Novation UltraNova B-Stock

B-Stock with full warranty

Slight traces of use

Analog Modelling Synthesiser

 • Based on Supernova II
 • 37 Keys
 • 12-Band Vocoder with gooseneck microphone
 • Up to 18 voices
 • 14 Filter types
 • 36 Wave tables
 • 5 Effects slots
 • 300 Presets
 • Effects
 • Touch-sensitive controller
 • LCD Display
 • Software Plug In Editor and Patch Management for completely visual editing
 • Integrated 2 in / 4 out USB audio interface
 • Stereo output analogue & S/P-DIF
 • AUX output
 • MIDI In/Out/Thru
 • Dimensions (W x D x H): 638 x 295 x 90 mm
 • Weight: 3.6 kg

Dalsze informacje

Number Of Keys 37
Touch-Sensitive Yes
Aftertouch Yes
Split Zones Yes
Modulation Wheel Yes
Amount of simultaneous tones 18
Sound Engine Virtual Analogue
MIDI interface 1x In, 1x Out, 1x Thru
Storage Medium None
USB-port Yes
Effects Multieffect processor
Arpeggiator Yes
Number of Analog Outputs 4
Digital Output Yes
Display Yes
12 Oceny klientów:
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
4.6 / 5.0
 • obsługa
 • właściwości
 • dźwięk
 • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 12 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Handy d?wi?k silne pole d?wi?ku z ogromnym wspó?czynnikiem spa

