Sennheiser E 965 Bundle

Pakiet promocyjny składa się z:

No JavaScript? No Audio Samples! :-(

próbki dzwiękowe

 
0:00
 • Female Ballad
 • Female Soul
 • Male Ballad
 • Male Soul
 • Ballad Female Dry
 • Ballad Male Dry
 • Soul Female Dry
 • Soul Male Dry
 • więcej

Dalsze informacje

Microphone Set For Guitars No
Microphone Set For Drums No
Microphone Set For Vocals & Speech Yes
Microphone Set For Cameras No
Microphone Set For Wind Instruments No
8 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.4 / 5.0
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 8 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

U tylko elastyczne Mic równie? g?osami

1vl, 27.11.2010
Mia? okazj?, Sennheiser E 965 do przetestowania 105 wraz z Shure KSM 9 i Neumann KMS (Dzi?kuj?, thomann!). Wszystkie trzy mikrofony pojemno?ciowe g?osowe s? w tym samym przedziale cenowym i s? standardowym wyposa?eniem w u?yciu. Sennheiser Mic jest wyra?nie najbardziej elastyczny kandydat: The prze??czane wzór (nerka / hiperkardioida) cieszy si? in?ynier d?wi?ku w ró?nych sytuacjach monitor, prze??czany pad 10dB pewno nie potrzebuj? (ale kto wie, które posiadaj? squallers ten mikrofon przed g?o?ni?) oferuje równie? prze??czane niskie ci?cie jest do?? wysoka, ale bardzo przydatne w celu z?agodzenia co? Basslastigkeit.

Poniewa? w?asny g?os, a tak?e kontekst, w którym ma by? u?ywany jest wa?ne przy podejmowaniu decyzji za lub przeciw mikrofon wokalny, mówi? tu kiedy?, ?e szuka?em mikrofonu na bardziej spokojny i ?rednim dono?nym barytonem w pa?mie akustycznym, co oczywi?cie brzmi i elastyczne. Ta elastyczno?? zapewnia Sennheiser e 965 wszystkich kandydatów na pewno najlepszy. Ponadto, zapewnia tak?e najwy?szy poziom wyj?ciowy trzech kandydatów test, który doskonale nadaje si? do stosowania w niskich g?osów. E965 podkre?la niski zakres g?osu troch? ja?niejszy, ale to jest jeszcze uregulowana przez niskie ci?cie, a tak?e przez charakterystyczn? przej?cia.

Ostatecznie, dobry kawa?ek wróci? jeszcze. Dlaczego? Gdyby nie mikrofon Neumann by? jeszcze tylko, ?e d?wi?k otwiera si? zupe?nie inny ?wiat, musia?by Sennheiser mo?e okaza? si?. Sennheiser E 965 po prostu oddanie z powrotem, ?e mimo mo?liwo?ci ustawiania g?os nie ca?kiem naturalne, ale zawsze co? ?adny koloryt, ?eby nie powiedzie? schönwärmend odtwarza. To sprawia, ?e ??jako? wi?kszy i oczywi?cie podoba, zbyt wielu. Z pewno?ci? istniej? aplikacje, gdzie bardzo dobre pasowania. Dlatego te? narzekaj? ponownie na wysokim poziomie. Z mic wyszukiwania wyszed?, zgadli?cie ju?. Czytaj BK 105 bezpo?rednio od Shure KSM 9 CG i Neumann KMS.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
właściwości
dźwięk
wykończenie

