Compliance

Digitalt whistleblower-system

Dette whistleblower-system kan bruges af medarbejdere og tredjeparter til at rapportere mistænkelige tilfælde inden for Thomann GmbH, dets datterselskaber og de i overensstemmelse med § 15 i den tyske aktieselskabslov (AktG = Aktiengesetz) tilknyttede virksomheder (i det følgende benævnt "Thomann").

Det muliggør anonymiseret rapportering af regelovertrædelser og mistanke om sådanne, således at disse kan forebygges, opklares og bringes til ophør.

Som familievirksomhed er det at tage ansvar en fast del af vores virksomhedsfilosofi.

Når det gælder regelkonform og lovlydig adfærd, stiller vi meget høje krav til os selv, som generelt går ud over, hvad loven kræver.

Forebyggelse af skader (materielle og immaterielle), som skyldes manglende overholdelse af lovbestemmelser og/eller interne virksomhedsregler, er derfor af største interesse.

Vi tilskynder alle interessegrupper (leverandører, serviceudbydere, forbrugere, medarbejdere, ansøgere og andre) til at rapportere compliance-overtrædelser til os, fordi vi kun på denne måde på et tidligt tidspunkt kan opdage og bringe forseelser til ophør.

Dette digitale whistleblower-system står til rådighed for alle whistleblowere. Det er en sikker rapporteringskanal, der kan bruges anonymt og dermed garanterer den lovpligtige beskyttelse af whistleblowere og disses følsomme data.

Alle afgivne rapporter undersøges, analyseres og behandles af særligt uddannede medarbejdere inden for compliance-administration.

Systemet kan både bruges til at rapportere om eventuelle overtrædelser af den tyske lov om due diligence i leverandørkæden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz = LkSG) og andre mistænkelige tilfælde.

Link til whistleblower-systemet: https://hintbox.thomann.de/

Principerklæring om menneskerettigheder


Principerklæring

Thomann-koncernen

V 1.0

Dato: 14.06.2023


Præambel

Thomann forpligter sig til en økologisk og socialt ansvarlig virksomhedsledelse. Vores bæredygtighedsideal omfatter overholdelse af etisk forretningspraksis, implementering af miljøvenlige processer samt fremme af social ansvarlighed.

A) Grundholdning

Thomann er bevidst om sit ansvar for at respektere og forhindre enhver form for krænkelse af menneskerettighederne både i vores virksomhed og i vores leverandørkæder. Vi sørger for relevante standarder for arbejdsforhold og respektfuld omgang med hinanden. Alle involverede personers velbefindende er af stor betydning for os.

Menneskerettighedsstandarder henviser til de rettigheder, der er fastsat i De Forenede Nationers (FN) Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, Konventionen til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder (EMRK) og anerkendte regionale og nationale systemer til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder.

Formålet med denne principerklæring er at bekræfte vores vedvarende forpligtelse til at respektere menneskerettighederne ved gennemførelse af alle vores forretningsaktiviteter, både inden for vores eget forretningsområde og i forhold til vores direkte og indirekte underleverandører. Derudover er dens formål at forklare de mekanismer, der er indført for at implementere vores strategi for at forhindre eller minimere de risici for overtrædelse af menneskerettighederne, der er relevante for virksomheden, og dermed sikre en høj grad af beskyttelse i overensstemmelse med menneskerettighederne.

Denne principerklæring tydeliggør vores fremgangsmåde for identifikation af alle typer adfærd, der kan medføre risiko for overtrædelse af menneskerettigheder eller miljørisici i henhold til den tyske lov om due diligence i leverandørkæden (LkSG = Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), og for etablering af mekanismer til overvågning, due diligence og uddannelse samt kommunikations- og klagemekanismer til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, der omfatter alle relevante områder i virksomheden og dens tilknyttede virksomheder.

B) Anvendelsesområde og ansvar

Denne principerklæring gælder fra 1. januar 2024 for Thomann og alle dets datterselskaber og kapitalinteresser, hvor Thomann direkte eller indirekte ejer > 50% af anparterne eller på anden måde udøver en afgørende indflydelse.