Octapad, 07.05.2011

Im Studio oder live, am Rechner oder am Gerät, aus Spaß oder in der Produktion, in allen Situationen spaced der Ultranova mit inspirierenden Sounds und flüssiger Bedienung. Gemessen an der Preisklasse ausgezeichnetes Instrument." data-mt-lang="pl-x-mtfrom-de" data-translated="Tutaj Novation podj??a wielki hit. Po Gra?em tylko ROMpler Sprz?t i oprogramowanie sampler i tylko sporadycznie wykorzystywane do analogowego syntezatora z oprogramowaniem presetów które mia?em zamiar eksperymentowa? nawet z Schraubkiste analogowej w sprz?cie. I mo?na wzi?? UltraNova o doskona?ej jako?ci d?wi?ku, super przetwarzania, dotyku premii, wspania?e udogodnienia i cieczy i proste koncepcji operacyjnej. <br><br> Ale wszystko po kolei. Po pierwsze, by?em pod wra?eniem pierwszej klasy i wysokiej jako?ci wykonania. Dbanie kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego jest bardzo stabilny, niebieski jest ciemniejszy i ma bardziej szlachetny ni? na zdj?ciach, a kontrole s? jasne i dobrze oznakowane. Regulatory s? stabilne i grippy. Klawiatura jest wysokiej jako?ci i doskona?ym grywalna, poniewa? jestem przyzwyczajony do niej ju? przez mojego NOVATION REMOTE 49 SL MKII temu. Wszystkie przyciski s? pod?wietlane na czerwono, gdy aktywna, wi?c wiesz, w skrócie, co si? dzieje. Czuj? gum? i dlatego s? bardzo dobr? przyczepno??, a tak?e odbywaj? si? bardzo du?y z du?ym marginesem bezpiecze?stwa, jak i regulatora. Wi?c nie wi?cej grzebaninie. Specjalny chwyt s? niebieskie ko?a o?wietlone. Wraz z czerwonych diod ?wiec?cych przycisków stanu i masz ju? wizualnie gwo?dziem programu, co podnosi inspiracji i zabawy. Do??czony mikrofon na g?siej szyi dostarczane w dobrej jako?ci vocoder. Wtedy nie jest du?y, jasny i czytelny wy?wietlacz, jeste? ustawiony. <br><br> A skoro ju? jeste?my przy ultra nowej koncepcji operacyjnej Ultra Nova. My?l?, ?e jest fenomenalny. Modu?y generowania d?wi?ku mo?na wybra? bezpo?rednio za pomoc? przycisku. Natychmiast jeste? w systemie menu i parametry s? wy?wietlane na ekranie, maksymalnie osiem. Je?li istnieje wi?cej parametrów i jest ozdob? prawie zawsze tak, przegl?daj?c strony przycisku, na wy?wietlaczu na ich o?wietlenie, zarówno do przodu i / lub ty?u ruchu. Zmodyfikowany by? parametry poprzez osiem ga?ek wy?ej pokazane. I jako klarowny uk?ad modu?u przycisku nast?puje przep?yw sygna?u, zaprogramowany do d?wi?ków z pr?dko?ci? warp. By?aby zwie?czona tylko klawiatura numeryczna do bezpo?redniego wprowadzania warto?ci. <br><br> Ta sama zasada jest wybierany bezpo?rednio i szybko, wszystkie ustawienia urz?dzenia. I tak, jak to dzia?a tak?e w trybie Automap, gdzie mo?na korzysta? z UltraNova jako kontroler MIDI dla Softwaresynth jest. <br><br> Wyposa?enie: trzy oscylatory, które generuj? 72 przebiegów oraz 36 z nich wavetables odkry? dwa modulatory pier?cieniowe, generator szumów, 3 LFO oraz 6 kopert do 2 i 5 efektów filtrów we wszystkich mo?liwych kombinacjach, widz? nieko?cz?ce d?wi?kowe. Nast?pnie, wci?? zaprogramowany Chordfunktion i arpeggiator tak szybko i ?atwo jak przychodzi do ruchu, szczególnie w zatrzasku funkcj?, która pobiera klucze grasz w niesko?czonej p?tli, a zatem mo?e prowadzi? do powstania kosmosu d?wi?kowych. Ze wzgl?du na obfite kontroluje ogromna matryca modulacji dla interwencji d?wi?ku w czasie rzeczywistym, nie wchodzi w gr?, zabaw?. Wyj?tkowa jest obok aftertouch na pok?adzie dotykowy wra?liwo?? 8 pokr?te?, puste, nad którym ogie? prostu dotykaj?c bezpo?rednie wariacje d?wi?ku. <br><br> W sumie 4 banki A do D ka?de 128 miejsc w pami?ci do przechowywania d?wi?ku na pok?adzie gotowy A do C z pami?ci? i Banku D dla w?asnej twórczo?ci. D?wi?ki mo?na podzieli? wed?ug rodzaju i kategorii i szybko znale?? z wbudowan? przegl?dark? urz?dzenia. <br><br> I na jako?? d?wi?ku Blue Wonder polu u?atwia przegl?danie d?wi?ków tak zabawne, jak zró?nicowane tych d?wi?ków, The tworzenia w?asnych d?wi?ków i ?y? eksperymentowania z t? spraw? zabawy. Przyczepne i ekspresyjne Keys i dzwonki, ci?cie prowadzi, chwytaj?ce d?wi?ków perkusyjnych, kruch? lub wabbernde basy, podk?adki atmosferycznych i marzycielski ruchów szalonych d?wi?ków efekcie UltraNova porwany w fantastycznych ?wiatach d?wi?ku, czasem mi?kkie, czasem ci??kich. On wyra?nie i ostro artyku?owane ale Stimmenlayering i polymode mo?e by? równie? mocno szeroki. W obu przypadkach dzia?ania przyczyniaj? jako?ci. Niestety to tylko monotimbral tak, ?e mo?na ?y? tylko einsoundig Wykonywane Oczywi?cie, co jest szczególnie Per? / b?ben brzmi zbyt ma?o. Ponadto, ten zatrzymuje d?wi?k przy doborze d?wi?ków abruppt. <br><br> Panel po??czenie jest wszystko: MIDI Trio, podtrzymywa? i no?ny, wyj?cie s?uchawkowe, zasilanie do??czonego zasilacza lub portu USB (kabel USB w zestawie!). Te oferty UltraNova kompletnym 2W / 4out interfejs audio i wyj?cie SPDIF. Wszystkie porty mog? by? konfigurowane za pomoc? koncepcji operacyjnego opisanego bezpo?rednio. mo?e wzbogaci? generowanie d?wi?ku za pomoc? dwóch wej??. Z interfejsem USB, to ??czy si? równie? z PC. <br><br> Po pobraniu pakietu oprogramowania z witryny Novation i ?atwo?? instalacji sterowników i narz?dzi z PC jest (w moim systemie Windows Vista) A (kolizyjnego) interfejs audio. W Cubase mo?e natychmiast wywo?anie edytora UltraNova jako wtyczki i zintegrowane. W ten sposób wszystkie ustawienia i programowania urz?dzenia d?wi?kowe mog? by? wygodnie na ekranie i zapisa? go. Dla prawid?owego zarz?dzania równie? jest "Bibliotekarz" jako oddzielnego narz?dzia PC, dost?pnego za zarz?dzanie dowolnym folderze niestandardowych d?wi?ku i ?awkami oraz mi?dzy urz?dzeniem (d?wi?k bankowego D) i PC z powrotem i mo?na hergeladen. Przegl?dania przez d?wi?ki odpowiadaj?ce opisanym urz?dzeniu, jak opisano powy?ej. A dla wygodnego pilota sekwencerami i wtyczek zainstalowanych na Automapsoftware równie? downzuloaden na Novation. <br><br> W studio lub na ?ywo, na komputerze lub urz?dzeniu, dla zabawy lub w produkcji, we wszystkich sytuacjach UltraNova rozstawionymi z inspiruj?cych d?wi?ków i p?ynnej pracy. S?dz?c po kategoriach cenowych doskona?e narz?dzie." > Tutaj Novation podj??a wielki hit. Po Gra?em tylko ROMpler Sprz?t i oprogramowanie sampler i tylko sporadycznie wykorzystywane do analogowego syntezatora z oprogramowaniem presetów które mia?em zamiar eksperymentowa? nawet z Schraubkiste analogowej w sprz?cie. I mo?na wzi?? UltraNova o doskona?ej jako?ci d?wi?ku, super przetwarzania, dotyku premii, wspania?e udogodnienia i cieczy i proste koncepcji operacyjnej.

