Behringer Xenyx X2442 USB Bundle

Dalsze informacje

Incl. Effects Unit Yes
19" Rack Compatible Yes
Mic Preamps 10
Stereo Inputs 4
Aux 4
Phantom power Yes
Integrated Power Supply Yes
Parametric Yes
Digital Interface Yes
35 Oceny klientów:
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
4.5 / 5.0
  • obsługa
  • właściwości
  • dźwięk
  • wykończenie
Aktualnie ten produkt posiada ocenę tylko w innym języku.
Liczba pisemnych ocen 35 Wszystkie oceny
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Dobry d?wi?k i dobre wykonanie, ale z Mogelpackung!
Dantschge, 06.12.2011
Aby poczu? jako?? wykonania, natychmiast przenios?em wszystkie garnki, suwaki i przyciski. Wszystkie elementy steruj?ce nie s? zbyt g?adkie, wi?c mo?esz dokona? precyzyjnej regulacji. Nic si? te? nie trz?sie ani nie ma gry (do dzisiejszego dnia bez zmian), a? do momentu, gdy na pokr?tle urz?dzenia efektowego jest troch? zabawy i trzeba si? z ni? troskliwie obchodzi?, ale mimo to mo?na nim operowa? precyzyjnie. Wszystkie gniazda (XLR i Jack) s? przykr?cone do obudowy, gniazda s? nawet wykonane z metalu. Przy odpowiedniej piel?gnacji i przechowywaniu oraz transporcie w odpowiednim futerale mikserskim, s? to dobre perspektywy na d?u?sz? przyja??. Na pierwszy rzut oka nie zauwa?ysz miksera Behringera, który kosztuje nieco poni?ej 300 EUR.

Oczywiste cechy s? bardzo dobre dla miksera tego przedzia?u cenowego z 4 kana?ami AUX (2 z nich mo?na prze??cza? przed / po), 4 podgrupami (mono), efektami mono mono (niestety) i wyj?ciem stereo, 8 spr??arek, ogó?em 10 wej?? XLR z zasilaniem phantom (nie mo?na indywidualnie prze??cza?), rozbudowane funkcje routingu, gniazda insertowe dla pierwszych 8 kana?ów i master out, 8 outów bezpo?rednich, prze??cznik wyciszania dla ka?dego fadera lub para kana?ów / kana?ów, nadpisanie wska?ników dla ka?dego Fader (LED), regulowane wysy?anie Aux i powroty (teraz my?l?, ?e wkrótce wszystko wymieni?).

Je?li masz ju? do?wiadczenie z funkcyjnymi konsolami mikserskimi, zapewne szybko dogadniesz si? z XENYX X2442 USB, a wszystkie przyciski, garnki i suwaki s? dobrze oznakowane, aby? móg? szybko dowiedzie? si? o ich funkcji. O ile pobierzesz szczegó?ow? instrukcj? w j?zyku angielskim ze strony domowej Behringer, nie ma ju? skarg na za??czon?, najta?sz?, zaprojektowan? krótk? instrukcj?, która jest w rzeczywisto?ci ca?kowicie zagmatwana i niepomocna, aby zbli?y? urz?dzenie.

Aby przetestowa? d?wi?k, mam mikser zap?tlony jako zewn?trzny efekt w moim DAW, aby szybko wykona? porównanie bezpo?redniego s?uchania zi bez miksera w ?cie?ce sygna?u. Pokazuje to, ?e mikser dzia?a niemal bezszumowo, nawet na najwy?szych poziomach (+60 dB) przedwzmacniacza mikrofonowego. Przy absolutnie neutralnym ustawieniu wszystkich regulatorów (kompresor, korektor, efekt) i wyrównania do 0 dB, okazuje si? on praktycznie neutralny dla d?wi?ku. Widoczne jest tylko ma?e (raczej przyjemne) zgrubienie (prawdopodobnie z powodu obwodów analogowych) w porównaniu do suchego sygna?u DAW.