Med denne principerklæring tager vores virksomhedsledelse klart stilling til især at respektere og støtte overholdelsen af følgende forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og miljø:

Vores medarbejdere og samfund

 • Forbud mod børne- og tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel:
  Vi afviser uden undtagelse alle former for tvangs- eller børnearbejde og går udtrykkeligt ind for forbuddet mod moderne slaveri og menneskehandel.
 • Ligebehandling af medarbejdere og nultolerance over for diskrimination:
  Vi sikrer lige muligheder og tolererer ikke diskrimination på baggrund af eksempelvis race, køn, religion, national oprindelse, politisk overbevisning, seksuel orientering, social baggrund, alder og fysiske eller psykiske egenskaber.
 • Foreningsfrihed og kollektive overenskomster:
  Vi respekterer vores medarbejderes ret til at være medlem af en fagforening. Derudover understøtter og tager vi initiativ til en intensiv dialog med de pågældende medarbejderrepræsentationer.
 • Sundhed og sikkerhed:
  Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har topprioritet for os. Vi overholder gældende love om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen over hele verden og etablerer også vores egne standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i alle vores afdelinger.
 • Fair arbejdsvilkår og aflønning:
  Vi sikrer fair arbejdsforhold, fair aflønning og arbejdstid i overensstemmelse med de nationale og internationale love og retningslinjer, der gælder for vores virksomheder.
 • Forbud mod ulovlige udsættelsesforretninger
 • Forbud mod vold fra sikkerhedsstyrker

Vores planet og dens ressourcer

Vi forpligter os til at reducere vores forretningsaktiviteters indvirkning på miljøet, bevare vores naturressourcer og søge løsninger, der bidrager til at beskytte vores miljø. Vi har de samme forventninger til vores underleverandører, hvilket også er beskrevet i vores adfærdskodeks for leverandører. Vi lægger især vægt på følgende aspekter:

 • Beskyttelse af miljøet og forebyggelse af ulovlige miljøpåvirkninger, herunder i overensstemmelse med Basel-konventionen (vedrørende håndtering af farlige stoffer og affald) og Minamata-konventionen (minimering af kviksølvudslip).
 • Forbud mod at forvolde skadelige jordforandringer, vandforurening, luftforurening, skadelige støjemissioner eller overdrevent vandforbrug samt enhver krænkelse af menneskerettighederne gennem miljøskader.

Vores leverandørkæde

Vi forventer også af vores forretningspartnere, herunder vores direkte og indirekte underleverandører, at de er sig deres ansvar for menneskerettigheder, miljø og sociale forhold bevidst, og at de altid følger bestemte grundlæggende etiske principper i overensstemmelse med denne principerklæring i forbindelse med deres aktiviteter.

Vores adfærdskodeks for leverandører beskriver sammen med denne principerklæring Thomann-koncernens forventninger til sine leverandører og hele leverandørkæden. Vi forventer, at alle transaktioner udføres i overensstemmelse med adfærdskodekset for leverandører.

C) Implementering af vores due diligence i forbindelse med menneskerettigheder

Risikoanalyse og foranstaltninger inden for eget forretningsområde

For at sikre fyldestgørende beskyttelse af menneskerettighederne inden for sit eget forretningsområde har Thomann etableret de nødvendige processer i virksomhedsprincipper, -retningslinjer og procedureanvisninger, der altid gælder og implementeres i hele koncernen. Alle medarbejdere har ubegrænset adgang til en betroet person samt medarbejdere og tredjeparter med henblik på en anonym og fair klageprocedure. Der afvikles også kurser i håndtering af relevante menneskerettigheds- og miljøretlige risici.

Risikoanalyse og foranstaltninger i forbindelse med forretningspartnere

Vi har integreret et omfattende compliance-program, som vi har udviklet under særlig hensyntagen til vores individuelle risikoprofil, hvor vi f.eks. tager hensyn til vores branche, vores produktportefølje og vores forretningsaktiviteter i lande med øget risiko for korruption eller overtrædelse af menneskerettighederne.

