Sennheiser E 965 Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Female Ballad
 • Female Soul
 • Male Ballad
 • Male Soul
 • Ballad Female Dry
 • Ballad Male Dry
 • Soul Female Dry
 • Soul Male Dry
 • więcej

Dalsze informacje

Microphone Set For Guitars No
Microphone Set For Drums No
Microphone Set For Vocals & Speech Yes
Microphone Set For Cameras No
Microphone Set For Wind Instruments No
8 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.4 / 5.0
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 8 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

U tylko elastyczne Mic równie? g?osami

1vl, 27.11.2010
Mia? okazj?, Sennheiser E 965 do przetestowania 105 wraz z Shure KSM 9 i Neumann KMS (Dzi?kuj?, thomann!). Wszystkie trzy mikrofony pojemno?ciowe g?osowe s? w tym samym przedziale cenowym i s? standardowym wyposa?eniem w u?yciu. Sennheiser Mic jest wyra?nie najbardziej elastyczny kandydat: The prze??czane wzór (nerka / hiperkardioida) cieszy si? in?ynier d?wi?ku w ró?nych sytuacjach monitor, prze??czany pad 10dB pewno nie potrzebuj? (ale kto wie, które posiadaj? squallers ten mikrofon przed g?o?ni?) oferuje równie? prze??czane niskie ci?cie jest do?? wysoka, ale bardzo przydatne w celu z?agodzenia co? Basslastigkeit.

Poniewa? w?asny g?os, a tak?e kontekst, w którym ma by? u?ywany jest wa?ne przy podejmowaniu decyzji za lub przeciw mikrofon wokalny, mówi? tu kiedy?, ?e szuka?em mikrofonu na bardziej spokojny i ?rednim dono?nym barytonem w pa?mie akustycznym, co oczywi?cie brzmi i elastyczne. Ta elastyczno?? zapewnia Sennheiser e 965 wszystkich kandydatów na pewno najlepszy. Ponadto, zapewnia tak?e najwy?szy poziom wyj?ciowy trzech kandydatów test, który doskonale nadaje si? do stosowania w niskich g?osów. E965 podkre?la niski zakres g?osu troch? ja?niejszy, ale to jest jeszcze uregulowana przez niskie ci?cie, a tak?e przez charakterystyczn? przej?cia.

Ostatecznie, dobry kawa?ek wróci? jeszcze. Dlaczego? Gdyby nie mikrofon Neumann by? jeszcze tylko, ?e d?wi?k otwiera si? zupe?nie inny ?wiat, musia?by Sennheiser mo?e okaza? si?. Sennheiser E 965 po prostu oddanie z powrotem, ?e mimo mo?liwo?ci ustawiania g?os nie ca?kiem naturalne, ale zawsze co? ?adny koloryt, ?eby nie powiedzie? schönwärmend odtwarza. To sprawia, ?e ??jako? wi?kszy i oczywi?cie podoba, zbyt wielu. Z pewno?ci? istniej? aplikacje, gdzie bardzo dobre pasowania. Dlatego te? narzekaj? ponownie na wysokim poziomie. Z mic wyszukiwania wyszed?, zgadli?cie ju?. Czytaj BK 105 bezpo?rednio od Shure KSM 9 CG i Neumann KMS.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

D?wi?k, ci?nienie, ed ?piewane TOP - niestety nieco feedbackgef hrdet

Scott, 10.11.2009
Patrz?c na ciep?ym, mocnym, niuansów i otwartego rozdzielczo?ci, ol?niewaj?cy (ale nie natr?tny na wysoko?ciach lub sztuczny) mikro I sta?y si? mega-go znale?? z E965 ... je?li by?oby tylko kilka mniej (wi?cej o tym pó?niej .. .). Dla „pi?kny ?piew” (niekoniecznie Haurück rock w?ciek?y rodzaju) to klejnot wieje nie tylko mikrofony dynamiczne ca?kowicie z wody, ale tak?e wielu kolegów kondensator. Ja testowa?em z dobrymi aktywnych g?o?ników (Mackie SRM 450) i mniej dobre, ale nadal akceptowalnym panelu (LD Systems LAX 8D), który jest podobny do klasy jako?ci jak temu co wielu ?ywych kluby oferuj? tego. ?piewam rock, pop i folk w unplugged duet i maj? nast?puj?ce mikrofony zosta?y wykorzystane lub przetestowane: Shure SM58, Beta 58 Beta 87 (skraplacz), AKG C5900 (skraplacz), Audix OM-6, Sennheiser MD 441, MD 421, MD 42. porównania mi?dzy E965 i to bior? po to samo.