Ale wszystko po kolei. Po pierwsze, by?em pod wra?eniem pierwszej klasy i wysokiej jako?ci wykonania. Dbanie kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego jest bardzo stabilny, niebieski jest ciemniejszy i ma bardziej szlachetny ni? na zdj?ciach, a kontrole s? jasne i dobrze oznakowane. Regulatory s? stabilne i grippy. Klawiatura jest wysokiej jako?ci i doskona?ym grywalna, poniewa? jestem przyzwyczajony do niej ju? przez mojego NOVATION REMOTE 49 SL MKII temu. Wszystkie przyciski s? pod?wietlane na czerwono, gdy aktywna, wi?c wiesz, w skrócie, co si? dzieje. Czuj? gum? i dlatego s? bardzo dobr? przyczepno??, a tak?e odbywaj? si? bardzo du?y z du?ym marginesem bezpiecze?stwa, jak i regulatora. Wi?c nie wi?cej grzebaninie. Specjalny chwyt s? niebieskie ko?a o?wietlone. Wraz z czerwonych diod ?wiec?cych przycisków stanu i masz ju? wizualnie gwo?dziem programu, co podnosi inspiracji i zabawy. Do??czony mikrofon na g?siej szyi dostarczane w dobrej jako?ci vocoder. Wtedy nie jest du?y, jasny i czytelny wy?wietlacz, jeste? ustawiony.

A skoro ju? jeste?my przy ultra nowej koncepcji operacyjnej Ultra Nova. My?l?, ?e jest fenomenalny. Modu?y generowania d?wi?ku mo?na wybra? bezpo?rednio za pomoc? przycisku. Natychmiast jeste? w systemie menu i parametry s? wy?wietlane na ekranie, maksymalnie osiem. Je?li istnieje wi?cej parametrów i jest ozdob? prawie zawsze tak, przegl?daj?c strony przycisku, na wy?wietlaczu na ich o?wietlenie, zarówno do przodu i / lub ty?u ruchu. Zmodyfikowany by? parametry poprzez osiem ga?ek wy?ej pokazane. I jako klarowny uk?ad modu?u przycisku nast?puje przep?yw sygna?u, zaprogramowany do d?wi?ków z pr?dko?ci? warp. By?aby zwie?czona tylko klawiatura numeryczna do bezpo?redniego wprowadzania warto?ci.