I forbindelse med risikoanalysen har vi implementeret strenge overvågnings- og kontrolaktiviteter, som skal sikre, at vores compliance-standarder og -krav overholdes i den daglige drift. Samtidig gennemfører vi regelmæssigt risikoanalyser for kontinuerligt at opdatere og videreudvikle vores vurderingsmekanismer. En integreret del af denne risikovurdering er f.eks. en risikoindikator for potentielle menneskerettighedskrænkelser, som er baseret på internationalt anvendte indicier.

I tilfælde, hvor der konstateres risici, iværksættes der passende foranstaltninger, hvor der især ved tungtvejende risici er behov for en velfunderet beslutning om forretningsmuligheden. Thomann er parat til at afvise en forretningsmulighed, selv om den er juridisk tilladt, hvis den udgør en uacceptabel risiko for Thomanns værdier.

Risikoanalyse og foranstaltninger gennem leverandørkæden

Thomann har fundet frem til relevante, direkte leverandører og opfordret dem til at levere omfattende oplysninger om sig selv. I første omgang henvendte vi os til leverandører med stor omsætning og betydning. Derudover udføres der en regelmæssig mediekontrol for at inddrage alle relevante lagerleverandører i denne kontinuerlige overvågningsproces.

Leverandørudvælgelses- og prækvalifikationsprocessen er tilpasset for at sikre menneskerettighedsscreening lige fra påbegyndelsen af nye forretningsforbindelser.

Leverandørvurderingen er baseret på en detaljeret undersøgelse med forskellige emnerelaterede spørgeskemaer. De centrale emner er miljøbeskyttelse, menneske- og arbejdsrettigheder, sikkerhed på arbejdspladsen, bekæmpelse af korruption og bestikkelse samt ansvar i leverandørkæden. Derudover skal leverandørerne fremlægge relevante certifikater og opdatere dem efter behov. Disse data danner grundlag for de nødvendige overvågnings- og vurderingsaktiviteter samt en passende risikoanalyse.

De gennemførte risikoanalyser har vist, at der kan være potentielle risici i leverandørkæden med hensyn til arbejdsforhold, miljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Der er også øgede risici i forbindelse med visse leverandører på grund af deres hjemsted i såkaldte "very high risk"-lande.

For at minimere og mildne risici er der defineret passende forebyggelses- og modforanstaltninger, som er integreret i en tværfaglig proces, der også indeholder en eskaleringsprocedure. Thomann træffer også passende foranstaltninger, hvis virksomheden får underbygget viden om overtrædelse af en menneskerettighedsrelateret eller miljørelateret forpligtelse hos en direkte eller indirekte underleverandør.

D) Grundlæggende forebyggende og afhjælpende foranstaltninger samt kommunikation

Klagemekanisme

Thomanns klagemekanisme, som består af et webbaseret whistleblower-system, er et fortroligt kontaktsted, der er tilgængeligt for alle Thomann-medarbejdere samt eksterne personer som ekstra kommunikationskanal. Herigennem kan betænkeligheder ved eller tegn på mulige overtrædelser af menneskerettigheds- og miljørelaterede due diligence-forpligtelser også rejses anonymt.

Vi følger op på alle rapporter på basis af forpligtende, interne regler. Alle undersøgelser udføres uafhængigt og objektivt med inddragelse af compliance-funktionen. Alle anmeldelser og de pågældende undersøgelser rapporteres regelmæssigt til virksomhedsledelsen i en standardiseret procedure. Thomann tolererer ikke diskrimination af personer, der kontakter os gennem klagemekanismen eller andre kommunikationskanaler

Link: https://hintbox.thomann.de

Undervisning og motivation

Vi tilbyder vores medarbejdere kurser, der dækker emner som menneskerettigheder, bæredygtighed, sundhed og sikkerhed, miljø, lige muligheder og meget mere. Vores undervisningsprogram omfatter også et obligatorisk kursus i vores adfærdskodeks samt forskellige andre compliance-kurser.

Derudover arbejder vi kontinuerligt på at udvide vores kursusprogram. Det indeholder f.eks. et tilbud om kurser i due diligence i forbindelse med menneskerettigheder og miljø for udvalgte målgrupper.

Ud over vores medarbejdere gør vi også vores underleverandører opmærksom på passende kursustilbud.

