Sennheiser E 965 Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Female Ballad
 • Female Soul
 • Male Ballad
 • Male Soul
 • Ballad Female Dry
 • Ballad Male Dry
 • Soul Female Dry
 • Soul Male Dry
 • więcej

Dalsze informacje

Microphone Set For Guitars No
Microphone Set For Drums No
Microphone Set For Vocals & Speech Yes
Microphone Set For Cameras No
Microphone Set For Wind Instruments No
8 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.4 / 5.0
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 8 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

U tylko elastyczne Mic równie? g?osami

1vl, 27.11.2010
Mia? okazj?, Sennheiser E 965 do przetestowania 105 wraz z Shure KSM 9 i Neumann KMS (Dzi?kuj?, thomann!). Wszystkie trzy mikrofony pojemno?ciowe g?osowe s? w tym samym przedziale cenowym i s? standardowym wyposa?eniem w u?yciu. Sennheiser Mic jest wyra?nie najbardziej elastyczny kandydat: The prze??czane wzór (nerka / hiperkardioida) cieszy si? in?ynier d?wi?ku w ró?nych sytuacjach monitor, prze??czany pad 10dB pewno nie potrzebuj? (ale kto wie, które posiadaj? squallers ten mikrofon przed g?o?ni?) oferuje równie? prze??czane niskie ci?cie jest do?? wysoka, ale bardzo przydatne w celu z?agodzenia co? Basslastigkeit.

Poniewa? w?asny g?os, a tak?e kontekst, w którym ma by? u?ywany jest wa?ne przy podejmowaniu decyzji za lub przeciw mikrofon wokalny, mówi? tu kiedy?, ?e szuka?em mikrofonu na bardziej spokojny i ?rednim dono?nym barytonem w pa?mie akustycznym, co oczywi?cie brzmi i elastyczne. Ta elastyczno?? zapewnia Sennheiser e 965 wszystkich kandydatów na pewno najlepszy. Ponadto, zapewnia tak?e najwy?szy poziom wyj?ciowy trzech kandydatów test, który doskonale nadaje si? do stosowania w niskich g?osów. E965 podkre?la niski zakres g?osu troch? ja?niejszy, ale to jest jeszcze uregulowana przez niskie ci?cie, a tak?e przez charakterystyczn? przej?cia.

Ostatecznie, dobry kawa?ek wróci? jeszcze. Dlaczego? Gdyby nie mikrofon Neumann by? jeszcze tylko, ?e d?wi?k otwiera si? zupe?nie inny ?wiat, musia?by Sennheiser mo?e okaza? si?. Sennheiser E 965 po prostu oddanie z powrotem, ?e mimo mo?liwo?ci ustawiania g?os nie ca?kiem naturalne, ale zawsze co? ?adny koloryt, ?eby nie powiedzie? schönwärmend odtwarza. To sprawia, ?e ??jako? wi?kszy i oczywi?cie podoba, zbyt wielu. Z pewno?ci? istniej? aplikacje, gdzie bardzo dobre pasowania. Dlatego te? narzekaj? ponownie na wysokim poziomie. Z mic wyszukiwania wyszed?, zgadli?cie ju?. Czytaj BK 105 bezpo?rednio od Shure KSM 9 CG i Neumann KMS.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

