Ultra-Pure Valve Oil Ultra Light

4

Valve oil, ultra light

 • For valves with narrow tolerances
 • Easier and faster playing feeling
 • Synthetically
 • Odourless
 • Long-lasting
 • Non-flammable
 • For Perinet and rotary valves
 • Contents: 50 ml
For Perinetvalves Yes
For Rotar Valves Yes
For Trombone Slides No
For Woodwinds No
For slides No
Leverbaar sinds Juli 2019
artikelnummer 469063
verkoopseenheid 1 stuk
Packaging unit ml

veiligheidsaanwijzingen H-zinnen (gevaaraanduiding)

 • H302: Schadelijk bij inslikken.
 • H373: Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

veiligheidsaanwijzingen P-zinnen (gevaaraanduiding)

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264: Na het werken met dit product … grondig wassen.
 • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P301-P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
€ 8,90
Incl. btw plus € 4,80 verzending
direct leverbaar
direct leverbaar

Dit product is op voorraad en kan onmiddellijk verzonden worden.

Informatie over de verzending
Levering ongeveer tussen Dinsdag, 25.01. en Woensdag, 26.01.
1