D?wi?k, ci?nienie, ed ?piewane TOP - niestety nieco feedbackgef hrdet

Scott, 10.11.2009
Patrz?c na ciep?ym, mocnym, niuansów i otwartego rozdzielczo?ci, ol?niewaj?cy (ale nie natr?tny na wysoko?ciach lub sztuczny) mikro I sta?y si? mega-go znale?? z E965 ... je?li by?oby tylko kilka mniej (wi?cej o tym pó?niej .. .). Dla „pi?kny ?piew” (niekoniecznie Haurück rock w?ciek?y rodzaju) to klejnot wieje nie tylko mikrofony dynamiczne ca?kowicie z wody, ale tak?e wielu kolegów kondensator. Ja testowa?em z dobrymi aktywnych g?o?ników (Mackie SRM 450) i mniej dobre, ale nadal akceptowalnym panelu (LD Systems LAX 8D), który jest podobny do klasy jako?ci jak temu co wielu ?ywych kluby oferuj? tego. ?piewam rock, pop i folk w unplugged duet i maj? nast?puj?ce mikrofony zosta?y wykorzystane lub przetestowane: Shure SM58, Beta 58 Beta 87 (skraplacz), AKG C5900 (skraplacz), Audix OM-6, Sennheiser MD 441, MD 421, MD 42. porównania mi?dzy E965 i to bior? po to samo.

E965 reaguje bardzo dynamiczny! Ka?dy niuans jest przekazywana „du?e” - Teatr pur! To naprawd? zabawne, aby s?ucha? cicho reinzuhauchen iw ogóle, a potem w gór? przykr?canie ?ruby g?o?no?ci etapami lub przynie?? coraz bardziej „edge” w g?osie i us?ysze? co? mapowanie wszystko bez wysi?ku. Tak zrelaksowany zawsze b?dzie ?piewa?! Nigdy nie do?wiadczy?em na ?ywo mikro-co?. Tak, ?e g?os jest wysoce kontrolowany i chcia?oby si? gra? wi?cej z barw? i obj?to?ci.
Bass (blisko omikrofonowania) s? pogrubione i efektowne, ale nie rozgotowana, i nic nie wyskakuje, ani poni?ej ani powy?ej ok.
Cz?stotliwo?ci ?rednie i wysokie tony s? nachalno?ci cudownie asertywny szcz??liwie bez, z lekkim, sta?y zauwa?alny Dauerseidigkeit jest przede wszystkim, prawdopodobnie w pobli?u górnej cz??ci widma (przynajmniej nie jest powierzchowne, a nie skaka? po jednym na takich jak Shure Beta 87 LOT Biss posiada - zbyt du?o jak na mój gust, od podstawowego do ciep?a brakuje). Ten Dauerseidigkeit nie jest ca?kiem idealna dla mojego g?osu, ale nie przeszkadza i jest o wiele bardziej muzyczny ni? co produkowa? wszystkie inne mikrofony I testowane w które sopranów.

Chocia? jeste?my na porównanie, tutaj s? pewne ró?nice z powy?szych mikrofonów:
, SM 85: Je?li chodzi o zrozumia?o?? mowy, po?ysk, druku i impulsywno?ci, jakiekolwiek porównanie by?oby nonsensem. Jednak popularny Bass ciep?o SM 85 nie jest tak ?le w porównaniu. Innymi s?owy: E965 SM ma 85 zwolenników Bass przyjemno?ci, które nie przynosz? wiele innych mikrofonów.
- Beta 58: OK, rzecz mieni wi?cej ni? wokó? Starego 58, ale nie wiem jak w porównaniu z E965. Wokó? partii zostaje podniesiona zbyt sztuczny, a jako? rzecz? jest sterylna.
- Beta 87: Jak mówi?em, brakuje w porównaniu ciep?o basu, a wysoko?? mo?e by? denerwuj?ce troch?. Mikro z du?o wytrwa?o?ci, ale E965 posiada wszystko to, co i naturalne i pe?ne i szlachetny. Tak te? tutaj: nie ma porównania - bardzo ró?ny Lige!
- AKG C5900: Za szczególnie dotycz?ce d?wi?ku. Zbyt wiele (mi nie pasuje) podkre?la wy?szej ?rednicy. W?asny d?wi?k. B?yszczyk ?e denerwuje mnie osobi?cie. Zdejmuje ?adny Lalk? w ?cis?ej nagrywany. Nie ma porównania z wywa?onego i nadal ol?niewaj?c? E965.
- Audix OM-6: Pi?kna cz???! Zalecono mi Thomann (dobry wybór!), A ja prawie trzyma? go jako ta?sza alternatywa dla E965, ale to zajmuje du?o zysku (który nie oferuje mojego biurka), a mianowicie ciep?o Bass by? tam, ale niestety jeszcze nie tak SM 58. za cz??? jest do?? pewny zwrotne w stosunku do E965! Wi?cej równe. W ka?dym razie, to dynamiczny mikrofon jest bardzo interesuj?cy, je?li nie chcesz wydawa? tyle.
- MD 42: stare, klasyczne, co równie? przynosi wiele basu ciep?a w porównaniu do E965 ale szczegó? wokó? szczytu nie mo?e nad??y?.
- Dwa inne Sennheiser zanim wyjd? na zewn?trz, poniewa? do?? rzadkie, jak na ?ywo w u?yciu mikrofonu wokalnego dzisiaj.