D?wi?k, ci?nienie, ed ?piewane TOP - niestety nieco feedbackgef hrdet

Scott, 10.11.2009
Patrz?c na ciep?ym, mocnym, niuansów i otwartego rozdzielczo?ci, ol?niewaj?cy (ale nie natr?tny na wysoko?ciach lub sztuczny) mikro I sta?y si? mega-go znale?? z E965 ... je?li by?oby tylko kilka mniej (wi?cej o tym pó?niej .. .). Dla „pi?kny ?piew” (niekoniecznie Haurück rock w?ciek?y rodzaju) to klejnot wieje nie tylko mikrofony dynamiczne ca?kowicie z wody, ale tak?e wielu kolegów kondensator. Ja testowa?em z dobrymi aktywnych g?o?ników (Mackie SRM 450) i mniej dobre, ale nadal akceptowalnym panelu (LD Systems LAX 8D), który jest podobny do klasy jako?ci jak temu co wielu ?ywych kluby oferuj? tego. ?piewam rock, pop i folk w unplugged duet i maj? nast?puj?ce mikrofony zosta?y wykorzystane lub przetestowane: Shure SM58, Beta 58 Beta 87 (skraplacz), AKG C5900 (skraplacz), Audix OM-6, Sennheiser MD 441, MD 421, MD 42. porównania mi?dzy E965 i to bior? po to samo.

E965 reaguje bardzo dynamiczny! Ka?dy niuans jest przekazywana „du?e” - Teatr pur! To naprawd? zabawne, aby s?ucha? cicho reinzuhauchen iw ogóle, a potem w gór? przykr?canie ?ruby g?o?no?ci etapami lub przynie?? coraz bardziej „edge” w g?osie i us?ysze? co? mapowanie wszystko bez wysi?ku. Tak zrelaksowany zawsze b?dzie ?piewa?! Nigdy nie do?wiadczy?em na ?ywo mikro-co?. Tak, ?e g?os jest wysoce kontrolowany i chcia?oby si? gra? wi?cej z barw? i obj?to?ci.
Bass (blisko omikrofonowania) s? pogrubione i efektowne, ale nie rozgotowana, i nic nie wyskakuje, ani poni?ej ani powy?ej ok.
Cz?stotliwo?ci ?rednie i wysokie tony s? nachalno?ci cudownie asertywny szcz??liwie bez, z lekkim, sta?y zauwa?alny Dauerseidigkeit jest przede wszystkim, prawdopodobnie w pobli?u górnej cz??ci widma (przynajmniej nie jest powierzchowne, a nie skaka? po jednym na takich jak Shure Beta 87 LOT Biss posiada - zbyt du?o jak na mój gust, od podstawowego do ciep?a brakuje). Ten Dauerseidigkeit nie jest ca?kiem idealna dla mojego g?osu, ale nie przeszkadza i jest o wiele bardziej muzyczny ni? co produkowa? wszystkie inne mikrofony I testowane w które sopranów.

Chocia? jeste?my na porównanie, tutaj s? pewne ró?nice z powy?szych mikrofonów:
, SM 85: Je?li chodzi o zrozumia?o?? mowy, po?ysk, druku i impulsywno?ci, jakiekolwiek porównanie by?oby nonsensem. Jednak popularny Bass ciep?o SM 85 nie jest tak ?le w porównaniu. Innymi s?owy: E965 SM ma 85 zwolenników Bass przyjemno?ci, które nie przynosz? wiele innych mikrofonów.
- Beta 58: OK, rzecz mieni wi?cej ni? wokó? Starego 58, ale nie wiem jak w porównaniu z E965. Wokó? partii zostaje podniesiona zbyt sztuczny, a jako? rzecz? jest sterylna.
- Beta 87: Jak mówi?em, brakuje w porównaniu ciep?o basu, a wysoko?? mo?e by? denerwuj?ce troch?. Mikro z du?o wytrwa?o?ci, ale E965 posiada wszystko to, co i naturalne i pe?ne i szlachetny. Tak te? tutaj: nie ma porównania - bardzo ró?ny Lige!
- AKG C5900: Za szczególnie dotycz?ce d?wi?ku. Zbyt wiele (mi nie pasuje) podkre?la wy?szej ?rednicy. W?asny d?wi?k. B?yszczyk ?e denerwuje mnie osobi?cie. Zdejmuje ?adny Lalk? w ?cis?ej nagrywany. Nie ma porównania z wywa?onego i nadal ol?niewaj?c? E965.
- Audix OM-6: Pi?kna cz???! Zalecono mi Thomann (dobry wybór!), A ja prawie trzyma? go jako ta?sza alternatywa dla E965, ale to zajmuje du?o zysku (który nie oferuje mojego biurka), a mianowicie ciep?o Bass by? tam, ale niestety jeszcze nie tak SM 58. za cz??? jest do?? pewny zwrotne w stosunku do E965! Wi?cej równe. W ka?dym razie, to dynamiczny mikrofon jest bardzo interesuj?cy, je?li nie chcesz wydawa? tyle.
- MD 42: stare, klasyczne, co równie? przynosi wiele basu ciep?a w porównaniu do E965 ale szczegó? wokó? szczytu nie mo?e nad??y?.
- Dwa inne Sennheiser zanim wyjd? na zewn?trz, poniewa? do?? rzadkie, jak na ?ywo w u?yciu mikrofonu wokalnego dzisiaj.