Pakiet EQs (z odpowiednim ustawieniem) silny, ale zawsze muzycznie. Cz?stotliwo?ci korzystania z korektorów s? dobrze dobrane lub, w przypadku 8 kana?ów mono, ?rednie s? w ka?dym razie cz??ciowo parametryzowane w szerokim zakresie cz?stotliwo?ci (100 Hz - 8 kHz). Spr??arki wykonuj? swoje us?ugi bez zak?ócania efektów ubocznych i robi? dok?adnie to, do czego s? przeznaczone (dynamiczna kompensacja zastosowanego sygna?u). Nie trzeba zmienia? wzmocnienia ani t?umików, jak w przypadku zwyk?ych spr??arek. A spr??arki nie zwi?kszaj? tendencji sprz??enia zwrotnego mikrofonu, tak jak robi? to zwyk?e spr??arki. Urz?dzenie efektowe (g?ównie pog?os) nie jest "efektem wielowymiarowym" o wy?szym przedziale cenowym, ale dyskretnie zno?nym w tle, a muzyka u?yteczna, o ile poziom efektu jest ustawiony gustownie (raczej nisko). Nie testowa?em interfejsu USB, poniewa? nie kupi?em miksera jako miksera nagrywaj?cego, ale tylko do u?ytku na ?ywo i prób.

Ale nadal istnieje wada, która moim zdaniem reprezentuje rodzaj Mogelpackung, je?li chodzi o liczb? kana?ów. Pary kana?ów 9/10 i 11/12 s? bardzo ograniczone, tak jak w przypadku wej?? mikrofonowych XLR (mono), wzmocnienie tylko do max. Mo?na w??czy? 40 dB, co wystarczy tylko dla pot??nych mikrofonów wielkiej membrany. A wej?cia linii jack (po dwa na par? kana?ów) nie mog? by? regulowane przez wzmocnienie, które wymaga po pierwsze wystarczaj?cego poziomu linii w odniesieniu do pod??czonego ?ród?a d?wi?ku (bezpo?rednie po??czenie gitar / basów bez pot??nego przedwzmacniacza jest niemo?liwe), a tak?e nale?y dokona? regulacji poziomu na przyrz?dzie lub przedwzmacniaczu. Tak wi?c w moim przypadku u?yteczno?? dwóch par kana?ów jest bardzo ograniczona, poniewa? musz? to robi? w zespole wy??cznie z mikrofonami ma?ej membrany oraz gitarami, basami i akordeonami z raczej s?abszymi przetwornikami mocy. Daje to odj?cie punktowe w funkcjach, a tak?e w ogólnym rankingu, poniewa? chcia?bym nazwa? dwie pary kana?ów jako Mogelpackung.

Nast?pnie przetestowa?em przetworniki kontrabasu (piezo) i akordeonu na wej?ciach 1/8 "na wej?ciach 1/4" do wej?? 1/4 "i niestety stwierdzi?em, ?e wzmocnienie 40 dB wej?? 1/4" dla dwóch cichych przetworników ( a wi?c prawdopodobnie dla wszystkich pasywnych systemów podnosz?cych, takich jak gitary elektryczne, a tak?e wiele starszych gitar typu A z przetwornikami piezoelektrycznymi) nie s? wystarczaj?ce, aby doprowadzi? ich sygna?y do si?y sygna?u 0 dB.

Nie pozosta?o mi nic oprócz mojego 8-dro?nego DI-Boxa (DI-800 równie? Behringera i funkcjonalnie tak dobrze przemy?lanego, ?e s?abo?ci X2442 mo?na ca?kowicie skompensowa?) i kilku dodatkowych kabli XLR lub wielordzeniowych aby przeci?gn?? s?abe sygna?y odbioru bezpo?rednio na wej?cia XLR i, je?li to konieczne, nacisn?? przycisk + 20dB. Gdybym nie mia? jeszcze 8-kana?owego DI-Boxa, prawdopodobnie odes?a?bym mikser, poniewa? nie mog?em go wykorzysta? do zamierzonego u?ycia przez zespó?.

U?y?em miksera Behringera, aby przetestowa? wiele prób i wydarze?, w których jego cechy tonalne naprawd? o?y?y. Chcia?bym jednak ostrzec przed uznaniem miksera za rozwi?zanie uniwersalne z powodu wy?ej opisanych gorszych funkcji, które przemawiaj? przeciwko mikserowi Behringera jako pojedynczemu urz?dzeniu do rozwi?zywania wszystkich technicznych problemów z d?wi?kiem.