Kommunikation, dokumentation og rapportering

I vores årsrapport rapporterer vi om vores aktiviteter, fremskridt og ambitioner inden for alle menneskerettighedsområder. Vi rapporterer transparent om væsentlige risici, vores foranstaltninger og de fremskridt, vi har gjort for at beskytte menneskerettighederne og miljøet. Vi har i denne forbindelse implementeret et koncept til opnåelse af så komplet en dokumentation som muligt med henblik på kontrollerbar sporing.  

Afhjælpende foranstaltninger

Hvis der konstateres overtrædelser af menneske- eller miljørettigheder, som Thomann har forårsaget eller bidraget til, forpligter vi os til at prioritere og håndtere disse hændelser i overensstemmelse med deres konsekvenser og alvor. Hertil hører også, at vi bestræber os på at sørge for passende afhjælpning til de direkte berørte personer.

Forbedring og videreudvikling

Vi er overbeviste om, at løsningen af menneskerettigheds- og miljømæssige udfordringer i vores globale leverandørkæder er en kontinuerlig opgave, der ud over vores individuelle virksomhedsinitiativer også kræver systemiske ændringer. Her er samarbejdet med vores leverandører og forretningspartnere af afgørende betydning.

Thomann vil derfor med jævne mellemrum kritisk efterprøve og kontinuerligt videreudvikle sin rolle og implementeringen af sine due diligence-forpligtelser i forbindelse med menneskerettigheder. Det gælder også for vores forskellige interne retningslinjer og processer, der vedrører menneskerettigheder.

E) Ansvarsområder

Det overordnede ansvar for due diligence i forbindelse med menneskerettigheder og miljø ligger hos Thomanns direktør. Det omfatter som minimum kontrol og overvågning af de foranstaltninger, der vedrører den tyske lov om due diligence i leverandørkæden (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz = LkSG). I forbindelse med implementeringen af denne principerklæring skal direktøren regelmæssigt og mindst en gang om året indhente oplysninger om den eller de ansvarlige personers arbejde.

Alle virksomheder i koncernen har pligt til at overholde den foreliggende principerklæring og implementere principperne. Ansvaret for den pågældende implementering af due diligence i forbindelse med menneskerettigheder påhviler de pågældende afdelingsledere.

Området "Human Resources" er ansvarligt for at koordinere foranstaltninger til overholdelse af menneskerettigheder og fair arbejdsforhold. Processer til at sikre due diligence i vores leverandørkæde udvikles og defineres af området "Indkøb". Compliance-afdelingen støtter, rådgiver og deltager inden for rammerne af sine faglige ansvarsområder, især med hensyn til eventuelle korruptionsrisici, men også funktionelt, f.eks. i undersøgelsen af rapporter om potentielle overtrædelser af menneskerettighederne eller andre relevante overtrædelser.

Hr. Markus Neser (COO) er udnævnt til ansvarlig for menneskerettigheder og understøttes af flere afdelinger. Vores ansvarlige for menneskerettigheder er ansvarlig for at overvåge de mekanismer, der beskrives i principerklæringen og informeres altid i tilfælde af en risikoidentificering. I højrisikosager påtager vores ansvarlige for menneskerettigheder sig også en rådgivende rolle og deltager i den endelige beslutningsproces.

Thomann gennemgår regelmæssigt og ved given anledning kritisk denne principerklæring og dens implementering og opdaterer den efter behov.


Dato: 14.06.2023


Bæredygtighedsrapport

Her kan du downloade bæredygtighedsrapporten for det seneste regnskabsår, så snart den er tilgængelig.

Thomanns adfærdskodeks for leverandører og serviceudbydere

Thomann forpligter sig til en økologisk og socialt ansvarlig virksomhedsledelse. Vores bæredygtighedsideal omfatter overholdelse af etisk forretningspraksis, implementering af miljøvenlige processer samt fremme af social ansvarlighed.

Vi forventer det samme af leverandører og serviceudbydere, fordi bæredygtig virksomhedsudvikling kun kan lykkes, hvis alle involverede ikke kun anerkender disse værdier, men også implementerer og efterlever dem.

Her kan du downloade vores leverandøradfærdskodeks (Supplier Code of Conduct = SCoC).

German version

English version

Chinese version

© 2023 Thomann GmbH

Sådan kontakter du os