E965 reaguje bardzo dynamiczny! Ka?dy niuans jest przekazywana „du?e” - Teatr pur! To naprawd? zabawne, aby s?ucha? cicho reinzuhauchen iw ogóle, a potem w gór? przykr?canie ?ruby g?o?no?ci etapami lub przynie?? coraz bardziej „edge” w g?osie i us?ysze? co? mapowanie wszystko bez wysi?ku. Tak zrelaksowany zawsze b?dzie ?piewa?! Nigdy nie do?wiadczy?em na ?ywo mikro-co?. Tak, ?e g?os jest wysoce kontrolowany i chcia?oby si? gra? wi?cej z barw? i obj?to?ci.
Bass (blisko omikrofonowania) s? pogrubione i efektowne, ale nie rozgotowana, i nic nie wyskakuje, ani poni?ej ani powy?ej ok.
Cz?stotliwo?ci ?rednie i wysokie tony s? nachalno?ci cudownie asertywny szcz??liwie bez, z lekkim, sta?y zauwa?alny Dauerseidigkeit jest przede wszystkim, prawdopodobnie w pobli?u górnej cz??ci widma (przynajmniej nie jest powierzchowne, a nie skaka? po jednym na takich jak Shure Beta 87 LOT Biss posiada - zbyt du?o jak na mój gust, od podstawowego do ciep?a brakuje). Ten Dauerseidigkeit nie jest ca?kiem idealna dla mojego g?osu, ale nie przeszkadza i jest o wiele bardziej muzyczny ni? co produkowa? wszystkie inne mikrofony I testowane w które sopranów.

Chocia? jeste?my na porównanie, tutaj s? pewne ró?nice z powy?szych mikrofonów:
, SM 85: Je?li chodzi o zrozumia?o?? mowy, po?ysk, druku i impulsywno?ci, jakiekolwiek porównanie by?oby nonsensem. Jednak popularny Bass ciep?o SM 85 nie jest tak ?le w porównaniu. Innymi s?owy: E965 SM ma 85 zwolenników Bass przyjemno?ci, które nie przynosz? wiele innych mikrofonów.
- Beta 58: OK, rzecz mieni wi?cej ni? wokó? Starego 58, ale nie wiem jak w porównaniu z E965. Wokó? partii zostaje podniesiona zbyt sztuczny, a jako? rzecz? jest sterylna.
- Beta 87: Jak mówi?em, brakuje w porównaniu ciep?o basu, a wysoko?? mo?e by? denerwuj?ce troch?. Mikro z du?o wytrwa?o?ci, ale E965 posiada wszystko to, co i naturalne i pe?ne i szlachetny. Tak te? tutaj: nie ma porównania - bardzo ró?ny Lige!
- AKG C5900: Za szczególnie dotycz?ce d?wi?ku. Zbyt wiele (mi nie pasuje) podkre?la wy?szej ?rednicy. W?asny d?wi?k. B?yszczyk ?e denerwuje mnie osobi?cie. Zdejmuje ?adny Lalk? w ?cis?ej nagrywany. Nie ma porównania z wywa?onego i nadal ol?niewaj?c? E965.
- Audix OM-6: Pi?kna cz???! Zalecono mi Thomann (dobry wybór!), A ja prawie trzyma? go jako ta?sza alternatywa dla E965, ale to zajmuje du?o zysku (który nie oferuje mojego biurka), a mianowicie ciep?o Bass by? tam, ale niestety jeszcze nie tak SM 58. za cz??? jest do?? pewny zwrotne w stosunku do E965! Wi?cej równe. W ka?dym razie, to dynamiczny mikrofon jest bardzo interesuj?cy, je?li nie chcesz wydawa? tyle.
- MD 42: stare, klasyczne, co równie? przynosi wiele basu ciep?a w porównaniu do E965 ale szczegó? wokó? szczytu nie mo?e nad??y?.
- Dwa inne Sennheiser zanim wyjd? na zewn?trz, poniewa? do?? rzadkie, jak na ?ywo w u?yciu mikrofonu wokalnego dzisiaj.

