar w tym miejscu (na górze, bo to ma notebook na palcach ... gumowe nó?ki ja nie faktycznie uznane za destrukcyjne w pami?ci mia? ...)


Podsumowuj?c, mo?na powiedzie?, ?e masz bardzo, bardzo dobry dla pieni?dzy PA zestaw sprawia, ?e ??na mniejsze, bardziej prywatne imprezy dobr? figur?.
Wi?c je?li szukasz czego? do 100 osób, powinien wygl?da? ten system zdecydowanie razy.
Który pó?niej ma wi?ksze cele, ale powinna jednak zorientowany raczej inna, poniewa? bardzo rozbudowany jest tak pe?na, a nie zestaw. Mo?na zrobi? drugi sub, ale nic wi?cej. (Dwa blaty i poszed?, ale sprawia, ?e ??absolutnie nie ma sensu, o ile wiem, nie przydatnych clusterable)
Dla ka?dego komponentu s? tam na ogó? bardziej elastyczne.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
589 € 2 513,85 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
PA
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Choosing a PA System
Choosing a PA System
Whether you're a fan, a promoter or a performer, the refined craft of live sound is vitally important.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade Roland SH-01A gray Arturia KeyLab Essential 61 Toontrack Superior Drummer 3 Alto TS 208 Stairville RevueLED 120 COB RGB WW DMX Digitech SDRUM Strummable Drums Boss Katana Mini Kala Spruce Mahagony Sopran Ukulele Varytec LED Theater Spot 100 3000K Darkglass Alpha Omicron Bass Distortion Arturia KeyLab Essential 49
(5)
polecane
Toontrack Superior Drummer 3 Upgrade

Virtual Drum Production Studio (Download) Upgrade from Toontrack Superior Drummer 2 to Superior Drummer 3, Based on meticulously recorded samples of high quality drums, Recorded in 11.1 Surround by George Massenburg in the Galaxy Studios, Over 230GB of natural...

przejdź do produktu
167 €
polecane
Roland SH-01A gray

Roland SH-01A gray, sounds of the classic roland sh-101 synthesizer via acb technology; new unison, chord, and four-voice polyphonic modes expand on the original's sound palette; built-in sequencer with 64 patterns; arpeggiator with 3 playback modes, note hold, 3-way transpose...

przejdź do produktu
399 €
polecane
Arturia KeyLab Essential 61

USB MIDI Keyboard 61 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity dynamic pads with aftertouch, A Clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Keys, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie /...

przejdź do produktu
249 €
(1)
polecane
Toontrack Superior Drummer 3

Toontrack Superior Drummer 3 (ESD); virtual drum production studio; extensively produced drum software, based on meticulously recorded samples of high end drums; recorded in 11.1 surround sound at the Galaxy Studios by George Massenburg; over 230 GB of raw, unprocessed...

przejdź do produktu
325 €
polecane
Alto TS 208

Active full-range speaker Equipped with: 8" woofer with 2" voice coil, 1" neodymium compression driver with 1" voice coil, Power: 550 W RMS, Class D power amp, Bi-amp, Frequency response: 62 - 20,000 Hz, Maximum output level: 120 dB,...

przejdź do produktu
266 €
polecane
Stairville RevueLED 120 COB RGB WW DMX

LED Spot with Coloured COB LED Ideal as replacement for lamps of the 500 - 650 W class, LED type: 1 x 120 W COB RGB WW, Beam angle: 50°, Refresh rate: 8000 Hz, DMX-512 (7 DMX channels) and...

przejdź do produktu
289 €
(1)
polecane
Digitech SDRUM Strummable Drums

Digitech SDRUM Strummable Drums, drum machine in stomp box format, creates drum patterns based on scatches and strums across muted strings, 5 studio quality drumkit sounds, 12 different hats/rides styles, stores up to 36 differents songs, 3 song parts programmable...

przejdź do produktu
215 €
(2)
polecane
Boss Katana Mini

Modelling Combo Amplifier for Electric Guitar 3 Basic amplifier types selectable (Brown/Crunch/Clean), Analogue multi-stage gain circuit with 3-Band analogue EQ, Channels: 1, Power: 7 W, Equipped with: 1x 4" speaker, Cabinet construction: Closed, Controls: (Mono): Gain, Volume, Bass, Middle,...

przejdź do produktu
99 €
polecane
Kala Spruce Mahagony Sopran Ukulele

Kala Spruce Mahagony Soprano Ukulele, Soprano body size, 348 mm scale, overall length 533 mm, Spruce top, Mahogany back and sides, Mahogany neck, 12 nickel silver frets, Black Walnut fingerboard, Black Walnut bridge, chrome, geared machineheads, Aquila Super Nylgut strings,...

przejdź do produktu
77 €
polecane
Varytec LED Theater Spot 100 3000K

LED Theatre Spotlights With Fresnel lens and 3000K colour temperature, Replaces conventional stepped lens spotlights of the 500 - 650 W class, Adjustable beam angle via manual zoom, Very quiet temperature-controlled fan for quiet operation, Light source: 100 W...

przejdź do produktu
329 €
polecane
Darkglass Alpha Omicron Bass Distortion

Effect Pedal for Electric Guitar Provides the distortion and flexibility of the alpha-omega in a smaller format, With the two distortions, it offers the same harmonically rich, various sounds as its big brother, Knobs: Blend - mod - level...

przejdź do produktu
266 €
polecane
Arturia KeyLab Essential 49

USB MIDI Keyboard 49 Velocity-sensitive keys, 8 Velocity-sensitive pads with aftertouch, 1 clickable encoder, 9 Rotary control, 9 Faders, 13 Buttons, Transport section with 4 function buttons, LCD display, Pitchbend and modulation wheel, Chord Play mode, Mackie / HUI...

przejdź do produktu
199 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.