Pierwsze wra?enie dobrego wykonania zosta?o potwierdzone po 3 latach eksploatacji. Ale to tak?e dlatego, ?e kupi?em odpowiedni futera? w tym samym pakiecie, w którym mikser jest optymalnie chroniony podczas transportu i przechowywania. W mi?dzyczasie sprzeda?em mikser, w tym etui, poniewa? ostatnio nie mog?em go u?ywa?, poniewa? liczba kana?ów nie by?a dla mnie wystarczaj?ca.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
de Tłumaczenie automatyczne (Pokaż oryginał)
deOryginalna ocena (Pokaż tłumaczenia)
Wystąpił błąd. Proszę spróbować później.
Łącznie
obsługa
właściwości
dźwięk
wykończenie
Dobry mikser po przyst?pnej cenie
Friederike K., 18.08.2010
Potrzebowa?em wi?cej mikrokana?ów i czterech kana?ów pomocniczych dla moich koncertów, chcia?em nagra? koncerty na laptopie i nagra? je podczas przerwy. XENYX X2442 spe?nia wszystkie te wymagania. Dobry ma?y mikser w dobrej cenie. Przydatne w studio s? bezpo?rednie wyj?cia o?miu wej?? mikrofonowych dla nagra? wielo?cie?kowych. Szczególnie podoba mi si? podstawowe ustawienia efektów. Behringer pokazuje doskona?? znajomo?? cz?sto u?ywanych algorytmów pog?osu. Edycja jest nieco skomplikowana, wy?wietlacz to minimalne kino my?liwskie, a wstawianie opó?nie? za pomoc? mini-przycisku to przyk?ad cierpliwo?ci. Ever Behringer w swojej ambicji, o ile to mo?liwe, aby pomie?ci? 19 cali, bardzo daleko posun?? si? do granic mo?liwo?ci. Jako kobieta o smuk?ych palcach mam mniej problemów, DJ z pi?cioma kciukami pod r?k? powinien lepiej kupi? co? czystszego.

Podgrupy s? u?yteczne, poniewa? mog? podsumowa? instrumenty, które s? zbierane w tym samym czasie przez przetworniki i mikro, takie jak kontrabas. Subwoofer by?by naprawd? dobry, gdyby mia? w?asne wk?adki. Niestety, tylko Aux 3 (FX) jest kierowany bezpo?rednio do subsów. Spr??arki na wej?ciach 1-8 okazuj? si? praktyczne, tutaj mo?na indywidualnie skompresowa? poszczególne sygna?y. Niemniej jednak nie oszcz?dza mnie to, ?e mog? zabra? ze sob? w?asne kana?y mikrofonowe wokalu (RANE VP12), poniewa? tutaj nieodzowna jest brama i de-esser. U?ywam konsoli tylko w pomieszczeniach zamkni?tych, nie poleca si? otwartego powietrza, poniewa? nie ma zamkni?tej kapsu?y Potis. Kurz i wilgo? szybko zepsu?yby rado??. Je?li cz?sto grasz na zewn?trz, powiniene? preferowa? oryginalny 1642-VLZ3 z Mackie. Dwie prawdziwe wady: Port USB skonfigurowany na laptopie dla X2442 nie mo?e by? u?yty do niczego innego. Mam lepsze do?wiadczenia z ASIO4all ni? ze sterownikiem Behringer. I - rzadko widzia?em co? tak myl?cego jak ten podr?cznik. Tutaj Behringer powinien wróci? do swoich sprawdzonych szczegó?owych instrukcji. Ka?de zdanie jest w dziesi?ciu j?zykach, a potem znowu. Ma?a wskazówka: skorzystaj z podr?cznika Mackie, tam jest Thomann do pobrania pod opisem produktu z 1642-tego

Wniosek: du?o miksera za ma?o pieni?dzy, ale wci?? op?acalne.
Przydatne · Nieprzydatne · Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie...

Czy ta opinia powinna zostać usunięta?

Wyślij
247 € 1 060,42 zł
darmowa wysyłka, zawiera podatek VAT.

Cena w PLN podana jest w celach orientacyjnych

Artykuł dostępny w magazynie
Artykuł dostępny w magazynie

Artykuł jest dostępny od ręki.

Informacje dotyczące wysyłki
Powiadom innych o tym produkcie
Twój asystent sprzedaży
Tel: +49-9546-9223-30
Fax: +49-9546-922328
Tel: +49-9546-9223-35
Fax: +49-9546-9223-24
* Ceny zawierają podatek VAT. Do ceny artykułu(ów) należy doliczyć koszty wysyłki. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Za błędy w opisie i innego rodzaju pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. CK=Cena katalogowa produktu
(2)
Ostatnio obejrzane
Empress Effects ZOIA

Effect Pedal Modular synthesiser, Provides the necessary modules to build effects from the ground up, Lets you create custom effects, synthesisers, midi controllers, and virtual pedalboards, Contains modules for most standard guitar effects, Over 80 modules, Over 20 ready-made...