Teraz do tematu Odpowied?: W normalnym (dyskretnego) obj?to?ci próbki duetu akustycznego i otwarty tylko dwa kana?y (czyli zupe?nie bez gitary, a jedynie z SM 58 na kanale 2), by?y feedback! I cho? tylko w jednym Mackie SRM 450 by? oko?o 5 metrów w eksploatacji. Test by? suchy, bez pog?osu. Okno to uko?nie przed mikrofonem stoj? w przybli?eniu 4,5 m (prawy naro?nik pomieszczenia, wysokie sufity i ma wyk?adzin? pod?ogi, ?ciany tylnej zawieszana). Okno wykaza?y kierunku ?piewaków. Nawet tam, dudnienie nie by?o zaakceptowa?, a kiedy jestem zakres spodziewa? pó? kroku bli?ej do mikro, to og?uszy? tak silne, ?e musieli?my w dó? przesu? Mistrza szybko wi?c Gewummere nie ma przestrzeni - pole - ?zy. Tutaj, regulacja wzmocnienia zosta?a ustawiona w mikrokana? normalnej do oko?o 12 rano - tak, ?e nie przeci??enie mo?e si? zdarzy?, je?li krzycze? razy. Wszystkie kontrole by?y tone godzinie 12. Wi?c trzeba by?o przekr?ci? ci?cie basy przy 100 Hz, ale równie? pozosta?a sk?onno?? do sprz??enia zwrotnego w zakresie basu - prawdopodobnie logiczn? konsekwencj? Stanach Membrans, bo tak to wszystko zaczyna jednego (to ma). Wiolinu brz?czenie s?ycha? co jaki? czas, ale raczej przy wysokim poziomie g?o?no?ci i zugedrehtem Plate Hall.

Z wielkim ?alem Wys?a?em powrotem do mikrofonu, poniewa? nie mamy FOH lub monitora in?ynier lub komentarz zabójc? i trzeba wymiesza? nasz? sam d?wi?k, cz?sto bez monitorów (czasami zrobi? nam co? przed polach dalej). Dla naszych celów, wi?c to nie jest wielki mikro opanowania. Szkoda, bo nawet za pieni?dze bym chcia?, ?eby go utrzyma?, tak ogromna by?o dobre uczucie, kiedy ?piewa.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
PA
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Recording choirs
Recording choirs
Recording choir music is always a challenge, even though it might not seem to be at first.
Poradniki online
Stage Vocal Mics
Stage Vocal Mics
There are many vocal microphones that are suitable for stage use, from the cheapest dynamic to the most expensive condenser.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Teenage Engineering PO-33 K.O. Zoom H1n RCF EVOX J8 Bose S1 Pro Battery Pack Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro Marshall DSL5CR Aguilar SL112 Ivory Teenage Engineering PO-35 speak LD Systems Maui 5 Go Harley Benton PowerPlant ISO-1 Pro Marshall DSL1CR
(1)
polecane
Teenage Engineering PO-33 K.O.