Teraz do tematu Odpowied?: W normalnym (dyskretnego) obj?to?ci próbki duetu akustycznego i otwarty tylko dwa kana?y (czyli zupe?nie bez gitary, a jedynie z SM 58 na kanale 2), by?y feedback! I cho? tylko w jednym Mackie SRM 450 by? oko?o 5 metrów w eksploatacji. Test by? suchy, bez pog?osu. Okno to uko?nie przed mikrofonem stoj? w przybli?eniu 4,5 m (prawy naro?nik pomieszczenia, wysokie sufity i ma wyk?adzin? pod?ogi, ?ciany tylnej zawieszana). Okno wykaza?y kierunku ?piewaków. Nawet tam, dudnienie nie by?o zaakceptowa?, a kiedy jestem zakres spodziewa? pó? kroku bli?ej do mikro, to og?uszy? tak silne, ?e musieli?my w dó? przesu? Mistrza szybko wi?c Gewummere nie ma przestrzeni - pole - ?zy. Tutaj, regulacja wzmocnienia zosta?a ustawiona w mikrokana? normalnej do oko?o 12 rano - tak, ?e nie przeci??enie mo?e si? zdarzy?, je?li krzycze? razy. Wszystkie kontrole by?y tone godzinie 12. Wi?c trzeba by?o przekr?ci? ci?cie basy przy 100 Hz, ale równie? pozosta?a sk?onno?? do sprz??enia zwrotnego w zakresie basu - prawdopodobnie logiczn? konsekwencj? Stanach Membrans, bo tak to wszystko zaczyna jednego (to ma). Wiolinu brz?czenie s?ycha? co jaki? czas, ale raczej przy wysokim poziomie g?o?no?ci i zugedrehtem Plate Hall.

Z wielkim ?alem Wys?a?em powrotem do mikrofonu, poniewa? nie mamy FOH lub monitora in?ynier lub komentarz zabójc? i trzeba wymiesza? nasz? sam d?wi?k, cz?sto bez monitorów (czasami zrobi? nam co? przed polach dalej). Dla naszych celów, wi?c to nie jest wielki mikro opanowania. Szkoda, bo nawet za pieni?dze bym chcia?, ?eby go utrzyma?, tak ogromna by?o dobre uczucie, kiedy ?piewa.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w zł jest podana w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
PA
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Recording choirs
Recording choirs
Recording choir music is always a challenge, even though it might not seem to be at first.
Stage Vocal Mics
Stage Vocal Mics
There are many vocal microphones that are suitable for stage use, from the cheapest dynamic to the most expensive condenser.
Poradniki online
Recording choirs
Recording choirs
Recording choir music is always a challenge, even though it might not seem to be at first.
Poradniki online
Stage Vocal Mics
Stage Vocal Mics
There are many vocal microphones that are suitable for stage use, from the cheapest dynamic to the most expensive condenser.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Arturia DrumBrute Impact Daslight Light Rider Wifi DMX Interface Gator iMac 27" Tote Bag Arturia KeyLab MkII 61 Black Korg D1 Aston Microphones Swift Audient iD44 EQ Acoustics Spectrum 2 L5 Tile Black Universal Audio Apollo Thunderbolt 3 Card Cameo Studio PAR DTW IK Multimedia UNO Synth Presonus Studio 1810
(1)
polecane
Arturia DrumBrute Impact

Analog drum computer; 10 sounds: Kick, Snare 1, Snare 2, Tom Hi, Tom Low, Cowbell, Cymbal, Closed Hat, Open Hat and FM; 64 patterns with up to 64 steps each; accentuation and switchable color tone coloring per instrument and step;...

