Monster Oil Slide Oil

3

Slide oil

 • Especially suitable for the first and third valve slide
 • Reliable and durable
 • Synthetic base
 • Contents: 30 ml
 • Made in USA
Produkt dostępny od Październik 2015
Numer artykułu 367953
Ranking sprzedaży 1 szt.
For Perinetvalves No
For Rotar Valves No
For Trombone Slides No
For Woodwinds No
For slides Yes
Packaging quantity 0.03
Packaging unit l
Pokaż więcej
ghs07 ghs08

Instrukcje bezpieczeństwa H-Instrukcje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

 • h304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • h315: Działa drażniąco na skórę.
 • h336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Instrukcje bezpieczeństwa P-Instrukcje dotyczące prewencji zagrożeń

 • p210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • p261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • p264: Dokładnie umyć … po użyciu.
 • p271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • p280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • p301-p310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
 • p302-p352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
 • p304-p340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • p312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
 • p321: Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
 • p331: NIE wywoływać wymiotów.
 • p332-p313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • p362-p364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • p370-p378: W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.
 • p403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 • p403-p233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • p405: Przechowywać pod zamknięciem.
 • p501: Zawartość/pojemnik usuwać do …
9,80 € 45,62 zł
3,27 € / l •
Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki 9,90 €
Cena w zł podana jest w celach orientacyjnych
Dostępny w magazynie
Dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Szacowana dostawa pomiędzy Czwartek, 18.08. and Piątek, 19.08.
1