Teraz do tematu Odpowied?: W normalnym (dyskretnego) obj?to?ci próbki duetu akustycznego i otwarty tylko dwa kana?y (czyli zupe?nie bez gitary, a jedynie z SM 58 na kanale 2), by?y feedback! I cho? tylko w jednym Mackie SRM 450 by? oko?o 5 metrów w eksploatacji. Test by? suchy, bez pog?osu. Okno to uko?nie przed mikrofonem stoj? w przybli?eniu 4,5 m (prawy naro?nik pomieszczenia, wysokie sufity i ma wyk?adzin? pod?ogi, ?ciany tylnej zawieszana). Okno wykaza?y kierunku ?piewaków. Nawet tam, dudnienie nie by?o zaakceptowa?, a kiedy jestem zakres spodziewa? pó? kroku bli?ej do mikro, to og?uszy? tak silne, ?e musieli?my w dó? przesu? Mistrza szybko wi?c Gewummere nie ma przestrzeni - pole - ?zy. Tutaj, regulacja wzmocnienia zosta?a ustawiona w mikrokana? normalnej do oko?o 12 rano - tak, ?e nie przeci??enie mo?e si? zdarzy?, je?li krzycze? razy. Wszystkie kontrole by?y tone godzinie 12. Wi?c trzeba by?o przekr?ci? ci?cie basy przy 100 Hz, ale równie? pozosta?a sk?onno?? do sprz??enia zwrotnego w zakresie basu - prawdopodobnie logiczn? konsekwencj? Stanach Membrans, bo tak to wszystko zaczyna jednego (to ma). Wiolinu brz?czenie s?ycha? co jaki? czas, ale raczej przy wysokim poziomie g?o?no?ci i zugedrehtem Plate Hall.

Z wielkim ?alem Wys?a?em powrotem do mikrofonu, poniewa? nie mamy FOH lub monitora in?ynier lub komentarz zabójc? i trzeba wymiesza? nasz? sam d?wi?k, cz?sto bez monitorów (czasami zrobi? nam co? przed polach dalej). Dla naszych celów, wi?c to nie jest wielki mikro opanowania. Szkoda, bo nawet za pieni?dze bym chcia?, ?eby go utrzyma?, tak ogromna by?o dobre uczucie, kiedy ?piewa.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
519 € 2 224,45 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
Poradniki online
Recording choirs
Recording choirs
Recording choir music is always a challenge, even though it might not seem to be at first.
Poradniki online
Stage Vocal Mics
Stage Vocal Mics
There are many vocal microphones that are suitable for stage use, from the cheapest dynamic to the most expensive condenser.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(6)
Ostatnio obejrzane
Native Instruments Komplete Kontrol M32

Compact Controller Keyboard 32 Touch-sensitive synth-action mini-keys, Two touch strips for pitch and modulation, Eight touch-sensitive dials, OLED display, 4D push encoder, Smart Play, Machine integration, Control of Logic ProX, Ableton Live, Garage Band, Cubase and Nuendo, Power via...