Ta sama zasada jest wybierany bezpo?rednio i szybko, wszystkie ustawienia urz?dzenia. I tak, jak to dzia?a tak?e w trybie Automap, gdzie mo?na korzysta? z UltraNova jako kontroler MIDI dla Softwaresynth jest.

Wyposa?enie: trzy oscylatory, które generuj? 72 przebiegów oraz 36 z nich wavetables odkry? dwa modulatory pier?cieniowe, generator szumów, 3 LFO oraz 6 kopert do 2 i 5 efektów filtrów we wszystkich mo?liwych kombinacjach, widz? nieko?cz?ce d?wi?kowe. Nast?pnie, wci?? zaprogramowany Chordfunktion i arpeggiator tak szybko i ?atwo jak przychodzi do ruchu, szczególnie w zatrzasku funkcj?, która pobiera klucze grasz w niesko?czonej p?tli, a zatem mo?e prowadzi? do powstania kosmosu d?wi?kowych. Ze wzgl?du na obfite kontroluje ogromna matryca modulacji dla interwencji d?wi?ku w czasie rzeczywistym, nie wchodzi w gr?, zabaw?. Wyj?tkowa jest obok aftertouch na pok?adzie dotykowy wra?liwo?? 8 pokr?te?, puste, nad którym ogie? prostu dotykaj?c bezpo?rednie wariacje d?wi?ku.

W sumie 4 banki A do D ka?de 128 miejsc w pami?ci do przechowywania d?wi?ku na pok?adzie gotowy A do C z pami?ci? i Banku D dla w?asnej twórczo?ci. D?wi?ki mo?na podzieli? wed?ug rodzaju i kategorii i szybko znale?? z wbudowan? przegl?dark? urz?dzenia.

I na jako?? d?wi?ku Blue Wonder polu u?atwia przegl?danie d?wi?ków tak zabawne, jak zró?nicowane tych d?wi?ków, The tworzenia w?asnych d?wi?ków i ?y? eksperymentowania z t? spraw? zabawy. Przyczepne i ekspresyjne Keys i dzwonki, ci?cie prowadzi, chwytaj?ce d?wi?ków perkusyjnych, kruch? lub wabbernde basy, podk?adki atmosferycznych i marzycielski ruchów szalonych d?wi?ków efekcie UltraNova porwany w fantastycznych ?wiatach d?wi?ku, czasem mi?kkie, czasem ci??kich. On wyra?nie i ostro artyku?owane ale Stimmenlayering i polymode mo?e by? równie? mocno szeroki. W obu przypadkach dzia?ania przyczyniaj? jako?ci. Niestety to tylko monotimbral tak, ?e mo?na ?y? tylko einsoundig Wykonywane Oczywi?cie, co jest szczególnie Per? / b?ben brzmi zbyt ma?o. Ponadto, ten zatrzymuje d?wi?k przy doborze d?wi?ków abruppt.

Panel po??czenie jest wszystko: MIDI Trio, podtrzymywa? i no?ny, wyj?cie s?uchawkowe, zasilanie do??czonego zasilacza lub portu USB (kabel USB w zestawie!). Te oferty UltraNova kompletnym 2W / 4out interfejs audio i wyj?cie SPDIF. Wszystkie porty mog? by? konfigurowane za pomoc? koncepcji operacyjnego opisanego bezpo?rednio. mo?e wzbogaci? generowanie d?wi?ku za pomoc? dwóch wej??. Z interfejsem USB, to ??czy si? równie? z PC.

Po pobraniu pakietu oprogramowania z witryny Novation i ?atwo?? instalacji sterowników i narz?dzi z PC jest (w moim systemie Windows Vista) A (kolizyjnego) interfejs audio. W Cubase mo?e natychmiast wywo?anie edytora UltraNova jako wtyczki i zintegrowane. W ten sposób wszystkie ustawienia i programowania urz?dzenia d?wi?kowe mog? by? wygodnie na ekranie i zapisa? go. Dla prawid?owego zarz?dzania równie? jest "Bibliotekarz" jako oddzielnego narz?dzia PC, dost?pnego za zarz?dzanie dowolnym folderze niestandardowych d?wi?ku i ?awkami oraz mi?dzy urz?dzeniem (d?wi?k bankowego D) i PC z powrotem i mo?na hergeladen. Przegl?dania przez d?wi?ki odpowiadaj?ce opisanym urz?dzeniu, jak opisano powy?ej. A dla wygodnego pilota sekwencerami i wtyczek zainstalowanych na Automapsoftware równie? downzuloaden na Novation.