Teenage Engineering PO-33 K.O., Micro-Sampler; Built-in Mic; 40 sec. sampling time; 8 Melody-Sample-Slots; 8 Drum-Slots; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; 16 Effects; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock...

przejdź do produktu
98 €
(1)
polecane
Zoom H1n

MP3 / Wave Handy Recorder Genuine XY microphone configuration, 24-bit / 96kHz linear PCM, Built-in monitor speaker, Rubbersied surface, Input: 3.5 mm stereo jack for line signals and plug-in powered microphones, Automatic and manual recording level, Low-cut filter, Timestamp...

przejdź do produktu
119 €
polecane
RCF EVOX J8

RCF EVOX J8, active 2-way-Array-PA-system containing: 8 x 2" Fullrange Speaker, 12" Bassreflex-Subwoofer, 2.5" v.c., 1400 Watt/Peak, 128 dB max SPL, 40 to 20000 Hz, DSP processing, Jack/XLR input, Soft limiter, incl. distance pole and cable, weight: 23,8 Kg, optinonal...

przejdź do produktu
990 €
(1)
polecane
Bose S1 Pro Battery Pack

Bose S1 Pro Battery Pack, rechargeable lithium-ion battery for Bose S1 Pro, up to 6 hours charge time, with Quick Charge feature, easy to Install into the dedicated compartment on your S1 Pro for secure and reliable use

przejdź do produktu
143 €
polecane
Beyerdynamic DT-880 Pro Black Edition

High-End Studio Headphones Dynamic, Half open, Circumaural, Frequency range: 5 to 35,000 Hz, Nominal impedance: 250 ohms, Sound pressure: 96 db, With 3 m spiral cable with 3.5 mm jack, Weight: 390 g with cable, 307 g without cable,...

przejdź do produktu
179 €
polecane
Harley Benton PowerPlant ISO-2 Pro

Multi-power adapter for effect pedals 8 isolated, filtered and short-circuit protected outputs eliminate noise and hum, High amperage for modern digital effects, LED monitoring at each output, Power supply with a 12V @ 2A DC power adapter (included), Output...

przejdź do produktu
68 €
polecane
Marshall DSL5CR

Full tube combo amp for electric guitar Reissue series - authentic DSL sound, Power: Low power circuit from 5 W to 1 W, 2 footswitchable channels with classic gain and ultra gain, Equipment: 10" Celestion Ten-30 loudspeaker, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
485 €
polecane
Aguilar SL112 Ivory

Aguilar SL112 Ivory Bass Box, Super Light, 1x12" Neodym-Speaker 250 Watt @ 8 Ohms, dimension (h x w x d) : 377,80 mm x 482,60 mm x 457 mm, weight 11,4kg.

przejdź do produktu
698 €
(2)
polecane
Teenage Engineering PO-35 speak

Teenage Engineering PO-35 speak, Vocal Synthesizer/Sampler; Built-in Mic; 120 sec. sampling time; 16-Step Sequenzer; 16 Patterns; parameter locks; Built-in speaker; 3.5mm audio I/O; Jam sync; Animated LCD display; Folding stand; Break away lock tab; Clock + alarm clock; Battery powered...

przejdź do produktu
98 €
polecane
LD Systems Maui 5 Go

Rechargeable Battery Powered Compact Plug And Play Column System For monitoring and PA sound reinforcement, Discreet appearance for inconspicuous applications, Up to 6 hours of battery operation at 100% playback power and 10 hours at 50% playback power, Integrated...

przejdź do produktu
739 €
polecane
Harley Benton PowerPlant ISO-1 Pro

Multi-power adapter for effect pedals 8 isolated, filtered & short-circuit protected outputs eliminate noise and hum, High amperage for modern digital effects, LED monitoring at each output, Power supply with a 12V @ 2A DC power adapter (included), Output...

przejdź do produktu
48 €
(1)
polecane
Marshall DSL1CR

Full tube combo amp for electric guitar Reissue series - authentic DSL sound, Power: Low power circuit from 1 W to 0.1 W, 2 footswitchable channels with classic gain and ultra gain, Equipment: 8" Celestion Eight-15 speakers, Tube assembly:...

przejdź do produktu
333 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.