Ostatnio obejrzane
Native Instruments Komplete Audio 2

USB Audio Interface 24-Bit / 192 kHz, 2x Microphone / line inputs (XLR / TRS combo socket), switchable to Hi-Z, 1 Stereo headphone output (6.3 mm jack), 1 Stereo line output (6.3 mm jack), Volume and direct monitoring mix...

(1)
Ostatnio obejrzane
Two Notes Torpedo C.A.B. M Speaker Sim

Effect PedalUse your favorite pedals and reproduce their interaction with an amp and speaker, or connect the speaker output of your amp to the Torpedo C.A.B M input and speaker output of the C.A.B M with your speaker for a...

(2)
Ostatnio obejrzane
Line6 Relay G10S

2.4 GHz Wireless System for Guitar and Bass Up to 40 m range (with clear view), Digital 24-bit transmission, Robust metal construction, Outputs: XLR (balanced) and 6.3 mm jack socket, Built-in battery, Automatic or manual frequency selection, Power supply...

(2)
Ostatnio obejrzane
ADJ mydmx GO

Light Control With app for DMX lighting control for iPad or Android-Tablet, 256 DMX channels, Compatible with Ableton-Live, DMX via WLAN and USB, Library of more than 15,000 lighting devices, Manual channel control, Calibration of the light position, 21...

Ostatnio obejrzane
Mapex Armory Studioease Set BTK

Shell Set Armory Series, MXAR628F, Black shell hardware, 6-Ply birch / maple hybrid shell, SONIClear shell bearing edge for better contact between head and shell and easier tuning, SONIClear Tom Suspension, Rubber padded bass drum claws, SONIClear feet for...

Ostatnio obejrzane
Erica Synths Plasma Drive

Eurorack module Distortion Module with Plasma Technology by Gamechanger Audio, Input Level, Wet / Dry Mix, Voltage and Voltage CV controls, Treble / bass equalizer, EQ bypass switch, Additional overtones via octave up / down switch, CV Inputs for...

Ostatnio obejrzane
Fender FC-1 Classical Guitar

Classical Guitar Laminated top: Spruce, Tone-bar bracing, Bottom and frames: Linden, Neck: Mahogany, Neck profile: U-Shape, Fretboard and bridge: Walnut, Scale: 650 mm, Nut width: 52 mm, 19 Frets, Original stringing: Fender 100 (Article Nr. 241736 ), Finish: High-gloss,...

Ostatnio obejrzane
Chapman Guitars ML1 Modern Midnight Sky V2

Electric Guitar Mahogany body, Top: Flamed maple veneer, Maple neck, Ebony fretboard, Dot fretboard inlays, Fretboard radius: 350 mm, Nut width: 42 mm, 24 Frets, Scale: 648 mm, Pickup system: Chapman Sonorous Zero humbucker, Controls: Master volume and master...

Ostatnio obejrzane
MXR M 280 Vintage Bass Octave

Sub Octave Bass Effects Pedal Based on classic Sub Octave circuitry, From fat growl to trembling dub tones, Superior tracking, Two independent sub-octave voices, Switchable midrange boost up to +13 dB (400 Hz / 800 Hz), Constant Headroom Technology...

(2)
Ostatnio obejrzane
Elektron Model:Samples

6 Track Groovebox and Sampler 6 Audio tracks (can also be used as MIDI tracks), 6 Velocity-sensitive pads, 96 Projects, 96 Patterns per project, Sample playback engine, Multi-mode filter, Freely assignable LFO and sequencer (up to 64 steps) per...

Ostatnio obejrzane
Mapex 14"x5,5" Snare "Sabre"

Mapex 14"x5,5" Snare "Sabre" Armory Series, colour: Transparent Black, 8-lagiger Ahorn / Walnuss Hybrid Kessel, chrom Hardware, tube lugs, 2,3mm Stahlspannreifen, high-gloss lacquered, SONIClear™ 45° bearing edge,open, warm and balanced sound for various musical styles

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.