W studio lub na ?ywo, na komputerze lub urz?dzeniu, dla zabawy lub w produkcji, we wszystkich sytuacjach UltraNova rozstawionymi z inspiruj?cych d?wi?ków i p?ynnej pracy. S?dz?c po kategoriach cenowych doskona?e narz?dzie.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie

Wci?? si? ucz? ...

Case, 13.04.2012
... do czynienia z Ultra Nova, ale do tej pory to spe?nia wszystkie moje oczekiwania. Operacja jest intitiv kiedy biegnie autonomiczny na mikserze i o której nagrywa bezpo?rednio do DAW jako audio.
Jedna integracja negatywna I i konfiguracja jako plug-in Logic przez USB (MacOS 10.6, logika 9,1 pr?dem Novation Software Pack). Poniewa? wiem, ?e lepiej nie mog?am przekona? - ONZ-Ustawianie Plugin + Bibliotekarz ale zalecane.

Aby zablokowa? UltraNova sam jest troch? u?ywa? chyba ?e nie ma innego instrumentu lub DAW w zasi?gu r?ki - jako jednostka studio w sieci (dla którego go kupi?em), ale jest idealny dla moich celów.

UltraNova mo?na od wszystkiego troch? i troch? wi?cej ni? tylko „dobre” - je?li chcesz mie? co? analogiczne, „brudny bas” & Co. w fabryce jak i pod wzgl?dem funkcji mo?e kompromituj?ce zakupu, bym (nie XL) doradza Microkorg. Id? przekonani, ?e nie mog? si? powstrzyma? i Microkorg jest w sprzeda?y w najbli?szych tygodniach na UltraNova jako idealne uzupe?nienie. :)

Haptics: bynajmniej „analog”, ale funkcjonalny - w UltraNova jest nowoczesny i równie? chce przyj?? do dotkn??. Musia?em spróbowa? czego? pierwsze paniki nad wra?liwej Gummipotis - czuj? si? w prawdziwym ?yciu, ale solidne jak wida? w ró?nych filmach. Typowy analogowy d?wi?k klikania na pewno nie dosta? w ONZ, ale nigdy kiedykolwiek, gdziekolwiek.
Presety s? ok, ale gra dla 1x chcesz wkr?ci? natychmiast - dobry, dzia?a dobrze (a kto chce by? postrzegana dziwne d?wi?ki w torze maj? ^^)!

Podsumowuj?c: dobre urz?dzenie dla muzyków, którzy chc? gra? w nowoczesny sposób i chc? umiarkowany synth, ?e co? mo?e o wszystkim i ?e zbyt dobrze. Chc? go teraz, aby nie przegapi? po zaledwie jednego tygodnia. Ale o oktaw? wi?cej by nie zrani? w UltraNova. I t?skni? co? przek?si?, zadany (na razie godzinnych sesjach w sklepie) I Microkorg ... i mam zarówno do zrozumienia, na d?ugo przed zakupem. Najwa?niejsze jednak prawdopodobnie uciec z zakupem dwóch ta?sze ni? zakup kosztowny, który dominuje zarówno do perfekcji.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Faktura w walucie euro

Dostępna mała ilość w magazynie.
Dostępna mała ilość w magazynie.

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Poradniki online
Synthesizers
Synthesizers
There are a wealth of synthesisers available today, ranging from hardware keyboards to virtual software instruments.
 