przejdź do produktu
299 €
polecane
Daslight Light Rider Wifi DMX Interface

Daslight Light Rider Wifi DMX Interface, Tablet-based DMX control, intuitive operating concept allows quick access to all functions and simplifies use, free App "Light Rider" for iOS, Android and Amazon Fire Tablet, perfect for DJs thanks to beat synchronization via...

przejdź do produktu
275 €
polecane
Gator iMac 27" Tote Bag

Nylon bag for 27" Apple iMac Good hold and protection with adjustable foam blocks and hard-panel reinforcement in the front cover, Foldable sun and dust protection, Double zipper, Cable bag inside, Outer accessory pocket for keyboard, mouse, SD cards...

przejdź do produktu
137 €
polecane
Arturia KeyLab MkII 61 Black

Arturia KeyLab MkII 61 Black; USB Midi-Keyboard with 61 Keys; velocity and Aftertouch; 16 RGB-backlit performance pads; 9 fader, 9 rotary knobs, LCD-Display; Category Function; Pitch- and Modulation-Wheel; Chord and Transpose Function; Transport Buttons; Connections: 5 Expression Control Inputs; 4x...

przejdź do produktu
499 €
polecane
Korg D1

Digital Piano 88 Keys weighted RH3 keyboard (Real Weighted Hammer Action 3), 5 Sensitivity curves, Stereo PCM sound generation, 120 Voice polyphony, 30 Sounds, 30 Demo songs, Key-Off simulation, Damper resonance, 3 Effects, Metronome, 2x Line out 6.3 mm...

przejdź do produktu
575 €
polecane
Aston Microphones Swift

Aston Microphones Swift; Universal Mic Mount without Rubber Bands; fits Mics from 40 bis 60 Diameter; two quick release spring clips; made of Aluminium, grade glass-fill nylon polymer and medical grade latex ("ShockStar" suspension); Dimensions: 145 x 60 x 170...

przejdź do produktu
54 €
(1)
polecane
Audient iD44

20-in / 24-out desktop audio interface Fully metallic desktop housing, Control knobs made of solid, hand-milled aluminium, 4 Class A Audient console mic preamps, 60 dB gain, AD / DA converter of the highest class, 2 ADAT inputs and...

przejdź do produktu
555 €
polecane
EQ Acoustics Spectrum 2 L5 Tile Black

Acoustic Absorber Material of the absorber's core: 100% polyester with textile cover, Very robust, Non-allergenic and doesn't contain irritants, Odour-free, Good efficiency in the medium and high frequency ranges, Wall and ceiling mounting is possible with the flexi-system (hook...

przejdź do produktu
167 €
polecane
Universal Audio Apollo Thunderbolt 3 Card

Universal Audio Apollo Thunderbolt 3 Card; Expansion Card for Apollo Rack Interfaces; two Thunderbolt 3 Ports, 5 W bus power for all connected Thunderbolt 3 peripherals; up to 40 Gbit/s; System requirements: macOS Sierra/High Sierra or Windows 10 with Fall...

przejdź do produktu
499 €
polecane
Cameo Studio PAR DTW

White light LED PAR With variable colour temperature and dim-to-warm function, Professional LED PAR for use on theater and drama stages or for object lighting, Dim-to-warm function ensures a dark orange light colour in the low brightness range by...

przejdź do produktu
325 €
(5)
polecane
IK Multimedia UNO Synth

Monophonic analog synthesizer with step sequencer, arpeggiator and effects section Classic setup with 2 VCOs and noise generator, multimode filters, amps, 2 envelopes and LFO, Waveform VCOs Triangle, sawtooth and variable pulse width rectangle, Multimode filter with 12 dB...

przejdź do produktu
222 €
(1)
polecane
Presonus Studio 1810

18 x 8 USB 2.0 audio interface 24 bits / 192 kHz, 2 front combo inputs Mic / Line / Inst (XLR / jack), 2 front combo inputs Mic / Line (XLR / jack), 4 XMAX Class A mic...

przejdź do produktu
395 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.