(2)
Ostatnio obejrzane
Casio PX-S3000 BK Privia

Digital Piano 88 Keys with scaled hammer action keyboard (Smart Scaled Hammer Action Keyboard), 700 Sounds, 200 Rhythms, 192-Voice polyphony, Audio and MIDI Recorder, Hammer response, Damper resonance, Split and layer function, Chorus, DSP, Brilliance, Pitch bend, 60 Internal...

Ostatnio obejrzane
Moog Sirin

Analogue Desktop Synthesizer Limited edition, Based on the Moog Taurus Sound Engine, Monophonic, 2 VCOs with sawtooth and rectangular waveforms, Oscillator sync, Mixer for VCO signals, Classic Moog Ladder filter (low pass), 2 ADSR envelopes, LFO for VCO and...

Ostatnio obejrzane
Tannoy Life Buds

Wireless in-ear headphones Bluetooth 5.0, DSP-control for precise sound reproduction, Bluetooth profile: HSP / HFP / A2DP / AVRCP, Up to 4 hours of battery life for music playback or phone calls, Up to 120 hours stand-by, Integrated microphone,...

Ostatnio obejrzane
Arturia MiniLab MKII Deep Black

Arturia MiniLab MKII Deep Black; USB Controller Keyboard; limited special edition with black enclosure and black keyboard; 25 Mini-Keys velocity sensitive; 16 rotary encoders (2 of them are clickable); 2 banks of 8 Pads velocity & pressure sensitive with RGB...

Ostatnio obejrzane
Solar Guitars A2.6 C G2

Electric Guitar Body: Mahogany, Neck: Maple, Fretboard: Ebony, Neck profile: C, 24 Super jumbo frets, Graphite nut, Nut width: 43 mm, Scale: 647 mm, Pickups: 2 Seymour Duncan Solar humbuckers, Solar machine heads with 18: 1 ratio, Colour: Carbon...

(1)
Ostatnio obejrzane
tc electronic BC208 Bass Cab

Electric Bass Cabinet Rated power: 200 watts, Impedance: 8 ohms, Frequency response: 70-4000 Hz ± 3dB, 50-6000 Hz -10 dB, EQuipped with: 2 x 8" Turbo sound custom drivers, Cabinet construction: bass reflex, Compact and lightweight design, Stackable horizontally...

Ostatnio obejrzane
the t.mix Rackmix 821 FX USB

the t.mix Rackmix 821 FX, 8 channel rackmixer with built-in USB audio player and multi-effects, 3 band equalization, + 48V phantom power and pan per channel, 2 aux sends (1x FX 1x Aux), main out with XLR or jack possible,...

Ostatnio obejrzane
Fender Newport BLUE Bluetooth Speaker

Portable Bluetooth Speaker Classic Fender design, Compatible with Bluetooth V4.2, aptX, AAC, SBC, Power: 30 W, Equipped with: 2 Full-range speakers and 1 tweeter, Excellent listening experience, Battery life up to 12 hours, 3.5 mm jack input, USB port...

Ostatnio obejrzane
K&M 18820 Omega Pro Black

Keyboard Table Compact tubular steel construction, Large, round parquet protectors, Snap-in clamping screws for easy height adjustment, Support arms individually adjustable, Foldable legs, Maximum load capacity: 80 kg, Load capacity optional second level: up to 25 kg, Height: 600...

Ostatnio obejrzane
Headrush Looperboard

4-Channel Looper Wth time stretching and integrated effects, High-resolution 7-inch touch interface, Customisable workflow, Extensive loop control, Over 9 hours recording time, Advanced import / export functions, Numerous high quality audio inputs and outputs, Synchronisation with external MIDI hardware,...

(1)
Ostatnio obejrzane
PRS SE Custom 24 Roasted Maple PB

PRS SE Custom 24 LTD Maple Edition PB LTD, limited edition, electric guitar, mahogany body (khaya ivorensis), curved and quilt maple top, satin roasted maple neck, roasted maple fretboard, wide thin neck profile, scale 635mm(25"), 24 frets, black bird inlays,...

Twoja opinia
Zgłoś błąd Zauważyles błąd i chciałbys nas o tym powiadomić?

Dziękujemy za Twoją wiadomość, zostanie ona przetworzona najszybciej jak to możliwe.