 
 
 
 
Podsumowanie:
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
Schoeps CMC54 Mono Set MK4 CMC5 Marshall Origin 20C Combo Adam T5V Subpac M2X Roland R-07 black Yamaha Stagepas 600BT RME ADI-2 DAC Heritage Audio HA-73 EQ Elite Focal Listen Professional Epiphone Richie Faulkner Flying V Marshall Origin 20H Head the box pro DSP 18 Sub
(1)
polecane
Schoeps CMC54 Mono Set MK4 CMC5

Schoeps CMC54 Mono Set Limited Edition, high quality condenser small diaphragm microphone comprising CMC 5 mic preamp Refurbished (new housing and refurbished) and MK4 capsule (new) cardioid, specifications CMC 5: power consumption 4mA, 48V phantompower, max. output level 1V, length...

przejdź do produktu
999 €
polecane
Marshall Origin 20C Combo

Tube combo amp for electric guitar Gain boost function, Two voicings (Normal, High Treble), which can be mixed steplessly via the tilt control, Switchable power reduction for full sound in any environment, 1 channel, Power: 20 watts, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
643 €
(3)
polecane
Adam T5V

Active Nearfield Monitor Equipped with: 5" woofer and 1.9" U-ART ribbon tweeter, 2x Class-D amplifiers: 50W RMS woofer, 20W RMS tweeter, Frequency range: 45 - 25000 Hz, Crossover frequency: 3 kHz, Maximum input level: 106 dB (1m/pair), Rear bass...

przejdź do produktu
169 €
polecane
Subpac M2X

Subpac M2X, Mobile tactile bass system, SubPac adds real depth, connection and enjoyment to whatever you play through it - your music and media comes to life with the added dimension of physical bass. Frequency Response: 1hz-200hz, Wired Input: 3.5mm...

przejdź do produktu
389 €
(1)
polecane
Roland R-07 black

Portable MP3 / WAV Recorder with Bluetooth Functionality Stereo recordings up to 24 Bit / 96 kHz in WAV format or up to 396 kbps in MP3 format on microSD / SDHC card, Built-in stereo microphone, Integrated hybrid limiter,...

przejdź do produktu
229 €
polecane
Yamaha Stagepas 600BT

Mini-PA System with Bluetooth Function Consisting of 2x passive 2-way boxes and 10-channel power mixers, Power mixers and speaker cables can be stored in the boxes for transportation, Successor of the Stagepas 600i, Including 2 speaker cables, each 6...

przejdź do produktu
799 €
(3)
polecane
RME ADI-2 DAC

High-end DA converter & headphone amplifier Sample rates: 44.1 kHz up to 768 kHz, Playback of DSD and Direct DSD, SteadyClock FS, LCD display with AutoDark function for lighting, Desktop Case, Dimensions: 215 x 52 x 150 mm, Weight:...

przejdź do produktu
999 €
polecane
Heritage Audio HA-73 EQ Elite

Heritage Audio HA-73 EQ Elite; 1-Channel Mic-Preamp wit EQ; based on the 1073; hand wound Carnhill Transformers; 3 stage fully discrete class A mic preamp; max. Gain: 80 dB Mic and 50 dB Line; -20 dB Pad; LO-Z switches the...

przejdź do produktu
939 €
polecane
Focal Listen Professional

Headphones Closed, Circumaural, Conversion technology for acoustic transparency and dynamics, Impedance: 32 ohms, Sensitivity (@ 1 kHz - / 1 Vrms): 122 dB SPL, THD (THD, @ 1 kHz / 100 dB SPL): 0.3%, Frequency range: 5 Hz to...

przejdź do produktu
249 €
(1)
polecane
Epiphone Richie Faulkner Flying V

Electric Guitar Body and neck: Mahogany, Fretboard: Ebony, Neck profile: Thin C, 22 Jumbo frets, Scale: 628 mm, Pickups: Active EMG 57 (bridge) and EMG 66 (neck) humbucker, Floyd Rose 1000, Grover Rotomatic machine heads, Colour: Black, Incl. Deluxe...

przejdź do produktu
929 €
polecane
Marshall Origin 20H Head

Tube Amp Head for Electric Guitar Gain boost function, Two voicings (Normal, High Treble), which can be mixed steplessly via the tilt control, Switchable power reduction for full sound in any environment, 1 channel, Power: 20 watts, Preamp tubes:...

przejdź do produktu
544 €
polecane
the box pro DSP 18 Sub

Active subwoofer Speaker assembly: 18", Power: 800 W / 3200 W (RMS / Peak), Maximum level: 128 dB, Frequency range: 30 - 150 Hz, Connections: XLR (L + R) in, XLR (L + R) throu and XLR (L +...

przejdź do produktu
366 €
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.

Proszę napisać wiadomość Proszę wpisać adres eMail.