Ultra-Pure Valve Oil Professional 30ml

Valve Oil

 • Synthetic
 • Odorless
 • Long- lasting
 • Non- flammable
 • Content: 30 ml
For Perinetvalves Yes
For Rotar Valves No
For Trombone Slides No
For Woodwinds No
For slides No
Leverbaar sinds Juli 2020
artikelnummer 497505
verkoopseenheid 1 stuk
Packaging quantity 30 l
Packaging unit ml
Toon meer

veiligheidsaanwijzingen H-zinnen (gevaaraanduiding)

 • H302: Schadelijk bij inslikken.
 • H373: Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

veiligheidsaanwijzingen P-zinnen (gevaaraanduiding)

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264: Na het werken met dit product … grondig wassen.
 • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P301-P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
€ 4,99
Incl. btw plus € 4,80 verzending
direct leverbaar
direct leverbaar

Dit product is op voorraad en kan onmiddellijk verzonden worden.

Informatie over de verzending
Levering ongeveer tussen Dinsdag, 25.01. en Woensdag, 26.01.
1